Pályázat a "Magyar Tudományos Akadémia - Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás" elnyerésére 2018-ban

A kutatási támogatás célja fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés–történet kutatásának terén.

2018. április 17.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a
Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader
Művészettörténeti Kutatási Támogatás”
elnyerésére 2018-ban

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) az MTAtv 3. § (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján A pályázati kiírás pdf formátumban innen letölthetőpályázatot hirdet a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás” elnyerésére.

1. A támogatás célja

Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai művészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-től a Magyar Tudományos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjesztette.

A kutatási támogatás célja – a támogató rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés–történet kutatásának terén.

2. A támogatásra jogosultak köre

A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú, PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadásának évében legfeljebb a 40. életévüket betöltő) művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában (a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásban) foglaltaknak megfelelően korhatárkedvezményt kérhetnek. Gyermekenként 2 év korhatárkedvezmény adható az előírt életkorhatárhoz képest. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményeit, hogy a formai kritériumok szabályosságáról a pályázat befogadásakor hitelt érdemlően meg lehessen győződni.

3. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) aki korábban megítélt támogatását, neki felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) akinek a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
d) aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

4. A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája

A pályázat nyílt jellegű, vissza nem térítendő támogatás, amely két részletben kerül folyósításra: az első részlet az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal megkötött támogatási szerződést követően, a második pedig a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról készített jelentés elfogadása után, a 2019. év folyamán.

A pályázati támogatást az MTA a Bader Philanthropies Inc. (alapító) felajánlása alapján bocsájtja rendelkezésre. A pályázati támogatás keretösszege: 15 400 USD, összesen két pályázó részesíthető támogatásban.

Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 700 USD,
– a támogatási intenzitás mértéke 100%,
– a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg,
– pályázati díj nincs.

A nyertes pályázatok támogatása határozott, 24 hónap időtartamra szól, ami a 2018-ban megkötendő támogatási szerződés aláírásától számítandó.

5. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályára.

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:
2018. május 17.

Postacím: MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya 1051 Budapest, Nádor u.7.
E-mail: kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya) munkatársai (+ 36-1-411-6339, + 36-1411-6336) adnak felvilágosítást.

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatnak tartalmaznia kell
• a pályázati adatlapot;
• a pályázó tudományos munkásságának összefoglalását;
• a pályázó publikációinak listáját;
• részletes munkatervet magyar és angol nyelven a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről;
• a munkatervhez kapcsolódó költségtervet;
• két neves hazai művészettörténész ajánlását;
• a művészettörténész-végzettséget igazoló diploma másolatát;
• a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó PhD-képzésben vesz részt a pályázat benyújtásakor.

A pályázónak minden pályázati dokumentumot alá kell írnia.

7. A pályázat érvényessége

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy
1. a pályázó a kiírásban meghatározott támogatás lehetséges igénylőinek körébe tartozik-e;
2. beérkeztek-e határidőre a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva;
3. nem áll-e fenn a pályázóval szemben kizáró ok.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtották be, az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

8. A pályázat tartalmi elbírálása

8.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támogató és a támogatási pályázatot kiíró által létrehozott öttagú kuratórium szakmai szempontok alapján végzi.

A kuratórium elnöke:
Galavics Géza (az MTA levelező tagja);

a kuratórium tagjai:
Ember Ildikó (Szépművészeti Múzeum Régi Képtár) és
Závodszky Péter (az MTA rendes tagja), mint Alfred Bader személyes megbízottjai;
Kelényi György (ELTE), és
Serfőző Szabolcs (Magyar Nemzeti Múzeum).

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói.

8.2 Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:

2018. június 18.

A pályázat eredményéről az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya levélben értesíti a pályázókat a döntést követő 15 munkanapon belül, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját.

9. A támogatás folyósítása

A nyertes pályázó a támogatási összeget az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponton keresztül előfinanszírozással, részletfizetéssel kapja meg, a támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek:
• utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
• egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek (utazási költségek, szállásköltségek);
• napidíj a külföldi tartózkodás költségeire;
• a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfeladatok (könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése) költségei, szintén számlákkal igazolva.

A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a támogató és az alapító szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nevére kiállított számlákkal igazolja.

10. Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályán.

Az észrevételt e-mailben (kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) kell benyújtani a pályázó nevének és a pályázati azonosítónak, valamint a sérelmezett döntés okának megjelölésével. Ezt az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya két munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A pályázó a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról 2019. március 25-ig rövid, magyar és angol nyelvű szakmai, illetve pénzügyi részjelentést készít a Bader művészettörténeti támogatás kuratóriuma, illetve a támogatást adó Bader Philanthropies Inc. részére. A második kutatási szakaszra eső kutatási támogatás kifizetésének feltétele az első jelentés határidőre történő benyújtása és a Kuratórium által történő elfogadása.

A támogató a támogatás felhasználását a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló 24 hónap lejártát követő, vagy a megítélt összeg kimerülését követő 30 napon belül (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a pályázó szakmai zárójelentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és a kutatási támogatás Kuratóriuma részére, a támogatási szerződésben részletezettek szerint.
A zárójelentés benyújtásának végső határideje a kutatói támogatás folyósításától számított 24 hónap.

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló kétéves időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét a Magyar Tudományos Akadémiának (vagy az általa kijelölt, a támogatást kezelő költségvetési szervének) visszafizetni.

A visszafizetési kötelezettségnek az MTA Titkársága (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eleget tenni.

Budapest, 2018. április 17.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke