Állami kitüntetések a 2021. augusztus 20-i ünnepen

A nemzeti ünnep alkalmából a köztársasági elnök állami kitüntetéseket adott át. Az MTA rendes és levelező tagjai, valamint doktorai közül többen részesültek elismerésben.

2021. augusztus 21.

Széchenyi-díjat kapott

Csanády László orvos-biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének igazgatója, Biokémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának ösztöndíjas kutatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a sejtekben található ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként;

Dunai László építőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja, Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az acél- és öszvérszerkezetek méretezéselmélete, illetve tervezési metodikájának kidolgozása terén végzett, nemzetközileg is jelentős tevékenysége, valamint Budapest főváros történelmi hídjainak és acélszerkezeteinek felújításában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként;

Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Közgazdaságtan Tanszékének, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Közpénzügyi Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a nemzetközi, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a makroökonómia, valamint az agrár-közgazdaságtan területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, különösen az európai integráció makroökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként;

Kemény Lajos Ferenc Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a bőr és a mikrobák közti kommunikációban központi szerepet játszó mechanizmusok feltárása, illetve
a bőrbetegségek kezelésére szolgáló, új fényterápiás eljárások kidolgozása terén elért eredményei, valamint a bőrgyógyászat és a klinikai immunológia oktatásában végzett magas színvonalú munkája elismeréseként;

Merkely Béla kardiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Semmelweis Egyetem rektora, az Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszékének, valamint Sportorvostan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során elért, nemzetközileg is nagyra értékelt kardiológiai kutatási eredményei, elhivatott oktatói munkája, valamint kiemelkedően eredményes intézményvezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Mesterházy Ákos Ferenc agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. kutatóprofesszora,
a korábbi Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének volt egyetemi magántanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a növénypatológia és -nemesítés területén elért kiemelkedő, nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint a búzában, illetve a kukoricában felhalmozódó mikotoxin méreganyag mennyiségének csökkentését célzó védekezési stratégia kidolgozójaként végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként;

Perczel András okleveles vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során
a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként;

Poór Gyula Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet főigazgató főorvosa, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a csontritkulás, illetve az ízületi gyulladások kutatása és gyógyítása terén elért rendkívüli eredményei, valamint a Nemzeti Osteoporosis Program kidolgozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

Szabó György fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az evolúciós játékelméletek kidolgozásában, illetve társadalmi problémákra történő alkalmazásában, valamint a komplex rendszerekben önszerveződést eredményező kölcsönhatások azonosításában elért, világviszonylatban is kimagasló eredményei elismeréseként;

Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként;

Szovák Kornél Fraknói Vilmos-díjas klasszika-filológus, középkorkutató,
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Medievisztika Tanszékének egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az ókori, illetve középkori magyar történelem írott forrásainak kutatása, feltárása és kiadása területén végzett értékőrző munkája, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés keretében megvalósuló A magyarországi középkori latinság szótára című kötet elkészítésében vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;

Szöllősi János vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biofizikai Tanszékének egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a sejtmembránon keresztül lejátszódó jelátviteli folyamatok modern biofizikai módszerekkel történő vizsgálata terén elért kutatási eredményei, valamint a biofizikai, illetve sejtbiológiai oktatásban végzett magas szintű munkája, továbbá kiemelkedő tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta

Ádám Veronika Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája az idegek oxidatív károsodásának kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkája, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;

Nagy János Széchenyi-díjas agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézetének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora az agrár-felsőoktatás területén folytatott több mint négy évtizedes, kimagasló színvonalú kutatói és oktatói munkája, valamint a Debreceni Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét erősítő, sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként;

Visegrády Antal András jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa a jogtudomány számos területére kiterjedő, közel öt évtizedes, hazai és nemzetközi szinten egyaránt nagyra becsült kutatói-oktatói munkája, valamint hiánypótló tankönyvek és publikációk sorát magába foglaló, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként.

Vizkelety András Széchenyi-díjas irodalomtörténész, filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa a középkori német és latin írásbeliség nemzetközileg is elismert kutatójaként elért jelentős, különösen a német nyelvű középkori irodalmi szövegforrások felkutatása és közreadása terén kiemelkedő eredményei elismeréseként.

Winkler András Széchenyi-díjas faipari mérnök, a műszaki tudomány doktora, a Soproni Egyetem rector és professor emeritusa nemzetközi szinten is elismert, kiemelkedő faipari kutatói tevékenysége, több mint négy évtizedes, példaértékű oktató-nevelő munkája, valamint a természetvédelem területén elért kimagasló eredményei elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta

Birkás Márta agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Talajművelők Társaságának alapító elnöke, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritája a talaj káros hatásokkal szembeni védelme, illetve minőségének javítása érdekében végzett, nemzetközi szinten is elismert tudományos munkája elismeréseként.

Gáspár Péter gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének kutatóprofesszora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a járműdinamika kutatása és oktatása területén elért eredményei, különösen a közúti járművek fedélzeti integrált és kooperatív irányítástervezési rendszereinek elméleti kidolgozása, illetve alkalmazása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Gubicza László a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa több évtizedes, kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatói tevékenysége, a biomérnök-képzésben folytatott oktatói munkája, valamint a tudományos utánpótlás-nevelésben betöltött szerepe elismeréseként.

Helyes Lajos kertészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyetemi tanára, a Doktori és Habilitációs Központ főigazgatója, a Kertészettudományi Intézet igazgatója a kertészeti kutatás területén végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Juhász Imre a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara Matematikai Intézetének egyetemi tanára, az Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék intézeti tanszékvezetője a számítógéppel segített geometriai tervezésnek és a számítógépes grafikának, mint tudományterületnek a műszaki felsőoktatásba való bevezetése érdekében végzett munkája elismeréseként.

Kiss Csongor Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Intézete Gyermekhematológiai-Onkológiai Nem Önálló Tanszékének egyetemi tanára, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának szakorvosa a gyermek hematológia területén végzett több évtizedes, kiemelkedő gyógyító- és szakmai tevékenysége, valamint példaértékű kutatói- oktatói, illetve vezetői és közéleti munkája elismeréseként.

Kiss Éva vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája több évtizedes, példaértékű kutatói-oktatói és nemzetközileg is elismert publikációs tevékenysége, valamint kiemelkedő tehetséggondozó munkája elismeréseként.

Paraghné dr. Remenyik Éva bőrgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Bőrgyógyászati Tanszékének egyetemi tanára, a Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinikájának volt igazgatója több évtizedes, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói pályafutása, lelkiismeretesen végzett gyógyítómunkája, valamint példaértékű vezetői és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Perlné dr. Molnár Ibolya a kémiai tudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája közel hét évtizedes, példaértékű kutatói-oktatói tevékenysége, különösen a műszeres analitikai kémia és a kromatográfia területén elért kimagasló tudományos eredményei elismeréseként.

Poór József közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa több évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói pályája során a magyar és a nemzetközi HR-rendszerek kutatása, illetve modernizálása érdekében végzett munkája, valamint széles körű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Sima Dezső villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem professor emeritusa több mint fél évszázados, kimagasló színvonalú kutatói-oktatói és felsővezetői munkája, az informatika területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint az informatikai mérnökképzésben vállalt szerepe elismeréseként.

Székács András vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, Környezetanalitikai és Környezettechnológiai Tanszékének vezetője, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrár-környezettudományi Kutatóintézetének igazgatója, tudományos tanácsadója a Magyarországon kapható élelmiszerek GMO-mentességének fenntartása érdekében végzett kiemelkedő munkája, a mezőgazdasági technológiák kémiai és genetikai biztonságát érintő kutatói, valamint jelentős oktatói és tudományos-szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

Takács Gábor olajmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa több mint négy évtizedes kutatói-oktatói pályafutása során a fluidumbányászat területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint a Miskolci Egyetem angol nyelvű olajmérnök- mesterképzésének kialakításában betöltött szerepe elismeréseként.

Varga János állatorvos, mikrobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Állatorvostudományi Egyetem professor emeritusa az állatorvos-tudomány, különösen az állatorvosi mikrobiológia és járványtan területén végzett több évtizedes, kiemelkedő kutatói- oktatói munkája, valamint szakmai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Vatai Gyula vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi és Technológiai Intézete Élelmiszeripari Műveletek és Folyamattervezési Tanszékének egyetemi tanára az élelmiszertudomány területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói és vezetői munkája, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként.

Wittmann István a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja II. számú Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrumának klinikaigazgatója, egyetemi tanár a diabetológia és a nephrológia területén végzett kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége, nemzetközileg is kimagasló kutatási eredményei, valamint példaértékű oktatói és egyetemi közéleti munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át

Imre Attila Rikárd fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanáraa fenntartható energetika területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatómunkája, valamint a felsőoktatás és az ipar közötti együttműködések kialakítását szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Kathó Ágnes a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének nyugalmazott tudományos főmunkatársa példamutató és eredményes kutatói-oktatói munkája, valamint tudományszervező és tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként.

Mertinger Valéria kohómérnök, anyagtudományi mérnök-fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Fémtani, Képlékenyalakítási és Nanotechnológiai Intézetének intézetigazgatója, egyetemi tanár a fémtan területén folytatott három évtizedes, kimagasló kutatói- oktatói munkája, valamint a mikroszerkezet-vizsgálat nemzetközileg is elismert szakértőjeként végzett iskolateremtő munkája elismeréseként.

Pintér Ákos matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese, a Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Algebra és Számelmélet Tanszékének egyetemi tanára több évtizedes, kimagasló kutatói-oktatói munkája, valamint a Debreceni Egyetem felsőoktatási stratégiájának kialakítása és fejlesztése érdekében végzett eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként.

Pintér Márta Zsuzsanna irodalom- és színháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának dékánja, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Irodalomtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a színháztudomány mint egyetemi diszciplína elismertetését szolgáló negyedszázados munkája, valamint a magyar dráma és színjátszás történetének kutatása, illetve oktatása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

Urbán Róbert pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a modern egészségpszichológia kutatása, oktatása, valamint kutatási módszereinek és gyakorlatának népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként.