Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás elnyerésére 2021-ben

A kutatási támogatás célja fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet kutatásának terén

2021. november 12.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet
a Magyar Tudományos Akadémia –
Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás
elnyerésére
2021-ben

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) az MTAtv 3. § (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján nyílt A pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázatot hirdet a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás” elnyerésére.

1. A támogatás célja

Dr. Alfred Bader (1924-2018), magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, üzletember, feleségével együtt 2010-ben pályázati úton elnyerhető kutatási támogatást ajánlott fel magyar művészettörténészek számára, melynek évenkénti meghirdetésére a Magyar Tudományos Akadémiát kérte fel. A támogatást 2016-tól a Bader Philanthropies, Inc. biztosítja a Magyar Tudományos Akadémián keresztül.

A kutatási támogatás célja – az adományozó rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet kutatásának terén, továbbá ezen kutatások eredményeinek hazai és külföldi közzététele.

2. A támogatásra jogosultak köre

A támogatás elnyerésére két kategóriában nyújthatnak be pályázatot magyar állampolgárságú művészettörténészek:

I. kategóriában: PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadásának évében legfeljebb a 40. életévüket betöltő) művészettörténészek kutatás megvalósítására. Ebben a kategóriában a kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár kedvezményesen megnövelhető: a nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy – amennyiben az hosszabb – a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával, a férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.

II. kategóriában: korábban már Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatásban részesült kutatók eddigi eredményeinek közzétételére: publikációs tevékenység támogatására.

3. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatói okiratban, a támogatási feltételek teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) aki korábban megítélt támogatását, neki felróható okból nem a támogatói okiratnak (vagy támogatási szerződésnek) megfelelően használta fel, és emiatt a kötelezettség-vállaló a támogatói okiratot visszavonta (vagy a támogatási szerződéstől elállt);
c) akinek a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztató visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van vele szemben;
d) aki a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

4. A támogatás formája, időtartama és mértéke

A pályázati támogatást az MTA (támogató) a Bader Philanthropies, Inc. (alapító) felajánlása alapján a Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül bocsájtja rendelkezésre. A nyertes pályázók támogatása vissza nem térítendő és határozott időre, 20 hónap időtartamra szól, amely a pályázóval kötendő támogatási szerződéstől számítandó.

A pályázati támogatás keretösszege 15 400 USD, amiből két pályázó kutató részesíthető támogatásban személyenként 7 700 USD összegben.

Amennyiben az I. kategóriában a nyertes pályázatok nem merítik ki a teljes pályázati keretösszeget, a fennmaradó támogatási összeg a II. kategóriában benyújtott pályázatok céljaira használható fel.

A támogatási intenzitás mértéke 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

5. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot elektronikusan (e-mailben) kell eljuttatni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztályára (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya).

A pályázat elektronikus megküldésének határideje:
2021. december 3. 14:00 (közép-európai idő szerint)
E-mail: bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázatnak tartalmaznia kell – mindkét kategória esetében:
• a pályázati adatlapot (a mellékletben);
• a pályázó tudományos munkásságának összefoglalását szakmai önéletrajz formájában;
• a pályázó publikációinak listáját;

az I. kategóriában pályázatot benyújtók esetében továbbá
részletes munkatervet magyar és angol nyelven a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről;
• a munkatervhez kapcsolódó költségtervet;
két neves hazai művészettörténész ajánlását;
• a művészettörténész-végzettséget igazoló diploma másolatát vagy a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó PhD-képzésben vesz részt a pályázat benyújtásakor;

a II. kategóriában pályázatot benyújtók esetében továbbá
• a megjelentetni kívánt publikáció (pl. cikk, tanulmány) témáját és rövid leírását a kézirat kiadása előkészítésének részletezésével. (Amennyiben már ismert, megadandó a kézirat megjelentetésének helye és ideje is.);
egy neves hazai művészettörténész ajánlását;
• a fentiekhez kapcsolódó költségtervet.

A pályázónak minden pályázati dokumentumot alá kell írnia kézzel, vagy személyéhez kötött elektronikus aláírással.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársa ad tájékoztatást a bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a + 36 1 411 6336 telefonszámon.

6. A pályázatok formai ellenőrzése

A benyújtott pályázatokat a Kutatási Pályázatok Osztálya ellenőrzi. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Osztálya a benyújtását követő 7. napig elektronikus levélben nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy
a) a pályázó személye megfelel-e a felhívás feltételeinek;
b) a felhívásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek-e;
c) a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után, vagy aláírás nélkül érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázatot további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

7. A benyújtott pályázatok elbírálása

A formailag érvényes pályázatok elbírálását szakmai szempontok alapján az alapító és a támogató által létrehozott öttagú Kuratórium végzi.

A Kuratórium elnöke:
Galavics Géza, az MTA rendes tagja (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

A Kuratórium tagjai:
Ember Ildikó PhD (Szépművészeti Múzeum)
Kelényi György, az MTA doktora (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Serfőző Szabolcs PhD (Magyar Nemzeti Múzeum) és
Závodszky Péter, az MTA rendes tagja (Természettudományi Kutatóközpont).

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói. A pályázati bírálat során alkalmazni kell az MTA elnökének A pályázati bírálat, döntés, valamint díj-adományozás összeférhetetlenségi szabályairól szóló 26/2021. (X.15.) számú határozata rendelkezéseit.

8. Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:

2021. december 20.

A pályázat eredményéről a Kutatási Pályázatok Osztálya elektronikus levélben értesíti a pályázókat a döntést követő 5 munkanapon belül, és ezzel egyidejűleg a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját közzéteszi az MTA honlapján.

9. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

10. Tájékoztatás észrevétel benyújtásának lehetőségéről

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet a Kutatási Pályázatok Osztályán. Az észrevételt e-mailben (bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) kell benyújtani a pályázó nevének megadásával és az észrevétel részletezésével. Az észrevételt az MTA főtitkára 5 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.

11. A támogatás folyósítása

A nyertes pályázó a támogatási összeget az támogató által a támogatás pénzügyi kezelésével megbízott Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül kapja meg, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

Az Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatásban részesülők esetében a támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek

az I. kategória esetében:
• belföldi és külföldi utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
• egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek (utazási költségek, szállásköltségek);
• napidíj a külföldi tartózkodás költségeire;
• a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfeladatok (könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése) költségei.

a II. kategória esetében:
• a kutatási eredmények publikálásához kapcsolódó nyomtatási, fordítási, fotóztatási és egyéb költségek;
• a kézirat előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek költségei;
• napidíj a külföldi tartózkodás költségeire.

A támogatásban részesített pályázó az elnyert kutatási támogatásnak az alapító és a támogató szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását a támogató által a támogatás pénzügyi kezelésével megbízott, Bölcsészettudományi Kutatóközpont nevére kiállított számlákkal igazolja.

12. Beszámolás, a támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatott kutató a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról 2022. július 15-ig rövid, magyar és angol nyelvű szakmai, illetve pénzügyi részjelentést készít az MTA és a Bader Philanthropies, Inc. részére, valamint részletes magyar nyelvű szakmai részbeszámolót a Kuratórium részére. A második kutatási szakaszra eső kutatási támogatás felhasználásának feltétele az első jelentés határidőre történő benyújtása és a Kuratórium által történő elfogadása.

A támogatás időtartamának lejártát követő 30 napon belül a támogatott kutató rövid magyar és angol nyelvű szakmai zárójelentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni az MTA és a Bader Philanthropies, Inc. részére, valamint részletes szakmai záróbeszámolót a Kuratórium részére.

A támogató a támogatás felhasználását a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

Amennyiben a támogatásban részesített pályázó a rendelkezésre álló támogatási időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja, vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét a Magyar Tudományos Akadémiának (vagy az általa kijelölt, a támogatást kezelő költségvetési szervnek) visszafizetni. A visszafizetési kötelezettségnek a támogatási időszak lejártát követő 30 napon belül kell eleget tenni.

13. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Osztálya kezeli.
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a Szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő kuratóriumi tagok jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait a Bölcsészettudományi Kutatóközpont a támogatás folyósítása céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal aljára görgetve, a „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2021. november 11.

Freund Tamás
a MagyarTudományos Akadémia elnöke