Pályázat a "Magyar Tudományos Akadémia - Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás" elnyerésére 2019-ben

A kutatási támogatás célja fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet kutatásának terén.

2019. április 29.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a
Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás”
elnyerésére 2019-ben

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) az MTAtv 3. § (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján nyílt A pályázati kiírás pdf formátumban innen letölthetőpályázatot hirdet a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás” elnyerésére.

1. A támogatás célja

Dr. Alfred Bader (1924-2018), magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, üzletember, feleségével együtt 2010-ben pályázati úton elnyerhető kutatási támogatást ajánlott fel magyar művészettörténészek számára, melynek évenkénti meghirdetésére a Magyar Tudományos Akadémiát kérte fel. A támogatást 2016-tól a Bader Philanthropies, Inc. biztosítja a Magyar Tudományos Akadémián keresztül.

A kutatási támogatás célja – az adományozó rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet kutatásának terén.

2. A támogatásra jogosultak köre

A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú, PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadásának évében legfeljebb a 40. életévüket betöltő) művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában (a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásban) foglaltaknak megfelelően korhatárkedvezményt kérhetnek. Gyermekenként 2 év korhatárkedvezmény adható az előírt életkorhatárhoz képest. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményeit, hogy a formai kritériumok szabályosságáról a pályázat befogadásakor hitelt érdemlően meg lehessen győződni.

3. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatói okiratban, a támogatási feltételek teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) aki korábban megítélt támogatását, neki felróható okból nem a támogatói okiratnak (vagy támogatási szerződésnek) megfelelően használta fel, és emiatt a kötelezettség-vállaló a támogatói okiratot visszavonta (vagy a támogatási szerződéstől elállt);
c) akinek a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
d) aki a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

4. A támogatás formája, időtartama és mértéke

A pályázati támogatást az MTA (támogató) a Bader Philanthropies, Inc. (alapító) felajánlása alapján, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül bocsájtja rendelkezésre. A nyertes pályázók támogatása vissza nem térítendő és határozott időre, 20 hónap időtartamra szól, amely az MTA Bölcsészettudományi Központ számára szóló támogatói okirat kibocsátásától számítandó.

A pályázati támogatás keretösszege 15 400 USD és összesen két pályázó részesíthető támogatásban. Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 700 USD. A támogatási intenzitás mértéke 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

5. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályára (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya).

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:
2019. május 29.

Postacím: MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u.7. E-mail: kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Pályázati díj nincs. A pályázat benyújtásával kapcsolatos további kérdésekben a Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai (+ 36-1-411-6339, + 36-1411-6336) adnak felvilágosítást.

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatnak tartalmaznia kell
• a pályázati adatlapot;
• a pályázó tudományos munkásságának összefoglalását;
• a pályázó publikációinak listáját;
• részletes munkatervet magyar és angol nyelven a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről;
• a munkatervhez kapcsolódó költségtervet;
• két neves hazai művészettörténész ajánlását;
• a művészettörténész-végzettséget igazoló diploma másolatát;
• a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó PhD-képzésben vesz részt a pályázat benyújtásakor.

A pályázónak minden pályázati dokumentumot alá kell írnia.

7. A pályázat formai ellenőrzése

A benyújtott pályázatokat a Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi és pályázat befogadásáról a pályázat benyújtását követő 7. napig elektronikus levélben befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy
a) a pályázó személye megfelel-e a kiírás feltételeinek;
b) a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek-e;
c) a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

A Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, ha pályázatát hibásan vagy hiányosan nyújtotta be. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

8. A pályázat tartalmi elbírálása

A formailag érvényes pályázatok elbírálását szakmai szempontok alapján az alapító és a pályázatot kiíró által létrehozott öttagú Kuratórium végzi.

A Kuratórium elnöke:
Galavics Géza, az MTA levelező tagja (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

A Kuratórium tagjai:
Ember Ildikó PhD (Szépművészeti Múzeum)
Kelényi György, az MTA doktora (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Serfőző Szabolcs PhD (Magyar Nemzeti Múzeum) és
Závodszky Péter, az MTA rendes tagja (MTA Természettudományi Kutatóközpont).

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói. Az elbírálás során előnyben részesülhetnek az Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatásban korábban még nem részesült pályázók.

9. Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:
2019. június 18.

A pályázat eredményéről a Kutatási Pályázatok Főosztálya levélben értesíti a pályázókat a döntést követő 15 munkanapon belül, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját.

10. Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet a Kutatási Pályázatok Főosztályán.

Az észrevételt e-mailben (kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) kell benyújtani a pályázó nevének és a pályázati azonosítónak, valamint a sérelmezett döntés okának megjelölésével. Az észrevételt a Kutatási Pályázatok Főosztálya két munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

11. A támogatás folyósítása

A nyertes pályázó a támogatási összeget az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül kapja meg, a támogatói okiratban foglalt feltételek szerint.

Az Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatásban részesülők esetében a támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek:
• utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
• egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek (utazási költségek, szállásköltségek);
• napidíj a külföldi tartózkodás költségeire;
• a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfeladatok (könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése) költségei, szintén számlákkal igazolva.

A támogatásban részesített pályázó az elnyert kutatási támogatásnak az alapító és a támogató szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nevére kiállított számlákkal igazolja.

12. Beszámolás, a támogatás elszámolása és ellenőrzése

A sikeres pályázó a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról 2020. március 25-ig rövid, magyar és angol nyelvű szakmai, illetve pénzügyi részjelentést készít a Kuratórium, illetve az alapító Bader Philanthropies, Inc. részére. A második kutatási szakaszra eső kutatási támogatás felhasználásának feltétele az első jelentés határidőre történő benyújtása és a Kuratórium által történő elfogadása.

A támogató a támogatás felhasználását a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló 20 hónap lejártát követő, vagy a megítélt összeg kimerülését követő 30 napon belül (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a nyertes pályázó szakmai zárójelentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni az MTA Titkárság és a Kuratórium részére, a támogatói okiratban részletezettek szerint. A zárójelentés benyújtásának végső határideje a támogatás első részletének folyósításától számított 21 hónap.

A Kuratórium részére a szakmai rész- és záróbeszámoló esetében a sikeres pályázó magyar nyelvű, részletes beszámolót is készít.

Amennyiben a támogatásban részesített pályázó a rendelkezésre álló 20 hónapos időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja, vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét a Magyar Tudományos Akadémiának (vagy az általa kijelölt, a támogatást kezelő költségvetési szervének) visszafizetni.

A visszafizetési kötelezettségnek az MTA Titkárság (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eleget tenni.

13. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a Szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő kuratóriumi tagok jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A nyertes pályázók személyes adatait az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a támogatás folyósítása céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a kutatasi [dot] palyazat [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.
Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal aljára görgetve, a „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2019. április 29.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke