Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás elnyerésére

A kutatási támogatás célja a fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz, barokk és középkori művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet kutatásának terén

2023. október 24.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet
a Magyar Tudományos Akadémia –
Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás
elnyerésére 2023-ban

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) az MTAtv 3. § (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján nyílt A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázatot hirdet a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatás” elnyerésére.

1. A támogatás célja

Dr. Alfred Bader (1924-2018), magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, üzletember, feleségével együtt 2010-ben pályázati úton elnyerhető kutatási támogatást ajánlott fel magyar művészettörténészek számára, melynek évenkénti meghirdetésére a Magyar Tudományos Akadémiát kérte fel. A támogatást 2016-tól a Bader Philanthropies, Inc. biztosítja a Magyar Tudományos Akadémián keresztül.

A kutatási támogatás célja – az adományozó rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, illetve az európai reneszánsz, barokk és középkori művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtés-történet kutatásának terén, továbbá ezen kutatások eredményeinek hazai és külföldi közzététele.

2. A támogatásra jogosultak köre, részvételi feltételek

A támogatás elnyerésére két kategóriában nyújthatnak be pályázatot magyar állampolgárságú művészettörténészek:

I. kategóriában: PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadásának évében legfeljebb a 40. életévüket betöltő) művészettörténészek kutatásainak megvalósítására. Ebben a kategóriában a kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár kedvezményesen megnövelhető: nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy – amennyiben az hosszabb – a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával, férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.

II. kategóriában: korábban már Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatásban részesült kutatók eddigi eredményeinek közzétételére: publikációs tevékenység támogatására.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
a) aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, az ösztöndíj-szerződésben, a támogatási feltételek teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) aki korábban megítélt támogatását, neki felróható okból nem az ösztöndíj szerződésnek megfelelően használta fel, és emiatt a kötelezettség-vállaló a szerződéstől elállt;
c) akinek a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztató visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van vele szemben;
d) aki az ösztöndíj-szerződésfeltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

3. A támogatás formája, időtartama és mértéke

A pályázati támogatást ösztöndíj-támogatás formájában az MTA (támogató) a Bader Philanthropies, Inc. (alapító) felajánlása alapján az MTA Titkárságán keresztül bocsájtja rendelkezésre. A nyertes pályázók támogatása vissza nem térítendő és határozott időre, 20 hónap időtartamra szól, amely a pályázóval kötendő ösztöndíjszerződés hatálybalépésétől számítandó.

A pályázat keretében bruttó 3 209 256 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el. (A jelen pályázattal elérhető támogatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.) A támogatási keret várhatóan két ösztöndíjas támogatását teszi lehetővé.

A támogatási intenzitás mértéke 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot elektronikusan (e-mailben) kell eljuttatni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályára (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya) a bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre.

A pályázat elektronikus megküldésének határideje:
2023. november 14. 14:00 (közép-európai idő szerint)

A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat – mindkét kategória esetében:
adatlap és pályázói nyilatkozat (a mellékletben);
• a pályázó tudományos munkásságának összefoglalása szakmai önéletrajz formájában;
• a pályázó publikációs listája;

az I. kategóriában pályázatot benyújtók esetében továbbá
• részletes munkatervet magyar és angol nyelven a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről;
• a munkatervhez kapcsolódó költségtervet;
két neves hazai művészettörténész ajánlását;
• a művészettörténész-végzettséget igazoló diploma másolatát vagy a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó PhD-képzésben vesz részt a pályázat benyújtásakor;

a II. kategóriában pályázatot benyújtók esetében továbbá
• a megjelentetni kívánt publikáció (pl. cikk, tanulmány) témáját és rövid leírását magyar és angol nyelven a kézirat kiadása előkészítésének részletezésével. (Amennyiben már ismert, megadandó a kézirat megjelentetésének helye és ideje is.);
egy neves hazai művészettörténész ajánlását;
• a fentiekhez kapcsolódó költségtervet.

A pályázónak minden pályázati dokumentumot alá kell írnia kézzel, vagy személyéhez kötött elektronikus aláírással.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársa ad tájékoztatást a bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a + 36 1 411 6336 telefonszámon.

5. A pályázatok formai ellenőrzése

A benyújtott pályázatokat a Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtását követő 7. napig elektronikus levélben nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell, hogy
a) a pályázó személye megfelel-e a felhívás feltételeinek;
b) a felhívásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek-e;
c) a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után, vagy aláírás nélkül érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

6. A benyújtott pályázatok elbírálása

A formailag érvényes pályázatok elbírálását szakmai szempontok alapján az alapító és a támogató által létrehozott Kuratórium végzi.

A Kuratórium elnöke:
Mikó Árpád, az MTA doktora (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

A Kuratórium tagjai:
Ember Ildikó PhD (Szépművészeti Múzeum)
Kelényi György, az MTA doktora (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Lővei Pál, az MTA levelező tagja (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
Serfőző Szabolcs PhD (Magyar Nemzeti Múzeum) és
Závodszky Péter, az MTA rendes tagja (Természettudományi Kutatóközpont).

Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói. A pályázati bírálat során alkalmazni kell az MTA elnökének A pályázati bírálat, döntés, valamint díj-adományozás összeférhetetlenségi szabályairól szóló 26/2021. (X.15.) számú határozata rendelkezéseit.

7. Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:

2023. november 30.

A pályázat eredményéről a Kutatási Pályázatok Főosztálya elektronikus levélben értesíti a pályázókat a döntést követő 5 munkanapon belül, és ezzel egyidejűleg a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját közzéteszi az MTA honlapján.

8. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

9. Tájékoztatás észrevétel benyújtásának lehetőségéről

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet a Kutatási Pályázatok Főosztályán. Az észrevételt e-mailben (bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) kell benyújtani a pályázó nevének megadásával és az észrevétel részletezésével. Az észrevételt az MTA főtitkára 5 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.

10. A támogatás folyósítása

A nyertes pályázó a támogatási összeget az MTA Titkárságán keresztül kapja meg, az ösztöndíjszerződésben foglalt feltételek szerint.

Az Isabel és Alfred Bader Művészettörténeti Kutatási Támogatásban részesülők esetében a támogatási összeg felhasználására szolgáló jogcímek
az I. kategória esetében:
• belföldi és külföldi utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
• egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó költségek (utazási költségek, szállásköltségek);
• napidíj a külföldi tartózkodás költségeire;
• a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó eszközök (könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítő eszközök és adatrögzítő tartozékok beszerzése) költségei.

a II. kategória esetében:
• a kutatási eredmények publikálásához kapcsolódó nyomtatási, fordítási, fotóztatási és egyéb költségek;
• a kézirat előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek költségei;
• a kézirathoz szükséges háttéranyagok beszerzéséhez kapcsolódó költségek (utazási költségek, szállásköltség, napidíj a külföldi tartózkodás költségeire, múzeumi belépők);
• adatrögzítő tartozékok beszerzési költségei.

A támogatásban részesített pályázó az elnyert kutatási támogatásnak az alapító és a támogató szándékaival megegyező felhasználását a részbeszámolóhoz és a záróbeszámolóhoz mellékelt pénzügyi beszámolóban igazolja.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj feltétele szerint más magyar állami és/vagy nemzetközi forrásból származó, saját személyi juttatás kifizetésére felhasználható kutatói ösztöndíjat, így a jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatást elnyert kutató nem részesülhet egyidejűleg Bolyai ösztöndíjban is.

11. Beszámolás, a támogatás felhasználásának ellenőrzése

A támogatott kutató a kutatási támogatás felhasználásának első szakaszáról (első 10 hónap) 2024. szeptember 15-ig részletes magyar nyelvű szakmai részbeszámolót készít a Kuratórium részére, valamint pénzügyi részbeszámolót készít az MTA Titkársága részére. A második kutatási szakaszra (második 10 hónap) eső kutatási támogatás felhasználásának feltétele a részbeszámoló határidőre történő benyújtása és a Kuratórium, valamint az MTA Titkársága által történő elfogadása. A támogatás időtartamának lejártát követő 30 napon belül a támogatott kutató részletes magyar nyelvű szakmai záróbeszámolót köteles készíteni a Kuratórium részére, valamint záró pénzügyi beszámolót az MTA Titkársága részére.

A támogatott kutató továbbá rövid angol nyelvű szakmai beszámolókat és pénzügyi beszámolókat készít a Bader Philanthropies, Inc. részére, melyeket az MTA Titkársága kér be a Bader Philanthropies, Inc. által meghatározott határidők figyelembevételével és megfelelő időt (legalább 15 napot) biztosítva a kutatóknak a beszámolók elkészítésére.

A támogató a támogatás felhasználását az ösztöndíjszerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

Amennyiben a támogatásban részesített pályázó a rendelkezésre álló támogatási időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja, vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának visszafizetni. A visszafizetési kötelezettségnek az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell eleget tenni.

12. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a)A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli.
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a Szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő kuratóriumi tagok jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait az MTA Titkársága az ösztöndíj folyósítása céljából kezeli.

b) A személyes adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

c) A pályázónak a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a bader [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre kell jeleznie, a változást követően haladéktalanul.

d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal aljára görgetve, a „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2023. október 20.

Freund Tamás
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke