Pályázati felhívás gyermeket nevelő kutatók támogatására 2022

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében két kategóriában

2021. október 22.

Pályázati felhívás
gyermeket nevelő kutatók támogatására
2022

A pályázat célja és a támogatás formája

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázatot ír ki a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében az alábbi két kategóriában:

1. kategória: az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők, és egyedülálló férfiak) számára;

2. kategória: a tudományos eredmények publikálásának támogatása olyan kutatók esetében, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
– a pályázó legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazoltan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van.
vagy
- a pályázó 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel.

A pályázat keretében az 1. kategóriában pályázók esetében bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pályázók esetében pedig 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el. A támogatást a kedvezményezett 2022. április 1. és 2023. március 31. között veheti igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban. (Így pl. az 1. kategória nyerteseinél tizenkét hónapos támogatási időtartam esetén havonként bruttó 200 000 Ft, négy hónapos támogatási időtartam esetén pedig havonként bruttó 600 000 Ft az ösztöndíj.) Az MTA köztestületi forrásából elkülönített 50 millió forintos keret terhére 2022-ben 20-25 pályázat támogatására nyílik lehetőség.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Mindkét kategória esetében az a személy nyújthat be pályázatot, aki:
- tagja az MTA köztestületének;
- PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme;

1.kategória esetében:
- a pályázat benyújtásakor 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatónő, vagy 14. életévét be nem töltött gyermeket egyedül nevelő kutató férfi (azaz gyermekét saját háztartásában neveli és nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa);
- vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, annak lejártát követően egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.

2. kategória esetében:
- a pályázat benyújtásakor a pályázó legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazoltan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van. Ugyancsak pályázhat az a kutató, aki 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel.
- vállalja, hogy a pályázat lejártát követően egy éven belül megjelenik, vagy elfogadásra kerül a publikációja a SCimago szerinti Q1-es kategóriájú szaklapban, melyben a pályázó meghatározó (első vagy utolsó) szerző.
Bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázók esetében Q1-es cikk helyett monográfia vagy kritikai forráskiadás is készülhet. Az utóbbi két esetben a kiadásra kész kézirat bemutatása szükséges, kiadói nyilatkozat vagy szakmai lektori jelentés kíséretében, de megfelel az Akadémia könyvkiadási pályázatán való részvétel is. Amennyiben a bölcsészet- és társadalomtudományok területen belüli szűkebb szakterületén a szakma fontos folyóiratainak nincs Q1-es besorolása, adja meg a szakterületén „A” kategóriás tudományos folyóirat nevét (legfeljebb hármat), amelyben publikálni szándékozik.

A pályázatok benyújtása és formai ellenőrzése

A pályázatokat angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/kgynk_2022). A pályázati anyagok feltöltésének határideje

2021. december 3., 14:00 (közép-európai idő szerint).

Az eredeti, kézzel aláírt pályázói nyilatkozatot egy példányban postán is* kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a pályázat elektronikus véglegesítésének a dátuma lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „KGYNK pályázat 2022”.

*Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el az elektronikusan benyújtott nyilatkozatát, úgy nem szükséges annak papíralapú, aláírt példányát postázni.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai adnak tájékoztatást a kgynk [dot] palyazat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 6287 telefonszámon.

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a pályázóra vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A pályázat elektronikus benyújtását a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:

 • a pályázó adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat és annak megszerzésének időpontja, MTMT-azonosítója, köztestületi azonosítója);
 • a pályázati kategória megnevezését, a pályázó kutatási tudományágát, szűkebb tudományterületét (az 1. kategóriában pályázók esetében oly módon kötelező megadni, hogy ennek alapján egyértelműen megállapítható legyen az MTA doktora cím habitusvizsgálati követelmény-rendszere);
 • kommunikációs összefoglalót: a tervezett MTA doktori disszertáció illetve a tervezett publikáció tematikai ismertetése (magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott szöveg legfeljebb 10 mondat terjedelemben).
 • az 1. kategóriában pályázóknak kötelező felsorolnia a saját jogon korábban elnyert rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázati támogatásokat (támogatás megnevezése, téma, időszak, eredmény/minősítés);
 • az 1. kategóriában pályázóknak kötelező megadni az MTA doktori kérelem benyújtásának várható időpontját;
 • az 1. kategóriában pályázók esetében az utolsó öt év 5 legfontosabb publikációjának bibliográfiai adatait, valamint a teljes életműből további 5 legfontosabb publikáció bibliográfiai adatait;
 • a 2. kategóriában pályázók esetében a pályázó által legfontosabbnak ítélt legfeljebb 5 publikációjának bibliográfiai adatait;
 • a pályázó publikációs teljesítményét mutató MTMT hivatkozási linkjét (ennek MTMT-ben történő beállításához lásd a 3. sz. útmutatót) ;
 • a támogatás időtartamát (kezdő és záró dátum, hónapok száma);
 • a gyermekek számát, korát;
 • a gyermekgondozással töltött időszako(ka)t.

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (pdf formátumban):

 • kísérőlevelet, melynek terjedelme maximum 2 oldal lehet, és melyben
  - az 1. kategória pályázóinak ki kell térniük annak bemutatására, hogy a pályázó az MTA doktori habitusvizsgálat tudománymetriai követelményeit milyen mértékben tekinti teljesítettnek és tartalmaznia kell a tervezett disszertáció tematikai ismertetését, továbbá a pályázó szándéknyilatkozatát, miszerint a támogatás elnyerése esetén, a kifizetés utolsó részletét követő hónap első napjától számított egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.
  - a 2. kategória pályázóinak ki kell térniük annak bemutatására, hogy a pályázó a közlésre szánt kutatómunka eredményeit milyen mértékben ítéli teljesítettnek, és tartalmaznia kell a tervezett publikáció/publikációk tematikai ismertetését, továbbá a pályázó szándéknyilatkozatát, miszerint a támogatás elnyerése esetén, a kifizetés utolsó részletét követő hónap első napjától számított egy éven belül hitelt érdemlően bizonyítani tudja a publikáció megjelentetését, vagy közlésre elfogadását, könyv esetében pedig bemutatja a kiadásra kész kéziratot kiadói nyilatkozat vagy szakmai lektori jelentés kíséretében, illetve igazolja részvételét az Akadémia könyvpályázatán.
 • szakmai önéletrajzot;
 • az aktuális összefoglaló és szakterületi MTMT táblázatokat;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel az 1. vagy 2. kategóriában megadott feltételeknek, valamint a pályázatban megadott adatok valódiságáról és személyes adatai kezeléséről (lásd az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot).

A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Kutatási Pályázatok Osztályától kérhető a kgynk [dot] palyazat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen és a +36 1 411 6287 telefonszámon.

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Osztálya ellenőrzi, és a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha
- a pályázó személye nem felel meg a felhívásban megadott feltételének, vagy
- a pályázó nem tartozik a felhívásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy
- a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy
- a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.
Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül, nem kerül elbírálásra, és erről a pályázót a Kutatási Pályázatok Osztálya értesíti. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az 1. kategóriában a formailag érvényes pályázatot benyújtók publikációs és hivatkozási listáját a Magyar Tudományos Művek Tárának (a továbbiakban MTMT) munkatársai ellenőrzik, és elkészítik a pályázó tudományterületének megfelelő, MTA doktori eljáráshoz előírt tudománymetriai összefoglaló táblázatot, melyet a Kutatási Pályázatok Osztálya szakmai referensei töltenek fel a pályázó pályázati anyagához.

Az 1. kategóriában csak olyan pályázat támogatható, ahol az MTA doktori habitusvizsgálat tudománymetriai követelményeinek teljesülése – az MTMT munkatársai által készített összefoglaló táblázat alapján, a mutatók összességét tekintve – a rangsoroló zsűri megállapítása szerint legalább 80%-osnak tekinthető.

A 2. kategóriában elsődleges cél a kutató reintegrálódásának támogatása, nem pedig a pályázati forrással már rendelkezők többlettámogatása. A rangsoroló zsűri mérlegeli a pályázó tudományos teljesítményét, a tervezett publikáció előkészítettségét és várható hatását, valamint a pályázó gyermekgondozási körülményeit (pl. gyermekek száma, kora).

Mindkét kategóriában benyújtott pályázatokat az MTA főtitkára által felkért szakértői zsűri rangsorolja (lásd a vonatkozó elnöki határozatot). A zsűri rangsorolása alapján a nyertes pályázatokról az MTA főtitkára dönt, várhatóan 2022. március 4-ig.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak, a nyertesek névsorát az MTA a honlapján közzéteszi.

Jogorvoslat, tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint szabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

Esetlegesen felmerülő észrevétel vagy panasz a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a kgynk [dot] palyazat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre lehet elküldeni, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkársága a pályázóval kötött ösztöndíjszerződés alapján biztosítja a megítélt ösztöndíjat. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.) A támogatás folyósításának felfüggesztése csak várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával kérhető és az MTA főtitkárának erre vonatkozó engedélyéhez kötött.

A pályázó a támogatási időszakot követően 30 napon belül szakmai beszámolót nyújt be a Kutatási Pályázatok Osztályára, melyben tájékoztatja az MTA főtitkárát a támogatási időszakban elért eredményről.
-Az 1. kategóriában támogatottak bemutatják az MTA doktora cím megszerzésére irányuló munkájukat, valamint az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem további tervezett ütemezését. Nem kell szakmai beszámolót benyújtani, amennyiben a pályázó az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét az MTA Doktori Tanács Titkárságán már benyújtotta és erről igazolást nyújt be a Kutatási Pályázatok Osztályára.
- A 2. kategóriában támogatottak bemutatják a tervezett publikáció/publikációk kéziratát és a publikálás tervezett helyét, idejét. Könyv esetében a készülő kézirat bemutatása mellett keresni kell a kiadás lehetőségét. Nem kell szakmai beszámolót benyújtani, amennyiben a publikáció (cikk, monográfia, kritikai forráskiadás) már megjelent vagy közlésre elfogadásra került, és ezt igazolja a kutató.

A támogatott kutató vállalja, hogy a jelen támogatás felhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) MTMT rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó elnöki határozat szerinti repozitóriumba feltöltik a megjelenést követően 30 napon belül.

A támogatott pályázót visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben a támogatási időszakot követően egy éven belül nem igazolja,
- az 1. kategóriában elnyert támogatás esetében, hogy benyújtotta az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.
- a 2. kategóriában elnyert támogatás esetében, hogy Q1-es kategóriájú szaklapban – bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázók esetében jelentős tudományos „A” kategóriás folyóiratban – megjelent, vagy közlésre/elfogadásra került a tervezett publikáció. Könyv (monográfia illetve kritikai forráskiadás) esetében pedig, ha nem mutatja be a kiadásra kész kéziratot a kiadói nyilatkozat, lektori vélemény vagy az Akadémia könyvkiadási pályázatán való részvétel igazolása kíséretében.

Mindkét esetben a pályázatban vállalt feladat teljesítésének egy éves határideje várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával, MTA főtitkári engedéllyel, maximum egy évvel meghosszabbítható.

Egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
- a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Osztálya kezeli az MTA Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait az MTA Titkársága a támogatási (ösztöndíj) szerződés megkötése céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a kgynk [dot] palyazat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2021. október 22.

Kollár László
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

KGYNK pályázatot szabályozó elnöki határozat