Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat
Pályázati felhívás - 2016 Tavaszi forduló

fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására

I. A támogatás célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját A pályázati kiírás innen letölthető PDF formátumban.forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított.
A Magyar Tudományos Akadémia – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján – 2016. július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időtartamra nyílt jellegű pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, szimpóziumon) való aktív részvételének támogatására.
Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával azoknak a fiatal kutatóknak kívánja a külföldi tudományos konferenciákon való részvételét támogatni, akik jelentős tudományos eredményeket értek el, és az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgoznak.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be azok az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (továbbiakban: intézmény) alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként, tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott magyar állampolgárságú kutatók, akik külföldi tudományos rendezvényen kívánnak aktívan (egy- vagy első szerzős előadással vagy poszter-bemutatóval) részt venni, és még nem töltötték be a 40. életévüket (beadási határidőhöz viszonyítva). A 35 és 40 év közötti kutatók csak megszerzett PhD birtokában pályázhatnak. Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában [a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásában] foglalt feltételeknek megfelelően korhatárkedvezményt kérhetnek. Kisgyermekenként (10 év alatti gyermekek) 2 évnyi korhatárkedvezmény mind az előírt életkorhatárt, mind a tudományos fokozat megszerzésének határidejét illetően adható. A pályázat beadása előtt a pályázónak erre vonatkozó körülményét a befogadó intézménynél hitelesen igazolnia kell.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben kerülhet sor. Ugyanarra a konferencia-részvételre csak egyszer lehet támogatást elnyerni.
A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. Elszámoláskor csak a támogatási időszakra (a döntéstől számítva 2016. december 31-ig) eső számlák fogadhatóak el.
A pályázati keret összege 2016. évre 12.500.000,- Ft, a 2016. július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra 7.481.000,- Ft.
A minimálisan kiosztható összeg személyenként bruttó 100 000 Ft. A maximális támogatás Európán belüli rendezvény esetén személyenként bruttó 300 000 Ft, más kontinensen megtartott program esetén személyenként bruttó 500 000 Ft.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

A pályázat menete
A pályázatokat 2016. február 26-tól március 31. 23:59 óráig lehet benyújtani az INKP elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/inkp_2016_2).

A belépéshez az Akadémiai Adattár azonosítója szükséges.
1) Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének és nincs még Akadémiai Adattár azonosítója (AAT), regisztrálnia kell. (útmutató 1)
2) Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően) az alábbi útmutató 3. pontjától kezdve töltheti ki az AAT-ben a kötelező mezőket. (útmutató 1)
3) Az AAT-ben való adatkitöltést követően léphet be a pályázó az INKP weboldalra. A pályázat kitöltését az alábbi útmutató segíti. (útmutató 2)

A pályázathoz kapcsolódóan kitöltendő adatok és benyújtandó dokumentumok:
1. A pályázó adatai - AAT-ből származó kötelező adatok: lásd útmutató
2. A pályázat adatai - az INKP weboldalán töltendő ki
3. Rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz - az INKP weboldalán a Mellékletek menüpont alá feltöltendő dokumentum pdf formátumban
4. A rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása - az INKP weboldalán a Mellékletek menüpont alá feltöltendő dokumentum pdf formátumban
5. Kb. 1 oldalas absztrakt és az absztrakt elfogadásának (várható) ideje és amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata is - az INKP weboldalán a Mellékletek menüpont alá feltöltendő dokumentum pdf formátumban
6. Munkajogviszony igazolása (aláírás, pecsét; az MTA kutatóközpont/intézet vagy az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája állítja ki) - az INKP weboldalán a Mellékletek menüpont alá feltöltendő dokumentum pdf formátumban és az eredeti példány postán való megküldése az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.)
7. A Nyilatkozat innen is letölthető docx formátumban.Nyilatkozat: a pályázati weboldal „Letöltés” menüpontja alól letölthető A Nyilatkozat innen is letölthető docx formátumban.dokumentum (kitöltés, aláírások, pecsét) - az INKP weboldalán a Mellékletek menüpont alá feltöltendő dokumentum pdf formátumban és az eredeti példány postán való megküldése az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.)

A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2016. március 31. lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „INKP 2016/II”.

A pályázati anyagok lezárásának határideje 2016. március 31. 23:59 óra.

VI. A pályázat vizsgálata, érvényessége

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell (formai vizsgálat), hogy
1. a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
2. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
4. a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.
Amennyiben a pályázat hibás, vagy hiányos, az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra - hiánypótlás nélkül - kerülnek továbbá a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek.
Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

VII. A pályázat elbírálása, a támogatói döntés

A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra, amelynek főbb szempontjai a következők:
- a pályázó tudományos teljesítménye,
- a konferencia jelentősége,
- a konferencián bemutatni kívánt poszter vagy előadás témájának aktualitása,
- a konferencia remélt hatása a pályázó szakmai előrehaladásának érdekében.

Előnyt élvez az a pályázó, aki olyan munkával pályázik, amelynek eredményeit összefoglaló publikáció a kiírást megelőző 6 hónapban lett elfogadva és a konferencián először kerülne bemutatásra.

A pályázati támogatás odaítéléséről az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat Kuratóriuma 2016 tavaszán dönt. A pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben kapnak tájékoztatást az eredményről.

VIII. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság a nyertes kutatót foglalkoztató intézmény részére biztosítja a megítélt támogatást. Az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására a kutatót foglalkoztató intézményen keresztül kerül sor.
A nyertes pályázó köteles értesíteni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályát, ha a megpályázott rendezvény szervezői mégsem fogadták el az absztraktot.
A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint – ügyleti kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetés ütemezését külön megállapodás rögzíti.
A támogatást elnyert pályázó a rendezvény utolsó napjától számított egy hónapon belül köteles – számlákkal is alátámasztott – pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni, és azt átadni az őt foglalkoztató intézménynek. Az aláírt szakmai beszámolót köteles elektronikus úton az inkp [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre is megküldeni.

Költségként elszámolhatók a külföldön rendezett tudományos rendezvényen való részvétel költségei: útiköltség, biztosítás, szállás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, napidíj, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer. Az elszámolás részletes szabályait a támogató a támogatási szerződésben határozza meg.

IX. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

X. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.


XI. Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk:

- a támogatási intenzitás mértéke 10-100%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó projekt ennyi százalékát fedezi az elnyert támogatás,
- a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg,
- pályázati díj nincs.

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,
b) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
d) Támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Czinkos Tímea pályázati referens (e-mail: inkp [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) áll rendelkezésre.


Budapest, 2016. február 22.

Barnabás Beáta

az MTA főtitkárhelyettese