Pályázat kétoldalú egyezmények alapján közös projektekhez nyújtott mobilitási támogatásra – 2015

Tekintettel a pályázatok elektronikus felületen történő lezárása körül felmerült nehézségekre az MTA "Kétoldalú egyezmények alapján közös projektekhez nyújtott mobilitási támogatás" című pályázat benyújtásának szeptember 15-i határidejét meghosszabbítjuk.

A pályázatok benyújtásának új határideje szeptember 18., 12:00.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy kizárólag azokat a pályázatokat tekintjük érvényesnek, amelyeket a pályázó az elektronikus felületen lezár!

Az olasz (MTA-CNR) projekt pályázatok meghosszabbított benyújtási határideje 2015. október 30., 12:00 óra. Kérjük hogy azokat az MTA-CNR pályázatokat, amelyeket eddig még nem kezdtek el feltölteni az elektronikus pályázati rendszerben, az alábbi linken keresztül szíveskedjenek feltölteni: https://palyazat.mta.hu/projekt-cnr/

A Magyar Tudományos Akadémia bilaterális együttműködési megállapodásai keretében pályázatot hirdet kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási költségeinek támogatására.

I. A támogató megnevezése és a támogatás célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, az 1. sz. mellékletben megjelöltek szerinti időtartamra pályázatot hirdet az MTA és külföldi partnerintézményei közötti konkrét kutatási programokon alapuló együttműködés erősítésére kétoldalú együttműködési megállapodások szerinti kutatói mobilitás támogatására.

A pályázat meghirdetésének időpontja: 2015. május 15.

II. Támogatásra jogosultak köre

A támogatásra akadémiai kutatóközpontban, akadémiai kutatóintézetben, felsőoktatási intézményben működő Lendület-kutatócsoportban és támogatott kutatócsoportban dolgozó kutatók pályázhatnak. Az elnyert támogatási összeget az MTA Titkársága a projektet befogadó intézményhez csoportosítja át. Befogadó intézmény lehet az MTA irányítása alatt álló kutatóközpont, az MTA önálló jogi személyiséggel rendelkező kutatóintézete, továbbá az MTA támogatott kutatócsoportjai és a Lendület-kutatócsoportok esetén a Támogatott Kutatócsoportok Irodája.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;

b) a korábbi támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;

d) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;

e) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása / egyezményes (bilaterális) kapcsolatok pénzügyi kerete.

V. Saját forrás

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.


VI. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret 2016. évben: 90.000.000 Ft (a keretösszeg az MTA 2016. évi költségvetése függvényében változhat).

A mobilitási támogatás az 1.sz. mellékletben felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján a mellékletben megjelölt időszakokra szól. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.

A támogatási összeg az adott relációra érvényes normatíva alapján kerül megállapításra és támogatási előleg keretében, utólagos elszámolás mellett az MTA Titkársága folyósítja. A kétoldalú megállapodások értelmében az utazási költséget a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti.

A Consiglio Nazionale delle Ricerche-vel (CNR) közösen benyújtandó pályázatok esetében az utazási és szállás költséget, valamint a kiutazó kutató napidíját is a küldő fél fizeti. A pályázati űrlapon ezért kérjük, hogy a "Tervezett fogadási napok száma összesen" oszlopban a kiutazó magyar kutatók által külföldön töltendő napok számát adja meg.

VII. A támogatás mértékének alsó és felső határa, a támogatási intenzitás

Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének nincs alsó és felső határa.

A támogatásra javasolt pályázatok esetében a pályázati projekt teljes költségvetésétől függően a támogatási intenzitás 10% és 100% között alakulhat.

VIII. A pályázat benyújtása

a) A pályázatokat 2015. május 15-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/projekt/ oldalon érhető el.

A pályázati anyagok feltöltésének határideje: 2015. szeptember 15., 12:00

b) Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó projektvezető adatait (alapadatok, rövid tudományos önéletrajz, tudományos fokozat, szakterület, munkahely, beosztás, elérhetőségek - az Akadémiai Adattár alapján); a pályázat adatait (pályázat címe magyarul és angolul, befogadó intézmény, együttműködésben érintett külföldi intézmény, külföldi részről projektvezető adatai - az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);

2. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (az együttműködés előzményei, a téma jelentősége, a kutatási terv rövid ismertetése, a kutatás célja és várható eredményei; vállalt eredmények, a tudományos együttműködésből származó előnyök; fiatal kutatók bevonása a projektbe, az együttműködésben tervezett kiutazási alkalmak és beutazási napok száma és tervezett költségeik éves lebontásban, magyar részről a projektbe bevont további személyek adatai - az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő „Kutatási terv"-ben rögzítve);

3. a projekt további magyar résztvevőinek rövid szakmai önéletrajzát (az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő);

4. a pályázó kutató és a befogadó intézmény vezetője által aláírt nyilatkozatot (aláírt szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe kötelezően feltöltendő)

5. a projekt szempontjából releváns, az utóbbi öt évben megjelent publikációinak jegyzékét és teljes publikációjának elektronikus elérési helyét, amennyiben ezek az adatok nem szerepelnek az AAT-ben (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);

6. együttműködési projekt hosszabbítása esetén az előző periódusban folytatott szakmai tevékenységről szóló beszámolót (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő).

c) A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani. Amennyiben a partnerkutatókkal történő egyeztetés angol nyelven történik, a kutatási terv angol nyelven is benyújtható.

IX. A pályázat érvényessége és a hiánypótlás feltételei

a) A pályázás feltétele, hogy a projektjavaslat az együttműködő partnerintézményhez is benyújtásra kerüljön. (Ennek igazolása a pályázat mellékleteként külön nem szükséges, azt a partnerintézmény igazolja.)

b) A pályázat formailag akkor érvényes, ha

- a pályázó személye és a befogadó intézmény megfelel a kiírás feltételeinek,

- a pályázó valamennyi szükséges dokumentumot az előírt határidőre, a szükséges aláírásokkal ellátva benyújtotta (a benyújtás időpontja a weblapra történő feltöltés időpontja).

c) Ha a pályázat nem felel meg a b) pontban meghatározott követelményeknek, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

X. A pályázat elbírálása

a) A pályázatokat az MTA szakértőiből álló bíráló bizottság minősíti és javasolja támogatásra.

Támogatásban azok a pályázatok részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.

Pályázónként legfeljebb 2 nyertes pályázat támogatható.

b) A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:
2016. február 28.

c) A támogatás odaítéléséről, a külföldi partnerrel való egyeztetést követően a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vagy az általa kijelölt grémium dönt. A pályázat eredményéről a pályázókat az MTA a döntést követő 8 munkanapon belül levélben értesíti.

d) Nem támogatható az a pályázat,

- amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

- amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

- amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

XI. A támogatás folyósítása, elszámolható költségek köre

A pályázat elfogadását követően az Akadémia a projektet befogadó (a projekt vezetőjét alkalmazó) intézménnyel köt támogatási szerződést.

Az elnyert támogatási összeg a befogadó intézményen keresztül éves bontásban kerül kifizetésre. A támogatás keretében utazási és szállás költségek, valamint napidíj elszámolására van lehetőség.

XII. Beszámolás

A nyertes pályázók a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, a vonatkozó hatályos jogszabályok és az MTA Alapszabálya szerint kötelesek a projekt lejáratát követően 1 hónapon belül záró szakmai beszámolót készíteni, valamint a pályázatban tett vállalásaikat igazolni. A záró beszámolót az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának kell megküldeni, a beszámolók elfogadásáról az érintett tudományág szerint illetékes tudományos osztály dönt.

A pénzügyi elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevételt tehet az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán.

Az észrevételt faxon (+36 1 411-6121) vagy e-mailben (nemzetkozi [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) lehet benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító és a sérelmezett döntés okának megjelölésével. Ezt az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 5 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.

Amennyiben az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy jogszabálysértő választ ad, továbbá ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást a pályázó jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes, a pályázó kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. További információk

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz.