Főtitkári elismerés tudományszervezői és kutatói munkáért

Tizenöten kiemelkedő tudományszervezői, igazgatási, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkájukért, tizenketten pedig idén először kutatói tevékenységükért vehették át Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az Akadémia vezetői által alapított elismeréseket.

2017. november 24.

"A Magyar Tudományos Akadémiánál jelentős szerepet tölt be a hagyományok ápolása, a tradicionális értékek még mindig fontosak számunkra. Manapság sokhelyütt már más tulajdonságokat díjaznak, mi azonban még mindig elismerjük a szorgalmat, a szakmai kiválóságra való törekvést, az igényes munkavégzést, a lelkiismeretességet, segítőkészséget, az elhivatottságot és a lojalitást. Tudjuk, hogy minél több ilyen munkatársunk van, közös erővel annál több mindenre lehetünk képesek" - mondta Török Ádám főtitkár az Akadémia Székházában tartott ünnepségen.

Az első alkalommal 2010-ben adományozott főtitkári elismerést az Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervek azon munkatársai kaphatják meg, akik kutatásirányítási, kutatásszervezési, igazgatási, jóléti, fenntartási, szolgáltatási és üzemeltetési munkakörben vagy meghatározott feladat megoldásában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve e területeken munkakörükben tartósan magas színvonalú munkát végeztek.

A főtitkári elismerések átadásán készült képgaléria a fotóra kattintva nézhető meg Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette:

Dr. Berger Ferencnét, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont könyvtárosát odaadó, nagy gondossággal végzett munkájáért, észrevételeiért és javaslataiért, amelyekkel eredményesen segíti a könyvtár vezetőjének tevékenységét;

Berzéné Pénzes Ilonát, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának gazdasági igazgatóját a kutatócsoportok zökkenőmentes gazdálkodását, valamint az iroda szabályszerű, gyors és átlátható működését nagymértékben elősegítő, kiemelkedő vezetői tevékenységéért, a hatékony kutatómunka feltételeinek megteremtéséhez nyújtott segítségéért;

Dévai Katalint, az MTA Titkárság Humánpolitikai Önálló Osztályának humánpolitikai szakreferensét az Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szervek intézményvezetőinek és gazdasági vezetőinek jogviszonyához kötődő feladatai példaértékű ellátásáért, a köztisztviselői teljesítményértékelés folyamatának kifogástalan koordinálásáért, valamint újító ötleteiért, amelyekkel nagymértékben hozzájárul az osztály munkájának hatékonyságához;

Fülöp Jánost, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet anyagbeszerzőjét, raktárosát a kutatóintézet érdekében negyedszázadon át végzett lelkiismeretes munkájáért, a kutatómunka megbízható támogatásáért, amellyel hozzájárult a hatékony és biztonságos munkavégzéshez, sokoldalúan segítette az intézet vezetőinek munkáját, közreműködve a hazai és külföldi vendégek fogadásában s az intézeti programok méltó és sikeres megvalósításában;

Füriné Szekeres Nórát, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont gazdaságivezető-helyettesét az MTA Művészettörténeti Intézetének gazdasági vezetőjeként, majd a kutatóhálózat átalakítása után a Bölcsészettudományi Kutatóközpont gazdasági hivatalának munkatársaként és gazdaságivezető-helyetteseként végzett precíz, szakszerű és igényes munkájáért;

Gémesné dr. Juhász Anikót, az MTA Titkárság Testületi Titkárság Élettudományi Titkárságának osztályvezetőjét több mint hatéves, töretlen lelkesedéssel, odaadással és példaértékű munkabírással végzett megbízható, átgondolt és pontos munkájáért, folyamatosan kiemelkedő teljesítményéért, valamint munkaköri feladatain felül nyújtott kezdeményező, készséges közreműködéséért, segítőkészségéért;

Kuli Zoltánt, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének műszaki vezetőjét az intézet műszaki-infrastrukturális megújításában játszott meghatározó szerepéért, illetve a budapesti és a piszkéstetői telephelyeken lebonyolított felújítási munkálatok tervezésében, végrehajtásában és irányításában végzett, folyamatosan kiváló munkájáért;

Medgyesi Tímeát, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának szobaasszonyát több mint két évtizedes, rendkívüli odaadással, kiemelkedő gondossággal végzett precíz munkájáért, példamutató magatartásáért;

Nagyné Bodolai Katalint, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének laboránsát a vízkémiai laboratóriumok folyamatban lévő kialakításában, fejlesztésében és működtetésében, a nagy projektek megvalósításában nélkülözhetetlen szakmai tudásáért, valamint a kutatásokat számos területen elősegítő példamutató kollegialitásáért, segítőkészségéért;

Pólusné dr. Thiry Évát, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet titkárságvezetőjét az intézeti titkárságvezetői feladatok kiemelkedő gondossággal és elhivatottsággal végzett ellátásáért, a kutatók érdekeit szem előtt tartó, példamutató szorgalommal végzett, felelősségteljes, a tudományos szférán túlmenően az intézeti közösségi életre is kiterjedő szervezői tevékenysége, valamint szakmai és gyakorlati tudása elismeréseként;

Rimóczy Klárát, a Tudós kávézó vezetőjét, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ munkatársát kiemelkedő, az Akadémia iránti példaértékű lojalitással végzett munkájáért, a rendezvények teljes körű, kiváló és udvarias lebonyolításáért;

Sándor Zitát, az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Főosztály Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztályának pénzügyi-gazdálkodási szakreferensét az Akadémia könyv- és folyóirat-kiadási keretének precíz, alapos és lelkiismeretes gondozásáért, továbbá kiemelkedő gondossággal és elhivatottsággal végzett intézményfelügyeleti munkájáért;

Tarnai Attilát, az MTA Üdülési Központ mátrai akadémiai üdülőinek épületgondnokát a mátrai akadémiai üdülőkben maximális körültekintéssel végzett műszaki felügyeletért, a karbantartók irányításáért, a műszaki problémák megoldásában való aktív részvételéért;

Tési-Páll Viktóriát, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének projektasszisztensét a projektasszisztensi feladatok lelkiismeretes ellátásáért, különös tekintettel az európai uniós projektek OTKA-elszámolásában, pályázat-előkészítésében végzett magas színvonalú munkájára;

Timár Dávidot, az MTA Nyelvtudományi Intézet könyvtárvezetőjét az intézetben eltöltött tizenöt évnyi szolgálatáért, kimagasló szakmai tudásáért, az intézet tudományos életét elősegítő könyvtárosi és adminisztratív feladatok kiváló ellátásáért, a könyvtári szolgáltatások informatikai hátterének fejlesztésében elért érdemeiért, példaértékű gondosságáért.


Ez évben először adták át a Főtitkári Kutatói Elismerést, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia vezetői idén alapítottak az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai és az öt éven belül nyugdíjba vonult közalkalmazottak elismerésére. Az elismerést azok kaphatják, akik tartósan magas színvonalú munkát végeztek, kutatói tevékenységük során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, munkavégzésük során elismerésre méltó, példamutató magatartást tanúsítottak, vagy pontos, lelkiismeretes, precíz munkájukkal hozzájárultak más kutatók sikereihez.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerésben részesítette:

Ayaydin Ferhant, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát az intézet Mikroszkópos Sejtanalízis Laboratóriumának vezetéséért, a nemzetközi szintű mikroszkópos infrastruktúra működtetésének kiemelkedő színvonalon történő irányításáért, valamint a mikroszkópos képanalízis és az oligonukleotidok által közvetített génszerkesztés területén végzett, nemzetközi szinten elismert önálló kutatómunkájáért;

Biczókné Magyar Annát, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának nyugalmazott tudományos főmunkatársát az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban a biológiailag aktív peptidek szintézise, a szerkezet-hatás összefüggések feltárásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, számos hazai és nemzetközi pályázat témavezetéséért, amivel nagymértékben hozzájárult a kutatócsoport jelentős szakmai sikereihez;

Demeter Gábort, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársát kiemelkedő tudományos tevékenységéért és tudományszervező munkájáért, a Balkán-félsziget 19. századi gazdaság- és társadalomtörténetének feltárásáért, az egyre újabb tudományterületek eredményeinek és más tudományágak képviselőinek egy-egy tudományos kérdés kutatásába történő bevonásáért, a Hungarian Historical Review-ban végzett szerkesztői munkájáért, valamint sikeres pályázataiért, amelyekkel segítette kollégái tudományos előmenetelét;

Gyarmathy Dorottyát, az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának tudományos munkatársát a beszédkutatás több területén, a spontán beszéd akusztikai-fonetikai jellemzőinek, a megakadásjelenségek sajátosságainak és az önmonitorozási folyamatoknak a vizsgálatában folytatott úttörő kutatásaiért, továbbá a nemzeti örökség tekintetében is nagy jelentőségű beszédadatbázisok fejlesztésében végzett kiváló munkájáért;

Karsai Juditot, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát a kutatóközpontban végzett több évtizedes megbízható, lelkiismeretes munkájáért, a kockázati- és magántőke-piac területén folytatott kutatásaiért, valamint a PhD-hallgatók oktatásában és a fiatal kutatók munkájában való odaadó segítségéért;

Kovács Gézát, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének kutató professor emeritusát a pulzáló változócsillagok, az extraszoláris bolygók és az idősor-analízis terén végzett kutatásaiért, a nevéhez köthető, az RR Lyrae csillagokra levezetett, a galaxis- és halmazszerkezet, valamint az individuális objektumok fényességének és távolságának meghatározásában széles körben használt empirikus formulák kidolgozásáért;

Molnár Zsoltot, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját a vegetáció térképezése és monitorozása terén végzett iskolateremtő kutatásaiért, több országos program irányításáért, valamint a hagyományos ökológiai tudás kutatásának mint új tudományterületnek a meghonosításáért, amely területnek nemzetközileg is kiemelkedő szakértője;

Nyíri Gábor Pétert, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő kutatói munkássága, valamint az anyaintézetét és a széles kutatóközösséget egyaránt szolgáló utánpótlás-nevelő, kutatási infrastruktúra-fejlesztő, tudományszervező és tudománykommunikációs tevékenysége elismeréseként;

Sulyok Gábort, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársát tizennyolc éves, magas színvonalú nemzetközi jogi kutatásaiért, amelyek egyértelműen pozitív fogadtatásra találtak, valamint az intézet hatékony működésének elősegítéséért, példamutató emberi tartásáért, oktatómunkájáért és a szakmai közéletben való aktív részvételéért;

Tóbiás Istvánt, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos tanácsadóját a klasszikus és a modern molekuláris növényvédelmi virológia terén elért nemzetközileg elismert kutatásaiért, amelynek fő területe a különböző potyvírusok, a búza törpüléses vírusa, valamint a legfontosabb zöldségpatogén vírusok identifikációja, molekuláris jellemzése és etiológiája, utóbbi időben a legfontosabb kártevő rovarok molekuláris markerezése;

Újvári Gábort, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetének tudományos főmunkatársát a löszök, illetve a paleoklíma kutatása terén, a szél szállította üledékek lehordási területeinek kimutatásában, az ásványi por forrásrégióinak azonosításában, a negyedidőszaki klímarekonstrukciókhoz a szemcseméret jelentőségének tisztázásában, valamint a geokronológiában elért kimagasló tudományos eredményeiért;

Veres Miklóst, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát közel két évtizedes, sikeres kutató-, szervező- és tudománypolitikai munkájáért, a Raman-spektroszkópia és annak alkalmazása területén elért, nemzetközileg elismert, kimagasló eredményeiért, továbbá számos nemzetközi és országos konzorciumi projekt kezdeményezéséért és témavezetéséért.