Pályázati felhívás egyszeri utazásokhoz nyújtott mobilitási támogatásokra

I. A támogatás célja

Az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.

A pályázatot a 2015. évben az alábbi relációkban lehet benyújtani:

 • Belarusz Nemzeti Tudományos Akadémia
 • Belga Kutatási Alap
 • Bolgár Tudományos Akadémia
 • Cseh Köztársaság Tudományos Akadémiája
 • Egyiptomi Tudományos és Műszaki Akadémia*
 • École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
 • Észt Tudományos Akadémia
 • Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA)
 • Izraeli Tudományos Akadémia
 • Kínai Tudományos Akadémia
 • Kínai Társadalomtudományi Akadémia
 • Lengyel Tudományos Akadémia
 • Lett Tudományos Akadémia
 • Litván Tudományos Akadémia
 • Moldáv Tudományos Akadémia
 • Mongol Tudományos Akadémia
 • Olasz Kutatási Tanács (CNR)
 • Orosz Tudományos Akadémia*
 • Osztrák Tudományos Akadémia
 • Román Akadémia
 • Skót Királyi Társaság
 • Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia
 • Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Szlovák Tudományos Akadémia
 • Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Tajvani Nemzeti Tudományos Tanács (NSC)
 • Török Tudományos Akadémia
 • Ukrán Tudományos Akadémia
 • Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS)

*Költségvetési nehézségek miatt a partner még nem erősítette meg együttműködési szándékát a 2015-ös évre.

II. Támogatásra jogosultak köre

A támogatásra akadémiai kutatóközpontban, kutatóintézetben, Lendület-kutatócsoportban vagy támogatott kutatócsoportban dolgozó kutatók pályázhatnak. A pályázónak már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívással kell rendelkeznie.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;

b) korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem megfelelően történt;

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;

d) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;

e) a támogatás feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. Támogatási időszak, az elnyerhető támogatás formája és mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret 2015. évben: 10.000.000 Ft

A mobilitási támogatás a felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján 2015. évi utazások támogatására használható fel. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő. A támogatási összeg a kétoldalú megállapodások értelmében a küldő fél esetében az utazási költséget a fogadó fél esetében a szállást és a napidíjat fedezi.

V. A pályázat benyújtása

a) A pályázatokat 2015. február 2-ától lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben)

b) A partnerszervezetek engedélyezési eljárása miatt a kiutazások megszervezését legkésőbb az utazás kezdetének időpontja előtt 1 hónappal el kell indítani (egyes távoli relációkban - Oroszország és ázsiai-térség - az ügyintézés több időt is igénybe vehet). A jelentkezésben megjelölt kiutazási időponttól csak nagyon ritka, szakmailag indokolt esetben lehet eltérni. Az utazásokhoz kapcsolódó bármilyen költség utólagos elszámolására nincs lehetőség.

A pályázatok beadásának végső határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázatok leadása folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további pályázatok nem fogadhatóak be és nem támogathatóak.

c) Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó adatait
(személyes adatok, munkahely adatai, tudományos fokozat és tudományos pálya rövid bemutatása - az Akadémiai Adattár alapján);

2. a tervezett tanulmányútra vonatkozó adatokat
(meglátogatandó intézmény adatai, a tanulmányút programterve, tervezett kiutazás dátuma, hossza, partner intézmény adatai - az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);

3. a már létező szakmai kapcsolatot igazoló meghívólevelet
(aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);

4. A pályázó, valamint intézményvezetőjének aláírásával ellátott nyilatkozat
(aláírt szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

VI. A pályázat érvényessége

a) A pályázat formailag akkor érvényes, ha

- a pályázó személye és a befogadó intézmény megfelel a kiírás feltételeinek,

- a pályázó valamennyi szükséges dokumentumot az előírt határidőre, a szükséges aláírásokkal ellátva benyújtotta (a benyújtás időpontja a weblapra történő feltöltés időpontja).

b) Ha a pályázat nem felel meg az a) pontban meghatározott követelményeknek, az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

VII. A pályázat elbírálása

a) Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.

b) Nem támogatható az a pályázat,

- amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

- amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

- amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

VIII. Elszámolható költségek köre

A támogatás keretében utazási és szállásköltségek elszámolására van lehetőség. Az utazáshoz kapcsolódó szállás- és jegyfoglalásokért az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.

IX. Beszámolás

A nyertes pályázó az utazást követő 15 napon belül köteles benyújtani úti beszámolóját a MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a szakmai beszámoló című formanyomtatványon.

X. Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevételt tehet az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán.

Az észrevételt faxon (+36 1 411-6121) vagy e-mailben (nemzetkozi [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) lehet benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító és a sérelmezett döntés okának a megjelölésével. Ezt az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 5 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, továbbá ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárást a pályázó jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes, a pályázó kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz.