Pályázat nemzetközi konferenciaszervezés támogatására

Pályázat nemzetközi konferenciaszervezés támogatására – 2015 és 2016 első félév

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által Magyarországon vagy a környező országokban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot hirdet.

A 2015. évi pályázat meghirdetésének időpontja: 2015. február 2.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek, a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoportok, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek (a továbbiakban együtt: kutatóhelyek).

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,

b) a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása / nemzetközi konferenciaszervezés támogatás pénzügyi kerete.

V. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret 2015. évben: 20.000.000 Ft.

Jelen pályázat a 2015. év során és a 2016. év első félévében megrendezendő nemzetközi vonatkozású események támogatására szolgál.

VI. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A jelen pályázat keretében a rendezvény jellegétől és létszámától függően 200.000 Ft és 3.000.000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 10% és 100% között alakulhat.

A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor, a rendezvényt követően, utólagos elszámolással.

VII. Elszámolható költségek

a) meghívott előadók/résztvevők szállás- és útiköltsége,

b) étkeztetésre a támogatás legfeljebb 30%-a használható fel.

c) rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, étkezés, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés),

A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

VIII. Saját forrás mértéke

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

IX. A pályázat benyújtása

a) A kutatóhely nevében a pályázat benyújtására a kutatóhely vezetőjének megbízása alapján a rendezvény szervezéséért felelős személy (témavezető) jogosult.

b) A pályázatokat 2015. február 2-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/nkp oldalon érhető el.

A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően legkésőbb 2015. szeptember 15-ig nyújthatóak be.

c) Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó adatait
(a tudományos rendezvényt szervező kutatóhely adatai, a rendezvény szervezéséért felelős személy adatai - az Akadémiai Adattár alapján);

2. a tudományos rendezvényre vonatkozó adatokat
(a rendezvény címe, típusa, szakterülete, helyszíne, időpontja, várható előadók és résztvevők száma - az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);

3. az MTA-tól kért támogatás összegét
(az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatként);

4. a tudományos rendezvény rövid leírását
(a kitöltendő dokumentum az elektronikus pályázati rendszerből letöltendő, majd aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

A tudományos rendezvény szervezéséért felelős személynek, valamint a tudományos rendezvényt szervező kutatóhely vezetőjének és pénzügyi ellenjegyzőjének kell aláírásával ellátnia a rendezvény rövid leírását tartalmazó feltöltendő dokumentumot.

X. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok. Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a rendezvény szervezéséért felelős személyt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 8 munkanap áll rendelkezésre.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.

XI. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

A benyújtott pályázatok két fordulóban kerülnek elbírálásra. Az első bírálati fordulóban a 2015. március 2-ig benyújtott pályázatok, a második fordulóban a 2015. szeptember 15-ig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. Az értékelés során a rendezvény tudományos jelentőségén túlmenően figyelembe veendő a kutatói nemzetközi kapcsolatok építéséhez való hozzájárulás, valamint a rendezvény pénzügyi megvalósíthatósága. A támogatásról az Akadémia elnöke dönt.

Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

XII. A támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően a támogatást elnyert pályázó intézménnyel az Akadémia támogatási szerződést köt, a támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatási szerződés aláírását követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő.

Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatási szerződés tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. További információk

Szakmai kérdésekben az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága nyújt további tájékoztatást.