Lendület program 2017. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2017–2022

2016. december 1.

A pályázat célja

A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2017-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. 2017-ben az új Lendület-kutatócsoportok támogatására rendelkezésre álló, várhatóan 600 M Ft-ból megközelítőleg 16-18 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – maximum 5 év. Akadémiai kutatóintézet-hálózati csoport vezetője által elnyert sikeres projekt esetén – a 33/2016. (XII. 1.) számú MTA elnöki határozat rendelkezései szerint – a csoportvezető személyi bértámogatásának összege a projekt lezárást követően beépülhet a fogadó kutatóhely költségvetésébe.

for english version please click here (pdf)A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület-támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.

„Célzott Lendület” – Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók. Ebben a támogatási kategóriában – a beérkező pályázatoktól függően – várhatóan 3 kutatócsoport indítható.

Kisgyermeket nevelő kutatók vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybe vevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók számára gyermekenként 2 évnyi korhatárkedvezmény adható az előírt életkorhatárhoz képest. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

Az a kutató, aki bármely kategóriában nyertes pályázóként támogatást kapott, ugyanabban a kategóriában nem nyújthat be újabb pályázatot.

2. A Lendület I. és II. kategóriákban pályázni kizárólag akadémiai intézményekbe és hazai egyetemekre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó akadémiai intézmény vezetője vagy a befogadó egyetem rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A Lendület I. és II. közötti választást a pályázóknak a befogadó kutatóhely vezetőjével egyeztetve kell mérlegelniük.

A „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás legalább felének folyósítását olyan – Magyarországon legalább 2 éve bejegyezett, magyarországi telephellyel rendelkező – gazdasági társaságnak kell vállalnia, amely a magyar versenyszférában tevékenykedik. E kategória támogatási ideje 3, 4 vagy 5 év lehet, amely – a támogatók közös döntése alapján – 3 év esetén legfeljebb 2 évvel, 4 év esetén egy évvel meghosszabbítható.

3. A támogatás minimális összege évi 20 M Ft, maximális összege az I. kategóriában évi 50, a II. kategóriában évi 60 M Ft lehet; a „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás minimális összege az MTA és a gazdasági társaság részéről egyaránt évi 20-20 M Ft, maximális összege pedig – a külső támogatások összegétől függően – az előbbi határoktól eltérhet.

A pályázatban kizárólag új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója nemzetközi értékelés szerint kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérleti témájú pályázatok.

A „Célzott Lendület” kategóriában a kutatónak szabadon publikálható eredményeket és – ezekkel összefüggésben – a támogató gazdasági társaság számára konkrétan hasznosítható eredményeket kell megcéloznia.

4. A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken – indokolt esetben – magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

5. A leendő Lendület I. és II. kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10–15 évben aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és a Lendület-támogatás ideje alatt vagy annak végén ERC (esetleg más nemzetközi) kiválósági pályázatot nyerjenek el (vagy nyertes pályázatban bizonyíthatóan meghatározó szerepű partnernek kell lenniük), vagy Horizont 2020 nagypályázat konzorciumi témavezetői legyenek. Ugyancsak elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a befogadó kutatóhely versenyképességét.

6. A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I., illetve a „Célzott Lendület” kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:

a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy oktatói állás.

b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.

A „Célzott Lendület” kategóriában gazdasági társaságnál szerzett kutatói tapasztalat előnyt jelent.

7. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot Lendület I. és II. kategóriában csak indokolt esetben és kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2017/). A pályázati anyagok feltöltésének határideje:

2017. január 17., 12.00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati weboldalról letölthető nyilatkozatot 1 példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2017. január 17. lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület-pályázat 2017”. A pályázat benyújtásának díja nincs. A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 6279 vagy a +36 1 411 6376 telefonszámokon.

A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer az AAT-ben tárolt adatokat automatikusan átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében kérjük a pályázókat, hogy szükség esetén az AAT-ben tárolt adataikat frissítsék!

Amennyiben a pályázónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 4. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület program weboldalán a pályázat kitöltését a 2. sz. útmutató segíti.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Weblapra történő feltöltéssel:

1. a pályázat adatait;

2. a pályázó adatait;

3. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (a weboldalon található sablon szerint);

4. az ötéves futamidejű kutatási program rövid leírását (a weboldalon található sablon szerint); a „Célzott Lendület” kategória esetében a pályázatban megjelölt támogatási időre vonatkozó kutatási program rövid leírását a támogató gazdasági társasággal egyeztetett részletességben; továbbá – a bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázók esetében, a 33/2016. (XII. 1.) sz. elnöki határozat 2. sz. függeléke szerint – a pályázó esetleges javaslatait az éves kutatási jelentések bírálati szempontrendszerének fő irányaira;

5. az első három évre vonatkozó feladatok megoldásának részletes munkatervét éves bontásban (a weboldalon található sablon szerint);

6. a teljes támogatási időszakra összesített költségtervet éves bontásban, szöveges indoklással ellátva (a weboldalon található sablon szerint);

7. a kutatási terv személyi és intézményi előzményeit:

a) a kutatás vezetőjének és meghatározó résztvevőinek szakmai önéletrajzát, publikációinak listáját, a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait;

b) a befogadó kutatóhely állásfoglalását (a weboldalon található sablon szerint) arra vonatkozóan, hogy a tervezett kutatás hogyan illeszkedik a kutatóközpont /önálló jogi személy kutatóintézet / egyetem stratégiai terveibe, miért ezt az irányt támogatják. Helyben maradásra történő pályázat esetén itt kérjük annak indoklását, hogy a pályázó miért jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre nyújt be pályázatot, pályázata miben különbözik más (pl. NKFIH) kutatási témapályázatoktól;

c) a befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának, valamint annak bemutatását, hogy a befogadó kutatóhely mivel járul hozzá a tervezett kutatás eredményes végrehajtásához (amennyiben a befogadó kutatóhely a témára anyagi erőforrásokat csoportosít át, annak pontos bemutatását);

8. a pályázó benyújtott ERC-pályázatának megnevezését, a pályázat benyújtásának évét és a minősítést és/vagy már elnyert ERC-pályázatának témáját, kezdési és befejezési évét, amennyiben ezekkel rendelkezik;

9. legalább öt – lehetőleg külföldi vagy külföldön élő magyar – kutató megnevezését, akik a pályázat értékelését szakmailag magas színvonalon el tudják végezni, és esetükben összeférhetetlenségre utaló körülmény nem merülhet fel. Emellett a pályázó olyan személyeket is megnevezhet, akiket nem kíván saját pályázata bírálójaként látni.

Eredeti dokumentum benyújtásával:

10. postai úton: a 3. mellékletben szereplő, a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt nyilatkozatot (a nyilatkozat a pályázati weboldalról letölthető); a „Célzott Lendület” kategória esetén a támogató gazdasági társaság kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozatot;

11. három olyan elismert kutató ajánlását, akik nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a befogadó kutatóhellyel (a „Célzott Lendület” kategória esetében az egyik ajánlás a forrást biztosító gazdasági társaság – a tervezett támogatási időszakról, valamint a támogatás mértékéről és formájáról nyilatkozó – kötelezettségvállalásával helyettesítendő), az ajánlásokat az ajánlók közvetlenül juttatják el a Kutatási Pályázatok Főosztályának postai vagy elektronikus címére.

A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek; (2) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be; (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes.

Kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül elektronikusan lehet benyújtani a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre. A kifogást egyidejűleg a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított legkésőbb 10. napig az MTA elnökének címezve postára kell adni (MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.).

A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a pályázó kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön tevékenykedő, hazatelepülni kívánó kutatók.

A Támogató saját forrás meglétét nem követeli meg, de előnyt jelenthet, ha a kutatócsoport megalakításakor a befogadó kutatóhely írásbeli kötelezettséget vállal, hogy az elnyert akadémiai támogatást kiegészíti saját gazdasági és humánerőforrásaiból.

Az értékelés két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább három, az MTA elnöke által felkért (hazai vagy külföldi) szakember anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg csökkentésére. A pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket a bírálók (majd a zsűri is) érvényesítik.

Pontozásos értékelés a Lendület I. és II. kategóriában

A) A kutatási program átfogó szakértői értékelése a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján (l. Részvételi feltételek 3. pontja). Itt lehet figyelembe venni a kutatás gazdasági hasznosíthatóságát, fejlesztési lehetőségeit / a kutatások relevanciáját a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulását a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez. A három megközelítés közül értelemszerűen az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)

B) A pályázó utolsó 5 évi (2012–2016 közötti) tudományos teljesítményének értékelése. A tudományos tevékenység értékelésénél a pályázó legjelentősebb tudományos eredményét, hivatkozásainak számát, publikációs tevékenységének szerkezetét és publikációinak számát az itt felsorolt fontossági sorrendben kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)

C) A pályázó eddigi teljes tudományos tevékenységének B) pont szerinti értékelése. (maximum 20 pont)

D) A pályázó önálló pályázati tevékenysége az elmúlt 5 évben. (maximum 10 pont)

E) A befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának és annak megítélése, hogy a befogadó kutatóhely kötelezettségvállalásában leírt, a pályázat céljaira átcsoportosítandó emberi és/vagy anyagi erőforrásai milyen mértékben segítik elő a pályázati tervben leírt kutatás eredményes megvalósítását. (maximum 10 pont)

A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.

Összesen maximum: 100 pont

A „Célzott Lendület” kategória pontozásos értékeléséhez a Lendület I. és II. kategória értékelési szempontjai mellett (max. 100 pont) 0100 pont közötti intervallumban a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjait is figyelembe kell venni. A „Célzott Lendület” kategóriában az elérhető összpontszám tehát 200 pont.

Szöveges értékelés a Lendület I., II. és a „Célzott Lendület” kategóriában:

F) A fenti A)–E) pontok szöveges értékelése (egyenként – szóközökkel – átlagosan legfeljebb 1500 karakter terjedelemben).

G) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem).

H) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e az éves költségtervet. Amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási program megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért és vezetett nyilvános értékelő zsűri – az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok és a pontszámok közötti eltérések figyelembevételével – értékeli a pályázatokat (pontszámmal, tekintetbe véve a pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket), majd mindezek alapján dönt a támogatandó pályázatokról és sorrendjükről a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül.

A zsűri a Lendület programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűrinek lehetősége van a Lendület II. kategóriában induló pályázókat átsorolni a Lendület I. kategóriába. A támogatási intenzitás mértéke a Lendület I. és II. esetén 60–100%, a „Célzott Lendület” esetén 30-50%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó feladat ennyi százalékát fedezi az elnyert akadémiai támogatás. A „Célzott Lendület” kategóriában benyújtott pályázatok sorrendjét a zsűri a bírálatok és a hasznosíthatósági értékelés alapján állapítja meg.

A támogatásról mindezek alapján és – amennyiben a zsűri ezt javasolja – a jelöltek meghallgatását követően az MTA elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak, majd a sajtónyilvános eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül megkapják a pályázatukról készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A támogatás feltételei a Lendület I. és II. kategóriában

A költségvetési támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves támogatási összegeket a Magyar Tudományos Akadémia a fejezet költségvetésében a Lendület program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében állapítja meg.

A támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről évente kötött támogatási szerződés rendelkezik, amelyet a Lendület-kutatócsoportot befogadó akadémiai intézménnyel az MTA Titkárság, a Lendület-kutatócsoportot befogadó egyetemekkel az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
(MTA TKI) köt meg. Az első év támogatási szerződésének megkötésére az eredményhirdetést követő 5 hónapon belül kerül sor.

A támogatás személyi és dologi költségekre egyaránt felhasználható. A támogatás mind az akadémiai intézményekbe, mind az egyetemekre sikerrel pályázók esetében tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait. Akadémiai intézménybe sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó akadémiai intézménynél nem állt alkalmazásban) határozott idejű, 4 évre szóló közalkalmazotti kinevezést kap, amely az alábbiakban részletezett értékelés alapján 1 évvel meghosszabbítható. Egyetemre sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó egyetemnél nem állt alkalmazásban) az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájától (MTA TKI) határozott idejű, 4 évre szóló közalkalmazotti kinevezést kap, amely az alábbiakban részletezett értékelés alapján 1 évvel meghosszabbítható.

A kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület I. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének másfélszerese (2017-től várhatóan 792 000 Ft/hó), a Lendület II. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (2017-től várhatóan 1 056 000 Ft/hó). A Lendület-nyertesek a szerződéskötés után az MTA-tól kapott egyéb ösztöndíjakról (pl. Bolyai-ösztöndíj) kötelesek lemondani. A befogadó kutatóhely állományába tartozó jelentkező esetén az akadémiai intézmény, illetve az MTA TKI csak a jelentkező kinevezése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény és járulékai különbségét kapja meg a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére határozott időre megállapított havi keresetkiegészítésként (egyetemek esetén legfeljebb 5 éven át).

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezen felül – mind az akadémiai intézményekben, mind az egyetemeken – egy vagy több kutató illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente jelentést készíteni az MTA elnöke számára, aki a jelentést szakértőkkel és az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) szakbizottságaival értékelteti, a vonatkozó fejezetet irányító szervi rendelkezésben foglalt eljárásban és feltételekkel.

A 33/2016. (XII. 1.) számú „A Lendület-kutatócsoportok éves, hároméves és ötéves kutatómunkája értékelésének, továbbá a kutatócsoport-vezetők véglegesítésének eljárásrendjéről” szóló MTA elnöki határozat részletes tájékoztatást ad a Lendület I. és II. kutatócsoportok teljesítményének értékelési rendjéről és tartalmi követelményeiről. A bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázó kutatók a pályázati anyagban javaslatot tehetnek arra, hogy a támogatás odaítélése esetén a projekt főbb elbírálási szempontjai a 33/2016. (XII. 1.) számú elnöki határozat 2. számú függelékében leírt mely eljárásrend szerint érvényesüljenek.

Amennyiben a kutatócsoport az értékelés szerint 3 év alatt nem ér el a célkitűzésnek megfelelő eredményeket, a csoport kiemelt támogatását az MTA elnöke által meghatározott időpontban (általában az értékelés tárgyévét követő év január 1-jén) meg kell szüntetni. Ez akadémiai intézményekben működő kutatócsoportok esetében – az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozóan – a következő támogatáscsökkentést jelenti:

azon kutatócsoportok esetében, amelyekben a kutatócsoport vezetője a pályázatot megelőzően is az akadémiai intézmény állományába tartozott, a kutatócsoport-vezető illetményét az eredeti kinevezése szerinti összegre kell csökkenteni;

a korábban nem a befogadó akadémiai intézménynél alkalmazásban álló kutatócsoport-vezető esetén az illetményt a közalkalmazotti jogviszonya alapján őt megillető (besorolása szerinti) összegre kell csökkenteni;

továbbá a dologi, a rezsi- és a kötelezettségvállalással nem terhelt beruházási támogatást a felére kell csökkenteni.

Amennyiben az egyetemeken a Lendület program keretében működő kutatócsoportok első 3 évben elért tudományos teljesítménye nem megfelelő, az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez szükséges.

Az ötödik támogatási év második felében az MTA elnöke szakértőkkel elbíráltatja a kutatócsoport és vezetője tudományos teljesítményét. Sikeres működés (a tudományos teljesítmény „kiváló” vagy „jó” minősítése) esetén az akadémiai intézményben működő Lendület-kutatócsoport vezetője határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezést kaphat. Ez esetben az MTA elnöke a csoportvezető kutatómunkájához köthető személyi bértámogatást biztosít az akadémiai intézmény számára, melynek összege

• a csoportvezetőnek a Lendület program keretében az Akadémia által biztosított illetménye, valamint annak járulékai (mely összeg a csoportvezető javadalmazására fordítandó a pályázat lezárását követő 5 évig, de legfeljebb addig, amíg a csoportvezető a befogadó akadémiai kutatóhelyen közalkalmazott);

• továbbá a tudományos munkatárs munkakör garantált illetménye, valamint annak járulékai, további egy fő kutató alkalmazásának támogatása céljából.

Amennyiben az ötéves periódus végén az MTA azt állapítja meg, hogy a kutatócsoport működése nem volt sikeres (a tudományos teljesítmény „megfelelő” vagy „nem eredményes” minősítésével), az MTA elnöke a pályázattal kapcsolatos minden támogatást megvon az akadémiai intézménytől.

Az ötéves periódus végén az egyetemeken a Lendület-kutatócsoport akadémiai támogatása az értékeléstől függetlenül megszűnik.

A kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vesznek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője időközben ERC-pályázatot nyer, – az MTA elnökének döntése alapján – lehetőség van a Lendület-projekt támogatási szerződésének közös módosítására.

A támogatás feltételei a „Célzott Lendület” kategóriában

E kategóriában a projekt támogatásának legalább a felét, legfeljebb a 70%-át a gazdasági társaság, legalább a 30%-át, legfeljebb a felét a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja. A gazdasági társaság által biztosított támogatási részre a befogadó intézmény a gazdasági társasággal közvetlenül szerződik.

A Magyar Tudományos Akadémia által nyújtott támogatás személyi, dologi és rezsiköltségekre egyaránt felhasználható.

A gazdasági társaság által nyújtott támogatás személyi, dologi és rezsiköltségekre szintén felhasználható, tartalmazhatja a foglalkoztatással biztosított munkabért és annak járulékait, egyéb személyi jellegű juttatásokat, dologi kiadások, eszköz vagy szolgáltatás beszerzésének fedezetét.

Amennyiben a gazdasági társaság által nyújtott támogatás nem tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait, a kutatócsoport vezetője határozott idejű közalkalmazotti kinevezést kap a Lendület I. és II. kategóriákra vonatkozó feltételekkel, és illetménye a Lendület II. kategóriához igazodik: a jelenlegi tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (2017-től várhatóan 1 056 000 Ft/hó).

A kutatócsoport működésének értékelését ebben a kategóriában a gazdasági társaság végzi, együttműködve a Magyar Tudományos Akadémiával. Három-, illetve négyéves támogatási időszak esetében annak végén az MTA és a gazdasági társaság közösen dönthet a támogatás meghosszabbításáról azzal, hogy a meghosszabbított támogatási időszak nem haladhatja meg az öt évet. A hosszabbítás hiányában – illetőleg az esetleges hosszabbítás végén, valamint ötéves támogatási időszak esetében annak végén – az akadémiai támogatás az értékeléstől függetlenül megszűnik. Amennyiben az 5 év letelte előtt a gazdasági társaság értékelése a kutatást eredménytelennek nyilvánítja, az akadémiai támogatás is megszűnik.

További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy:

a) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
a pályázati kiírást előkészítő,
a pályázatot kiíró,
a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
a döntéshozó
személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

b) Támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

Budapest, 2016. december 1.

Lovász László
az MTA elnöke