Pályázati felhívás egyszeri utazásokhoz nyújtott mobilitási támogatásokra 2019-ben

2019. január 3.

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA-tv.) 3. §-a (1) bekezdésének j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti. A pályázattal kapcsolatos igazgatási, pénzügyi és ellenőrzési feladatokat az MTA Titkársága költségvetési szerv látja el az MTA tv. 19. § (1) alapján.

A pályázatot a 2019. évben az alábbi relációkban lehet benyújtani:

 • Belorusz Nemzeti Tudományos Akadémia
 • Belga Kutatási Alap (FNRS)
 • Bolgár Tudományos Akadémia
 • Cseh Tudományos Akadémia
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)*
 • Észt Tudományos Akadémia
 • Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA)
 • Izraeli Tudományos Akadémia
 • Kínai Tudományos Akadémia
 • Kínai Társadalomtudományi Akadémia
 • Lengyel Tudományos Akadémia
 • Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Lett Tudományos Akadémia
 • Litván Tudományos Akadémia
 • Mongol Tudományos Akadémia
 • Osztrák Tudományos Akadémia
 • Román Akadémia
 • Skót Királyi Társaság**
 • Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia
 • Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Szlovák Tudományos Akadémia
 • Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Török Tudományos Akadémia
 • Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
 • Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS)

*A nyertes pályázók pályázat keretében történő kiutazására a 2020/2021-es egyetemi tanév folyamán kerülhet sor, ezért kérjük a pályázókat, hogy a külföldi intézményben tartózkodás időszakát ezen az időtartamon belül jelöljék meg.

** A Skót Királyi Társaság évente két alkalommal bírálja a partner akadémiáktól beérkezett jelöléseket. Ezért a kiutazások megtervezésekor kérjük figyelembe venni, hogy az őszi-téli tanulmányutakra szóló jelöléseket legkésőbb május 31-ig kell az MTA-nak kiküldenie elbírálásra a Skót Királyi Társaság számára, míg a következő év tavaszi-nyári időszakára tervezett jelöléseket november 29-ig.

II. Támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpont, vagy önálló jogi személy kutatóintézet, illetve a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoport alkalmazásában állnak. Pályázatot nyújthatnak be továbbá az MTA tudományos osztályainak ajánlásával az MTA köztestületének tagjai is.

A pályázónak már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívólevéllel kell rendelkeznie.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
 2. korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem megfelelően történt;
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
 4. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
 5. a támogatás feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia / I. cím MTA Titkársága / Sajátos nemzetközi kapcsolatok / Egyezményes (bilaterális) keret / tematikus együttműködések, egyezmény szerinti egyéni utazások pénzügyi alkerete.

V. Az elnyerhető támogatás formája és mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret a 2019. évben: 19.500.000 Ft

A mobilitási támogatás a felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján legkésőbb 2020. május 31-ig lezáruló utazások támogatására használható fel. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.

A támogatási összeg a kétoldalú megállapodások értelmében a küldő fél esetében az utazási költséget, a fogadó fél esetében a szállást és a napidíjat fedezi.

VI. A pályázat benyújtása

 1. A pályázatokat január 7-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2019 oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)
 2. A partnerszervezetek engedélyezési eljárása miatt a kiutazások megszervezését legkésőbb az utazás kezdetének időpontja előtt 1 hónappal el kell indítani (egyes távoli relációkban –így különösen az ázsiai térségben – az ügyintézés több időt is igénybe vehet). A jelentkezésben megjelölt kiutazási időponttól csak nagyon ritka, szakmailag indokolt esetben lehet eltérni. Az utazásokhoz kapcsolódó bármilyen költség utólagos elszámolására nincs lehetőség.

  A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2019. október 31-én 12 óráig nyújthatóak be.

  A pályázatok leadása folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további pályázatok nem fogadhatóak be és nem támogathatóak.

 3. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
  1. Az elektronikus pályázati rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon:
   1. A pályázó adatai (személyes adatok, munkahely adatai, tudományos fokozat és tudományos pálya rövid bemutatása);
   2. A tervezett tanulmányútra vonatkozó adatokat (meglátogatandó intézmény adatai, a tanulmányút részletezett programterve, tervezett kiutazás dátuma, hossza, partner intézmény adatai)
   3. A pályázó, valamint intézményvezetőjének aláírásával ellátott nyilatkozatot
  2. A már létező szakmai kapcsolatot igazoló meghívólevél
   (aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);
  3. Az MTA kutatóhálózat alkalmazásában nem álló köztestületi tagok esetében a pályázó tudományterületének megfelelő tudományos osztály elnöke által aláírt ajánlólevél.

VII. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

 1. A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére a pályázó által megadott e-mail címre.
 2. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá, ha a pályázó a kiírásban meghatározott, támogatásra jogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

  Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

VIII. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

 1. Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.
 2. Nem támogatható az a pályázat,
  • amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  • amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  • amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 3. Az Akadémia a döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

IX. Elszámolható költségek köre

A támogatás keretében utazási és szállásköltségek elszámolására van lehetőség. Az utazáshoz kapcsolódó szállás- és jegyfoglalásokért az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.

X. Beszámolás

A nyertes pályázó az utazást követő 8 napon belül köteles benyújtani úti beszámolóját a MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a szakmai beszámoló című formanyomtatványon az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe feltöltve.

XI. Adatvédelem

A Pályázó tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja a pályázat lefolytatása. Az MTA Titkársága és az MTA közös adatkezelési tájékoztatója, a https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato%20MTA%20Titkarsag_16.pdf internetes linken érhető el.

XII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIII. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya részére (fax: +36 1 411-6121 vagy e-mail: mobilitas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu). A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

XIV. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 3. támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz a mobilitas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen.

Budapest, 2018. december 19.

Lovász László

a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke