Főtitkári elismerés az Akadémiai szolgálatában végzett kiemelkedő munkáért és kutatói eredményekért

Kiemelkedő tudományszervezői, igazgatási, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkájukért tizenhatan, kutatói teljesítményükért pedig tizenketten vehették át Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az Akadémia vezetői által alapított elismeréseket.

2018. október 19.

„Ha csekélységekben nem vagyunk szigorúak önmagunk iránt, nagy dolgokban, ha akarunk, sem lehetünk" - idézte Török Ádám főtitkár Széchenyi István gondolatait azon az akadémiai ünnepségen, amelyen az MTA szolgálatában végzett kiemelkedő teljesítményekért adott át elismerést Lovász László elnökkel, valamint Barnabás Beáta főtitkárhelyettessel közösen.
Török Ádám szerint a kitüntetettek Széchenyi István idézett gondolataival harmóniában végzik munkájukat. Csekélységekben is szigorúak önmagukhoz, az apróbb feladatokat is úgy oldják meg, mintha azok nagy dolgok lennének.
"A Magyar Tudományos Akadémia egy majd kétszáz éves nemzeti intézmény. Az itt dolgozóknak úgy kell tudni lépést tartani a néha szinte percenként változó eseményekkel és követelményekkel, hogy közben hűek maradhassanak az elődök által létrehozott értékekhez. A feladatuk nem könnyű, de azok, akik ma itt vannak, eredményesen teljesítettek a mindennapokban. Most, egy pillanatra megállva, ezen az ünnepségen mondok nekik köszönetet az MTA vezetői és tagjai nevében" - fogalmazott a főtitkár.

A képre kattintva megnézhető az eseményen készült fotók galériája Fotó: mta.hu

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért Főtitkári Elismerésben részesítette:

Auróri Anikót, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának humánerőforrás-ügyintézőjét a KIR és a KIRA központi bérszámfejtő rendszerre történő átállás zökkenőmentes lebonyolításában és az új rendszerek működtetésében játszott jelentős szerepéért, kiváló munkájáért, amely segíti a hatékony kutatómunka feltételeinek megteremtését, és hozzájárul a kutatócsoportok és az iroda hatékony tevékenységéhez, a kutatóhálózat jó teljesítményének eléréséhez;

Bakallár Imolát, az MTA Titkárság Testületi Titkársága Természettudományi Titkárságának titkársági szakreferensét, a Műszaki Tudományok Osztályának titkárát megbízható, fegyelmezett és pontos munkájáért, sokszínű ötleteiért és kezdeményező magatartásáért, amelyekkel egyértelmű elismerést és megbecsülést szerzett az osztályon, valamint a Testületi Titkárság rá háruló feladataiban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, lelkiismeretes munkavégzéséért;

Bartalos Szilviát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont pénzügyi és számviteli csoportvezetőjét 25 éves magas szakmai színvonalú, odaadó és lelkiismeretes munkájáért, amellyel jelentősen hozzájárult a kutatóközpont nemzetközileg is színvonalas, hatékony és eredményes gazdálkodásához;

Derecskeiné Nagy Editet, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont pénzügyi, számviteli és humánpolitikai osztályvezetőjét 25 éves kutatóintézeti munkájának elismeréseként és kimagasló vezetői munkájáért, amellyel nagymértékben elősegítette a kutatóközpont gazdálkodásának eredményességét, szakági vezetésének és kutatási tevékenységének támogatását;

Erdészné Barna Erzsébetet, az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettesét, óvodapedagógusát példaértékű szakmai elhivatottságáért, innovatív munkájáért, mentori tevékenységéért, amellyel hozzájárult az intézmény magas szakmai színvonalához, valamint a gyermekek harmonikus fejlődését és tanulását segítő biztos módszertani ismereteiért;

Juhász Ferencnét, az MTA Üdülési Központ Mátrafüredi Akadémiai Üdülőjének felszolgálóját 40 éves kiemelkedő munkájáért, fáradhatatlan munkabírásáért és szakértelméért, számtalan akadémiai és magánrendezvény zökkenőmentes lebonyolításáért;

Kis Juditot, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos titkárát a feladatok kiemelkedő gondosságú és felelősségteljes elvégzéséért, különös tekintettel a projektasszisztensek szakmai munkájának magas színvonalú koordinálásáért, valamint a KTI-beszámolórendszer kialakításában és fejlesztésében végzett munkájáért;

Kissné Tizedes Ágnest, az MTA Titkárság Elnöki Titkárságának titkársági szakreferensét az MTA elnökének, a kutatói közösség és az MTA Titkárság adminisztrációjának segítése érdekében végzett megbízható, lelkiismeretes és példamutató munkájáért, amelynek során mindig szem előtt tartja az intézetek, a kutatók és a kollégák érdekeit;

Magyar Árpádot, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont könyvtárvezetőjét a kutatóközpont egésze és a Földrajztudományi Intézet számára végzett áldozatos és eredményes könyvtárvezetői, könyvtárosi, kiadvány- és informatikai arculattervezői, kommunikációs referensi munkájáért;

Magyar Évát, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Debreceni Akadémiai Bizottság Titkárságának titkárságvezetőjét a szervezeti egység titkárságvezetői feladatainak kiemelkedő gondossággal és elhivatottsággal való ellátásáért, a tudományos feladatokra kiterjedő szervezői tevékenységéért, valamint a rendezvények teljes körű, magas színvonalú lebonyolításáért;

Némethné dr. Mázsa Katalint, az MTA Ökológiai Kutatóközpont koordinációs, tudományos menedzserét a kutatóközpont tudományszervezési és kommunikációs feladatainak magas szintű ellátásáért, kiváló és lelkiismeretes szervezőmunkájáért és kollegiális segítőkészségéért, amely nagymértékben elősegíti a kutatóközpont pályázati sikereit, valamint a kutatómunka eredményeinek társadalmi megjelenését;

Rátóti Zsuzsát, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet munkaügyi osztályvezetőjét a munkaügyi feladatok páratlan gondossággal és elhivatottsággal való ellátása, valamint a kutatók érdekeit szem előtt tartó, példamutató szorgalommal végzett, lelkiismeretes, felelősségteljes munkája, szakmai és gyakorlati tudása elismeréseként;

Sebestyén Zsolt Bélát, az MTA Nyelvtudományi Intézet üzemeltetési vezetőjét példaértékű szolgálatáért, az épület műszaki-karbantartási munkálatainak kiváló felügyeletéért, valamint a teljes körű belső felújításban szerzett különösen nagy érdemeinek elismeréseként;

Dr. Szabó Juditot, az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának jogtanácsosát, szakmai főtanácsadóját elhivatottsággal és szakértelemmel végzett munkájáért, a jogi és igazgatási feladatok projektszintű megoldása során hatékony szervezéssel biztosított magas színvonalú tevékenységéért;

Tóth Tamás Józsefnét, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont pénzügyi osztályvezetőjét teljes odaadással és alapossággal végzett magas színvonalú munkájáért, az osztály kiváló irányításáért, valamint szakmai és emberi kvalitásai elismeréseként;

Zelenák Imrét, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ Etele-DEPO Üzemeltetési Csoportjának vezetőjét a munkaköréhez tartozó feladatok legnagyobb igényességgel és pontossággal való elvégzéséért, kiváló kommunikációs készségéért és problémamegoldó képességéért, amely a döntően külső partnereket befogadó épületben jelentősen segíti a bérbeadói érdekek érvényesítését.


A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerésben részesítette:

Benedek Csabát, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet csoportvezető tudományos főmunkatársát, kutató-fejlesztőjét kiemelkedő kutatói teljesítménye elismeréseként, a képi és térbeli információk számítógépes felismerési és értelmezési területein az új típusú sztochasztikus optimalizációs eljárások kidolgozásáért, a térbeli modellezési és alakzatfelismerési eljárások kiemelkedő kutatásáért, az elméleti eredmények ipari projektekben való alkalmazásáért, valamint a fiatalok tudományos kutatásba történő bevonásáért;

Boda Zsoltot, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatóját igazgatói teendői mellett végzett magas szintű tudományos és tudományszervezői munkájáért, pályázati sikerességéért, számos hazai és nemzetközi tanulmányáért, valamint abban játszott kiemelkedő szerepéért, hogy vezetésével 2018-ban először nyert a kutatóközpont saját konzorciumvezetésű európai pályázatot;

Dömötör Adrienne-t, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatársát több évtizedes kiemelkedő tudományos tevékenységéért, a régi magyar nyelvemlékek kutatása terén végzett munkájáért, illetve a középmagyar kor magánéleti nyelvéből készülő adatbázis felépítéséért;

Erős Tibort, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát a Duna vízrendszere halközösségeinek nemzetközileg elismert szakértőjét az általa koordinált halfelmérési program elismeréseként, amelynek köszönhetően hazánk az Európai Unió Víz Keretirányelvének ökoszisztéma-monitoringra vonatkozó követelményrendszere szerint fennálló 75%-os adatszolgáltatási hiányát 36%-ra csökkentette;

Holderith Noémi Évát, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársát az idegsejtek és szinaptikus kapcsolataik működésének megértésében elért nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő kutatói munkásságáért, valamint az anyaintézetét és a kutató közösséget egyaránt szolgáló utánpótlás-nevelő és a kutatási infrastruktúrát fenntartó tevékenységéért;

Hunyadi-Gulyás Éva Csillát, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Proteomikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát a tömegspektrometria 15 éves sikeres alkalmazásáért – a de novo szekvenálástól a kovalensen jelölt fehérjék jellemzésén keresztül, a komplex elegyek kvantitatív analíziséig, valamint a kutatócsoport komplex szoftver- és hardverrendszerének működtetéséért;

Jankovics Józsefet, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársát a 17. század magyar irodalomtörténeti kutatása terén végzett több évtizedes elkötelezett, magas minőségű és rendszerteremtő tudományos tevékenységéért, valamint a kora újkor hazai és határon túli kutatóhelyeit összefogó, az intézet igazgatóhelyetteseként és a Reneszánsz Osztály vezetőjeként kifejtett tudományszervezői tevékenységéért;

Szőllősi Györgyöt, az MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát optikailag tiszta vegyületek, gyógyszeripari építőelemek előállítására használt aszimmetrikus heterogén katalitikus eljárások vizsgálatában elért kiemelkedő eredményeiért, amelyek új heterogén katalizátorok fejlesztését és alkalmazását eredményezték, különös tekintettel a környezetbarát, fenntartható módszerekre. Következtetései növelték a szakterület ismeretét, hozzájárulva nemcsak ezek fejlődéséhez, hanem más hasonló elveken alapuló királis katalizátorok fejlesztéséhez is;

Topál Józsefet, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos tanácsadóját, az etológia nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő alakját, jelentős tudományos ismeretterjesztő és a kutyák képzése érdekében folytatott szerzői tevékenységéért, valamint a kutya és a gyermek hasonló viselkedésének hátterében álló idegrendszeri aktivitás, hormonális és genetikai szabályozás változatos metodikával történő vizsgálatáért;

Váradi Monika Máriát, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársát az elmúlt évtizedekben végzett, interdiszciplináris megközelítésen és módszertani sokszínűségen alapuló kutatásai elismeréseként, valamint a sérülékeny társadalmi csoportok változó térbeli és társadalmi pozíciójának elemzéséért, a társadalmi integrációt célzó intézmények és politikák vizsgálatáért, amellyel hozzájárult a hazai regionális tudomány újraértelmezéséhez, nemzetközi elismertségéhez;

Vida Gyulát, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézetének tudományos osztályvezetőjét, főmunkatársát a kalászos gabonák betegség-ellenállóságának javítását célzó tevékenységéért, a durumbúza-nemesítési program vezetéséért, valamint a markerszelekciónak a biotikus rezisztencia területén való elindításáért. Vida Gyula 5 durumbúza vezető nemesítője, 66 őszi búza és 19 egyéb kalászos gabonafajta társnemesítője.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára posztumusz kutatói elismerést adományoz

Ludmányné Baranyi Tündének, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársának a naptevékenység hosszú távú változásának tanulmányozásában elért alapvető fontosságú eredményeiért, különösen a napfoltdinamikán alapuló napkitörések előrejelzésének kidolgozásáért.