MTA Vendégkutatói Program - pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a 2023. évre nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3-6 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra

2022. szeptember 23.

MTA VENDÉGKUTATÓI PROGRAM
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a 2023. évre nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók
3-6 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében pályázati felhívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő teljesítményű külföldi kutatók (a továbbiakban: A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)vendégkutató) meghívása céljából az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) működő kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára, bármely tudományterületen, 3-tól 6 hónapig terjedő időtartamra. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.3. Szakmai feladatok támogatása alcímen rendelkezésre álló keretből a Vendégkutatói pályázatok támogatására 100 M Ft fordítható.
A pályázatnak nem célja kutatóhely-látogatások, konferencia-részvételek vagy magyarországi előadássorozatok támogatása.
A sikeres pályázat alapján kiválasztott vendégkutatók adott kutatócsoport munkájában foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti-, vagy munkaviszony) illetve megbízási szerződéssel létrehozott jogviszony keretében vesznek részt.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. A pályázat benyújtására az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: befogadó kutatóhely) működő kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: meghívó vezető kutató) jogosultak. A meghívó vezető kutatók a meghívandó for English version please click here (pdf)vendégkutatókkal együttműködésben elkészített, a befogadó kutatóhely vezetője által jóváhagyott pályázatokat nyújthatnak be.

2. A pályázat keretében folytatott magyarországi kutatás 3-6 hónapig tarthat és legkésőbb 2023. december 31-én kell lezárulnia.

3. A meghívó vezető kutató – a befogadó kutatóhellyel együttműködésben – megfelelő kutatási körülményeket biztosít a vendégkutató számára.

4. A befogadó kutatóhely vállalja, hogy a vendégkutató magyarországi beutazásához és tartózkodásához szükség esetén logisztikai (utazás-szervezés, szálláskeresés) és adminisztrációs támogatást nyújt, valamint a támogatás ideje alatt a vendégkutatót foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti vagy munkaviszony) létesítése révén, illetve megbízási szerződés keretében foglalkoztatja a befogadó kutatóhelyen.

5. A vendégkutató vállalja, hogy magyarországi tartózkodása alatt a jelen pályázat alapján létesített foglalkoztatási/megbízásos jogviszonya körében meghatározott időt teljes mértékben a közös kutatási projektre fordítja. Előadásokat a fogadó kutatóhelyen, vagy általa szervezetten a meghívó vezető kutatóval egyeztetve, honorárium nélkül vállalhat.

6. Egy meghívó vezető kutató egy pályázati fordulóban csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázaton igényelhető támogatás mértéke és formája

A pályázat keretében havonta legfeljebb 2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el. Az összeg „bruttó”, azaz a vendégkutató valamennyi költségének (személyi költség és járulékai, illetve megbízásos foglalkoztatás esetén megbízási díj és járulékai valamint dologi kiadások) fedezetére szolgál. A pályázat részeként további költségigény nem ismerhető el.

A támogatás vissza nem térítendő. A támogatási intenzitás 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

A pályázás folyamata

1. Kapcsolatfelvétel a meghívó vezető kutató és a vendégkutató-jelölt között.
2. Közös – 3-6 hónapos – magyarországi kutatási terv elkészítése.
3. A vendégkutató által kitöltött, aláírt pályázati űrlap megküldése a meghívó vezető kutatónak (elektronikus fájl is elfogadható).
4. A befogadó kutatóhely vezetője jóváhagyja (aláírja) a vendégkutató és a meghívó vezető kutató által aláírt pályázati űrlapot, valamint a befogadó kutatóhely gazdasági vezetőjével közösen aláírja a befogadó nyilatkozatot.
5. A pályázati anyag benyújtása az elektronikus pályázati rendszeren keresztül.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat legkésőbb 2022. november 3-án 16:00 óráig kell benyújtani a Vendégkutatói pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2023).
Az eredeti aláírásokkal ellátott pályázati űrlapot és befogadó nyilatkozatot egy példányban postán is* kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a pályázat elektronikus véglegesítésének a dátuma lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Vendégkutatói Program 2023”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

*Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítési szolgáltatás (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás – intézmény, kutatóhely képviseletében eljáró személyek esetében kizárólag fokozott vagy minősített elektronikus aláírás elfogadására kerülhet sor) használata segítségével látta el aláírással az elektronikusan benyújtott pályázati űrlapot, valamint a befogadó nyilatkozatot, úgy nem szükséges azoknak papír alapú, aláírt példányát postázni.

A pályázati rendszerbe az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a meghívó vezető kutatóra vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.

Amennyiben a meghívó vezető kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A pályázat elkészítését az elektronikus pályázati rendszerben a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:
- a meghívó vezető kutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat, MTMT azonosítója, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetősége);

- a vendégkutató adatait (név, születési dátum, hely, anyja neve, állampolgárság, neme, elérhetőség, állandó munkahely, tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetősége);

- a pályázat adatait (pályázat címe, tudományterülete, tervezett kutatás rövid leírása, kommunikációs összefoglaló - legfeljebb 10 mondat terjedelemben -, befogadó kutatóhely és a kutatócsoport neve);

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (PDF formátumban):
- a pályázati űrlapot (1. sz. melléklet), amelynek minden rovata kitöltendő és szerepelnie kell rajta a vendégkutató, a meghívó vezető kutató, valamint a befogadó kutatóhely vezetője aláírásának.

- a vendégkutató és a meghívó vezető kutató szakmai önéletrajzát;

- kísérőlevelet magyar és angol nyelven a közös kutatás jelentőségéről, a meghívott vendégkutató magyarországi tevékenységének várható hatásáról legfeljebb 1-1 oldalnyi terjedelemben, amit a meghívó vezető kutató ír alá;

- befogadó nyilatkozatot (2. sz. melléklet), amit a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője ír alá;

- egyéb dokumentumot (ha van, pl. etikai engedély).
(A mellékletek alapjául szolgáló dokumentumok – pályázati űrlap, befogadó nyilatkozat – az MTA honlapjáról a pályázati felhívás mellől, illetve a pályázati felületen a Letöltés menüpontból letölthetők, melyeket kitöltve és aláírva PDF-formátumban kérjük feltölteni a pályázati felületen a Mellékletek menüpont alá. A befogadó nyilatkozatot elegendő magyar nyelven benyújtani.)
A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai adnak tájékoztatást a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 6177-es telefonszámon.

Formai ellenőrzés

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Osztálya formai szempontból ellenőrzi. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, a támogatást kérő személye és a befogadó intézmény megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a támogatást kérőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.

A Kutatási Pályázatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót – a pályázó által megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha
- a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, vagy
- a pályázó nem tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy
- a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy
- a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott/ nyilatkozatot tett.
Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát. Az elutasítással szemben érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázat formai érvénytelensége esetén a támogatást kérő az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a döntéshozatal módjával, illetve a támogatás folyósítására vonatkozó eljárással kapcsolatosan a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az Akadémia elnöke részére, a Kutatási Pályázatok Osztályának címezve. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt konkrét rendelkezést –, amelyekre tekintettel a pályázó az eljárás kifogásolt elemének felülvizsgálatát kéri. Indokolás, illetve pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálására az MTA elnöke jogosult; az elbírálás során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

Az elbírálás folyamata, támogatói döntés

A formailag érvényes pályázatokat, a pályázatok szakterületeinek és a pályázók kutatóhelyeinek ismeretében, az összeférhetetlenség szempontjainak figyelembevételével, az MTA főtitkára által felkért szakértőkből álló eseti értékelő testület (Zsűri) véleményezi és rangsorolja a pályázatok kutatási tervei, a vendégkutató tudományos teljesítményei, az együttműködéstől várható tudományos eredmények jelentősége ismeretében. A pályázatok értékelése során előnyben részesülnek azok a vendégkutatót fogadó kutatócsoportok, ahol a kutatói utánpótlásra nagy hangsúlyt fektetnek, így hallgatók, doktoranduszok és posztdoktorok is bevonásra kerülnek a kutatócsoport munkájába. A pályázatokat a testület három kategóriába (feltétlenül támogatandó, támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azokon belül rangsorolja. A feltétlenül támogatásra javasolt pályázatok támogatási összege nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. Az MTA főtitkára a rangsor alapján legkésőbb 2023. január 31. napjáig dönt a nyertes pályázatokról.

Eredményhirdetés

A pályázat eredményéről a Kutatási Pályázatok Osztálya 2023. február 6-áig értesíti a befogadó intézmények vezetőit és a meghívó vezető kutatókat, a meghívást nyert vendégkutatóknak meghívólevelet küld (melyet másolatban a befogadó kutatóhely vezetője is megkap), és a nyertesek nevét közzéteszi az MTA honlapján.

A támogatás folyósítása, támogatási feltételek és beszámolás

A sikeres pályázást követően az MTA képviseletében az MTA Titkársága (mint Támogató) a befogadó kutatóhely részére biztosítja a megítélt támogatást. A megítélt támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására támogatói okirat alapján kerülhet sor.

A támogatási összeg nem kerül folyósításra, ha az ideutazás meghiúsul. Ha a pályázott időszaknál rövidebb ideig tartózkodik itt a vendégkutató, a támogatás is a rövidebb időszaknak megfelelően kerül folyósításra.

A vendégkutatót fogadó kutatóhely a támogatási időszakot követően pénzügyi elszámolást nyújt be az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatóságára a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően. Az elnyert támogatási összeg személyi juttatásra, illetve megbízásos foglalkoztatás esetén megbízási díjra és járulékaira, valamint és dologi költségekre (így a vendégkutató illetménye/munkabére és járulékai, vagy megbízási díja és járulékai, utazási költsége, szállásköltsége, egyéb a kutatáshoz kapcsolódóan közvetlenül felmerülő dologi költségek) használható fel. Semmilyen más költség nem számolható el.

A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint jogszabálysértően, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint – késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetési kötelezettségről a Támogató külön fizetési felszólításban értesíti a Kedvezményezettet. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Kedvezményezettnek a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követően harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

A meghívó vezető kutató a vendégkutató magyarországi tartózkodási idejének lejártát követő 1 hónapon belül közös kutatási jelentést készít, amelynek melléklete tartalmazza a közösen készített publikáció(k) kéziratát és a folyóirat(ok) címét, ahol ez(eke)t meg kívánják jelentetni. (Legalább egy, a szakterület jelentős hatású folyóiratába készülő cikk kéziratát mellékelni kell, megjelölve a várható publikálás helyét.) A kutatási jelentésnek tartalmaznia kell a vendégkutató magyarországi tartózkodásának pontos idejét. A kutatási jelentéshez maximum 2-2 oldal terjedelmű, magyar és angol nyelven írt kommunikációs összefoglalót is csatolni kell, amely közérthető formában, szükség szerint illusztrációkkal ellátva mutatja be a meghívás keretében végzett közös kutatásokat és az elért eredményeket. A kutatási jelentést - a pályázatban feltüntetett várható eredmények alapján - a Kutatási Pályázatok Osztályának a pályázati szakmai referensei ellenőrzését követően előterjesztik jóváhagyásra az MTA főtitkárának, a benyújtást követően 60 napon belül.

Amennyiben a meghívó vezető kutató nem nyújtja be határidőig a kutatási jelentést, vagy a jelentés nem kerül jóváhagyásra, a támogatás visszafizetendő. A visszafizetésről a támogatói okirat rendelkezik.

A közös tudományos publikáció(k)ban affiliációként kötelező szerepeltetni az MTA Vendégkutatói Programot (MTA Guest Researcher Fellowship 2023) és a befogadó kutatóhelyet, továbbá a publikáció(ka)t a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre is el kell küldeni.

A vendégkutató és a meghívó vezető kutató vállalja, hogy a jelen támogatás felhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó elnöki határozat szerinti repozitóriumba feltöltik a megjelenést követően 30 napon belül.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati felhívásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.). A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy

a) a Magyar Államkincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.

b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
- a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

d)Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Osztálya kezeli az MTA Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából, valamint az MTA Titkársága a támogatói okirat kibocsátása és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA tv.-ben és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladat ellátása.

c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.

d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2022. szeptember 22.

Kollár László
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára