MTA Vendégkutatói Program - pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a 2024. évre nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3-6 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra

2023. szeptember 6.

MTA VENDÉGKUTATÓI PROGRAM
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a 2024. évre nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók
3-6 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (PDF)pályázati felhívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő teljesítményű külföldi kutatók (a továbbiakban: vendégkutató) meghívása céljából a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) működő kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára, bármely tudományterületen, 3-tól 6 hónapig terjedő időtartamra. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.3. Szakmai feladatok támogatása alcímen rendelkezésre álló keretből a Vendégkutatói pályázatok támogatására 100 M Ft fordítható.
A pályázatnak nem célja kutatóhely-látogatások, konferencia-részvételek vagy magyarországi előadássorozatok támogatása.
A sikeres pályázat alapján kiválasztott vendégkutatók adott kutatócsoport munkájában foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti-, vagy munkaviszony) illetve megbízási szerződéssel létrehozott jogviszony keretében vesznek részt.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. A pályázat benyújtására a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: befogadó kutatóhely) működő kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: meghívó vezető kutató) jogosultak. A meghívó vezető kutatók a meghívandó for English version please click here (pdf)vendégkutatókkal együttműködésben elkészített, a befogadó kutatóhely vezetője által jóváhagyott pályázatokat nyújthatnak be.

2. A pályázat keretében folytatott magyarországi kutatás 3-6 hónapig tarthat és legkésőbb 2024. december 31-én kell lezárulnia.

3. A meghívó vezető kutató – a befogadó kutatóhellyel együttműködésben – megfelelő kutatási körülményeket biztosít a vendégkutató számára.

4. A befogadó kutatóhely vállalja, hogy a vendégkutató magyarországi beutazásához és tartózkodásához szükség esetén logisztikai (utazás-szervezés, szálláskeresés) és adminisztrációs támogatást nyújt, valamint a támogatás ideje alatt a vendégkutatót foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti vagy munkaviszony) létesítése révén, illetve megbízási szerződés keretében foglalkoztatja a befogadó kutatóhelyen.

5. A vendégkutató vállalja, hogy magyarországi tartózkodása alatt a jelen pályázat alapján létesített foglalkoztatási/megbízásos jogviszonya körében meghatározott időt teljes mértékben a közös kutatási projektre fordítja. Előadásokat a fogadó kutatóhelyen, vagy általa szervezetten a meghívó vezető kutatóval egyeztetve, honorárium nélkül vállalhat.

6. Egy meghívó vezető kutató egy pályázati fordulóban csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázaton igényelhető támogatás mértéke és formája

A pályázat keretében havonta legfeljebb 2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el. Az összeg „bruttó”, azaz a vendégkutató valamennyi költségének (személyi költség és járulékai, illetve megbízásos foglalkoztatás esetén megbízási díj és járulékai valamint dologi kiadások) fedezetére szolgál. A pályázat részeként további költségigény nem ismerhető el.

A támogatás vissza nem térítendő. A támogatási intenzitás 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázás folyamata

1. Kapcsolatfelvétel a meghívó vezető kutató és a vendégkutató-jelölt között.

2. Közös – 3-6 hónapos – magyarországi kutatási terv elkészítése.

3. A vendégkutató által kitöltött, aláírt pályázati űrlap megküldése a meghívó vezető kutatónak (elektronikus fájl is elfogadható).

4. A befogadó kutatóhely vezetője jóváhagyja (aláírja) a vendégkutató és a meghívó vezető kutató által aláírt pályázati űrlapot, valamint a befogadó kutatóhely gazdasági vezetőjével közösen aláírja a befogadó nyilatkozatot.

5. A pályázati anyag benyújtása az elektronikus pályázati rendszeren keresztül.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat legkésőbb 2023. október 27-én 16:00 óráig kell benyújtani a Vendégkutatói pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2024/).
Az eredeti aláírásokkal ellátott[1] pályázati űrlapot és befogadó nyilatkozatot egy példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a pályázat elektronikus véglegesítésének a dátuma lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Vendégkutatói Program 2024”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázati rendszerbe az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a meghívó vezető kutatóra vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.
Amennyiben a meghívó vezető kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A pályázat elkészítését az elektronikus pályázati rendszerben a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:

- a meghívó vezető kutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat, MTMT azonosítója, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetőségei);
- a vendégkutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, állandó munkahely, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetőségei);
- a pályázat adatait (pályázat címe, tudományterülete, tervezett kutatás rövid leírása, magyar nyelvű kommunikációs összefoglaló – legfeljebb 10 mondat terjedelemben –, befogadó kutatóhely és a kutatócsoport neve);

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (PDF formátumban):

- a pályázati űrlapot (1. sz. melléklet), amelynek minden rovata kitöltendő és szerepelnie kell rajta a vendégkutató, a meghívó vezető kutató, valamint a befogadó kutatóhely vezetője aláírásának.
- a vendégkutató és a meghívó vezető kutató szakmai önéletrajzát;
- kísérőlevelet magyar és angol nyelven a közös kutatás jelentőségéről, a meghívott vendégkutató magyarországi tevékenységének várható hatásáról legfeljebb 1-1 oldalnyi terjedelemben, amit a meghívó vezető kutató ír alá;
- befogadó nyilatkozatot (2. sz. melléklet), amit a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője ír alá;
-egyéb dokumentumot (ha van, pl. etikai engedély).
(A mellékletek alapjául szolgáló dokumentumok – pályázati űrlap, befogadó nyilatkozat – az MTA honlapjáról a pályázati felhívás mellől, illetve a pályázati felületen a Letöltés menüpontból letölthetők, melyeket kitöltve és aláírva PDF-formátumban kérjük feltölteni a pályázati felületen a Mellékletek menüpont alá. A befogadó nyilatkozatot elegendő magyar nyelven benyújtani.)
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 6177-es telefonszámon.

Formai ellenőrzés

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Főosztálya formai szempontból ellenőrzi. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal a feltüntetett határidőig beérkezett, a támogatást kérő személye és a befogadó intézmény megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

A Kutatási Pályázatok Főosztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – a pályázó által megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha
- a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, vagy
- a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy
- a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy
- a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott/ nyilatkozatot tett.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázat formai érvénytelensége esetén a támogatást kérő az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a döntéshozatal módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az Akadémia elnöke részére, a Kutatási Pályázatok Főosztályának címezve. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálására az MTA elnöke jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

Az elbírálás folyamata, támogatói döntés

A formailag érvényes pályázatokat, a pályázatok szakterületeinek és a pályázók kutatóhelyeinek ismeretében, az összeférhetetlenség szempontjainak figyelembevételével, az MTA főtitkára által felkért szakértőkből álló eseti értékelő testület (Zsűri) véleményezi és rangsorolja a pályázatok kutatási tervei, a vendégkutató tudományos teljesítményei, az együttműködéstől várható tudományos eredmények jelentősége ismeretében. A pályázatok értékelése során előnyben részesülnek azok a vendégkutatót fogadó kutatócsoportok, ahol a kutatói utánpótlásra nagy hangsúlyt fektetnek, így hallgatók, doktoranduszok és posztdoktorok is bevonásra kerülnek a kutatócsoport munkájába. A pályázatokat a testület három kategóriába (feltétlenül támogatandó, támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azokon belül rangsorolja. A feltétlenül támogatásra javasolt pályázatok támogatási összege nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. Az MTA főtitkára a rangsor alapján legkésőbb 2024. január 8. napjáig dönt a nyertes pályázatokról.

Eredményhirdetés

A pályázat eredményéről a Kutatási Pályázatok Főosztálya 2024. január 15-éig értesíti a befogadó intézmények vezetőit és a meghívó vezető kutatókat, a meghívást nyert vendégkutatóknak meghívólevelet küld (melyet másolatban a befogadó kutatóhely vezetője is megkap), és a nyertesek nevét közzéteszi az MTA honlapján.

A támogatás folyósítása, támogatási feltételek és beszámolás

A sikeres pályázást követően az MTA képviseletében az MTA Titkársága (mint Támogató) a befogadó kutatóhely részére biztosítja a megítélt támogatást. A megítélt támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására támogatói okirat alapján kerülhet sor.

A támogatási összeg nem kerül folyósításra, ha az ideutazás meghiúsul. Ha a pályázott időszaknál rövidebb ideig tartózkodik itt a vendégkutató, a támogatás is a rövidebb időszaknak megfelelően kerül folyósításra.

A vendégkutatót fogadó kutatóhely a támogatási időszakot követően pénzügyi elszámolást nyújt be az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóságára a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően. Az elnyert támogatási összeg személyi juttatásra, illetve megbízásos foglalkoztatás esetén megbízási díjra és járulékaira, valamint és dologi költségekre (így a vendégkutató illetménye/munkabére és járulékai, vagy megbízási díja és járulékai, utazási költsége, szállásköltsége, egyéb a kutatáshoz kapcsolódóan közvetlenül felmerülő dologi költségek) használható fel. Semmilyen más költség nem számolható el.

A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint jogszabálysértően, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint – késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetési kötelezettségről a Támogató külön fizetési felszólításban értesíti a Kedvezményezettet. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Kedvezményezettnek a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követően harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

A meghívó vezető kutató a vendégkutató magyarországi tartózkodási idejének lejártát követően, a támogatói okiratban foglalt határidőnek megfelelően, közös kutatási jelentést készít, amelynek melléklete tartalmazza a közösen készített publikáció(k) kéziratát és a folyóirat(ok) címét, ahol ez(eke)t meg kívánják jelentetni. (Legalább egy, a szakterület jelentős hatású folyóiratába készülő cikk kéziratát mellékelni kell, megjelölve a publikálás várható helyét.) A kutatási jelentésnek tartalmaznia kell a vendégkutató magyarországi tartózkodásának pontos idejét. A kutatási jelentéshez maximum 2-2 oldal terjedelmű, magyar és angol nyelven írt kommunikációs összefoglalót is csatolni kell, amely közérthető formában, szükség szerint illusztrációkkal ellátva mutatja be a meghívás keretében végzett közös kutatásokat és az elért eredményeket. A kutatási jelentést – a pályázatban feltüntetett várható eredmények alapján – a Kutatási Pályázatok Főosztályának a pályázati szakmai referensei ellenőrzést követően előterjesztik jóváhagyásra az MTA főtitkárának, a benyújtást követően 60 napon belül.

Amennyiben a meghívó vezető kutató nem nyújtja be határidőig a kutatási jelentést, vagy a jelentés nem kerül jóváhagyásra, a támogatás visszafizetendő. A visszafizetésről a támogatói okirat rendelkezik.

A közös tudományos publikáció(k)ban affiliációként kötelező szerepeltetni az MTA Vendégkutatói Programot (MTA Distinguished Guest Scientist Fellowship Programme 2024) és a befogadó kutatóhelyet, továbbá a publikáció(ka)t a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre is el kell küldeni.

A vendégkutató és a meghívó vezető kutató vállalja, hogy a jelen támogatás felhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó elnöki határozat szerinti repozitóriumba feltöltik a megjelenést követően 30 napon belül.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati felhívásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.). A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Magyar Államkincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.

b)Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,

d) a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

e) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja


a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli az MTA Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából, valamint az MTA Titkársága a támogatói okirat kibocsátása és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA tv.-ben és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladat ellátása.

c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2023. szeptember 5.

Kollár László
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

[1]Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítési szolgáltatás (AVDH), vagy legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás használata segítségével látta el aláírással az elektronikusan benyújtott pályázati űrlapot, úgy nem szükséges azoknak papír alapú, aláírt példányát postázni.

Amennyiben a befogadó intézmény képviselője és gazdasági vezetője a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással (AVDH-val) látta el az elektronikusan benyújtott nyilatkozatot, úgy nem szükséges annak papíralapú, aláírt példányát postázni, szükséges azonban a képviseleti jog igazolása (pl. meghatalmazás, SZMSZ), amennyiben azt közhiteles nyilvántartás (pl.: törzskönyvi nyilvántartás, stb.) nem tanúsítja. Amennyiben az aláírás legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással történt, és a tanúsítványban szerepel a képviselt intézmény, úgy a képviseleti jog igazolására külön dokumentumban nincs szükség.