Átadták a Széchenyi-díjakat és a Magyar Érdemrend kitüntetéseket

A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére alapított Széchenyi-díjat a Magyar Tudományos Akadémia tíz tagja és az MTA öt doktora vehette át március 15-én a Parlament Kupolatermében. Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában.

2018. március 15.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül Széchenyi-díjban részesült:

Biró László Péter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Nanoszerkezetek Osztályának kutatóprofesszora a szénalapú nanoszerkezetek és nanoarchitektúrák kutatásában elért, széles körű nemzetközi elismerést kiváltó eredményei, a nanométeres skálájú anyagtudomány hazai meghonosításában játszott szerepe, valamint iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa a régi magyar irodalom, a reneszánsz és a barokk korszak, valamint Pázmány Péter korának, illetve életművének bemutatása területén folytatott példaértékű, nemzetközileg is elismert tudományos kutatói-oktatói pályája, továbbá a debreceni irodalomtudományi képzés magas színvonalához hozzájáruló, széles körű oktatás- és tudományszervező tevékenysége elismeréseként;

Czigány Tibor gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, a Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára, az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport vezetője a polimer kompozit anyagok fejlesztésében és a technológiák ipari gyakorlatba való bevezetésében elért kimagasló eredményei, valamint az oktatásban és a kutatói utánpótlás nevelésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként;

Felinger Attila, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az analitikai kémia területén a kromatográfia mikroszkopikus modelljének kidolgozásával és számos anyagi rendszeren történő alkalmazásával elért, az elválasztástechnika elemi folyamatainak megértéséhez alapvető fontosságú, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként;

Füredi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora a magyar matematikatudomány egyik legkiválóbb és nemzetközileg is elismert kutatójaként a kombinatorika területén főként a gráfok és hipergráfok Turán-számának meghatározása kapcsán végzett sokrétű és eredményes kutatásai elismeréseként;

Gránásy László fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója a kristályosodási folyamatok térelméleti modelljének kidolgozása és alkalmazása terén elért, nemzetközileg is figyelemre méltó kutatási eredményei, valamint a számítógépes anyagtudomány magyarországi meghonosításában játszott szerepe elismeréseként;

Hamza Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára a római magánjog továbbélésének és a magánjog fejlődéstörténetének kutatásában elért kiemelkedő, világszerte elismert tudományos eredményei elismeréseként;

Hoppál Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet Etnológiai Osztályának tudományos tanácsadója, az Európai Folklór Intézet alapítója és volt igazgatója a sámánizmus kultúrájának kutatásában elért, a magyar őstörténet feltárása szempontjából is kiemelten fontos eredményei, valamint a folklór szimbolikájának elemzése, az amerikai diaszpóramagyarság életének vizsgálata, illetve az etnoszemiotika területén végzett jelentős tevékenysége elismeréseként;

Hornok László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézetének professor emeritusa az élelmiszer-biztonsági szempontból fontos toxintermelő gombák elleni védekezést megalapozó, nemzetközileg is kiemelkedő járványtani és stresszélettani kutatásai, valamint iskolateremtő oktatómunkája elismeréseként;

Hunyady László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Academia Europaea tagja, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, az Élettani Intézet igazgatója, egyetemi tanár a vérnyomás-szabályozásban központi szerepet játszó angiotenzin-receptor és más G-fehérjéhez kapcsolt receptorok működésének vizsgálata terén folytatott, kiemelkedő kísérleti endokrinológiai és receptorélettani kutatásai, valamint az általános orvosképzésben végzett magas szintű oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;

Kásler Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja a nemzetközi és hazai onkológiai ellátás korszerűsítését a világ számos területére kiterjesztő rákellenes akciók és fejlesztési programok kidolgozása és széles körű megvalósítása mellett az onkológus, illetve sugárterapeuta szakorvosképzés fejlesztésével is szolgáló, nagy hatású tevékenysége elismeréseként;

Krisztin Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a szakterületén a késleltetett visszacsatolást modellező differenciálegyenletek globális attraktorának kidolgozásával nemzetközi viszonylatban is új utakat nyitó, kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként;

Péceli Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára a méréselmélet és a kiberfizikai rendszerek területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos kutatásai, valamint szakmai eredményeinek a hazai villamosmérnök- és informatikusképzésbe történő bevezetésével a magyar műszaki felsőoktatás palettáját gazdagító, iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

Pósfai György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, a Genommérnöki Kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadója a szintetikus biológia területén a mikroorganizmusok genetikai állományának egyszerűsítésére irányuló nemzetközileg is elismert kutatásai, valamint a molekuláris biológia eszköztárának bővítéséhez, a mikroorganizmusok genetikai anyagának feltérképezéséhez és tervezetten történő átalakításához hozzájáruló génszerkesztési eljárások kidolgozása során végzett munkája elismeréseként;

Varga Zoltán Sándor, a biológiai tudomány Eötvös József-koszorús doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének professor emeritusa a molekuláris filogenetikai vizsgálatok hazai bevezetését és az eurázsiai hegyvidéki élővilág történetének kutatását is magába foglaló nagy jelentőségű tudományos munkája, valamint a hazai nemzeti parkok és védett területek zoológiai kutatása mellett a nemzetközi természetvédelmi ökológia területén is meghatározó tevékenysége elismeréseként.

Széchenyi-díj (vagy nagydíj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el – így rögzíti a díj odaítélésének feltételeit az 1990. évi XII. törvény. A Széchenyi-díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

A díjjal járó emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, alsó, oklevéltartó része ezüstözött.


A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve doktorai közül a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

Antus Sándor Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézet Szerves Kémia Tanszékének professor emeritusa a szerves kémia területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos tevékenysége, kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és szakmai közéleti munkája elismeréseként;

Stépán Gábor Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a nemlineáris mechanika és a rezgésanalízis területén elért nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint iskolateremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként;

Szász Domokos Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézet Sztochasztika Tanszékének professor emeritusa a valószínűségszámítás és a statisztikus fizika területén elért kiemelkedő eredményei, valamint a tudományos utánpótlás-nevelésben végzett magas színvonalú oktatói, illetve a tudományszervezés több területére kiterjedő irányítói munkája elismeréseként;

Vámossy Ferenc Széchenyi-díjas építész, építészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének professor emeritusa a magyar építészeti kultúra érdekében több mint hat évtizede végzett szerteágazó kutatói, publikációs, szerkesztői és oktatói tevékenysége elismeréseként.


A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, doktorai, illetve az akadémiai intézményhálózatban dolgozók közül a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:

Angeli István, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai Intézet Kísérleti Fizika Tanszéke nyugalmazott egyetemi tanára;

Barna Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének egyetemi tanára;

Borsos Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete tudományos tanácsadója, igazgatói megbízott;

Csáki Endre, a matematikai tudomány doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató professor emeritusa;

Csernátony Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár;

Dövényi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének egyetemi tanára;

Felföldi László táncfolklorista, a Magyar Táncművészeti Főiskola címzetes főiskolai tanára, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa;

Gergely András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének professor emeritusa;

Hársing László Gábor, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének tudományos tanácsadója;

Józsa János Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, az Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodás Tanszékének egyetemi tanára;

Kacsuk Péter Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos tanácsadója, laborvezető, a University of Westminster professor emeritusa;

Kempler Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, a Semmelweis Egyetem Diabetológiai Licenc Grémium elnöke, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára;

Kerényi Dénes, a műszaki tudomány doktora, műfordító, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagja;

Komlósiné dr. Knipf Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézetének volt igazgatója, a Német Nyelvészeti Tanszék egyetemi tanára;

Komoly Sámuel, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának egyetemi tanára;

Kulin Katalin, az irodalomtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritája;

Lukács László néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, a Kodolányi János Főiskola volt egyetemi tanára;

Neményi Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Széchenyi István Egyetem Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszékének professor emeritusa;

Siptár Péter nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Elméleti Nyelvészet Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója;

Varga Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára;

Vonderviszt Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézetének igazgatója, egyetemi tanár.


Az akadémiai intézményhálózatban dolgozók közül a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Gerstner Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa;

Heltainé dr. Nagy Erzsébet, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense;

Stauder Mária bibliográfus, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Bibliográfiai Osztályának vezetője, tudományos munkatárs.