Pedagógus Kutatói Pályadíj 2017

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára nyílt jellegű pályázatot hirdet Pedagógus Kutatói Pályadíjra, a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére.

2017. június 1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


I.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára – a A pályázati kiírás PDF formátumban innen letölthetőMagyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére.
A Jelentekezési lap innen letölthetőA Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával, vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt éves pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású (tehát legalább a jogszabály szerinti teljes munkaidő felét elérő, vagy azt meghaladó időtartalmú) pedagógusként közoktatási intézményben (gimnáziumban, szakközépiskolában, általános iskolában) jogviszonyban áll (a pedagógusi munkakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani). Az öt éves oktatói munkakörben töltött időszakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell a pályázónak rendelkeznie.


II.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
- kitöltött jelentkezési lap (pályázati kiírás melléklete),
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a tudományos munka (monográfia, nagyobb terjedelmű tanulmány, kísérleti eljárási eredmény, forráskiadvány, stb.)
- a közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, általános iskola) igazolása a tanári pályán eltöltött évekről.
A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formában kell benyújtani az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címére küldött levélben. Amennyiben a pályamű nagy terjedelme szükségessé teszi, email küldése mellett a pályázat beadása a Pedagógus Kutatói Pályadíj elektronikus felületén keresztül is megtörténhet, amely a következő címen érhető el:

https://www.titkarsag.mta.hu/pedagogus/

A pályázati anyagok benyújtásának határideje 2017. szeptember 21. 16.00 óra.
A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa, a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten.


III.

A pályázat befogadásáról az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya a pályázat benyújtását követő 5. munkanapon belül befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére a pályázat befogadásáról, vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
Érdemi vizsgált nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha

  1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás I. pontjában szereplő feltételeknek, vagy a jelen pályázat kiírását is magába foglaló elmúlt 5 évben a pályázó már nyert el Díjat,
  2. kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be,
  3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályának vezetője hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül.


IV.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.
A díjazásra 2 400 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre. A 2017-es évben 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint, amely egy összegben, vissza nem térítendő formában kerül folyósításra.
A Pedagógus Kutatói Pályadíj esetében az elszámolható és el nem számolható költségek köre a díj jellegénél fogva nem definiálható, a díjösszeg szabadon felhasználható, azzal elszámolni nem szükséges.
A pályázók kiértesítésére a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor.
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Az oklevelek ünnepélyes átadása 2018. január közepén történik, amelyről az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.


V.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály munkatársai adnak tájékoztatást a ped [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 6206

Budapest, 2017. június 01.


Török Ádám
az MTA főtitkára