Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2019-ben

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért és az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.

2019. február 5.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

a 156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Az ösztöndíjra A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
– magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató,
– a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
– a pályázat benyújtásakor még nem szerzett MTA doktora címet,
– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, valamint
– kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani.

A pályázatot elnyert kutatók 2019. szeptember 1-jétől, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának kedvező döntése alapján részesülnek az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj határozott időre (3, 2 vagy 1 évre) szól, és legfeljebb két alkalommal kapható meg. Aki korábban egy alkalommal már részesült Bolyai ösztöndíjban, az abban az esetben nyújthat be újabb pályázatot, ha az első ösztöndíjas ciklusának záró kutatási jelentése "kiemelkedő" vagy "jó" minősítésű volt. Nem részesülhet Bolyai ösztöndíjban a pályázó, ha az ösztöndíjas időszak alatt más magyar állami és/vagy nemzetközi forrásból származó, saját személyi juttatásának kifizetésére felhasználható ösztöndíjjal is rendelkezik (ez alól kivételt jelent a Bolyai ösztöndíj kiegészítését célzó állami ösztöndíj[1]).

A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi tudományos intézménynél legalább heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ez alól kivételt jelentenek a határon túli magyar kutatók, viszont az ő esetükben is elengedhetetlen a projektet befogadó magyarországi kutatóhely fogadókészségéről szóló nyilatkozat.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 63. § (3) bekezdése alapján az ösztöndíj havi összege 2019-ben 124.500,- Ft (amely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 4.36. pontja értelmében adómentes). A költségvetési törvény 1. melléklete XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetében a 2019. évre meghatározott kiadási előirányzatok terhére a 2019-ben elnyerhető új ösztöndíjak várható száma 150. Ebből a korábban már ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 30. A Támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat fő részei a következők:
a) a pályázó személyének,
b) tudományos eredményeinek,
c) munkássága hatásának,
d) a tervezett kutatómunkának
tárgyilagos bemutatása.

A pályázó személyének bemutatása érdekében pályázatához tudományos önéletrajzot nyújt be, mellékeli a tudományos fokozatáról szóló oklevél egyszerű másolatát, valamint az intézményi fogadókészséget igazoló irat eredeti példányát.

A pályázó tudományos eredményeit pontos bibliográfiai adatokkal ellátva az MTA Könyvtár és Információs Központ közreműködésével működtetett Adatbázis (Magyar Tudományos Művek Tára /MTMT/) rendszerének megfelelő, vagy a következő csoportosításban mutatja be:
a) önálló könyv, könyvfejezet,
b) önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai kiadás, forráskiadás, kommentár,
c) tanulmány, cikk,
d) tankönyv, felsőoktatási jegyzet,
e) szabadalom vagy más értékelhető alkotás.

A pályázó a pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listákat az MTMT-ben előzőleg már rögzített adatai alapján állítja össze, mely adatok hivatkozási linkjét pályázatában köteles megadni.

A pályázó tudományos kutatói tevékenységének hatását a következő csoportosításban mutatja be:
a) munkásságának mások által való idézettsége,
b) tudományos kutatói csoport, illetőleg program irányítása,
c) szerkesztőségi munka tudományos művek kiadásában,
d) tudományos testületekben tagság, tisztség,
e) elnyert tudományos díjak.

A pályázó megjelöli azt a tudományterületet és tudományágat, amelynek körébe tartozik tervezett kutatómunkája.

A pályázó éves bontású kutatási munkatervet nyújt be, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét.

A pályázat benyújtásával, elbírálásával, valamint az ösztöndíjjal kapcsolatos további részletes szabályokat, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Felhívjuk a pályázók figyelmét ezek áttekintésére! A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja továbbá a pályázók figyelmét az MTA Tudományetikai kódex megismerésére.

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely 2019. február 5-től az alábbi internetes helyen érhető el:

https://bolyai.mta.hu

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az előírt dokumentumokat kézzel aláírtan, egy példányban, személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre:

MTA Titkárság, Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.

A borítékon szíveskedjék feltüntetni: „Bolyai pályázat”.

Rögzítési határidő:

2019. március 8. déli 12 óra (közép-európai idő szerint)
Ezt követően a pályázati anyagok nyomtatására még van lehetőség.

Benyújtási határidő:

személyes beadás, illetve postai küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja:
2019. március 12.

A pályázat benyújtásának díja nincs. A honlapon elkészített elektronikus pályázat kizárólag az eredeti aláírásokkal ellátott és határidőre beküldött nyomtatott példánnyal együtt érvényes, amennyiben az formailag és tartalmilag megfelel a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzatban előírtaknak. A késedelmesen, valamint a formailag nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázatok szakértői elbírálására nem kerül sor.

A pályázat készítéséhez szükséges letölthető nyomtatvány:

Kutatóhelyi fogadókészség igazolása Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatához

A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2019. június 15-éig kapnak értesítést.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs. A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, az ösztöndíj-szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a bolyai [dot] kuratorium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A Támogató tájékoztatja a leendő nyertes pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoring rendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoring rendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoring rendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
b) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a döntéshozó személy, valamint testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
c) A Támogató a támogatás felhasználását a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (az Ávr.-ben) meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja
a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázati rendszerében. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA Tv.-ben és a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladat ellátása.
c) A pályázó a bolyai [dot] kuratorium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti a személyes adataiban bekövetkezett változásokat.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója a https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato20180525.pdf
elektronikus címen érhető el.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető az MTA Kutatási Pályázatok Főosztályán Kiss Mihálynétól (telefon: +36-1-411-6339, e-mail: kiss [dot] mihalyne [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu).

Budapest, 2019. február 5.

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
KURATÓRIUMA

[1] A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által 2019 áprilisára tervezett kiírással (www.nkfih.gov.hu) meghirdetésre kerülő Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj pályázatára várhatóan azon Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülők pályázhatnak, akik 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. között az ÚNKP kiírásában foglaltak szerint felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonnyal/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkeznek. Az ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíjjal kapcsolatosan – annak meghirdetését követően – a felsőoktatási intézmények ÚNKP pályázati ügyintézői tudnak információkkal szolgálni.