Pedagógus kutatói pályadíj 2019

2019. május 15.

Pedagógus kutatói pályadíj 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 1. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával, vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt éves pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású (tehát legalább a jogszabály szerinti teljes munkaidő felét elérő, vagy azt meghaladó időtartamú) pedagógusként magyarországi illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll (a pedagógusi munkakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani). A korábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.

 2. Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. Társszerzős pályamunka esetén a pályázónak pontosan be kell mutatnia, hogy az elkészített mű mely része az ő egyéni kutatómunkájának eredménye, valamint a társszerzőtől nyilatkozatot kell kérni a pályamunka felhasználása céljából, hogy kétséget kizáróan elkülöníthető legyen saját teljesítménye. A Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

 3. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
  - kitöltött, aláírt jelentkezési lap (pályázati kiírás melléklete),
  - kitöltött jelentkezési lap szerkeszthető változatban (pályázati kiírás melléklete .doc / word formátumban),
  - a pályázó szakmai önéletrajza, diplomamásolatok,
  - tudományos munka (monográfia, nagyobb terjedelmű tanulmány, kísérleti eljárási eredmény, forráskiadvány, stb.),
  - társszerzős pályamunka esetén a társszerző nyilatkozata/engedélye a pályázat felhasználásáról, továbbá a pályázó részéről annak írásos, rövid összefoglalása, hogy a pályamű mely/hányad része az ő egyéni kutatómunkájának eredménye,
  - a közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, általános iskola) igazolása a tanári pályán eltöltött évekről,
  - továbbá külföldi közoktatási intézmény esetén igazolás a magyar nyelven történtő oktatásról.

  A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formában kell benyújtani az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címére küldött levélben. Amennyiben a pályamű nagy terjedelme szükségessé teszi, email küldése mellett a pályázat beadása a Pedagógus Kutatói Pályadíj elektronikus felületén keresztül is megtörténhet, amely a következő címen érhető el: https://www.titkarsag.mta.hu/pedagogus/.

  A pályázati anyagok benyújtásának határideje:
  2019. szeptember 19. 16.00 óra. 4. A pályázat befogadásáról az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya a pályázat benyújtását követő 5. munkanapon belül befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére a pályázat befogadásáról, vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
  Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha
  1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás I. pontjában szereplő feltételeknek, vagy a korábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyerését követő 5 éven belül ismételten pályázik,
  2. kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be,
  3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.
  Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.
  Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályának vezetője hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül.

 5. A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

  A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A 2019-es évben legalább 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint (azaz bruttó kettőszázezer forint), amely egy összegben, vissza nem térítendő formában kerül folyósításra. A Pedagógus Kutatói Pályadíj esetében az elszámolható és el nem számolható költségek köre a díj jellegénél fogva nem definiálható, a díjösszeg szabadon felhasználható, azzal elszámolni nem szükséges.

  A pályázók kiértesítésére a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

  A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

  Az oklevelek ünnepélyes átadása 2020. január közepén történik, amelyről az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 6. A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály munkatársai adnak tájékoztatást a ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 6206-s telefonszámon.