Pályázati kiírás köztéri alkotás létrehozására az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából

2022. augusztus 29.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és Budapest Főváros Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki köztéri alkotás létrehozására a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából.

 1. augusztus 29.
 1. A pályázat kiírója

A pályázat kiírója a Magyar Tudományos Akadémia és Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban együttesen: Kiíró), lebonyolítója az MTA Titkársága (Lebonyolító).

 1. A pályázat célja, tárgya

A Magyar Tudományos Akadémia, alapításának 200. évfordulója alkalmából a megújuló Széchenyi téren olyan jelet kíván állítani, amely egyaránt méltó az Akadémia történetiségéhez, ugyanakkor kifejezi a tudomány naprakészségét, mindenkori aktualitását és gyors reagálóképességét is.

Az alkotást a hazai tudomány megjelenítéseként célszerű felfogni, és a jövő kihívásaira vonatkoztatva, nyitottként, közösségiként tekinteni.

 1. Általános követelmények

A pályamű a jelalkotás és a térszervezés eszközeivel teremtsen lehetőséget a nagyközönség interaktivitására. A megvalósuló alkotás

 • közel hozza a tudományt, a tudományos közösséget a helyi, városi illetve nemzeti közösség tagjaihoz,
 • kifejezi, hogy a tudomány a megalapozottságot, megbízhatóságot jelenti, megoldást keres a jelen problémáira és a jövő kihívásaira,
 • inkluzív jellegű tér alakul ki az alkotás által, azaz sajátjuknak érezhetik a különböző érintett közösségek,
 • szól minden társadalmi réteghez, érdekes; élvezhető anélkül, hogy annak minden értelmezési szintjét megfejtenék; gyűjti, vonzza a különböző érintett közösségek képviselőit.

Az alkotásnak figyelembe kell vennie a Széchenyi tér átalakításával kapcsolatos terveket.

A köztéri alkotás műfajára, karakterére, méretére, anyagára, a felhasznált technológiára vonatkozó kikötést a Kiíró nem tesz, azonban az alkotásnak és a kiegészítő elemeknek a világörökségi látványba harmonikusan kell illeszkedniük, azt zavaró hatású alkotás nem helyezhető el. A köztéri alkotásnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a településkép védelméről szóló rendeletekre.

A köztéri alkotás tervezése és megvalósítása során a nyertes pályázónak (alkotónak vagy alkotócsoportnak) együtt kell működnie a teret érintő beruházások – különösen a Széchenyi István tér, a RakPark projekt, az MTA székház rekonstrukciójának és a felszín alatti parkoló – tervezőivel, kivitelezőivel.

 1. Helyszínjavaslatok

A Kiíró az alkotás kialakításához a Magyar Tudományos Akadémia Székháza előtti térre vonatkozóan vár javaslatokat az alkotás elhelyezésére, figyelembe véve a tér rendezésére vonatkozó terveket, a Kormány 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozatát, a meglévő és tervezett közműhelyzetet, a felszín alatti meglévő és tervezett műtárgyakat.

A helyszín részletes leírását és a tér rendezésére vonatkozó terveket és határozatot a pályázati kiírás 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A Kiíró nem határozza meg a köztéri alkotás pontos helyszínét, de azt mindenképpen az MTA Székház közelében, azzal értelmezhető összefüggésben, annak „vonzáskörzetében” javasolja a pályázók számára.

A pályázat útján kiválasztott állandó köztéri alkotás felállításához a terület tulajdonosának döntése szükséges, ennek előkészítéséről a Kiíró gondoskodik.

 1. A pályamű megvalósításának keretösszege

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást – bruttó 45 millió Ft áll a nyertes pályázó rendelkezésére. (A jelen pályázat díjazása ezen felül értendő.)

 1. A pályázat jellege és a pályázók köre

6.1. A pályázat nyilvánossága

Nyilvános bemutatásra kerülnek a díjazásban részesített pályázatok, és azok a nem díjazott művek, melyek nyilvánosságra hozatalához a pályázó hozzájárult.

A pályázók személye a bírálati folyamat során titkos.

A titkosság biztosítása érdekében:

 • a pályaművet, azaz a 7.2 pont szerinti tartalmi elemeket tartalmazó dokumentumokat és munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet,
 • a pályázók személyes adatait, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a mellékletek szerinti Nyilatkozat és Megállapodás kitöltésével kell eljuttatni a Lebonyolítóhoz a megadott e-mail, illetve elektronikus feltöltés útján
 • a Lebonyolító biztosítja a pályázatoknak a bírálók előtti anonimitását,
 • a pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a Bíráló Bizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

6.2. A pályázaton való részvétel feltételei

A Kiíró célja, hogy a művészek, építészek, tájépítészek egyaránt megszólítva érezzék magukat, csakúgy, mint a különböző tudományterületek kutatói, a tudományos közösség tagjai és a mérnökök is (a továbbiakban: Alkotó vagy Pályázó). A kiíró olyan alkotócsoportokat vagy önállóan dolgozó pályázókat vár,

 • akik a jelen kiírásban meghirdetett feladattal azonosulni tudnak, annak megvalósítására vállalkoznak, a köztéri alkotás létrejöttét a megtervezéstől a felállításig nyomon követik, és abban aktívan részt vesznek,
 • akik a pályázat benyújtásával, és annak mellékleteként csatolt szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Nem indulhat a pályázaton sem egyénileg, sem alkotócsoportban az a személy, aki a bírálatban, döntésben, illetve előkészítésben részt vesz, ilyen személy hozzátartozója, vagy aki a pályázati kiíró szervezettel, vagy ezen intézmények bármelyikének részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, ezekben a szervezetekben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja. A pályázó – ide értve az alkotócsoport tagját is - a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén annak megvalósítására kötendő szerződéshez magyarországi lakhellyel és adószámmal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem természetes személy, nem jogi személy, hanem jogi személyiség nélküli alkotócsoport, úgy a pályázatot benyújtó személynek egyidejűleg be kell nyújtania a csoport valamennyi tagjától származó képviseleti meghatalmazását, valamint szerződésben nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályaművel kapcsolatos valamennyi vagyoni jogot megszerzett a csoport minden tagjától.

A pályázat kiírói ingyenesen felhasználási jogot szereznek a mű megismerésére és bírálatára, ennek kapcsán a mű többszörözésére, a kiírók belső szervezetében – ideértve a pályázat lebonyolító szervét is – való ismertetésére és kezelésére. Ezen túlmenően a pályázat kiírói a tiszteletdíjban részesített mű esetében, továbbá külön engedély alapján felhasználási jogot szereznek a mű nyilvánosságra hozatalára, így a pályázattal kapcsolatos eseményeken a pályaművek nyilvános bemutatására, különösen, de nem kizárólagosan: rendezvényeken, sajtóban, médiában, nyomtatásban, elektronikus felületen, honlapjukon jogosultak a pályamű valamennyi részletének bemutatására.

A fődíjban részesített műre vonatkozóan az MTA teljes körű, minden korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási jogot szerez (4. sz. melléklet).

 1. A pályázat benyújtása

Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A pályázat nyelve: magyar.

7.1. A pályázat benyújtásának módja és határideje

Az érdeklődő pályázóknak a Lebonyolító tájékoztatást, helyszínbejárást szervez. A tájékoztató időpontja: 2022. szeptember 29. 15:00 óra. Helyszíne: MTA Székház, Díszterem, 1051 Budapest, Széchenyi tér 9. A tájékoztatóra előzetesen regisztrálni szükséges az mta.hu/esemenynaptar felületen. A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan felmerülő kérdéseket elektronikusan lehet beküldeni a tudomanyter [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre 2022. október 20-ig. A kérdéseket és válaszokat a kiíró hírlevélben osztja meg a pályázókkal.

A pályázat benyújtásához előírt dokumentumokat a 7.2 pont szerinti formátumban elektronikus úton kell benyújtani. Alkotócsoportok esetén a pályázatot az alkotócsoport-vezető nyújtja be.

A pályázat benyújtásának lépései:

 • A 7.2 a) pontban előírt nyilatkozatot (NYILATKOZAT A PÁLYÁZAT SORÁN MEGISMERT ADATOK PÁLYÁZÓ ÁLTALI TITKOS KEZELÉSÉRŐL) a pályázó elküldi a tudomanyter [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre. Ezt követően 3 munkanapon belül Lebonyolító a pályázó e-mail címére elektronikus levélben visszaigazolja a nyilatkozat beérkezését, és megküldi az 1. számú melléklet dokumentumait, valamint a pályázati dokumentumok feltöltésére kialakított tárhely elérhetőségét.
 • A pályázat benyújtásához előírt további dokumentumokat a 7.2 pont szerinti formátumban, kizárólag elektronikus úton kell feltölteni a visszaigazolásban szereplő tárhelyre. Jogi személy pályázó, valamint alkotócsoport pályázó esetén az arra meghatalmazott személy tölti fel a dokumentumokat a tárhelyre, képviseleti jogosultságának igazolásával együtt. A pályázatkezelő rendszer által generált pályázati azonosítószám a továbbiakban a pályázó anonim bírálati kezelésének feltétele, amelyet a Lebonyolító titokgazdaként kezel.
 • A pályamű benyújtásának kötelező eleme a makett, amelyet személyesen, postán vagy kézbesítő útján lehet beküldeni az MTA Titkárságára az alábbi címre:

Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Széchenyi tér 9.

A makett azonosítására kizárólag a dokumentumok feltöltését követően a pályázatkezelő rendszer által generált azonosítószám szerepelhet, nem adható meg rajta a pályázóra utaló semmilyen adat, a 6.1 ponttal összhangban. A makett csomagolásán az azonosító számon kívül kérjük feltüntetni a „Tudománytér” megjelölést.

A benyújtás határideje: 2022. december 15., amely időpontra valamennyi dokumentumnak és a makettnek be kell érkeznie.

A Lebonyolító a pályamű minden elemének (feltöltött dokumentumok és makett) beérkezését követő 3 munkanapon belül és a feladó e-mail-címére visszaküldött elektronikus elismervényt küld, mely levelet az elektronikus pályázatkezelő rendszer generál. Az elismervény tartalmazza a pályamű azonosítószámát, és a pályamű elektronikus felületre feltöltött tartalmi elemeinek felsorolását, valamint a makett beérkezésének tényét.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

7.2. A Pályázat során benyújtandó dokumentumok és makett

 1. E-mailben előzetesen elküldendő nyilatkozat:

„NYILATKOZAT A PÁLYÁZAT SORÁN MEGISMERT ADATOK PÁLYÁZÓ ÁLTALI TITKOS KEZELÉSÉRŐL”: ennek az aláírt nyilatkozatnak a visszaküldését követően küldi meg a Lebonyolító a pályázó részére az 1. mellékletben felsorolt dokumentumokat.

 1. Elektronikusan feltöltendő dokumentumok:

a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok, amelyek csak a döntést követően ismerhetők meg a bírálók számára

 • „MEGÁLLAPODÁS” (a pályázati kiírás melléklete, pdf, melynek aláírója a természetes személy pályázó, vagy a jogi személy pályázó képviselője, vagy az alkotócsoport valamennyi tagja által meghatalmazott képviselő),
 • „ÖNÉLETRAJZ” alkotó(k) rövid önéletrajza (pdf),
 • „MUNKÁSSÁG”: az alkotó(k) munkásságát bemutató rövid anyag (pdf).

a pályázat kötelező szakmai elemei, amelyek nem tartalmazhatnak személyes adatokat és összméretük nem haladhatja meg a 100MB-ot:

 • „MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ”: teljes körű, műszaki dokumentáció (pdf, legfeljebb A3-as formában),
 • „MŰLEÍRÁS” (pdf, legfeljebb A3-as formában),
 • ” KÖLTSÉGVETÉSI TERV” (pdf),
 • „HELYSZÍNRAJZ”: a köztéri alkotás elhelyezésére szolgáló helyszínrajz (M1:500; pdf),
 • „LÁTVÁNYTERV”: környezetbe illesztett látványterv, több nézetből (pdf, legfeljebb A3-as formában).
 1. c) Személyesen, postán vagy kézbesítő útján beküldendő: a tervezett művet bemutató makett

A kötelező szakmai elemek dokumentumai és a makett nem tartalmazhatnak személyes adatokat, azokat jeligével, névaláírással ellátni vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet. Az ettől eltérő benyújtás az értékelésből való kizárást vonhatja maga után.

A pályázattal kapcsolatos további technikai jellegű információ a kapcsolattartótól kérhető.

Kapcsolattartó: MTA Titkársága, e-mail cím: tudomanyter [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, telefonszám: +36 1 4116175).

A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Lebonyolítója jelen kiírás szerint titkosan, és kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

 1. A pályaművek elbírálása

8.1. A bírálati szempontrendszer:

 • a pályamű magas színvonala, eredetisége
 • a pályamű meggyőző kapcsolódása a megadott tematikához
 • megvalósíthatóság, fenntarthatóság biztosítása
 • az épített és természeti környezetbe való illeszkedése
 • a költségek illeszkedése az előirányzathoz

8.2. A Bíráló Bizottság

A pályázatot legfeljebb 12 főből álló Bíráló Bizottság bírálja el. Munkáját további – tanácskozási jogú – szakértők segítik.

 1. Szavazati jogú tagok
 • Kollár László főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
 • Erő Zoltán főépítész, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
 • Lánszki Regő Balázs országos főépítész, Építési és Beruházási Minisztérium
 • Szentgyörgyvölgyi Gábor, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága
 • Lővei Pál művészettörténész, MTA
 • Bicskei Éva művészettörténész, MTA 200 bizottság
 • Szabó Levente építész, Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
 • Szőcs Miklós TUI szobrászművész, Magyar Művészeti Akadémia
 • Péter Ágnes képzőművész, alelnök, Magyar Képző és Iparművészeti Társaságok Szövetsége
 • Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály
 • Bor Judit osztályvezető, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Kulturális és Turisztikai Osztály
 • Bardóczi Sándor főtájépítész, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

 1. Tanácskozási jogú tagok:
 • Demjén Norbert, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
 • Grabner Balázs tájépítész tervező, a tér tervezését végző FŐMTERV-Korzó Tervezési Stúdió konzorcium képviselője
 • Szaló Péter építész, MTA

A Bíráló Bizottság a díjazásra szánt pályaművekből rangsort állít fel, amelyből az I. helyre rangsorolt alkotást ajánlja megvalósításra a Kiírónak. A megvalósítandó pályaműről a végső döntést az MTA elnöke hozza meg a Fővárosi Önkormányzat főpolgármestere előzetes egyetértése mellett.

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról hozott döntésekről folyamatos jegyzőkönyvet és írásbeli összegzésként zárójelentést készít. Az MTA az mta.hu oldalon nyilvánossá teszi azon pályaművek látványtervét és a zárójelentést, melyek díjazásban részesültek. A Lebonyolító az eredményhirdetést követően nyilvános kiállítást szervez a bíráló bizottság és a Kiírók részvételével a díjazott, valamint a nem díjazott, de egyedi engedély alapján nyilvánosságra hozható pályaművekből.

A Bíráló Bizottság munkáját jogi szakértő segíti.

A Bíráló Bizottság a bírálatból kizárja: a határidőn túl érkező, a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.

A pályázók beazonosítására csak a folyamatos jegyzőkönyv és a szakmai bírálatokat rögzítő dokumentumok aláírása után kerül sor a pályázati azonosítószám alapján.

Amennyiben a szakmai bírálat és a pályázók beazonosítása után merül fel kizáró ok, az érintett pályaművet a pályázatból ki kell zárni.

Ezt követően a Bíráló Bizottság a Kiíró számára rangsort tartalmazó szakmai állásfoglalást készít.

8.3. A pályázat elbírálása, eljárási szakasz

A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, a Bíráló Bizottság és a Kiíró döntésének. A pályázó a pályamunka benyújtásával vállalja, hogy a bírálati eljárás folyamán született értékelést elfogadja, az ellen kifogással nem élhet.

A pályázat elbírálása egy fordulóban történik. A Bíráló Bizottság többségi szavazással dönt a díjazásban részesítendő pályaművek rangsoráról. Az eljárás eredményéről a Fővárosi Önkormányzat előzetes egyetértését követően az MTA elnöke dönt.

Az anonimitást a Lebonyolító a döntés véglegesítéséig biztosítja.

8.4. Döntés, eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság a Kiíró felé javaslatot tesz a nyertes pályaműre. A megvalósításra javasolt nyertes alkotásról a végső döntést a fentiek szerint a Kiíró hozza meg 2023. február 28-ig.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa vagy új pályázatot írjon ki a Fővárosi Önkormányzat előzetes egyetértésével az MTA elnöke döntése alapján. Döntése ellen fellebbevzésnek helye nincs.

Az eredményről a Lebonyolító az MTA elnökének döntése alapján értesíti a pályázókat.

A nyertes pályamű megvalósítására a terület vagyonkezelőjének egyetértésével, az MTA elnökének döntését követően kerül sor.

 1. Díjazás

A pályaművek díjazására az MTA bruttó 10 000 000 Ft-ot szán azzal a megkötéssel, hogy az I. díjban részesített pályamű díjazása maximum bruttó 4 000 000 Ft és ezen felül történik a műalkotás megvalósításának finanszírozása (az 5. pont szerint), míg a megvételben részesített pályaművek díjazása egyenként min. bruttó 500 000 Ft lehet a Megállapodásban meghatározottak szerint. A díjazás mértékére a Zsűri tesz javaslatot az Akadémia elnökének.

A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások rajta kívüli okból keletkező vagy fennálló hiánya miatt a nyertes pályamű tényleges megvalósításától elálljon.

A bírálóbizottság fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy hány pályázatot tart alkalmasnak díjazásra.

 1. A megvalósítás

A megvalósítás tervezett határideje: az avatás előtt két hónappal.

A köztéri alkotás tervezett avatási ideje: 2025. március.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

Budapest, 2022. augusztus 29.

 1. melléklet:

- 1.1. helyszínrajz, tervezett téralakítás bemutatása

- 1.2. fő közművek általános rajza

- 1.3. 3D modell az MTA épületéről (PLA formátumban, Archicad programban nyitható meg)

(Az 1. sz. mellékleteket a Kiíró a pályázat során megismert adatok titkos kezeléséről szóló kitöltött és aláírt nyilatkozat visszaküldését követően bocsátja rendelkezésre.)

 1. melléklet: 1447/2018. (IX. 18.) Korm. határozat a Széchenyi lánchíd, a budai Váralagút, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő intézkedésekről
 2. melléklet: NYILATKOZAT
 3. melléklet: MEGÁLLAPODÁS és MEGHATALMAZÁS