MTA Prémium posztdoktori kutatói program

Az MTA pályázati felhívása prémium posztdoktori kutatói támogatásra az MTA kutatóintézet-hálózatában és magyarországi egyetemeken a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra.

2017. február 1.

MTA PRÉMIUM POSZTDOKTORI KUTATÓI PROGRAM

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
prémium posztdoktori kutatói támogatásra
az MTA kutatóintézet-hálózatában és magyarországi egyetemeken
a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakra


A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke pályázati felhívást tesz közzé az Pályázati kiírás PDF formátumbanMTA Posztdoktori Kutatói Programjában prémium posztdoktori támogatás elnyerésére az MTA kutatóközpontjaiban és önálló jogi személy kutatóintézeteiben, magyarországi egyetemeken, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményben vagy közintézményben (a továbbiakban együtt: befogadó kutatóhelyeken) 36 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatás keretében magyarországi és külföldi kutatók számára.

A pályázat célja, hogy

• a legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjaik megvalósítására a legjobb hazai tudományos műhelyekben;
• felkészülési lehetőséget nyújtson más kiválósági programokban való sikeres részvételre (pl. ERC, Lendület program);
• támogassa a fiatal kutatógeneráció mobilitását: külföldi kutatók hazai kutatásokba való bevonását és külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába.

A pályázati keret összege évi 250 millió forint, amely 20–25 fő támogatását teszi lehetővé.

A pályázat benyújtásának feltételei

A kutatók a befogadó kutatóhelyeken végezhetik munkájukat a 2017. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-éig tartó támogatási időszakban. Támogatott kutatócsoport és Lendület csoport nem lehet befogadó kutatóhely.

A pályázat nyílt mind magyar, mind más országok állampolgárai számára. Az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók önállóan nyújtják be pályázatukat:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki:

• 2017. szeptember 1. előtt nem tölti be 40. életévét (1977. augusztus 31. után született).
• Tudományos fokozattal (PhD vagy DLA fokozattal) rendelkezik, melyet a szakterületén legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén szerzett meg.
A pályázónak a pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell a tudományos fokozatát tanúsító doktori oklevelével, illetve ha a pályázat benyújtásakor még nem rendelkezik doktori oklevéllel, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt kell igazolnia. A jogszabályi rendelkezések értelmében a posztdoktorként való első foglalkoztatás kezdő időpontjának a tudományos fokozat megszerzését követő 3 éven belül kell lennie. (A posztdoktorként történő foglalkoztatás alapvető szabályait a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.)
• A pályázat benyújtásakor kevesebb, mint 8 évet töltött teljes munkaidejű kutatói–oktatói–fejlesztői munkakörben.
• Kutatási tapasztalattal rendelkezik, amelyet a pályázatban publikációs, idézettségi, pályázati stb. adataival alátámaszt.

Kisgyermeket nevelő kutatók vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók számára gyermekenként 2 évnyi, legfeljebb 4 évnyi kedvezmény adható az előírt életkorhatárhoz, illetve a posztdoktorként való első foglalkoztatás kezdő időpontjához képest. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményeit.

A posztdoktori támogatásban részesülőkre vonatkozó feltételek

A prémium posztdoktori kutatás az MTA kutatóközpontjaival vagy önálló jogi személy kutatóintézeteivel, továbbá egyetemi, közgyűjteményi, közintézményi befogadó kutatóhely esetén az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával létesített, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végezhető a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban. Részmunkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy más típusú alkalmazást a pályázat nem támogat. A posztdoktornak vállalnia kell, hogy munkaideje legalább 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik.

Az akadémiai támogatást elnyert posztdoktor a támogatás ideje alatt semmilyen más posztdoktori vagy egyéb ösztöndíjat vagy három hónapot meghaladó kutatási támogatást nem kaphat.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy az akadémiai posztdoktori foglalkoztatás ideje alatt nem részesül pályázati úton szerzett más posztdoktori kutatási támogatásban. Amennyiben a pályázó egyszerre több posztdoktori pályázatot is benyújtott és többféle támogatás igénybevételére is lehetősége van, döntenie kell, melyiket választja, és erről köteles tájékoztatni az MTA elnökét. Az Akadémia megszünteti az MTA posztdoktori kutatói támogatást, ha egyéb hiteles forrásból tudomást szerez további posztdoktori pályázat elnyeréséről és annak igénybevételéről.

Az akadémiai posztdoktori támogatás 4 hónapon túl megkezdett halasztására nincs lehetőség.

A posztdoktor a támogatási időszakban elért eredményeket közlő tudományos publikációiban affiliációként köteles szerepeltetni a befogadó kutatóhelyet (egyetemi, közgyűjteményi, közintézményi posztdoktor az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Programot is).

A nyertes kutatókkal szemben támasztott elvárás, hogy a posztdoktori időszak végéig nemzetközi folyóiratban publikálható tudományos eredményeket érjenek el, a támogatott kutatási témában nemzetközileg meghirdetett pályázatot nyújtsanak be Magyarországon megvalósítandó tudományos projektre, illetve – tudományterülettől függően – kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel együttműködést alakítsanak ki eredményeik hasznosítására.

A pályázó évente – 2018. szeptember 30-áig és 2019. szeptember 30-áig – köteles szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a posztdoktori támogatással végzett kutatómunkájának időarányos részéről. A szakmai részbeszámolókat az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa tudományterületileg illetékes szakbizottságai értékelik. A részbeszámolók jelzés értékű minősítése „eredményes” vagy „nem eredményes” lehet. A részbeszámoló „nem eredményes” minősítése esetén a további támogatás megvonható.

A hároméves posztdoktori foglalkoztatás lejártát követő két hónapon belül a támogatott a teljes támogatási időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve kommunikációs összefoglalót készít. A beszámolóra vonatkozó tudnivalókat a Kutatási Pályázatok Főosztálya a támogatási időszak befejeződése előtt két hónappal bocsátja rendelkezésre. A beszámolókat az MTA külön kötetben jelenteti meg.

A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázó az MTA internetalapú pályázati felületén (https://palyazat.mta.hu/premium_2017) nyújtja be pályázatát. Az akadémiai pályázati felület az Akadémiai Adattáron (AAT, https://aat.mta.hu) keresztül érhető el, a felületre történő belépés a pályázó belépési kódjaival lehetséges, tehát a pályázást megelőzően a pályázni szándékozónak regisztrálnia kell az Akadémiai Adattárban, és ott rögzítenie kell a legfontosabb, a pályázathoz is felhasználandó adatait.

A pályázat részei

Kitöltendő oldalak a webfelületen

A pályázó adatai oldal: a pályázó kutató főbb adatai, amelyek az AAT-ből kerülnek a pályázati webfelületre. Amennyiben a pályázó publikációs és idézettségi adatait feltöltötte a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisába, úgy ennek linkjét is itt kell megadni. (Az adatok pontosságáról és aktualizálásáról a pályázónak kell gondoskodnia.)

A pályázat adatai oldal: a pályázat szempontjából fontos pályázati adatok és az AAT-ben nem szereplő pályázói adatok, egyebek között a kutatási koncepció összefoglalója (a kutatás alapkérdései, célja, jelentősége) max. 1500 karakter terjedelemben. Ugyanitt van lehetősége a pályázónak megadni legalább három – lehetőleg külföldi vagy külföldön élő magyar – kutató nevét, akik a pályázat értékelését szakmailag magas színvonalon el tudják végezni, és esetükben összeférhetetlenségre utaló körülmény nem merülhet fel. Emellett a pályázó olyan személyeket is megnevezhet, akiket nem kíván saját pályázata bírálójaként látni.

Mellékletként csatolandó dokumentumok

(A mellékletek alapjául szolgáló űrlapokat – befogadó nyilatkozat, pályázói nyilatkozat – az MTA honlapjáról, 2017. február 1. után a pályázati webfelületen a Letöltés menüpontból le lehet tölteni, majd kitöltve és aláírva PDF-formátumban kérjük feltölteni a pályázati webfelületen a Mellékletek menüpontban.)

1. befogadó nyilatkozata nyilatkozatot eredeti aláírással ellátva kell feltölteni a webfelületre
Az MTA kutatóhálózatába történő pályázás esetén a befogadó kutatóhely vezetőjének (a kutatóközpont főigazgatójának, az önálló jogi személyiségű kutatóintézet igazgatójának) nyilatkozata a kutatási téma befogadásáról a mellékelt űrlapon, egyetemi pályázás esetén az egyetemi szabályzatban meghatározott vezető vagy vezetők írják alá a befogadó nyilatkozat kitöltött űrlapját.

2. a kutatási terv és a hozzá kapcsolódó munkaterv részletes leírása éves bontásban kb. 15000 karakter terjedelemben (a megadott terjedelem szóközzel együtt értendő, és beletartoznak a jegyzetek, illetve az irodalomjegyzék is) – a pályázó aláírásával ellátva kell feltölteni a webfelületre;

3. költségterv: évekre lebontott ütemezéssel, indoklással együtt – a pályázó aláírásával ellátva kell feltölteni a webfelületre;

4. a pályázó szakmai önéletrajza;

5. két – egy hazai és lehetőség szerint egy külföldi szaktekintély – támogató levele: az ajánlás legfeljebb két oldal terjedelmű, amelyben az aláírónak ki kell térnie a pályázó tudományos munkásságának értékelésére, valamint a benyújtott kutatási téma megítélésére, annak jelentőségére – eredeti aláírásokkal ellátva kell feltölteni a webfelületre;

6. publikációs és idézettségi lista számozottan és kategóriák szerinti bontásban, amennyiben a pályázó nem töltötte fel adatait az MTMT-be (elsősorban külföldi vagy eddig külföldön tevékenykedő kutatók számára; a magyarországi kutatóknak ajánlott az MTMT-adatbázis használata);

7. a tudományos fokozat (PhD vagy DLA fokozat) megszerzését igazoló oklevél hitelesített másolata vagy az egyetemi doktori tanács fokozat odaítéléséről szóló döntésének igazolása;

8. pályázói nyilatkozata pályázó aláírásával ellátva kell feltölteni a webfelületre;

9. egyéb, a pályázathoz szükségesnek tartott információk (nem kötelező része a pályázatnak, ide kell feltölteni pl. a gyermekek után járó korkedvezmény igazolásaként a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a gyermekgondozás céljából a munkából való távollétet igazoló iratok másolatát, a gyermek egyedüli neveléséről szóló igazolás másolatát – elegendő az eredeti nyelven, nem kérünk fordítást).

A pályázat formai ellenőrzése

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig elektronikus levélben befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell (formai vizsgálat), hogy
1. a pályázó személye megfelel-e a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban lehetséges támogatás meghatározott igénylői körébe tartozik-e,
2. az igényelt támogatás összege nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja-e meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek-e,
4. a postán eljuttatott és elektronikusan feltöltött pályázati anyagok teljes egészében megegyeznek-e,
5. a pályázóval szemben nem áll-e fenn kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül elutasításra kerülnek azok a pályázatok, (1) amelyek benyújtása a pályázati felhívásban megjelölt határidő után történik; (2) amelyekben pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek; (3) amelyekben a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot – tudományterülettől függetlenül – magyar és angol nyelven kell benyújtani. Jogvita esetén a magyar nyelvű pályázat szövege az irányadó. Csak angolul akkor lehet beadni a pályázatot, ha a pályázó posztdoktor kutató nem magyar állampolgár és anyanyelve sem magyar. Ebben az esetben a jogvita alapját az angol nyelvű pályázat képezi.

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani. A befogadó nyilatkozatot, a költségtervet, az ajánlásokat, valamint a részletes tématervet eredeti aláírásokkal ellátva (egy példányban) postán vagy kézbesítéssel is el kell juttatni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályára.

Az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókról a pályázati webfelületen található útmutatóban kapnak részletes felvilágosítást.

A pályázatokat 2017. február 1-jén 8.00 órától (közép-európai idő szerint) legkésőbb 2017. március 14-én (kedd) 16.00 óráig (közép-európai idő szerint) elektronikusan lehet benyújtani a https://palyazat.mta.hu/premium_2017 internetalapú pályázati rendszeren keresztül. A pályázati rendszerben történő lezárás után a kinyomtatott pályázatot aláírva legkésőbb a beadási határidő napján kell postára adni az MTA elnökének címezve:


MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya
1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf. 1000

Támogatási feltételek

A posztdoktor kutató havi bruttó 500 000 Ft támogatásban részesül 2017. szeptember 1-jétől 36 hónap időtartamra a befogadó akadémiai kutatóközponttal/intézettel, illetve az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján. A pályázati támogatás igénybevételének kezdete legfeljebb 4 hónappal halasztható el, mely esetben erről legkésőbb 2017. július 31-éig írásban tájékoztatni kell a befogadó kutatóhely vezetőjét. Mindennemű szüneteltetés az MTA elnökének engedélyéhez kötött. A szüneteltetési igény benyújtásának elmulasztása a támogatás megszűntetését vonja maga után.

Emellett a pályázók dologi és felhalmozási kiadásra is igényelhetnek támogatást kutatási tervük megvalósítása érdekében évi maximum 2,4 millió Ft bruttó értékben, amely a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközökre, a kutatás közvetlen dologi költségeire, konferencia-részvételre, utazási és lakhatási költségekre stb. használható fel. A dologi és felhalmozási kiadás támogatási igényét a pályázati felületen is indokolni kell.

A támogatás fedezetéül szolgáló keretet az MTA Titkársága a befogadó kutatóhellyel évente kötendő szerződés szerint biztosítja.

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkársága az MTA kutatóközponttal/intézettel támogatási szerződést köt, amennyiben MTA kutatóközpont/intézet a befogadó kutatóhely. Amennyiben a befogadó kutatóhely felsőoktatási intézmény, úgy az MTA Titkársága az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával köt támogatási szerződést. Abban az esetben, ha MTA kutatóközpont/intézet a befogadó kutatóhely, akkor az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására az MTA kutatóközponton/intézeten keresztül kerül sor. Ha a befogadó kutatóhely felsőoktatási intézmény, közgyűjtemény vagy közintézmény, akkor az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodáján keresztül kerül sor.

A pályázat tartalmi elbírálása

A pályázatok értékelése két szakaszban történik.

Az értékelés első szakaszában a formailag érvényes pályázatokról két-két, a szűkebb szakterülethez értő hazai és/vagy külföldi (ha a téma engedi) szakértő anonim bírálatot készít. A bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és indokoltnak tartja-e a költségtervet. Harmadik bíráló felkérésére akkor kerül sor, ha a két értékelés egymásnak ellentmond. A bírálati eredményeket a Kutatási Pályázatok Főosztálya összesíti.

A pályázatok szakmai bírálatának főbb szempontjai a következők:

• a pályázó eddigi tudományos eredménye (tekintettel a pályázó életkorára), hivatkozásainak száma, publikációs tevékenységének szerkezete, publikációinak száma;
• a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége;
• a várható eredmény tudományos jelentősége;
• a befogadó kutatóhely alkalmassága szakmai és infrastrukturális szempontból;
• a költségterv realitása, indokoltsága;
• veszélyes-e, kockázatos-e a kutatási munka megvalósítása, van-e etikai kockázata.

Az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért nyilvános értékelő zsűri – az anonim bírálatok értékeléseit figyelembe véve – három tudományterületi szekcióban egyenként értékeli a pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatandó pályázatokra és azok sorrendjére. A zsűri az anyagi támogatás mértéke által meghatározott, támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A feltétlenül támogatandó pályázatok összes pályázati támogatása nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. A zsűri javaslatot tesz a támogatás mértékére az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) számára. Az AKT véglegesíti az eredményt, és döntésre megküldi az MTA elnökének.

Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A pályázat eredményéről a pályázók 2017. június 8-áig elektronikus levélben névre szóló értesítést kapnak. Az MTA a támogatásban részesített pályázók nevét, a pályázat címét és a befogadó kutatóhely nevét honlapján (http://www.mta.hu) teszi közzé.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Kifogás

A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével elektronikusan a premium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, illetve az MTA elnökének címezve postára adni:

MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya
1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf. 1000

Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk

• a támogatási intenzitás mértéke 10-100%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó projekt ennyi százalékát fedezi az elnyert támogatás,
• a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg,
• pályázati díj nincs.

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,

b) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.

c) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

d) Támogató a támogatás felhasználását az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázatról további információ kérhető az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályán (premium [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, telefon: +36 1 411 6334).

Budapest, 2017. január 31.


Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

For english version please click here

Letölthető melléklet minták: