MTA Prémium posztdoktori kutatói program – pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a Prémium posztdoktori kutatói programban megvalósuló támogatásra a 2019. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban.

2019. február 28.

A pályázat célja és a támogatás formája

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (PDF)pályázati felhívást tesz közzé az MTA Posztdoktori Kutatói Programjában Prémium posztdoktori támogatás elnyerésére az MTA kutatóközpontjaiban és önálló jogi személy kutatóintézeteiben, magyarországi egyetemeken, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együtt: befogadó kutatóhelyeken) 36 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatás keretében magyarországi és külföldi kutatók számára.

A pályázat célja, hogy
– a legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjaik megvalósítására a legjobb hazai tudományos műhelyekben;
– felkészülési lehetőséget nyújtson más kiválósági programokban való sikeres részvételre (pl. ERC, Lendület program);
– támogassa a fiatal kutatógeneráció mobilitását: külföldi kutatók hazai kutatásokba való bevonását és külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 66. Kutatási és fejlesztési feladatok alcím, 5. Kutatói pályázatok támogatása jogcímcsoport terhére a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Posztdoktori pályázatok támogatása alcím javára átcsoportosított előirányzatban rendelkezésre álló keretből a Prémium posztdoktori program 2019-ben induló kutatásainak a 2019. évi költségeire várhatóan 80 millió forint fordítható, amelyből megközelítőleg 27 pályázó posztdoktori foglalkoztatására van lehetőség 2019. szeptember 1. és november 1. közötti kezdési idővel. A 2020. és az azt követő években esedékes támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a posztdoktori pályázatok támogatására megállapított keret szükséges mértékben az MTA rendelkezésére álljon.

A támogatott posztdoktor kutató havi bruttó 600 000 forint támogatásban részesül 2019. szeptember 1-jétől 36 hónap időtartamra a befogadó akadémiai kutatóközponttal/-intézettel, illetve az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával (a továbbiakban: MTA TKI) létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján a mindenkori költségvetési fedezet rendelkezésre állása esetén.

Emellett a pályázók dologi és felhalmozási kiadásra is igényelhetnek támogatást kutatási tervük megvalósítása érdekében évi maximum bruttó 2,4 millió forint értékben, amely a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközökre, a kutatás közvetlen dologi költségeire, konferencia-részvételre, utazási és lakhatási költségekre stb. használható fel.

A pályázat benyújtásának feltételei

A kutatók a befogadó kutatóhelyeken végezhetik munkájukat a 2019. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-éig tartó támogatási időszakban. Támogatott kutatócsoport és Lendület-kutatócsoport nem lehet befogadó kutatóhely.

A pályázat nyílt mind magyar, mind más országok állampolgárai számára. Az a személy nyújthat be pályázatot, aki
– 2019. szeptember 1. előtt nem tölti be 40. életévét (1979. augusztus 31. után született);
– kutatási tapasztalattal rendelkezik, amelyet a pályázatban publikációs, idézettségi, pályázati stb. adataival alátámaszt;
– tudományos fokozattal (PhD- vagy DLA-fokozattal) rendelkezik, melyet a szakterületén legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén szerzett meg.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell a tudományos fokozatát tanúsító doktori oklevéllel, illetve ha a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell igazolnia.
– A jogszabályi rendelkezések értelmében a posztdoktorként való első foglalkoztatás kezdő időpontjának a tudományos fokozat megszerzését követő öt éven belül kell lennie. A posztdoktorként történő foglalkoztatás alapvető szabályait a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Amennyiben a pályázónak volt már korábban posztdoktori foglalkoztatása, ezt a pályázat benyújtásakor kell igazolnia.

Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén gyermekenként 2 évnyi, legfeljebb 4 évnyi kedvezmény jár az előírt életkorhatárhoz, illetve a posztdoktorként való első foglalkoztatás kezdő időpontjához képest, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült, vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült, ide nem értve a táppénzt. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményeit.

A posztdoktori támogatásban részesülőkre vonatkozó feltételek

A Prémium posztdoktori kutatás az MTA kutatóközpontjaival vagy önálló jogi személy kutatóintézeteivel, továbbá egyetemi, közgyűjteményi, közintézményi befogadó kutatóhely esetén az MTA TKI-val létesített, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végezhető a 2019. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban. Részmunkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy más típusú alkalmazást a pályázat nem támogat. A posztdoktornak vállalnia kell, hogy munkaideje legalább 80%-ában (0,8 FTE) a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik, más pályázati részvételeit úgy kell terveznie, hogy az együttes FTE-érték a Prémium posztdoktori támogatás ideje alatt nem haladhatja meg az 1-et.

Az akadémiai támogatást elnyert posztdoktor a támogatás ideje alatt más, személyi juttatásokra felhasználható posztdoktori támogatást vagy kutatói/oktatói ösztöndíjat nem kaphat. A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az akadémiai posztdoktori foglalkoztatás ideje alatt nem részesül pályázati úton szerzett más, személyi juttatásokra felhasználható posztdoktori támogatásban, illetve kutatói/oktatói ösztöndíjban. Amennyiben a pályázó egyszerre több posztdoktori pályázatot is benyújtott, és többféle támogatás igénybevételére is lehetősége van, döntenie kell, melyiket választja, és erről köteles tájékoztatni az MTA elnökét. Az MTA megszünteti a Prémium posztdoktori kutatói támogatást, ha egyéb hiteles forrásból tudomást szerez további, személyi juttatásokra felhasználható posztdoktori támogatás elnyeréséről és annak igénybevételéről.

A Prémium posztdoktori foglalkoztatás megkezdésének 2 hónapot meghaladó halasztására nincs lehetőség.

A posztdoktor a támogatási időszakban elért eredményeket közlő tudományos publikációiban affiliációként köteles szerepeltetni a befogadó kutatóhelyet (akadémiai, egyetemi, közgyűjteményi, közintézményi kutatóhelyet), valamint a Prémium posztdoktori kutatói programot.

A nyertes kutatókkal szemben támasztott elvárás, hogy a posztdoktori időszak végéig nemzetközi folyóiratban publikálható tudományos eredményeket érjenek el, a támogatott kutatási témában nemzetközileg meghirdetett pályázatot nyújtsanak be Magyarországon megvalósítandó tudományos projektre, illetve – tudományterülettől függően – kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel együttműködést alakítsanak ki eredményeik hasznosítására.

A nyertes kutató évente köteles szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a posztdoktori támogatással végzett kutatómunkájának időarányos részéről. A szakmai részbeszámolókat az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa tudományterületileg illetékes szakbizottságai értékelik. A részbeszámolók jelzésértékű minősítése „eredményes” vagy „nem eredményes” lehet. A részbeszámoló „nem eredményes” minősítése esetén a további támogatás megvonható.

A hároméves posztdoktori foglalkoztatás lejártát követő két hónapon belül a támogatott a teljes támogatási időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve kommunikációs összefoglalót készít. A kommunikációs összefoglalókat az MTA külön kötetben jelenteti meg.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázó az MTA internetalapú pályázati felületén (https://palyazat.mta.hu/premium_2019) nyújtja be pályázatát. A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT, https://aat.mta.hu) szóló azonosítóval lehet belépni, tehát a pályázást megelőzően a pályázni szándékozónak regisztrálnia kell az Akadémiai Adattárban, és ott rögzítenie kell a legfontosabb, a pályázathoz is felhasználandó adatait. Amennyiben a pályázónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg.

A pályázat részei

Kitöltendő adatlapok a webfelületen
A pályázó adatai oldal: a pályázó kutató főbb adatai, amelyeket a pályázati rendszer az AAT-ból automatikusan átvesz, ezeket csak egy helyen, az AAT-ban kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében kérjük a pályázókat, hogy szükség esetén az AAT-ban tárolt adataikat frissítsék. Amennyiben a pályázó publikációs és idézettségi adatait feltöltötte a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisába, úgy ennek linkjét is itt kell megadni.
A pályázat adatai oldal: a pályázat szempontjából fontos pályázati adatok és az AAT-ban nem szereplő pályázói adatok, egyebek között a kutatási koncepció összefoglalója (a kutatás alapkérdései, célja, jelentősége) maximum 1500 karakter terjedelemben. A pályázat adatainál kérjük megadni két – egy hazai és lehetőség szerint egy külföldi – szaktekintély nevét, akiktől referencia kérhető a pályázó tudományos munkásságának értékeléséhez, valamint a benyújtott kutatási téma megítéléséhez. Ugyanitt van lehetősége a pályázónak megadni legalább három – lehetőleg külföldi vagy külföldön élő magyar – kutató nevét, akik a pályázat értékelését szakmailag magas színvonalon el tudják végezni, és esetükben összeférhetetlenségre utaló körülmény nem merülhet fel. Emellett a pályázó olyan személyeket is megnevezhet (indoklás nélkül), akiknek az esetleges bírálói felkérését a saját pályázatához nem javasolja.

Mellékletként csatolandó dokumentumok

(A mellékletek alapjául szolgáló űrlapokat – befogadó nyilatkozat, pályázói nyilatkozat – az MTA honlapjáról, illetve a pályázati webfelületen a Letöltés menüpontból le lehet tölteni, majd kitöltve és aláírva PDF-formátumban kérjük feltölteni a pályázati webfelületen a Mellékletek menüpont alá. A nyilatkozatokat elegendő magyar nyelven benyújtani. A magyarul nem beszélő pályázók esetén a nyilatkozatot angolul lehet benyújtani.)

 1. befogadó nyilatkozat – a nyilatkozatot eredeti aláírással ellátva kell feltölteni a webfelületre. Az MTA kutatóhálózatába történő pályázás esetén a befogadó kutatóhely vezetőjének (a kutatóközpont főigazgatójának, az önálló jogi személyiségű kutatóintézet igazgatójának) nyilatkozata a kutatási téma befogadásáról a mellékelt űrlapon, egyetemi pályázás esetén az egyetemi szabályzatban meghatározott vezető vagy vezetők írják alá a befogadó nyilatkozat kitöltött űrlapját;
 2. kutatási terv és a hozzá kapcsolódó munkaterv részletes leírása éves bontásban kb. 15000 karakter terjedelemben (a megadott terjedelem szóközzel együtt értendő, és beletartoznak a jegyzetek, illetve az irodalomjegyzék is) – a pályázó aláírásával ellátva kell feltölteni a webfelületre;
 3. költségterv: évekre lebontott ütemezéssel, indoklással együtt – aláírással ellátva kell feltölteni a webfelületre;
 4. a pályázó szakmai önéletrajza;
 5. publikációs és idézettségi lista számozottan és kategóriák szerinti bontásban, amennyiben a pályázó nem töltötte fel adatait az MTMT adatbázisba (elsősorban külföldi vagy eddig külföldön tevékenykedő kutatók számára; a magyarországi kutatóknak ajánlott az MTMT adatbázis használata);
 6. tudományos fokozat (PhD- vagy DLA-fokozat) megszerzését igazoló oklevél másolata vagy az egyetemi doktori tanács a fokozat odaítéléséről szóló döntésének igazolása;
 7. pályázói nyilatkozata nyilatkozatot eredeti aláírással ellátva kell feltölteni a webfelületre;
 8. amennyiben a pályázónak volt már korábban posztdoktori foglalkoztatása, az azt igazoló dokumentumot töltse fel a webfelületen a Mellékletek menüpont alá az „Egyéb dokumentumok”-hoz, illetve a „Pályázat adatai”-nál rögzítse a „Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk” szövegmezőbe;
 9. egyéb, a pályázathoz szükségesnek tartott információk (nem kötelező része a pályázatnak; a Mellékletek menüpont alá kell feltölteni pl. a gyermekek után járó korkedvezmény igazolásaként a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a gyermekgondozás céljából, a munkából való távollétet igazoló iratok másolatát, a gyermek egyedüli neveléséről szóló igazolás másolatát – elegendő az eredeti nyelven, nem kérünk fordítást).

A pályázat formai ellenőrzése

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig elektronikus levélben befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell (formai vizsgálat), hogy
– a pályázó személye megfelel-e a kiírás feltételeinek;
– az igényelt támogatás összege nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket, és megfelel-e a kiírásban meghatározott támogatási intenzitásnak;
– a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek-e;
– a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail-címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő öt munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek benyújtása a pályázati felhívásban megjelölt határidő után történik, illetve amelyekben a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, vagy a pályázóval szemben egyéb kizáró ok áll fenn.

Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot – tudományterülettől függetlenül – magyar és angol nyelven kell benyújtani. Jogvita esetén a magyar nyelvű pályázat szövege az irányadó. Csak angolul akkor lehet beadni a pályázatot, ha a pályázó posztdoktor kutató nem magyar állampolgár, és anyanyelve sem magyar. Ebben az esetben a jogvita alapját az angol nyelvű pályázat képezi.

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani. A befogadó nyilatkozatot és a pályázói nyilatkozatot (egy példányban) postán vagy kézbesítéssel is el kell juttatni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályára.

Az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókról a 2. sz. útmutató nyújt részletes felvilágosítást.

A pályázatokat legkésőbb 2019. április 11-én (csütörtök) 16.00 óráig (közép-európai idő szerint) elektronikusan lehet benyújtani a https://palyazat.mta.hu/premium_2019 internetalapú pályázati rendszeren keresztül. A pályázati rendszerben történő lezárás után a fentiekben felsorolt pályázati dokumentumokat legkésőbb a beadási határidő napján kell postára adni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „Prémium posztdoktori pályázat 2019”. A pályázat benyújtásának díja nincs. A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a premium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail-címen, illetve az alábbi telefonszámokon:
+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok);
+36 1 411 6100/550 (élettudományok);
+36 1 411 6287 (matematikai és természettudományok).

Támogatási feltételek

A pályázati támogatás vissza nem térítendő. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg, a támogatási intenzitás mértéke 10–100%. A támogatás fedezetéül szolgáló keretet az MTA Titkárság a befogadó kutatóhely részére vagy az MTA TKI részére kiállított támogatói okirata szerint, éves ütemezésben biztosítja.

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság az MTA kutatóközpont/
-intézet részére támogatói okiratot állít ki, amennyiben MTA kutatóközpont/
-intézet a befogadó kutatóhely. Amennyiben a befogadó kutatóhely egyetem, közgyűjtemény vagy közintézmény, úgy az MTA Titkárság az MTA TKI részére állít ki támogatói okiratot. Abban az esetben, ha MTA kutatóközpont/-intézet a befogadó kutatóhely, az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására a befogadó kutatóhelyen keresztül kerül sor. Ha a befogadó kutatóhely egyetem, közgyűjtemény vagy közintézmény, akkor az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására az MTA TKI-n keresztül kerül sor.

A 2019. évi költségvetésben biztosított támogatás folyósításáról az MTA Titkárság 3 hónapra szóló támogatói okiratot állít ki, a további évek támogatásának feltétele a mindenkori költségvetési fedezet rendelkezésre állása.

A pályázati támogatás igénybevételének kezdete legfeljebb 2 hónappal halasztható el, mely esetben erről legkésőbb 2019. július 31-ig írásban tájékoztatni kell a befogadó kutatóhely vezetőjét. Mindennemű szüneteltetés az MTA elnökének engedélyéhez kötött. A szüneteltetési igény benyújtásának elmulasztása a támogatás megszüntetését vonja maga után.

Nem részesülhet támogatásban az, aki
– a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
– a támogatói okirat létrejöttének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázatok elbírálása

A pályázatok szakmai bírálatának főbb szempontjai a következők:

 • a pályázó eddigi tudományos eredménye (tekintettel a pályázó életkorára), hivatkozásainak száma, publikációs tevékenységének szerkezete, publikációinak száma;
 • a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége;
 • a várható eredmény tudományos jelentősége;
 • a befogadó kutatóhely alkalmassága szakmai és infrastrukturális szempontból;
 • a költségterv realitása, indokoltsága;
 • veszélyes-e, kockázatos-e a kutatási munka megvalósítása, van-e etikai kockázata.

A pályázatok elbírálása két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról két-két, a szűkebb szakterülethez értő hazai és/vagy külföldi szakértő anonim bírálatot készít. A bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot. Harmadik bíráló felkérésére akkor kerül sor, ha a két bírálat egymásnak ellentmond. A bírálati eredményeket a Kutatási Pályázatok Főosztálya összesíti.

Az elbírálás második szakaszában az MTA elnöke által felkért értékelő zsűri – az anonim bírálatokat is figyelembe véve – három tudományterületi szekcióban egyenként értékeli és rangsorolja a pályázatokat, majd mindezek alapján javaslatot tesz a támogatandó pályázatok sorrendjére és a támogatás mértékére. Az MTA elnöke a rangsor alapján dönt a nyertes pályázatokról. A zsűri a támogatásban részesíthető pályázatoknak az anyagi támogatás mértéke által meghatározott számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűri által támogatandónak ítélt pályázatok összesített támogatása nem lehet nagyobb a rendelkezésre álló támogatási keretnél.

Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatásról az MTA elnöke dönt a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül. A pályázat eredményéről a pályázók várhatóan 2019. június végéig elektronikus levélben értesítést kapnak. Az MTA a támogatásban részesített pályázók nevét, a pályázat címét és a befogadó kutatóhely nevét honlapján (http://www.mta.hu) teszi közzé.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiállítására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül egy alkalommal elektronikusan a premium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.). A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy:

 1. A Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
 2. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
 3. Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
  • a pályázati kiírást előkészítő,
  • a pályázatot kiíró,
  • a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
  • a döntéshozó
   személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
 4. Támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

 1. A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében.
  Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában részt vevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely (egyetemi, közgyűjteményektől, illetve közintézményektől pályázók esetében a TKI) a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából kezeli.
 2. A személyes adatkezelés jogalapja az MTA tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása.
 3. A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a premium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail-címre jelezheti.
 4. Az MTA adatkezelési tájékoztatója a https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato20180525.pdf elektronikus címen érhető el.

Budapest, 2019. február 28.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke


For english version please click here