Pályázati felhívás a kétoldalú egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2016. évi mobilitási támogatásokhoz

Az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.


A pályázatot a 2016. évben az alábbi relációkban lehet benyújtani:

  • Belarusz Nemzeti Tudományos Akadémia
  • Belga Kutatási Alap (FNRS)
  • Bolgár Tudományos Akadémia
  • Cseh Tudományos Akadémia
  • École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)*
  • Észt Tudományos Akadémia
  • Grúz Nemzeti Tudományos Akadémia
  • Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia**
  • Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA)
  • Izraeli Tudományos Akadémia
  • Kínai Tudományos Akadémia
  • Kínai Társadalomtudományi Akadémia
  • Lengyel Tudományos Akadémia
  • Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia
  • Lett Tudományos Akadémia
  • Litván Tudományos Akadémia
  • Moldáv Tudományos Akadémia
  • Mongol Tudományos Akadémia
  • Osztrák Tudományos Akadémia
  • Román Akadémia
  • Skót Királyi Társaság
  • Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia
  • Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
  • Szlovák Tudományos Akadémia
  • Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
  • Tajvani Nemzeti Tudományos Tanács (MOST)
  • Török Tudományos Akadémia
  • Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
  • Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS)

*A nyertes pályázók pályázat keretében történő kiutazására a 2017/2018-as egyetemi tanév folyamán kerülhet sor, ezért kérjük a pályázókat, hogy a külföldi intézményben tartózkodás időszakát ezen az időtartamon belül jelöljék meg.

**Költségvetési nehézségek miatt a partner még nem erősítette meg együttműködési szándékát a 2016-os évre.

Támogatásra jogosultak köre

A támogatásra akadémiai kutatóközpontban, kutatóintézetben, Lendület-kutatócsoportban vagy támogatott kutatócsoportban dolgozó kutatók pályázhatnak. A pályázónak már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívással kell rendelkeznie.

A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki

  1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;

  2. korábban megítélt támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem megfelelően történt;

  3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;

  4. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;

  5. a támogatás feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Támogatási időszak, az elnyerhető támogatás formája és mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret 2016. évben: 20.000.000 Ft

A mobilitási támogatás a felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján 2016. évi utazások támogatására használható fel. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő. A támogatási összeg a kétoldalú megállapodások értelmében a küldő fél esetében az utazási költséget a fogadó fél esetében a szállást és a napidíjat fedezi.

A pályázat benyújtása

1. A pályázatokat március 10-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2016 oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben)

2. A partnerszervezetek engedélyezési eljárása miatt a kiutazások megszervezését legkésőbb az utazás kezdetének időpontja előtt 1 hónappal el kell indítani (egyes távoli relációkban – Oroszország és ázsiai-térség – az ügyintézés több időt is igénybe vehet). A jelentkezésben megjelölt kiutazási időponttól csak nagyon ritka, szakmailag indokolt esetben lehet eltérni. Az utazásokhoz kapcsolódó bármilyen költség utólagos elszámolására nincs lehetőség.

A pályázatok beadásának végső határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázatok leadása folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további pályázatok nem fogadhatóak be és nem támogathatóak.

3. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

  1. A pályázó adatait
    (személyes adatok, munkahely adatai, tudományos fokozat és tudományos pálya rövid bemutatása – az elektronikus pályázati rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon);

  2. a tervezett tanulmányútra vonatkozó adatokat
    (meglátogatandó intézmény adatai, a tanulmányút programterve, tervezett kiutazás dátuma, hossza, partner intézmény adatai – az elektronikus pályázati rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon);

  3. a már létező szakmai kapcsolatot igazoló meghívólevelet
    (aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);

  4. A pályázó, valamint intézményvezetőjének aláírásával ellátott nyilatkozat
    (aláírt szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

A pályázat érvényessége

a) A pályázat formailag akkor érvényes, ha

  • a pályázó személye és a befogadó intézmény megfelel a kiírás feltételeinek,
  • a pályázó valamennyi szükséges dokumentumot az előírt határidőre, a szükséges aláírásokkal ellátva benyújtotta (a benyújtás időpontja a weblapra történő feltöltés időpontja).

b) Ha a pályázat nem felel meg

  • az a) pontban meghatározott követelményeknek, az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.
  • Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.
  • Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

A pályázat elbírálása

  1. Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.

  2. Nem támogatható az a pályázat,
  • amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  • amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  • amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

Elszámolható költségek köre

A támogatás keretében utazási és szállásköltségek elszámolására van lehetőség. Az utazáshoz kapcsolódó szállás- és jegyfoglalásokért az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.

Beszámolás

A nyertes pályázó az utazást követő 8 napon belül köteles benyújtani úti beszámolóját a MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a szakmai beszámoló című formanyomtatványon.

Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevételt tehet az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán.

Az észrevételt faxon (+36 1 411-6121) vagy e-mailben (nemzetkozi [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) lehet benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító és a sérelmezett döntés okának a megjelölésével. Ezt az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 5 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, továbbá ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárást a pályázó jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes, a pályázó kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz.

Budapest, 2016. március 10.

Lovász László,
az MTA elnöke