MTA Vendégkutatói program 2017. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3 – 12 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra

2016. december 21.

A pályázat célja

A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében – meghívásos jellegű pályázati eljárás keretében – kutatási meghívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő külföldi kutatók számára az irányítása alá tartozó kutatóközpontokban és kutatóintézetekben működő kutatócsoportokkal, valamint a magyarországi egyetemeken működő akadémiai támogatású kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára. A sikeres pályázat alapján kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók a kutatócsoport munkájában alapvetően közalkalmazotti jogviszony keretében vesznek részt.

A természettudományok, az élettudományok, a humán- és társadalomtudományok területén egyaránt lehet pályázni közös kutatási programokra. A pályázatnak nem célja kutatóhely-látogatások, konferencia-részvétel vagy magyarországi előadás-sorozatok szponzorálása.

for english version please click here (pdf)

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A vendégkutatói program céljára rendelkezésre álló keretből néhány olyan aktív, élvonalbeli kutatást végző külföldi kutató minimum 3, maximum 12 hónapos időtartamra szóló meghívására van lehetőség, akinek kutatási teljesítménye világviszonylatban is kiemelkedő. A pályázat benyújtására a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontokban, kutatóintézetekben működő (Lendület- és más akadémiai) kutatócsoportok, valamint a hazai egyetemeken működő akadémiai támogatású kutatócsoportok és Lendület-kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: befogadó vezető kutató) jogosultak. A befogadó vezető kutatók a meghívandó külföldi kutatókkal (a továbbiakban vendégkutató) együttműködésben elkészített, a befogadó intézmény vezetője (hazai kutatóközpont főigazgatója, kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) által jóváhagyott pályázatokat az MTA elnökének címezve nyújthatják be. Az e pályázat keretében folytatott magyarországi kutatásnak legkésőbb 2018. június 30-án be kell fejeződnie.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A pályázat céljának megvalósítására 2017. évben 50 millió Ft áll rendelkezésre. A pályázat keretében havonta legfeljebb 2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el. Az összeg „bruttó,” azaz a vendégkutató valamennyi költségének (személyi költség és járulékai, dologi és egyéb kiadások) fedezetére szolgál. A pályázat részeként további költségigény nem ismerhető el.

Elvárások, követelmények

1. A befogadó vezető kutató – intézménye adminisztrációjával együttműködésben – megfelelő kutatási körülményeket biztosít a vendégkutató számára.

2. A befogadó intézmény (akadémiai kutatóközpont, kutatóintézet, egyetem) vállalja, hogy a vendégkutató magyarországi beutazásához és tartózkodásához szükség esetén logisztikai és adminisztrációs támogatást nyújt.

3. A vendégkutató és a befogadó vezető kutató a magyarországi tartózkodási idő lejártát követő 1 hónapon belül közös kutatási jelentést készít, amelynek melléklete tartalmazza a közösen készített publikációik kéziratát és a folyóirat címét, ahol ezeket meg kívánják jelentetni, amelyhez mellékeli legalább egy, a szakterület jelentős hatású folyóiratába készülő cikk kéziratát. A kutatási jelentéshez maximum 2 oldal terjedelmű, magyar nyelven írt kommunikációs záradékot is csatolni kell, amely közérthető formában, szükség szerint illusztrációkkal ellátva mutatja be a meghívás keretében végzett közös kutatásokat és az elért eredményeket.

4. A közös tudományos publikációt el kell juttatni a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre. A publikációban meg kell említeni az akadémiai meghívás tényét.

5. A vendégkutató magyarországi tartózkodása alatt a jelen pályázat alapján létesített foglalkoztatási jogviszonya körében meghatározott időt teljes mértékben a közös kutatási projektre fordítja. Előadásokat a befogadó vezető kutatóval egyeztetve honorárium nélkül vállalhat.

6. A vendégkutató az MTA elnökének kérésére véleményezi az MTA vendégkutatói programját, és összegzi a magyarországi tudományos kutatások helyzetéről szerzett tapasztalatait, javaslatot tesz a vendégkutatói program fejlesztésének irányaira.

7. A kiválasztott vendégkutató nevét, a befogadó intézet nevét, a befogadó vezető kutató nevét és a tudományos kutatómunkáról készült jelentés kommunikációs záradékát az MTA nyilvánosságra hozza.

A pályázat formai és tartalmi követelményei

A pályázat a pályázati űrlapból, a vendégkutató-jelölt és a befogadó vezető kutató szakmai önéletrajzából, valamint egy magyar, illetve angol nyelven beadott kísérőlevélből áll:

- Az 1. számú mellékletben csatolt pályázati űrlap minden rovata kitöltendő, és szerepelnie kell rajta a meghívandó külföldi kutató eredeti vagy elektronikus aláírásának, továbbá a meghívást kezdeményező befogadó vezető kutató és a befogadó intézmény vezetője eredeti aláírásának. Az űrlaphoz csatolni kell a vendégkutató és a befogadó vezető kutató rövid tudományos életrajzát is.

- A magyar és angol nyelven beadott kísérőlevelet a befogadó vezető kutató írja alá, terjedelme maximum 2 oldal lehet, és tartalmaznia kell a tervezett közös kutatás jelentőségét, a meghívott kutató magyarországi tevékenységének várható hatását, továbbá egy maximum 10 mondat terjedelmű, nyilvánosságnak szánt kommunikációs összefoglalót a tervezett közös kutatómunkáról. A kísérőlevélben is tüntesse fel a befogadó vezető kutató és a külföldi vendégkutató-jelölt munkahelyének pontos megnevezését, valamint elektronikus email címét.

A jelentkezés folyamata

1. Kapcsolatfelvétel a befogadó vezető kutató (PI) és a külföldi vendégkutató-jelölt között.

2. Közös – 3-12 hónapos – magyarországi kutatási terv készítése.

3. A vendégkutató által kitöltött, eredeti vagy elektronikus aláírást tartalmazó pályázati űrlap megküldése a befogadó vezető kutatónak (elektronikus fájl is elfogadható).

4. A befogadó intézmény vezetőjének (az MTA kutatóközpont főigazgatója, az önálló jogi személy MTA kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) jóváhagyása (aláírása) a vendégkutató és a befogadó vezető kutató által aláírt pályázati űrlapon és a két nyelven elkészített kísérőlevélen.

5. A pályázat (pályázati űrlap, vendégkutató-jelölt és befogadó vezető kutató szakmai önéletrajza és kísérőlevél két nyelven) benyújtása a befogadó intézmény által.

Pályázati határidő

A pályázatokat legkésőbb 2017. március 22-én 12.00-ig (közép-európai idő szerint) kell megküldeni az MTA elnökének címezve, az alábbi módokon:

1. a pályázati űrlapot, a két szakmai önéletrajzot, valamint a magyar és angol nyelvű kísérőlevelet PDF-formátumban, a pályázati űrlapot – aláírás nélkül – DOC formátumban is el kell küldeni a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre;

2. az 1. pontban megjelölt dokumentumokat papír alapon is kérjük benyújtani, postai úton vagy személyesen az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályához (cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2017. március 22. lehet.

A Kutatási Pályázatok Főosztálya a pályázat beérkezéséről a pályázónak visszaigazolást küld. Ha a pályázó a beküldési határidő után nyolc nappal nem kap értesítést a pályázat beérkezéséről, a pályázat határidőn belüli feladását megfelelő dokumentumokkal igazolhatja az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályán.

Az elbírálás folyamata, támogatói döntés

A pályázatokat az MTA elnöke által felkért bírálók értékelik. A bírálatot végző személyek javaslata alapján az MTA elnöke által felkért zsűri tagjai bírálják el a pályázók (a befogadó vezető kutatók) és a vendégkutató-jelöltek konkrét kutatási terve, az együttműködéstől várható tudományos eredmény jelentősége, és az együttműködésnek a magyar kutatóközösségre tett várható hatása alapján.

A zsűri a pályázatokat három kategóriába (feltétlenül támogatandó, támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azokon belül rangsorolja. A feltétlenül támogatandó pályázatok pályázati összege nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. Az MTA elnöke a rangsor alapján, legkésőbb 2017. június hó 20. napjáig dönt a nyertes pályázatokról.

Eredményhirdetés

1. A támogatói döntés eredményéről az MTA elnöke 2017. június 27-ig írásban értesíti a befogadó intézmények vezetőit, a meghívást nyert vendégkutatóknak meghívólevelet küld (másolatban a befogadó intézmény vezetőjének), és a nyertesek nevét közzéteszi az MTA mta.hu honlapján.

2. A további levelezést teljes egészében a befogadó intézmény és a meghívandó vendégkutató bonyolítja.

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság a befogadó intézmény részére biztosítja a megítélt támogatást. A megítélt támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására támogatási szerződés alapján, egy összegben kerülhet sor.

Az elnyert támogatási összeg személyi és dologi költségekre használható fel. Semmilyen más költség nem számolható el.

A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint – késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetés ütemezését külön megállapodás rögzíti.

Az elszámolás részletes szabályait a támogató a támogatás indításakor határozza meg.

Formai ellenőrzés

A formailag vagy tartalmilag hiányos pályázatok nem vehetők figyelembe. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Kifogás

A pályázó az MTA elnökének kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség.

A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

A kifogás benyújtásának módja és határideje

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül elektronikusan lehet benyújtani meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított legkésőbbi 10. napon postára kell adni az MTA elnökének címezve:

MTA Titkárság, Kutatási Pályázatok Főosztálya
1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf. 1000

Jogorvoslat

A pályázat elutasításáról szóló döntéssel szemben tartalmi jogorvoslatnak helye nincs.

Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk

A támogatási intenzitás mértéke 100%, a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg. Pályázati díj nincs.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályától kérhető a meghivas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve további információk a Magyar Tudományos Akadémia honlapján (www.mta.hu) érhetők el.

További információ

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,

b) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
- a döntéshozó
személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

d) Támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.Budapest, 2016. december 20.

Lovász László
az MTA elnöke