Vendégkutatói Program

MTA Vendégkutatói program 2019. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3 – 12 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra

2019. február 11.

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében – meghívásos jellegű pályázati eljárás keretében – A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő külföldi kutatók meghívása céljából, az irányítása alá tartozó kutatóközpontokban és önálló jogi személy kutatóintézetekben működő kutatócsoportokkal, valamint a magyarországi egyetemeken működő akadémiai támogatású kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára. A sikeres pályázat alapján kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók a kutatócsoport munkájában alapvetően közalkalmazotti jogviszony keretében vesznek részt.

Bármely tudományterületről lehet pályázni közös kutatási programokra. A pályázatnak nem célja kutatóhely-látogatások, konferencia-részvétel vagy magyarországi előadás-sorozatok szponzorálása.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A for English version please click here (pdf)vendégkutatói program céljára rendelkezésre álló keretből olyan aktív, élvonalbeli kutatást végző külföldi kutatók minimum 3, maximum 12 hónapos időtartamra szóló meghívására van lehetőség, akiknek kutatási teljesítménye világviszonylatban is kiemelkedő. A pályázat benyújtására az MTA irányítása alá tartozó kutatóközpontokban, kutatóintézetekben működő (Lendület- és más akadémiai) kutatócsoportok, valamint a hazai egyetemeken működő akadémiai támogatású kutatócsoportok és Lendület-kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: meghívó vezető kutató) jogosultak. A meghívó vezető kutatók a meghívandó külföldi kutatókkal (a továbbiakban: vendégkutató) együttműködésben elkészített, a befogadó intézmény vezetője (hazai kutatóközpont főigazgatója, önálló kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) által jóváhagyott pályázatokat az MTA elnökének címezve nyújthatják be. Az e pályázat keretében folytatott magyarországi kutatásnak legkésőbb 2020. június 30-án be kell fejeződnie.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A pályázat céljának megvalósítására a 2019. évben 50 millió Ft áll rendelkezésre. A pályázat keretében havonta legfeljebb 2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el. Az összeg „bruttó”, azaz a vendégkutató valamennyi költségének (személyi költség és járulékai, dologi kiadások) fedezetére szolgál. A pályázat részeként további költségigény nem ismerhető el.

Elvárások, követelmények

 1. A meghívó vezető kutató – intézménye adminisztrációjával együttműködésben – megfelelő kutatási körülményeket biztosít a vendégkutató számára.
 2. A befogadó intézmény (akadémiai kutatóközpont, kutatóintézet, egyetem) vállalja, hogy a vendégkutató magyarországi beutazásához és tartózkodásához szükség esetén logisztikai és adminisztrációs támogatást nyújt.
 3. A vendégkutató és a meghívó vezető kutató a magyarországi tartózkodási idő lejártát követő 1 hónapon belül közös kutatási jelentést készít, amelynek melléklete tartalmazza a közösen készített publikációik kéziratát és a folyóiratok címét, ahol ezeket meg kívánják jelentetni. (Legalább egy, a szakterület jelentős hatású folyóiratába készülő cikk kéziratát mellékelni kell.) A kutatási jelentésnek tartalmaznia kell a meghívott vendégkutató magyarországi tartózkodása pontos idejét. A kutatási jelentéshez maximum 2 oldal terjedelmű, magyar nyelven írt kommunikációs záradékot is csatolni kell, amely közérthető formában, szükség szerint illusztrációkkal ellátva mutatja be a meghívás keretében végzett közös kutatásokat és az elért eredményeket.
 4. A közös tudományos publikációt/publikációkat a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre is el kell küldeni. A publikációkban meg kell említeni az akadémiai meghívás tényét.
 5. A vendégkutató magyarországi tartózkodása alatt a jelen pályázat alapján létesített foglalkoztatási jogviszonya körében meghatározott időt teljes mértékben a közös kutatási projektre fordítja. Előadásokat a meghívó vezető kutatóval egyeztetve honorárium nélkül vállalhat.
 6. A vendégkutató az MTA elnökének kérésére véleményezi az MTA vendégkutatói programját, és összegzi a magyarországi tudományos kutatások helyzetéről szerzett tapasztalatait, javaslatot tesz a vendégkutatói program fejlesztésének irányaira.
 7. A kiválasztott vendégkutató nevét, a befogadó intézmény nevét, a meghívó vezető kutató nevét és a tudományos kutatómunkáról készült jelentés kommunikációs záradékát az MTA nyilvánosságra hozza.

A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázat a pályázati űrlapból, a vendégkutató-jelölt és a meghívó vezető kutató szakmai önéletrajzából, valamint egy magyar, illetve angol nyelven beadott kísérőlevélből áll:

 • Az I. számú mellékletben csatolt pályázati űrlap minden rovata kitöltendő, és szerepelnie kell rajta a meghívandó vendégkutató aláírásának, továbbá a meghívást kezdeményező vezető kutató és a befogadó intézmény vezetője eredeti aláírásának. Az űrlaphoz csatolni kell a vendégkutató és a meghívó vezető kutató rövid tudományos életrajzát is.
 • A magyar és angol nyelven beadott kísérőlevelet a meghívó vezető kutató írja alá, terjedelme maximum 2 oldal lehet, és tartalmaznia kell a tervezett közös kutatás jelentőségét, a meghívott kutató magyarországi tevékenységének várható hatását, továbbá egy maximum 10 mondat terjedelmű, nyilvánosságnak szánt kommunikációs összefoglalót a tervezett közös kutatómunkáról. A kísérőlevélben is fel kell tüntetni a meghívó vezető kutató és a vendégkutató-jelölt munkahelyének pontos megnevezését, valamint elektronikus (e-mail) címét.

A jelentkezés folyamata

 1. Kapcsolatfelvétel a meghívó vezető kutató és a vendégkutató-jelölt között.
 2. Közös – 3-12 hónapos – magyarországi kutatási terv készítése.
 3. A vendégkutató által kitöltött, aláírást tartalmazó pályázati űrlap megküldése a meghívó vezető kutatónak (elektronikus fájl is elfogadható).
 4. A befogadó intézmény vezetőjének (az MTA kutatóközpont főigazgatója, az önálló jogi személy MTA kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) jóváhagyása (aláírása) a vendégkutató és a meghívó vezető kutató által aláírt pályázati űrlapon és a két nyelven elkészített kísérőlevélen.
 5. A pályázat (pályázati űrlap, vendégkutató-jelölt és meghívó vezető kutató szakmai önéletrajza és kísérőlevél két nyelven) benyújtása a befogadó intézmény által.

Pályázati határidő

A pályázatokat legkésőbb 2019. április 15-én 12.00-ig (közép-európai idő szerint) kell megküldeni az MTA elnökének címezve, az alábbi módokon:

 1. a pályázati űrlapot, a két szakmai önéletrajzot, valamint a magyar és angol nyelvű kísérőlevelet PDF-formátumban, a pályázati űrlapot – aláírás nélkül – DOC‑formátumban is el kell küldeni a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre;
 2. az 1. pontban megjelölt dokumentumokat papír alapon is kérjük benyújtani, postai úton vagy személyesen az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályához (cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2019. április 15. lehet.

A Kutatási Pályázatok Főosztálya a pályázat beérkezéséről a pályázónak visszaigazolást küld. Ha a pályázó a beküldési határidő után nyolc nappal nem kap értesítést a pályázat beérkezéséről, a pályázat határidőn belüli feladását megfelelő dokumentumokkal igazolhatja az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályán.

Formai ellenőrzés

A formailag hiányos pályázatok nem vehetők figyelembe. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Az elbírálás folyamata, támogatói döntés

A pályázatokat az MTA elnöke által felkért bírálók értékelik, majd a bírálatot végző személyek javaslata alapján az MTA elnöke által felkért zsűri tagjai rangsorolják a pályázók (a meghívó vezető kutatók) és a vendégkutató-jelöltek konkrét kutatási terve, az együttműködéstől várható tudományos eredmény jelentősége, és az együttműködésnek a magyar kutatóközösségre tett várható hatása alapján. A zsűri a pályázatokat három kategóriába (feltétlenül támogatandó, támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azokon belül rangsorolja. A feltétlenül támogatandó pályázatok támogatási összege nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. Az MTA elnöke a rangsor alapján, legkésőbb 2019. június hó 5. napjáig dönt a nyertes pályázatokról.

Eredményhirdetés

 1. A támogatói döntés eredményéről az MTA elnöke 2019. június 12-éig írásban értesíti a befogadó intézmények vezetőit, a meghívást nyert vendégkutatóknak meghívólevelet küld (melyet másolatban a befogadó intézmény vezetője is megkap), és a nyertesek nevét közzéteszi az MTA honlapján (www.mta.hu).
 2. A további levelezést teljes egészében a befogadó intézmény és a meghívandó vendégkutató bonyolítja.

A támogatói okirat kibocsátása, a támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság (mint Támogató) kutatóközpont illetve önálló kutatóintézet pályázata esetében a befogadó intézmény részére, egyetemen működő akadémiai támogatású kutatócsoport pályázata esetében pedig az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (továbbiakban: MTA TKI) részére biztosítja a megítélt támogatást. A megítélt támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására támogatói okirat alapján kerülhet sor.

Az elnyert támogatási összeg személyi és dologi költségekre használható fel. Semmilyen más költség nem számolható el. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint – késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetési kötelezettségről a Támogató külön fizetési felszólításban értesíti a támogatottat. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatottnak a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követően harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

Az elszámolás részletes szabályait a támogató a támogatás indításakor határozza meg.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.). A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk

A támogatási intenzitás mértéke 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg. Pályázati díj nincs.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályától kérhető a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve további információk az MTA honlapján (www.mta.hu) érhetők el.

További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Magyar Államkincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő,
– a pályázatot kiíró,
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
– a döntéshozó
személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli.

Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely (egyetemen működő akadémiai kutatócsoportok esetében a Támogatott Kutatócsoportok Irodája) a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából kezeli.

b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása.

c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója a https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato20180525.pdf
elektronikus címen érhető el.

Budapest, 2019. február 8.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke