A Lendület Program 2023. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására, 2023–2028.

2022. november 25.

MTA LENDÜLET PROGRAM
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
új Lendület-kutatócsoportok létrehozására
2023–2028

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület Program keretében A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé 2023-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület Program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával, és ezzel egyidejűleg a fiatal kutatók önállósodási törekvéseinek támogatása. A Lendület Program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken áttörő eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.6. Lendület Program alcímen rendelkezésre álló keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 800 millió Ft fordítható, amelyből várhatóan 16-18 Lendület-kutatócsoport indítására van lehetőség 2023. szeptember 1. és 2023. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év. A For the English version please click heretámogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület Program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben rendelkezésére álljon.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók –életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I „Induló” kategória

Új, önálló kutatócsoportot alapító, fiatal kutatók hazahívását, illetve itthon tartását célzó támogatási forma ígéretes, új kutatási projektek megvalósítására. Azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, tehetséges fiatal kutatók pályázhatnak, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
a) 40 évnél fiatalabb (1983. január 1. után született),
b) PhD fokozatát 2013. január 1. után és 2019. december 31. előtt szerezte meg,
A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár és a PhD megszerzési idejére vonatkozó határ megnövelhető: a nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával (ha az több mint 2 év), férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.
c) korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként támogatást nyert.
d) nem nyert korábban Lendület-támogatást kutatócsoport-vezetőként.

A Lendület I támogatás csak egyszer nyerhető el.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület támogatás ideje alatt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület H „Haladó” kategória

Olyan pályázók számára, akik új, áttörő kutatási eredményeket ígérő téma kidolgozását, vagy már jól működő, kiváló kutatási projektek folytatását tűzik ki célul.

Azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak, akik már rendelkeznek kutatócsoport-vezetői tapasztalattal, vagyis saját kutatási téma kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület támogatással összemérhető (pl. legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás, kiemelt támogatási összeggel) nemzetközi pályázatokon* nyertek támogatást a közelmúltban és ez a projektjük még nem zárult le, vagy az elmúlt 5 évben (2017 után) került lezárásra. Amennyiben a pályázónak folyamatban lévő támogatott kutatása van, akkor a jelenlegi pályázat kutatási tervében ki kell térni az attól való eltérésekre.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a korábbi Lendület támogatásuk alatt vagy azt követően jelen pályázat benyújtásáig bármikor ERC pályázatot is benyújtottak.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület támogatás harmadik évének lezárulta előtt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában. A hároméves szakmai beszámolóban bemutatják ezt a pályázatot is.

Mindkét kategória esetén elvárás, hogy a pályázó kutatócsoport-vezető fiatal kutatócsoportot alakítson ki, ezzel is segítve a Lendület Program elsődleges célkitűzését, mely a hazai fiatal kutatói közösség erősítése és a fiatal kutatók önállósodási törekvéseinek támogatása.

2. A Lendület Program keretében pályázni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A pályázatban új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója – nemzetközi értékelés szerint – kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a kutatási tervben külön ki kell térni.

3. A támogatás vissza nem térítendő. Minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I kategóriában átlagosan évi 40 millió Ft, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió Ft lehet. Ezen felül a nagy eszköz- és műszerigényű kutatások esetében a Lendület I kategóriában egyszeri max. 50 millió Ft, míg a Lendület H kategória esetében egyszeri max. 100 millió Ft tervezhető. A nagy értékű eszközök/műszerek beszerzését az első kutatási évre kell tervezni. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az olyan eszköz/műszer beszerzése, amely a befogadó kutatóhelyen többszörösen hasznosul (azaz központi műszer, melyet a pályázatban dokumentált módon a kutatóhely több kutatócsoportja is használ) és a befogadó kutatóhely tud gondoskodni az eszköz/műszer fenntartásáról és karbantartásáról. A tervezett eszköz/műszer beszerzésének szükségességére külön ki kell térni a költségterv indoklásánál, annak hasznosulására, valamint fenntartására és karbantartására pedig a kutatási tervben, továbbá mindezekről nyilatkozni kell a kutatóhely befogadó nyilatkozatában. Az igényelt teljes támogatás legfeljebb 17%-a tervezhető rezsiköltségként. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. Egy kutató egyszerre csak egy támogatott Lendület-kutatócsoportnak lehet résztvevője vagy vezetője.

5. A Lendület pályázatra jelentkező kutató vállalja, hogy a Lendület támogatás elnyerése esetén a projekt ideje alatt életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

6. A Lendület pályázatra jelentkező kutató rendelkezik azonosítóval a Magyar Tudományos Művek Tárához (MTMT azonosító) és az ott tárolt publikációs adatai naprakészek.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2023). Bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetében indokolt esetben csak magyar nyelvű pályázat is benyújtható. A pályázati anyagok feltöltésének határideje

2023. január 31. 16:00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati felületről letölthető befogadó nyilatkozatot, valamint ugyancsak a pályázati felületről letölthető, aláírt pályázói nyilatkozatot egy-egy példányban postán is** kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület pályázat 2023”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:
+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok)
+36 1 411 6177 (élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematikai és természettudományok).

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a kutatócsoport-vezetőre vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. számú útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület pályázat elkészítését a 2. számú útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:

• a kutatócsoport leendő vezetőjének adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat és annak megszerzésének időpontja, MTMT azonosító);
• a pályázat alapadatait (Lendület kategória, pályázat címe, tudományterülete, a kutatás rövid leírása, kommunikációs összefoglaló, a kutatócsoport megnevezése, befogadó kutatóhely);
• a kutatócsoport vezetője által korábban elnyert rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium, MTA Lendület) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázati támogatások (pl. ERC) felsorolását (támogatás megnevezése, téma, időszak, eredmény/minősítés);
• a pályázó kutatócsoport-vezető tudományos eredményeit és tudománymetriai adatait, publikációs tevékenységét mutató adatait;
• az igényelt támogatási összeget éves bontásban (millió Ft);
• kiegészítő adatokat (javasolt külföldi vagy külföldön élő magyar bírálók és elérhetőségük, nem kívánt bírálók, a kutatócsoport tervezett tagjai, a pályázó kutatócsoport-vezető gyermekeinek száma korkedvezmény kérése esetén).

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (PDF formátumban):

kutatási tervet (a pályázati felületről letölthető sablon szerint), melynek részei:
I) a tervezett kutatási projekt rövid összefoglalója magyar és angol nyelven egyaránt;
II) az ötéves futamidejű kutatási projekt rövid leírása, továbbá a bölcsészet- és társadalom-tudományi területen pályázók esetében a pályázó esetleges javaslata a kutatási beszámolók főbb elbírálási szempontjaira (részleteket lásd „A nyertes pályázók támogatásának feltételei”-nél);
III) a kutatási projekt első három évére vonatkozó részletes munkaterv éves bontásban a várható eredmények felvázolásával és a tervezett publikációkkal;
IV) a kutatási projekt személyi és kutatóhelyi előzményei:
A) a kutatás vezetője, valamint a meghatározó résztvevők szakmai önéletrajza kiegészítve az elmúlt öt év legfontosabbnak tartott 5 közleményének bibliográfiai adataival, valamint további 5 meghatározó hatású közlemény bibliográfiai adataival és mindezek független hivatkozásainak számával,
B) áttekintés arra vonatkozóan, hogy a tervezett kutatási projekt hogyan illeszkedik a befogadó kutatóhely stratégiai terveibe, miért ezt az irányt támogatják, továbbá a befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának, valamint annak bemutatása, hogy a befogadó kutatóhely mivel járul hozzá a tervezett kutatás eredményes végrehajtásához.
Amennyiben a befogadó kutatóhely a kutatási projektre anyagi vagy emberi erőforrásokat csoportosít át, annak pontos bemutatása (a költségterv indoklásánál is).
Nagy értékű műszer/eszköz beszerzése esetén annak részletezése, hogy miként hasznosulna a műszer a kutatóhelyen, illetve, hogy miként tud gondoskodni a kutatóhely a műszer fenntartásáról, karbantartásáról.
Helyben maradásra történő pályázat esetében kérjük annak indoklását, hogy a pályázó kutatócsoport-vezető miért jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület projektre nyújt be pályázatot.
V) a teljes támogatási időszakra összesített költségterv éves bontásban, szöveges indoklással ellátva, melyben nagy értékű műszer/eszköz beszerzése esetén ki kell térni a beszerzés szükségességére;

összesítő és szakterületi MTMT táblázatokat (a táblázatok beállításához és letöltéséhez használja a 3. számú útmutatót);

költségtervet (a letölthető sablon és a 4. számú útmutató szerint);

• a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint). Amennyiben nagy értékű műszer/eszköz beszerzését tervezik, annak hasznosulására, valamint fenntartására és karbantartására a nyilatkozatban külön ki kell térni.

• a kutatócsoport-vezető által aláírt pályázói nyilatkozatot (az adatok valódiságáról, életvitelszerű magyarországi tartózkodásáról, korkedvezmény igénybevételéről, valamint a személyes adatai kezeléséről a letölthető sablon szerint).

Eredeti dokumentumok benyújtásával (postai úton):

a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint).

• a pályázó kutatócsoport-vezető által aláírt pályázói nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint).

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A formailag megfelelő pályázat befogadásáról és annak érdemi elbírálásra bocsátásáról vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. napig tájékoztatja a pályázót. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázatot további, érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja az MTA főtitkára. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó kutató az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy a pályázati felhívásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogást – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el az MTA elnöke. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön élő és külföldön végzett munkájuk során már nemzetközileg elismert, jelentős eredményeket elért, Magyarországra települni kívánó kutatók.

Az értékelés két szakaszban történik a Lendület Programról szóló 13/2021 (III. 26.) számú elnöki határozat, valamint az MTA Lendület Program ügyrendjében meghatározottak szerint, melyek a mta.hu honlapon a Pályázatok menüpontban a Lendület Program címszó alatt érhetők el. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább három, a Lendület Zsűri által felkért hazai és külföldi szakértő anonim bírálatot készít. Az anonim szakértők a Zsűri által az alábbiakban megadott szempontok szerint bírálják a pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg megváltoztatására. A Zsűri a pályázatok és az anonim bírálatok figyelembe vételével alakítja ki zsűrivéleményét és a pályázatok kiválósági rangsorát. A pályázati felhívásban előnyt jelentő feltételeket a Zsűri érvényesíti.

Bírálati szempontok:
A) A kutatási projekt átfogó szakértői értékelése a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján
Maximum 10 pont

B) A pályázó kutatócsoport-vezető tudományos teljesítményének értékelése – elnyert támogatások, tudományos eredményei és tudományos közleményei különös tekintettel az utolsó öt aktív kutatási évre
Maximum 10 pont

C) A pályázat általános értékelése az alapkutatási jelleg, tudományos jelentőség, társadalmi haszon, alkalmazhatóság, a pályázó kutatócsoport-vezető és a résztvevők alkalmassága a kutatási projekt végrehajtására, az igényelt támogatás realitása, várható hatékonyság (ígért eredmények, ráfordított energia és költségek aránya), a kutatást befogadó kutatóhely alkalmassága tekintetében
Maximum 5 pont

A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.

Összesen maximum 25 pont

D) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem), figyelembe véve a kutatóhely alkalmasságát is.

E) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e a pályázat benyújtott költségtervét (igen/nem). Amennyiben nem tartja reálisnak a költségtervet, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási projekt megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért Lendület Zsűri – az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok, a pontszámok közötti eltérések és az előnyt jelentő pályázati feltételek figyelembevételével – értékeli és rangsorolja a pályázatokat. A Zsűri a Lendület Programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol.

A Lendület Zsűri alkotta rangsor alapján a Lendület Bizottság javaslatot tesz az MTA elnöke számára a támogatandó pályázatokról és a támogatási összegekről.

A pályázat nyerteseiről az MTA elnöke dönt a beadási határidőtől számított 120 naptári napon belül.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázókat a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti a Kutatási Pályázatok Főosztálya. Az eredményhirdetést követő 10 munkanap elteltével a pályázati felületen megtekinthetik a pályázók a pályázatukról készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsorát és a nyertes kutatási témákat az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A támogatói okirat feltételeinek teljesítése esetén a pályázati támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves költségvetési támogatási összegek a Lendület Program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében kerülnek meghatározásra.

A költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről a támogatói okirat rendelkezik.

A Lendület kutatócsoport-vezető a Lendület projekt megvalósításának kezdő időpontjával köteles lemondani a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról, vagy futó Lendület pályázatban való részvételről.

A Lendület kutatócsoport-vezető a támogatói okirat hatályba lépését követően köteles életvitelszerűen Magyarországon tartózkodni.

A támogatás személyi, dologi és beruházási kiadásokra egyaránt felhasználható (lásd 4. számú útmutató). A támogatás tartalmazhatja a kutatócsoport vezetőjének illetményét/munkabérét és annak járulékait, vagy bérkiegészítését. A sikerrel pályázó kutatócsoport-vezetővel (amennyiben korábban a befogadó kutatóhelynél nem állt alkalmazásban) a befogadó nyilatkozatban tett kutatóhelyi kötelezettségvállalás alapján a kutatóhely teljes munkaidejű foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Az a sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető, aki a Lendület támogatási időszakban a befogadó kutatóhelynél alkalmazásban áll, munkabér emelésben/bérkiegészítésben részesülhet a támogatás terhére.

Elvárás, hogy a kutatócsoport-vezető a Lendület támogatás időszakában teljes munkaidejű jogviszonyban legyen a befogadó kutatóhelynél és munkaideje legalább 50%-át (legalább 0,5 FTE értéket) a Lendület projekt megvalósítására kell fordítania. Más pályázati és projekt-részvételeinek beszámításával az együttes FTE-érték a Lendület-projekt egyetlen időszakában sem haladhatja meg az 1-et.

A kutatócsoport vezetőjének a projekt terhére tervezhető illetménye/munkabére a Lendület I kategóriában max. bruttó 1 200 000 Ft/hó, a Lendület H kategóriában max. bruttó 1 600 000 Ft/hó lehet. A megadott összegnél magasabb bérnek a pályázati támogatási keret terhére történő tervezése csak különlegesen indokolt esetben lehetséges, amire a költségterv indoklásában külön ki kell térni. Ilyen esetekben az illetményről/bérről a Lendület Zsűri dönt.

A befogadó kutatóhely állományába tartozó pályázó a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére munkabér-emelésre/bérkiegészítésre pályázhat az alábbiakban részletezett két lehetőség közül a számára kedvezőbb opciót választva, és nyertesség esetén a támogatott kutatóhelynek eszerint kell elszámolnia a kutatócsoport-vezető részére történő munkabér-emelés/bérkiegészítés jellegű kifizetésekről:

1. a kutatócsoport-vezető legfeljebb a kinevezése vagy munkaszerződése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény/munkabér és járulékai különbségét kaphatja meg munkabér- emelésként/bérkiegészítésként a Lendület támogatás terhére, vagy

2. a kutatócsoport-vezető a Lendület I kategóriában havi 380 000 Ft, illetve a Lendület H kategóriában havi 450 000 Ft munkabér-emelést/bérkiegészítést kaphat a Lendület támogatás terhére.

A támogatott kutatócsoport-vezetőnek a pályázói nyilatkozatban nyilatkoznia, illetve a költségterv indoklásban jeleznie kell, hogy a Lendület támogatásra elszámolható munkabér-emelés/bérkiegészítés melyik változatával kíván élni.

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezen felül egy vagy több kutató munkabérét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. A kutatócsoport tagja és vezetője a nyertes pályázati projekttel azonos kutatási tevékenységet más jogviszonyában nem végezhet.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente szakmai beszámolót készíteni. A szakmai beszámolók értékelését az MTA elnöke által felkért Lendület Zsűri és a felette álló Lendület Bizottság végzi.

Az éves (1. évi, 2. évi és 4. évi) beszámolók az elvégzett munka és az eredmények rövid összefoglalói. A beszámolókról 1-1 anonim szakértő készít véleményt. A beszámolók jelzés értékű minősítése „eredményes” vagy „nem eredményes” lehet.

A hároméves beszámoló a kutatócsoport 3 év alatt elvégzett munkájának részletes összefoglalása a legfontosabb nemzetközi színvonalú eredmények kiemelésével és szóbeli előadással kiegészítve. Az 5. támogatási évet követően benyújtott záróbeszámoló a kutatócsoport teljesítményének átfogó szakmai összefoglalása, kiegészítve szóbeli előadás megtartásával. A hároméves beszámoló és a záróbeszámoló értékelése beszámolónként 3-3 anonim szakértő által történik. A kutatócsoport-vezetők szóbeli előadásait a Lendület Zsűri tudományterületileg illetékes szekciója tagjai hallgatják meg és értékelik. A beszámolók minősítése „eredményes”, azon belül „kiváló”, „”, „megfelelő”, vagy „nem eredményes” lehet.

A bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázó kutatók a pályázati anyagban javaslatot tehetnek arra, hogy a harmadik évtől a projekt főbb elbírálási szempontjai mely eljárásrend szerint érvényesüljenek, ezen azonban a későbbiekben nem változtathatnak:

– az „A” értékelési eljárás esetén az értékelés alapját eredeti saját felfedezések, elméletek, értelmezések, fejlesztések, illetve elnyert pályázati pénzek összege szolgáltatja,

– a „B” értékelési eljárás esetén az értékelés szempontjai a kutatás újdonsága, publikációk, konferenciaelőadások, nemzetközi beágyazottság, utánpótlás-nevelés, nyilvánosság előtti jelenlét.

Az „A” értékelési eljárás alkalmazhatósága a társadalomtudományokban, a „B” értékelési eljárás a bölcsészettudományokban jellemző.

A beszámolók és az értékelések alapján a Lendület Zsűri tudományterületi szekciói javaslatot tesznek a beszámolók elfogadására, valamint minősítésére a Lendület Bizottság részére. A Lendület Bizottság a tudományterületi szekciók javaslatai és a beszámolók ismeretében alakítja ki véleményét, mely alapján az MTA elnöke dönt a minősítésről, és döntéséről értesítést kap a kutatócsoport vezetője és a befogadó kutatóhely vezetője.

Amennyiben a kutatócsoport első 3 évben elért tudományos teljesítménye „nem eredményes”, az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez szükséges.

Elvárás, hogy a kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vegyenek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtegyenek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Szintén elvárás, hogy a támogatás felhasználásával létrehozott/kiadott mű (és tanulmánykötet esetében a benne foglalt összes tanulmány) vonatkozásában a kutatócsoport vezetője gondoskodik arról, hogy a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL vagy az MTMT Repozitóriumminősítő Bizottsága által minősített intézményi repozitóriumába feltöltse legkésőbb a szakmai záróbeszámoló benyújtásával egyidejűleg, illetve a záróbeszámoló benyújtását követően megjelenő mű esetében a megjelenést követő 30 napon belül.

A Lendület Program keretében született publikációkban kötelező affiliációként feltüntetni a kutatócsoport teljes megnevezését. A kutatócsoportok teljes megnevezése tartalmazza a támogató és befogadó kutatóhely kötőjellel összekapcsolt betűszós formáját, a Lendület Program megnevezését és a kutatócsoport megnevezését (pl. MTA–XXX Lendület Alfa Kutatócsoport). Az angol megnevezés esetében a Lendület kifejezést a “Momentum” kiegészítés követi (pl. MTA–XXX Lendület “Momentum” Alpha Research Group).

A kutatócsoport vezetőjének kiadvány készítése esetén fel kell tüntetnie, hogy annak megjelentetését a Magyar Tudományos Akadémia támogatta a Lendület Program keretében. Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője időközben ERC-pályázatot nyer, lehetőség van a Lendület projekt támogatói okiratának módosítására a Lendület Bizottság javaslata alapján és az MTA elnökének döntését követően.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő,
– a pályázatot kiíró,
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
– a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.
e) A támogatás felhasználásának éves mértéke jogszabályi változások esetén eltérhet a megítélt támogatási összegtől. A megítélt támogatás összegének csökkenése esetén, az ebből eredő károkért való felelősségét a támogató kizárja.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

1. A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából, valamint az MTA Titkársága a támogatói okirat kibocsátása és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

2. A személyes adatkezelés jogalapja a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvényben meghatározott közfeladat ellátása a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján, miszerint az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

3. A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

4. Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu honlap „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2022. november

Freund Tamás
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

* Nem számítanak ide az (i) akár hazai, akár külföldi egyszemélyes ösztöndíjak, illetve posztdoktori pályázatok (pl. MSCA, OTKA vagy MTA PD); (ii) azok a nemzetközi konzorciumi pályázatok, amelyeknek a pályázó nem vezetője, csupán résztvevője (pl. EU kutatási hálózat magyar csoportjának vezetője, vagy a nemzetközi irányító testület tagja sem, ha nem ő volt a pályázó); (iii) azok a hazai elbírálású, stratégiai jellegű pályázatok, amelyek értékelési folyamatában az intézmény és nem a pályázó alkalmasságának vizsgálata az elsődleges szempont (pl. NAP, GINOP, INTERREG).
Amennyiben kérdésesnek ítéli meg a pályázó a pályázati feltételeknek való megfelelését, kérjen állásfoglalást a Kutatási Pályázatok Főosztályán keresztül a Lendület Zsűritől.

** Amennyiben az elektronikusan benyújtott nyilatkozatokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) d) pontjában meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látták el, akkor nem szükséges papír alapon is megküldeni.