Pedagógus Kutatói Pályadíj 2024

Az MTA elnöke pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok kutatómunkájának elismerésére.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, alapján nyílt jellegű pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok kutatómunkájának elismerésére.

A pályadíj formája és mértéke

A pályadíj a jelen felhívásra történő jelentkezés (pályázat) útján nyerhető el. A pályadíj összege személyenként bruttó 500 000 forint (azaz bruttó ötszázezer forint), amely egy összegben, vissza nem térítendő formában kerül folyósításra. A Pedagógus Kutatói Pályadíj esetében az elszámolható és el nem számolható költségek köre a díj jellegénél fogva nem definiálható, a díjösszeg szabadon felhasználható, azzal elszámolni nem szükséges.

A pályadíjjal támogatottak köre, feltételek

A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával, vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább ötéves, pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású (tehát legalább a jogszabály szerinti teljes munkaidő felét elérő, vagy azt meghaladó időtartamú) pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll (a pedagógusi munkakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani). A korábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten. A Pályadíjat maximum 3 esetben lehet elnyerni.

Jelentkezés tartalmi követelményei

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. Előnyt jelent, ha a kutatás reflektál a közoktatás jelenlegi kihívásaira, a kutatás eredményei beépíthetőek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, és hozzájárulnak a tanítás-tanulás folyamatainak hatékonyabbá tételéhez. A pályázatban bemutatott kutatás a benyújtást megelőző 10 évben valósuljon meg. Társszerzős pályamunka esetén a pályázónak pontosan be kell mutatnia, hogy az elkészített mű mely része az ő egyéni kutatómunkájának eredménye, valamint a társszerzőtől nyilatkozatot kell kérnie a pályamunka felhasználása céljából, hogy kétséget kizáróan elkülöníthető legyen saját teljesítménye. A Pályázó adott pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

A benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap (pályázati kiírás melléklete),
 • kitöltött jelentkezési lap szerkeszthető változatban (pályázati kiírás melléklete .doc /word formátumban),
 • a pályázó szakmai önéletrajza, diplomamásolatok,
 • tudományos munka (monográfia, nagyobb terjedelmű tanulmány, kísérleti eljárási eredmény, forráskiadvány stb.),
 • társszerzős pályamunka esetén a társszerző nyilatkozata/engedélye a pályázat felhasználásáról, továbbá a pályázó részéről annak írásos, rövid összefoglalása, hogy a pályamű mely/hányad része az ő egyéni kutatómunkájának eredménye,
 • a közoktatási intézmény (gimnázium, technikum, szakképző iskola, általános iskola) igazolása a tanári pályán eltöltött évekről,
 • továbbá külföldi közoktatási intézmény esetén igazolás a magyar nyelven történtő oktatásról,
 • a benyújtáskor fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszony igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nincs felsőoktatási intézményben határozatlan idejű, főállású munkaviszonyban vagy kutatóintézetben kutatóként nem főállásban foglalkoztatott,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó az elmúlt öt évben nem nyert Pedagógus Kutatói Pályadíjat.

A jelentkezés formai követelményei

A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formában kell benyújtani az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztály ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címére küldött levélben. Amennyiben a pályamű nagy terjedelme szükségessé teszi, email küldése helyett a pályázat beadása a Pedagógus Kutatói Pályadíj elektronikus felületén keresztül is megtörténhet, amely a következő címen érhető el: https://www.titkarsag.mta.hu/pedagogus/.

Mind e-mailen, mind az elektronikus felületen történő benyújtás mellett a kitöltött, aláírt eredeti jelentkezési lapot (pályázati kiírás melléklete) – egy példányban papíron – kell küldeni az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóságának (kézbesítési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.) Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el a jelentkezési lapot, úgy nem szükséges annak papír alapú, aláírt példányát postázni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 04. 26. 16:00 óra.

Benyújtás időpontjának az elektronikus iratok esetében a Pedagógus Kutatói Pályadíj elektronikus felületén történő feltöltés időpontja, míg e-mailben történő megküldés esetén az e-mail elküldésének pontos időpontja tekinthető, postai úton benyújtott jelentkezési lap esetében pedig a postai feladás napja.

A pályázat befogadásáról az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya a pályázat benyújtását követő 5. munkanapon belül befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére.

A jelentkezés formai érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat a Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya iktatja, azonosítóval látja el, valamint ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e az előírt formai követelményeknek.

Amennyiben a Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy az nem felel meg a jelentkezési felhívásban foglalt feltételeknek – a beadási határidő lejárta előtt beérkezett jelentkezések esetében – hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra a visszajelzést követően egy alkalommal, öt munkanapon belül van lehetőség.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

 1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás I. pontjában szereplő feltételeknek, vagy a korábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyerését követő 5 éven belül ismételten pályázik,

 2. a pályázat határidő után érkezik be,

 3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra, ehelyett érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A pályázat formai okból történő elutasításáról a Köztestületi Igazgatóság vezetője értesítést küld a pályázónak.

Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén a jelentkező a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal észrevétellel élhet az MTA elnökénél. Az MTA elnökének címzett észrevételt a Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztályához e-mailben lehet benyújtani a sérelmezett döntés okának megjelölésével, amelyet az MTA elnöke 5 munkanapon belül bírál el, és annak eredményéről a Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya 2 napon belül értesíti az észrevétel benyújtóját.

A pályamunkák elbírálása

A benyújtott pályaművet anonim bírálók bírálják el, majd a Közoktatási Elnöki Bizottság rangsorolja. A bírálók értékelő véleményére támaszkodva a Bizottság alakítja ki a díjazottakra vonatkozó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A 2024-es évben legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra.

Jelentkezők döntést követő kiértesítése

A pályázók kiértesítésére a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az oklevelek ünnepélyes átadása 2024. szeptemberében történik. Az MTA a pályadíjban részesített pályázók nevét és a pályamunkák címét a honlapján (www.mta.hu) és az Akadémiai Értesítőben teszi közzé.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló érdemi döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján, miszerint az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat az ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

További információk

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Köztestületi Igazgatóság Stratégiai Osztály munkatársai adnak tájékoztatást a ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411-6240 telefonszámon.