Akadémiai elismeréseket adtak át az MTA 187. közgyűlésén

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át az MTA 187. ünnepi közgyűlésen az MTA kiemelkedő elismeréseit – az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet, valamint az Arany János-életműdíjat.

2016. május 2.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként 13 kutatónak adományozta az Akadémiai Díjat.

Akadémiai Díjban részesítették Horváth László Tamást, az MTA doktorát, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanárát, az MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoport nyugalmazott tudományos tanácsadóját, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott vezető főtanácsosát a nitrogén- és üvegházgáz-körforgalommal kapcsolatos nemzetközi színvonalú kutatásaiért és az azokhoz kapcsolódó európai kutatási projektek hazai vezetéséért.

Karsai Ildikót, az MTA doktorát, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont osztályvezetőjét a növényfejlődés és kalászolási idő genetikai komponenseinek a kalászos gabonafélékben történő tanulmányozásában elért kiemelkedő tudományos tevékenységéért, a teljes genomra kiterjedő asszociációs vizsgálatok árpában és búzában történő elindításáért, valamint az őszibúza- és őszidurumbúza-fajták előállításában való részvételéért ismerték el Akadémiai Díjjal.

Akadémiai Díjat vehetett át Katona István, az MTA doktora, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet osztályvezetője, tudományos tanácsadó az endokannabinoid jelpálya idegrendszerben való szerveződésének, élettani és kórélettani jelentőségének feltárásában játszott úttörő szerepéért, amivel hozzájárult a marihuána hatásmechanizmusának, valamint az epilepszia és az autizmus egyik formájának molekuláris szintű megértéséhez. Tanítványaival nemzetközi élvonalba tartozó módszertani fejlesztést dolgozott ki az idegrendszer molekuláris folyamatainak vizsgálatára.

Kelemen Jánost, az MTA levelező tagját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézet Általános Filozófia Tanszékének professor emeritusát kiemelkedő nyelvfilozófiai kutatásaiért, Dante évszázados irodalmi, filozófiai hatását vizsgáló munkásságáért, valamint az újabb magyar filozófusgeneráció tehetségének fejlesztésében játszott szerepéért tüntették ki Akadémiai Díjjal.

Lengyel Imrének, az MTA doktorának, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézetének tanszékvezető egyetemi tanárának, doktoriiskola-vezetőjének a hazai regionális tudomány elméleti rendszereinek fejlesztéséért, a területi versenyképesség modelljének és módszerének kidolgozásában elért, nemzetközi szinten is elismert eredményeiért, valamint a regionális gazdaságfejlesztés megalapozására irányuló munkásságáért ítélte oda az Akadémiai Díjat az MTA Elnöksége.

Az elismerésben részesült Salma Imre, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az aeroszol részecskék keletkezésének, légköri kémiai és fizikai folyamatainak, valamint környezeti, éghajlati és egészségügyi hatásainak kutatása során elért, nemzetközileg is jelentős tudományos eredményeiért, továbbá a légköri nukleáció területén végzett, úttörő munkásságáért.

Simon Károlynak, az MTA doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Sztochasztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárának a geometriai mértékelmélet és a dinamikai rendszerek elméletének határterületein végzett kutatásaiért, a tudományos utánpótlás képzésében, valamint a matematikai közéletben való aktív részvételéért adományozta az Akadémiai Díjat az MTA Elnöksége.

Sperlágh Beáta, az MTA doktora, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese, osztályvezető, címzetes egyetemi tanár a purinerg jelátviteli folyamatok tanulmányozásában és új idegrendszeri gyógyszercélpontok azonosításában elért úttörő eredményeiért vehette át az Akadémiai Díjat.

Akadémiai Díjjal ismerték el Tallián Tibort, az MTA doktorát, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos tanácsadóját, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárát a 19–20. századi magyar zenetörténet és zenei intézménytörténet, Bartók Béla élete és zenéje, a nemzetközi és magyar opera- és dalműfaj története terén végzett kiemelkedő kutatásaiért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseképpen megosztott Akadémiai Díjban részesítette

Siklér Ferencet, az MTA doktorát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet tudományos osztályvezetőjét és Veres Gábort, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszékének egyetemi docensét, a CERN munkatársát az erős kölcsönhatás, különösen a nehézion-ütközések jellemzőinek kísérleti vizsgálatában elért nemzetközileg is jelentős eredményeikért, kísérleti részecskefizikai eszközök továbbfejlesztéséért, oktatói, témavezetői és csoportvezetői munkájukért, publikációs és ismeretterjesztő tevékenységükért.

Ugyancsak megosztott Akadémiai Díjban részesült Szabó László, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi tanára és Váradi Károly, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszékének egyetemi tanára a numerikus mechanika területén elért, nemzetközileg is elismert elméleti és gyakorlati eredményeikért, a végeselem-módszer hazai elterjesztése során végzett tevékenységükért, a nemrugalmas anyagmodellek fejlesztéséért, valamint iskolateremtő munkásságukért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a tudomány népszerűsítése érdekében kifejtett eredményes újságírói tevékenysége elismeréseképpen az Akadémiai Újságírói Díjat Kovács Kiss Gyöngynek, a Korunk folyóirat főszerkesztőjének adományozta a Korunk főszerkesztőjeként és a Korunk Akadémia szerkesztőjeként a magyar történelemtudomány eredményeinek széles körű megismertetésében játszott többéves meghatározó szerepéért.

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma Wahrmann Mór-érmet adományozott Knáb Erzsébetnek, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. személyügyekért felelős ügyvezető igazgatójának az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Oktatási és Tudományos Kooperációk szervezeti egységének megteremtéséért és vezetéséért, a vállalat és a Széchenyi István Egyetem közösen alapított tanszékeinek létrehozásában, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel való tudományos-kutatási együttműködés, valamint a Magyar Tudományos Akadémiával 2015-ben kötött együttműködési megállapodás létrejöttében játszott kiemelkedő szerepéért, amellyel sokat tett a kutatás-fejlesztésért és a jövő generációjának korszerűbb oktatásáért.

A Magyar Tudományos Akadémia Arany János-életműdíjat adományozott Susan Galnak, a University of Chicago antropológia- és nyelvészprofesszorának a nyelvi nacionalizmus, a nyelv és a gender kérdései, valamint a mai Kelet-Közép-Európa és a posztszocializmus politikai változásainak retorikai és szimbolikus aspektusai terén végzett kiemelkedő kutatásaiért, továbbá számos magyar vonatkozású publikációjáért, amely jelentős mértékben hozzájárult a magyar nyelvi és társadalmi kérdések hiteles külföldi bemutatásához.