Pályázat nemzetközi konferenciaszervezés támogatására – 2018 és 2019 első félév

2017. november 28.

Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyei részére 2018. évi pályázati felhívás

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által Magyarországon vagy az 1. számú mellékletben felsorolt határon túli magyar tudományos szervezetek országaiban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot hirdet.

A 2018. évi pályázat meghirdetésének időpontja: 2017. november 28.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek, a Támogatott Kutatócsoportok Irodája, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek (a továbbiakban együtt: kutatóhelyek).

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása / nemzetközi konferenciaszervezés támogatás pénzügyi kerete.

V. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret összege 2018. évben: 27.000.000 Ft.

Jelen pályázat a 2018. év során és a 2019. év első félévében (legkésőbb 2019. június 30-ig) lezáruló nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására szolgál.

VI. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A jelen pályázat keretében a rendezvény jellegétől és létszámától függően 300.000 Ft és 3.000.000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 10% és 100% között alakulhat.

A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor. A támogatási összeg felhasználásáról a rendezvényt követően kell beszámolni.

VII. Elszámolható költségek

 1. meghívott előadók/résztvevők szállás- és útiköltsége,
 2. vendéglátás (előadók és résztvevők részére),
 3. rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés).

A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

VIII. Saját forrás mértéke

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál.

IX. A pályázat benyújtása

 1. A támogatásra jogosult nevében a pályázat benyújtására az intézmény vezetőjének meghatalmazása alapján a rendezvény szervezéséért felelős személy (témavezető, kutatócsoport vezető) is jogosult.
 2. A pályázatokat 2017. november 28-tól lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/nkp_2018/ oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben)

  A pályázatok legkésőbb 2018. május 15-én 12 óráig nyújthatóak be. (a 2018. január 15-ig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra az első fordulóban)

 3. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázó adatait
  (a tudományos rendezvényt szervező kutatóhely adatai, a rendezvény szervezéséért felelős személy adatai – az Akadémiai Adattár alapján);
 2. a tudományos rendezvényre vonatkozó adatokat
  (a rendezvény címe, típusa, szakterülete, helyszíne, időpontja, várható előadók és résztvevők száma – az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);
 3. az MTA-tól kért támogatás összegét, illetve a rendezvény várható összköltségét
  (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatként);
 4. a tudományos rendezvény rövid leírását
  (a kitöltendő dokumentum az elektronikus pályázati rendszerből letöltendő, majd aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

A rendezvény rövid leírását is tartalmazó pályázati űrlapot a tudományos rendezvény szervezéséért felelős személynek, valamint a szervező kutatóhely vezetőjének és pénzügyi ellenjegyzőjének kell aláírásával ellátnia. Az aláírt pályázati űrlapot fel kell tölteni az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe.

X. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

Az érvényes pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatok küld a pályázó részére.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a rendezvény szervezéséért felelős személyt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésre.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

XI. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

A benyújtott pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban értékeli. Az első bírálati fordulóban a 2018. január 15-ig, a második fordulóban a 2018. május 15-ig benyújtott pályázatokat bírálják.

Az első pályázati forduló várható pénzügyi kerete 17 millió forint, a második forduló várható keretösszege 10 millió forint.

Az első körben benyújtott pályázatok a második pályázati fordulóban nem kaphatnak támogatást.

Értékelési szempontok:

 • rendezvény témája (mennyire jelentős, időszerű, releváns, megalapozhat-e új kutatásokat)
 • hozzájárulása a kutatóhely és a tudományterület nemzetközi kapcsolatainak, stratégiai céljainak eléréséhez,
 • nemzetköziség (külföldi előadók és résztvevők száma, aránya, ragja, láthatóság, disszemináció)
 • fiatal kutatók bevonása, részvétele,
 • szakmai és pénzügyi megvalósíthatóság,
 • rendelkezésre álló saját forrás, illetve a saját és egyéb forrás aránya
 • az MTA Titkárság által biztosított források hatékony felhasználása, hozzájárulása a rendezvény sikeréhez.

Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

XII. A támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően a támogatást elnyert pályázó intézménnyel az Akadémia - az Ávr. 73. § (2) bekezdésére is figyelemmel - támogatási szerződést köt, a támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatási szerződés aláírását követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő.

Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatási szerződés tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az Ávr. szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, a támogatói okiratok kiadásának, a támogatási szerződések megkötésének módjával, illetve a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárással kapcsolatban szerződéskötésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Titkárság részére.

A kifogás a következő adatokat tartalmazza:

 1. a kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
 5. nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat, – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést, – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát.

Támogató érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha:

 1. azt határidőn túl terjesztették elő,
 2. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 3. a korábbival azonos tartalmú,
 4. a kifogás nem tartalmazza a kötelezően meghatározott adatokat,
 5. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 6. a kifogás benyújtásának nincs helye,
 7. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra. A kifogás elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a sérelmezett helyzet megszüntetésre kerül, egyéb esetben a kifogás elutasításra kerül, és a döntésről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtója írásban értesítésre kerül.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

XV. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 3. támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

Szakmai kérdésekben az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya (e-mail: tihanyi [dot] barbara [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6157), pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága (e-mail: fejezeti [dot] penzugyek [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6213) nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2017. november 28.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia enöke

Mellékletek

 1. számú melléklet: Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek
 2. számú melléklet: Útmutató a nemzetközi tudományos rendezvények szervezéséhez nyújtott támogatás megpályázásához
 3. számú melléklet: Útmutató az Akadémiai Adattárba való regisztrációhoz