Pályázati felhívás a kétoldalú egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2018. évi mobilitási támogatásokhoz

2018. február 7.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A KÉTOLDALÚ EGYEZMÉNYEK ALAPJÁN EGYSZERI UTAZÁSOKHOZ NYÚJTOTT 2018. ÉVI MOBILITÁSI TÁMOGATÁSOKHOZ

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA-tv.) 3. §-a (1) bekezdésének j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.

A pályázatot a 2018. évben az alábbi relációkban lehet benyújtani:

 • Belorusz Nemzeti Tudományos Akadémia
 • Belga Kutatási Alap (FNRS)
 • Bolgár Tudományos Akadémia
 • Cseh Tudományos Akadémia
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)*
 • Észt Tudományos Akadémia
 • Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia**
 • Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA)
 • Izraeli Tudományos Akadémia
 • Kínai Tudományos Akadémia
 • Kínai Társadalomtudományi Akadémia
 • Lengyel Tudományos Akadémia
 • Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Lett Tudományos Akadémia
 • Litván Tudományos Akadémia
 • Moldovai Tudományos Akadémia
 • Mongol Tudományos Akadémia
 • Osztrák Tudományos Akadémia
 • Román Akadémia
 • Skót Királyi Társaság
 • Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia
 • Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Szlovák Tudományos Akadémia
 • Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
 • Tajvani Nemzeti Tudományos Tanács (MOST)
 • Török Tudományos Akadémia
 • Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
 • Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS)

*A nyertes pályázók pályázat keretében történő kiutazására a 2019/2020-es egyetemi tanév folyamán kerülhet sor, ezért kérjük a pályázókat, hogy a külföldi intézményben tartózkodás időszakát ezen az időtartamon belül jelöljék meg.
**Költségvetési nehézségek miatt a partner még nem erősítette meg együttműködési szándékát a 2018-as évre.


II. Támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpont, vagy önálló jogi személy kutatóintézet, illetve a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott kutatócsoport alkalmazásában állnak. A pályázónak már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívással kell rendelkeznie.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
 2. korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem megfelelően történt;
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;
 4. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
 5. a támogatás feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése:

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok / Egyezményes (bilaterális) keret / tematikus együttműködések, egyezmény szerinti egyéni utazások pénzügyi alkerete.

V. Az elnyerhető támogatás formája és mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret a 2018. évben: 20.000.000 Ft
A mobilitási támogatás a felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján legkésőbb 2018. december 31-ig lezáruló utazások támogatására használható fel. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.
A támogatási összeg a kétoldalú megállapodások értelmében a küldő fél esetében az utazási költséget, a fogadó fél esetében a szállást és a napidíjat fedezi.

VI. A pályázat benyújtása

 1. A pályázatokat 2018. február 7-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2018 oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)
 2. A partnerszervezetek engedélyezési eljárása miatt a kiutazások megszervezését legkésőbb az utazás kezdetének időpontja előtt 1 hónappal el kell indítani (egyes távoli relációkban –így különösen az ázsiai térségben – az ügyintézés több időt is igénybe vehet). A jelentkezésben megjelölt kiutazási időponttól csak nagyon ritka, szakmailag indokolt esetben lehet eltérni. Az utazásokhoz kapcsolódó bármilyen költség utólagos elszámolására nincs lehetőség.
  A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2018. szeptember 28-án 12 óráig nyújthatóak be.
  A pályázatok leadása folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további pályázatok nem fogadhatóak be és nem támogathatóak.
 3. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
  1. A pályázó adatait
   (személyes adatok, munkahely adatai, tudományos fokozat és tudományos pálya rövid bemutatása – az elektronikus pályázati rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon);
  2. A tervezett tanulmányútra vonatkozó adatokat
   (meglátogatandó intézmény adatai, a tanulmányút programterve, tervezett kiutazás dátuma, hossza, partner intézmény adatai – az elektronikus pályázati rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon);
  3. A már létező szakmai kapcsolatot igazoló meghívólevelet
   (aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);
  4. A pályázó, valamint intézményvezetőjének aláírásával ellátott nyilatkozatot
   (aláírt szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

VII. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

 1. A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére a pályázó által megadott e-mail címre.
 2. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, továbbá, ha a pályázó a kiírásban meghatározott, támogatásra jogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

VIII. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

 1. Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.
 2. Nem támogatható az a pályázat,
  – amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
  c) Az Akadémia a döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

IX. Elszámolható költségek köre

A támogatás keretében utazási és szállásköltségek elszámolására van lehetőség. Az utazáshoz kapcsolódó szállás- és jegyfoglalásokért az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.

X. Beszámolás

A nyertes pályázó az utazást követő 8 napon belül köteles benyújtani úti beszámolóját a MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a szakmai beszámoló című formanyomtatványon.

XI. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XII. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 5 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya részére (fax: +36 1 411-6121 vagy e-mail: mobilitas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu). A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

XIII. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 3. támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz a mobilitas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen.

Budapest, 2018. február 7.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke