Pályázati felhívás kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási támogatására - 2020

2020. július 15.

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA tv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) alapján a magyar tudomány nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében pályázatot hirdet.

A támogatás célja az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében megvalósuló 2-3 éves nemzetközi kutatási projektek támogatása a projektekhez kapcsolódó, jelen felhívásban feltüntetett költségek finanszírozásával.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2020. július 15.

Jelen kiírás keretében az alábbi partnerintézményekkel indítandó közös projektek mobilitási költségeinek támogatására nyújtható be pályázat a táblázatban foglalt időszakokra:

I. A támogató megnevezése és a támogatás célja

Támogató az MTA, melynek képviseletében eljár, és a továbbiakban támogatóként megnevezésre kerül a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 7.);

Partner intézmény

Támogatási időszak

Már ismert benyújtási határidő a partnerintézmény oldalán

Francia Tudományos Kutatási Központ (CNRS)

2021.01.01-2022.12.31.

2020. szeptember 23.

Japán Tudományfejlesztési Társaság (JSPS)

2021.04.01-2023.03.31.

2020. szeptember 02.

Kínai Társadalomtudományi Akadémia

2021.01.01-2022.12.31.

2020. október 31.

Lengyel Tudományos Akadémia

2021.01.01-2023.12.31.

Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia*

2021.01.02-2023.12.31.

Lett Tudományos Akadémia

2021.01.01-2023.12.31.

Mongol Tudományos Akadémia

2021.01.01-2023.12.31.

2020. szeptember 30.

* A partner még nem erősítette meg együttműködési szándékát a fenti időszakra.

II. Támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az „MTA kiváló kutatóhely” megnevezés használatára jogosult kutatóhelyek alkalmazásában álló kutatók és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája szervezeti keretében működő támogatott kutatócsoportok tagjai. Az elnyert támogatási összeget az MTA Titkársága az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (továbbiakban: ELKH) Titkársága közreműködésével, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással biztosítja a projektet befogadó intézmény számára.

Befogadó intézmények lehetnek az „MTA kiváló kutatóhely” címmel rendelkező kutatóintézetek és kutatóközpontok, továbbá az ELKH irányítása alá tartozó Támogatott Kutatócsoportok Irodája, a szervezeti keretében működő támogatott kutatócsoportok esetén. A Támogatott Kutatócsoportok Irodája szervezeti keretében működő támogatott kutatócsoportok esetében a projekt futamideje nem nyúlhat túl azon az időszakon, amelyben a kutatócsoport egyéb akadémiai támogatásban részesül.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó/támogatott, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, a támogatói okiratban, illetve a teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
 2. a korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a támogatástól elállt;
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
 4. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
 5. a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkárság Nemzetközi, európai uniós, és határon túli feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat / Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak / Nemzetközi kapcsolatok támogatása / Egyezményes (bilaterális) kapcsolatok pénzügyi kerete / projekt alapú együttműködések pénzügyi alkerete.

V. Saját forrás

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

VI. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló pályázati pénzügyi keret 2021. évben: 80.000.000 Ft (a keretösszeg az MTA 2021. évi költségvetése függvényében változhat). A mobilitási támogatás az I. pontban felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján a táblázatban megjelölt időszakokra szól. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.

A végleges támogatási összeget a támogató az adott relációra jellemző becsült utazási, szállás-, napidíj- és egyéb költségek (normatíva), valamint az adott költségvetési évben rendelkezésre álló forrás alapján állapítja meg, és támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási kötelezettség mellett csoportosítja át a befogadó intézménynek. Az adott relációra érvényes aktuális normatíva itt érhető el. A kétoldalú megállapodások értelmében az utazási költséget a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.

A támogatási időszakban fel nem használt támogatás visszafizetendő.

VII. A támogatás mértékének alsó és felső határa, a támogatási intenzitás

Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének nincs alsó és felső határa. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatás intenzitása a VI. pontban hivatkozott normatíva alapján számolt támogatás 100%-a.

VIII. A pályázat benyújtása

 1. A pályázatokat július 15-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/projekt_2020/ oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)

  A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2020. szeptember 30-án 12 óráig nyújthatók be.
 1. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
  1. a pályázó projektvezető adatait (személyes és munkahelyi adatok, rövid tudományos önéletrajz, szakterület, elérhetőségek – az Akadémiai Adattár alapján); a pályázat adatait (pályázat címe magyarul és angolul, befogadó intézmény, együttműködésben érintett külföldi intézmény, külföldi részről projektvezető neve – az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);
  2. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (az együttműködés előzményei, a téma jelentősége, a kutatási terv rövid ismertetése, a kutatás célja és várható eredményei; vállalt eredmények, a tudományos együttműködésből származó előnyök; fiatal kutatók bevonása a projektbe, az együttműködésben tervezett kiutazási alkalmak és beutazási napok száma és tervezett költségeik éves lebontásban, magyar részről a projektbe bevont további személyek neve - az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő, szükséges aláírásokkal ellátott „Kutatási terv”-ben rögzítve);
  3. az MTA-tól kért támogatás összegét;
  4. a projektvezető projekt szempontjából releváns, az utóbbi öt évben megjelent publikációinak jegyzékét és teljes publikációjának elektronikus elérési helyét, amennyiben ezek az adatok nem szerepelnek az AAT-ben (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);
  5. együttműködési projekt hosszabbítása esetén az előző periódusban folytatott szakmai tevékenységről szóló beszámolót (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).
  6. a pályázó/támogatott írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
   1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
   2. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
   3. megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
   4. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
   5. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
 2. A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani. Amennyiben a partnerkutatókkal történő egyeztetés angol nyelven történik, a kutatási terv angol nyelven is benyújtható.

IX. A pályázat érvényessége és a hiánypótlás feltételei

 1. A pályázás feltétele, hogy a projektjavaslat az együttműködő partnerintézményhez is benyújtásra kerüljön. (Ennek igazolása a pályázat mellékleteként külön nem szükséges, azt a partnerintézmény igazolja.)
 2. A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat beérkezését követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, a pályázó által megadott e-mail címre.
 3. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, a pályázó személye és a befogadó intézmény megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá, ha a pályázó a kiírásban meghatározott, támogatásra jogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

  Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

X. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

 1. A pályázatokat az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság szakbizottsági tagjaiból álló értékelő bizottság minősíti és javasolja támogatásra.

  Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.

  Pályázónként legfeljebb 2 nyertes pályázat támogatható.
 2. A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2020. december 15.
 3. A támogatás odaítéléséről, a külföldi partnerrel való egyeztetést követően a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vagy az általa kijelölt grémium dönt. Az Akadémia a döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.
 4. Nem támogatható az a pályázat,
  • amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  • amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  • amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

XI. A támogatás folyósítása, elszámolható költségek köre

A pályázat elfogadását követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága a projektet befogadó (a projekt vezetőjét alkalmazó) intézmény részére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 65/A. §-a (1) bekezdésének ba) pontjára figyelemmel, támogatói okiratot bocsát ki.

A támogatói okirat kibocsátásának feltétele a projektet befogadó (a projekt vezetőjét alkalmazó) intézmény által hiánytalanul kitöltött és aláírással ellátott „Kezdeményezés a támogatói okirat kibocsátásához” adatbekérő nyomtatvány megküldése az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága részére.

Az elnyert támogatási összeg a befogadó intézmény részére éves bontásban kerül kifizetésre. A támogatás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

Kiutazások (magyarországi kutatók külföldi kiküldetése) esetében:

utazási költség

biztosítás költsége

vízum költsége

Beutazások (külföldi kutatók magyarországi fogadása) esetében:

szállásköltség

napidíj

fogadott kutatók látogatásával összefüggésben felmerülő vendéglátási költségek legfeljebb bruttó 200.000 Ft-ig

belföldi utazás költsége

A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő a támogatói okirat szerint.

A pályázattal kapcsolatos igazgatási, pénzügyi és ellenőrzési feladatokat az MTA Titkárság költségvetési szerv látja el az MTA tv. 19. § (1) alapján.

Beszámolás

A nyertes pályázók a támogatás felhasználásáról a támogatói okiratban foglaltak, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kötelesek a projekt lejáratát követően 1 hónapon belül záró szakmai beszámolót készíteni, valamint a pályázatban tett vállalásaikat igazolni. A záró szakmai beszámolót az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának kell megküldeni.

A pénzügyi elszámolás részletes szabályait és a vonatkozó határidőket a támogatói okirat tartalmazza.

XII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIII. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az Ávr. szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, a támogatói okiratok kiadásának módjával, illetve a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárással kapcsolatban támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya részére.

A kifogás a következő adatokat tartalmazza:

 1. a kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
 5. nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
 6. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat, – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést, – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát.

Támogató érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha:

 1. azt határidőn túl terjesztették elő,
 2. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 3. az a korábbival azonos tartalmú,
 4. a kifogás nem tartalmazza a kötelezően meghatározott adatokat,
 5. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 6. a kifogás benyújtásának nincs helye,
 7. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra. A kifogás elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a sérelmezett helyzet megszüntetésre kerül, egyéb esetben a kifogás elutasításra kerül, és a döntésről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtója írásban értesítésre kerül.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

XIV. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
 3. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 4. támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben kérjük, forduljon az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz (e-mail: mobilitas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6111), pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága (e-mail: fejezeti [dot] penzugyek [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6228) nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2020. július 15.

Lovász László

a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke