Állami elismerések kutatóknak augusztus 20. alkalmából

A hagyományoknak megfelelően idén is magas rangú állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az államalapításra és Szent István királyra emlékező nemzeti ünnep alkalmából. A Novák Katalin köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt különböző fokozataiban a Magyar Tudományos Akadémia több tagja, doktora és egy munkatársa is részesült. A kitüntetettek névsorát és a munkásságukat bemutató rövid összefoglalást a Magyar Közlöny 120. száma alapján közöljük.

2023. augusztus 24.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült:

Barna B. Péter fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpontjának kutató professor emeritusa, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, az IUVSTA Nemzetközi Vákuum Unió tiszteletbeli elnöke az anyagtudomány nemzetközileg is kiemelkedő szaktekintélyeként végzett nagy hatású kutatói munkája, valamint a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetben máig eredményesen működő felület- és vékonyréteg-fizikai elektronmikroszkópos iskola létrehozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Bertényi Iván történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos munkája és kivételesen gazdag publikációs tevékenysége, a középkori magyar történelem és a heraldika kutatása területén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

Kollár László Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának volt dékánja, egyetemi tanár, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Élettelen Természettudományok Kollégiumának volt elnöke több évtizedes, iskolateremtő tudományos munkája, nemzetközileg is nagy jelentőségű kutatói, valamint tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Lénárd László Széchenyi-díjas orvos, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, a Pécsi Tudományegyetem volt rektora, Elméleti Doktori Iskolájának volt vezetője a neurobiológia területén, különösen az elektrofiziológiai, neurokémiai és magatartás-kutatási módszerek ötvözése által elért nagy jelentőségű tudományos eredményei, valamint a hazai tudományos közélet nemzetközi képviselete, az oktatásirányítás és a tudományos utánpótlásképzés terén is kiemelkedő szakmai pályafutása elismeréseként;

Tulassay Zsolt Széchenyi-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa és Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájának volt elnöke, az emésztőrendszeri betegségek kutatásában elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint az orvosképzés, illetve -továbbképzés területén végzett munkája elismeréseként;

Vörös József Széchenyi-díjas közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, kiemelkedő színvonalú és nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos eredményei, valamint a hazai gazdasági felsőoktatásban, tehetséggondozásban és a kutatói utánpótlásképzésben végzett négy évtizedes, odaadó és rendkívül eredményes munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Altorjay Áron sebész szakorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, Fejér vármegyei szakfelügyelő főorvos kiváló szakmai munkája, különösen a daganatos betegséggel küzdők sebészeti kezelése terén több évtizede végzett tevékenysége elismeréseként;

Bakonyi Gábor Balázs agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára több mint négy évtizedes, kimagasló oktatói és kutatói tevékenysége, különösen a felsőfokú ökotoxikológus-képzés megalapítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Bakonyi Imre fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpontjának kutató professor emeritusa a fémes anyagok tulajdonságainak vizsgálata terén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként;

Bárány Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézete Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Nem Önálló Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára nemzetközi szinten is jelentős tudományos munkája, kiemelkedő tudományszervezői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Bondár Mária régész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének tudományos tanácsadója a Kárpát-medence rézkoráról írt hiánypótló könyvei, valamint a hazai régészeti topográfiai kutatások előmozdításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként;

Boros Mihály sebész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kara Orvosi Készségfejlesztési Központjának igazgatója, Sebészeti Műtéttani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára a szegedi orvosképzés tantervének és tananyagának fejlesztése, valamint az orvostanhallgatók gyakorlati oktatása terén több évtizede magas színvonalon végzett munkája elismeréseként;

Dalos Anna zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a 20–21. századi Magyar Zenei Archívum vezetője az archívum élénk nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező és széles körű konferenciaszervező, illetve publikációs tevékenységet folytató tudományos műhellyé alakítása érdekében végzett vezetői munkája elismeréseként;

Demetrovics Zsolt pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének egyetemi tanára a pszichológiatudomány területén végzett több mint két évtizedes tudományos kutatói, oktatói és intézményvezetői munkája, különösen a viselkedési addikciók jelenségének tanulmányozásában elért, nemzetközi szinten is figyelmet érdemlő eredményei elismeréseként;

Elekes Károly, a biológiai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének kutató professor emeritusa öt évtizedes pályafutása során az összehasonlító idegrendszeri kutatások terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint magas színvonalú oktatói és széles körű tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Gát György Tamás matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Analízis Tanszékének egyetemi tanára nemzetközileg is elismert, színvonalas kutatói munkája, valamint példaadó kutatói tevékenysége elismeréseként;

Hohmann Judit gyógyszerész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Farmakognóziai Intézetének egyetemi tanára, a Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központjának vezetője a természetes vegyületek kutatása területén folytatott, nemzetközileg is nagy jelentőségű tudományos munkája, iskolateremtő oktatás- és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Huszthy Péter vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa több mint négy évtizedes, nemzetközi szinten is nagyra értékelt kutatói pályája, valamint a tudományos utánpótlás nevelése iránt elhivatott, kiemelkedő oktatói, témavezetői és oktatásfejlesztői tevékenysége elismeréseként;

Kaizer József vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Természettudományi Központja Bioszerves és Biokoordinációs Kémia Kutatócsoportjának vezetője, egyetemi tanár a biokoordinációs kémia területén elért, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó kutatói munkája, tudományos közéleti tevékenysége, valamint az egyetemi oktatásban és tehetséggondozásban vállalt szerepe elismeréseként;

Lakner Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézete Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vállalatgazdaságtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az élelmiszer-termelés közgazdasági összefüggéseinek feltárása érdekében végzett négy évtizedes kutatómunkája, valamint a korszerű adattudományi, döntés-előkészítési és ökonometriai módszerek elterjesztését szolgáló iskolateremtő tevékenysége elismeréseként;

Lelley Jan Iván mikológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja az alkalmazott mikológia területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási-fejlesztési eredményei, valamint a magyar–német kapcsolatok ápolása és a magyarországi agrárkutatás utánpótlásképzése iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként;

Mézes Miklós agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus Élettani és Takarmányozástani Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, Takarmánybiztonsági Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az agrár-felsőoktatásban végzett magas színvonalú, a tudományos utánpótlás nevelése iránti elhivatott oktatói munkája, valamint az agrárium területén a nemzetközi és a hazai tudományos életben betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként;

Pályi Gyula vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az olaszországi Modenai és Reggio Emilia-i Egyetem nyugalmazott professzora, a párizsi European Academy of Sciences, Literature and Arts és a római Accademia Nazionale di Scienze tagja a magyar tudomány nemzetközi jó hírnevének megerősítésében, illetve a magyar–olasz egyetemközi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, Aquinói Szent Tamás magyar vonatkozású családi kapcsolatainak feltárását szolgáló tudományos munkája és karitatív tevékenysége elismeréseként;

Pécskay Zoltán Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Atommagkutató Intézetének tudományos tanácsadója a geokronológia területén végzett iskolateremtő tevékenysége, különösen a Kárpát-Pannon térség vulkanikus folyamatainak vizsgálata, illetve a vulkanizmus genetikai fejlődésének terén meghatározó tudományos munkája elismeréseként;

Rencz Márta villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa a nemzetközi elektronikai és a félvezetőiparban is széleskörűen alkalmazott kutatási eredményei, több évtizedes, világszínvonalú kutatói munkája és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként;

Ripka Géza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növényvédelmi Intézete Rovartani Tanszékének címzetes egyetemi tanára, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott osztályvezetője a hazai növényvédelem támogatását, fenntartását és fejlesztését szolgáló, magas szintű tevékenysége elismeréseként;

Tar József fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara Alkalmazott Matematika Intézetének egyetemi tanára, Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájának vezetője kiemelkedő kutatási tevékenysége, valamint szemléletformáló és példaértékű, mérnökgenerációk sora számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként;

Telek Miklós villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Rendszerek Kutatócsoportjának vezetője a modern informatikai rendszerek teljesítményelemzését megalapozó, kiemelkedő kutatói és oktatói munkája elismeréseként;

Tolcsvai Nagy Gábor nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének egyetemi tanára a magyar nyelvtudomány területén végzett, különösen a magyar nyelv kultúraalkotó szerepét és a magyar nyelvközösség működését elemző, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos, oktatói, illetve tudományszervezői munkája elismeréseként;

Tóth Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára nemzetközileg is nagyra értékelt, különösen a biológiailag aktív vegyületek spektroszkópiai módszerekkel történő kémiai szerkezetfelderítése vonatkozásában iskolateremtő kutatói-oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Trampus Péter gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Dunaújvárosi Egyetem professor emeritusa a hazai atomenergetika anyagtudományi és anyagtechnológiai kérdéseinek vizsgálata terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint a paksi atomerőművek hosszú távú, biztonságos üzemeltethetőségének megvalósításában betöltött fontos szerepe elismeréseként;

Zrínyi Miklós vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa a polimerfizika, illetve a nanokémia területén elért kiemelkedő és nemzetközi szinten is jegyzett tudományos eredményei, valamint iskolateremtő oktatói és példaértékű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült:

Dusza János kutatófizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Óbudai Egyetem professor emeritusa, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke a kerámia- és nanokompozitok anyagszerkezeti és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata területén végzett kiemelkedő kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként;

Lengyel László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi tanára az informatikai fejlesztések széles körű hasznosításának elősegítése, valamint az ipar és a felsőoktatás tartalmas együttműködésének kialakítása érdekében végzett magas szintű munkája elismeréseként.

Magyar Bronz Érdemkeresztben részesült:

Könyves Rita kamarai jogtanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya Általános Jogi Osztályának vezetője két évtizedes közszolgálati tevékenysége, magas szintű szakmai munkája elismeréseként.