Pályázat nemzetközi konferenciaszervezés támogatására

Pályázat nemzetközi konferenciaszervezés támogatására – 2016 és 2017 első félév

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet kutatóhelyek által Magyarországon vagy a környező országokban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására.

2016. március 30.

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által Magyarországon vagy a környező országokban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot hirdet.

A 2016. évi pályázat meghirdetésének időpontja: 2016. március 30.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek, a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoportok, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek (a továbbiakban együtt: kutatóhelyek).

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása / nemzetközi konferenciaszervezés támogatás pénzügyi kerete.

V. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret 2016. évben: 27.000.000 Ft.

Jelen pályázat a 2016. év során és a 2017. év első félévében (legkésőbb 2017. június 30-ig) lezáruló nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására szolgál.

VI. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A jelen pályázat keretében a rendezvény jellegétől és létszámától függően 300.000 Ft és 3.000.000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 10% és 100% között alakulhat.

A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor. A támogatási összeg felhasználásáról a rendezvényt követően kell beszámolni.

VII. Elszámolható költségek

 1. meghívott előadók/résztvevők szállás- és útiköltsége,
 2. vendéglátás (előadók és résztvevők részére),
 3. rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés).

A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

VIII. Saját forrás mértéke

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

IX. A pályázat benyújtása

 1. A kutatóhely nevében a pályázat benyújtására a kutatóhely vezetőjének megbízása alapján a rendezvény szervezéséért felelős személy (témavezető) jogosult.
 2. A pályázatokat 2016. március 30-tól lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/nkp_2016/ oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben)
  A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően legkésőbb 2016. szeptember 15-én 12 óráig nyújthatóak be.
  A benyújtott pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban értékeli. Az első bírálati fordulóban a 2016. május 2-ig, a második fordulóban a 2016. szeptember 15-ig benyújtott pályázatokat bírálják.
 3. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
  1. a pályázó adatait
   (a tudományos rendezvényt szervező kutatóhely adatai, a rendezvény szervezéséért felelős személy adatai – az Akadémiai Adattár alapján);
  2. a tudományos rendezvényre vonatkozó adatokat
   (a rendezvény címe, típusa, szakterülete, helyszíne, időpontja, várható előadók és résztvevők száma – az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);
  3. az MTA-tól kért támogatás összegét
   (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatként);
  4. a tudományos rendezvény rövid leírását
   (a kitöltendő dokumentum az elektronikus pályázati rendszerből letöltendő, majd aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

A rendezvény rövid leírását is tartalmazó pályázati űrlapot a tudományos rendezvény szervezéséért felelős személynek, valamint a szervező kutatóhely vezetőjének és pénzügyi ellenjegyzőjének kell aláírásával ellátnia. Az aláírt pályázati űrlapot fel kell tölteni az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe.

X. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok. Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a rendezvény szervezéséért felelős személyt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 8 munkanap áll rendelkezésre.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.

XI. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

A benyújtott pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban értékeli. Az első bírálati fordulóban a 2016. május 2-ig, a második fordulóban a 2016. szeptember 15-ig benyújtott pályázatokat bírálják.

Az első pályázati forduló várható pénzügyi kerete 17 millió forint, a második forduló várható keretösszege 10 millió forint.

Az első körben benyújtott pályázatok a második pályázati fordulóban nem kaphatnak támogatást.

Értékelési szempontok:

 • rendezvény témája (mennyire jelentős, időszerű, releváns, megalapozhat-e új kutatásokat)
 • hozzájárulása a kutatóhely és a tudományterület nemzetközi kapcsolatainak, stratégiai céljainak eléréséhez,
 • nemzetköziség (külföldi előadók és résztvevők száma, aránya, láthatóság, disszemináció)
 • fiatal kutatók bevonása, részvétele,
 • szakmai és pénzügyi megvalósíthatóság,
 • az MTA Titkárság által biztosított források hatékony felhasználása, hozzájárulása a rendezvény sikeréhez.

Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

XII. A támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően a támogatást elnyert pályázó intézménnyel az Akadémia támogatási szerződést köt, a támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatási szerződés aláírását követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő.

Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatási szerződés tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. További információk

Szakmai kérdésekben az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2016. március 30.

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke