Lendület program 2019. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2019–2024

2019. január 22.

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)Lendület program keretében pályázati felhívást tesz közzé 2019-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 66. Kutatási és fejlesztési feladatok alcím, 4. Akadémiai kiválósági programok támogatása jogcímcsoport terhére a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Lendület program alcím javára átcsoportosított előirányzatban rendelkezésre álló keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására várhatóan 540 M Ft fordítható, amelyből legfeljebb 15 új kutatócsoport indítására van lehetőség 2019. július 1. és 2019. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év. A 2020. és az azt követő években esedékes támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben az MTA rendelkezésére álljon. Akadémiai kutatóintézeti csoport vezetője által elnyert sikeres projekt esetén – a 33/2016. (XII. 1.) számú MTA elnöki határozat rendelkezései szerint, elnöki döntéssel, továbbá annak függvényében, hogy a mindenkori költségvetési támogatás a beépülésre milyen mértékben biztosít pénzügyi fedezetet – a csoportvezető személyi bértámogatásának összege a projekt lezárást követően beépülhet a fogadó kutatóhely for english version please click here (pdf)költségvetésébe.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.

„Célzott Lendület” – Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók. A „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás legalább felének (forint átutalással történő) folyósítását olyan – Magyarországon legalább 2 éve bejegyezett, magyarországi székhellyel rendelkező – gazdasági társaságnak kell vállalnia, amely a magyar versenyszférában tevékenykedik. Ebben a kategóriában a kutatónak szabadon publikálható eredményeket, és – ezekkel összefüggésben – a támogató gazdasági társaság tevékenységéhez illeszkedő, konkrétan hasznosítható eredményeket kell megcéloznia. E kategória tervezett támogatási ideje 3, 4, vagy 5 év lehet a jelen kiírás első bekezdése szerinti feltételekkel, amely – a támogatók közös döntése alapján – 3 év esetén legfeljebb 2 évvel, 4 év esetén egy évvel meghosszabbítható.

Bármely kategóriában, kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

Az a kutató, aki bármely kategóriában nyertes pályázóként támogatást kapott, ugyanabban a kategóriában nem nyújthat be újabb pályázatot.

2. A Lendület program keretében pályázni kizárólag akadémiai intézményekben és hazai felsőoktatási intézményekben folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó akadémiai intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A Lendület kategóriák közötti választást a pályázóknak a befogadó kutatóhely vezetőjével egyeztetve kell mérlegelniük.

A pályázatban kizárólag új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója - nemzetközi értékelés szerint - kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérleti témájú pályázatok.

3. A támogatás vissza nem térítendő, minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I. kategóriában évi 50 millió Ft, a Lendület II. kategóriában évi 60 millió Ft lehet; a „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás minimális összege az MTA és a gazdasági társaság részéről egyaránt évi 25-25 millió Ft, maximális összege pedig – a külső támogatások összegétől függően – az előbbi határoktól eltérhet. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken – indokolt esetben – magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

5. A leendő Lendület I. és II. kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10–15 évben aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és a Lendület-támogatás ideje alatt vagy annak végén ERC (esetleg más nemzetközi) kiválósági pályázatot nyerjenek el vagy nyertes pályázatban bizonyíthatóan meghatározó szerepű partnernek kell lenniük. Ugyancsak elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a befogadó kutatóhely versenyképességét.

6. A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I., illetve a „Célzott Lendület” kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:
a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy oktatói állás.
b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.

7. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot Lendület I. és II. kategóriában csak indokolt esetben, és kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2019/). A pályázati anyagok feltöltésének határideje

  • a Lendület I. és Lendület II. kategóriákban pályázók számára:

2019. március 8. 12:00 (közép-európai idő szerint);

  • a „Célzott Lendület” kategóriában pályázók számára:

2019. március 22. 12:00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati weboldalról letölthető nyilatkozatot egy példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület-pályázat 2019”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok)
+36 1 411 6100/550 (élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematika és természettudományok).

A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében kérjük a pályázókat, hogy szükség esetén az AAT-ben tárolt adataikat frissítsék.

Amennyiben a pályázónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 4. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület program weboldalán a pályázat elkészítését a 2. sz. útmutató segíti.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Weblapra történő feltöltéssel:

1. a pályázat adatait;
2. a pályázó adatait;
3. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (a weboldalon található sablon szerint);
4. az ötéves futamidejű kutatási program rövid leírását (a weboldalon található sablon szerint); a „Célzott Lendület” kategória esetében a pályázatban megjelölt támogatási időre vonatkozó kutatási program rövid leírását a támogató gazdasági társasággal egyeztetett részletességben; továbbá – a bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázók esetében, a 33/2016. (XII. 1.) sz. elnöki határozat 2. sz. függeléke szerint – a pályázó esetleges javaslatait az éves kutatási jelentések bírálati szempontrendszerének fő irányaira;
5. az első három évre vonatkozó feladatok megoldásának részletes munkatervét éves bontásban (a weboldalon található sablon szerint);
6. a teljes támogatási időszakra összesített költségtervet éves bontásban, szöveges indoklással ellátva (a weboldalon található sablon szerint), „Célzott Lendület” kategória esetében külön részletezve az akadémiai támogatás, illetve a gazdasági társaság által nyújtott támogatás felhasználásának költségtervét;
7. a kutatási terv személyi és intézményi előzményeit:
a) a kutatás vezetőjének és meghatározó résztvevőinek szakmai önéletrajzát, publikációinak listáját, a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait;
b) a befogadó kutatóhely állásfoglalását (a weboldalon található sablon szerint) arra vonatkozóan, hogy a tervezett kutatás hogyan illeszkedik a kutatóközpont/önálló jogi személy kutatóintézet/egyetem stratégiai terveibe, miért ezt az irányt támogatják. Helyben maradásra történő pályázat esetén itt kérjük annak indoklását, hogy a pályázó miért jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre nyújt be pályázatot, pályázata miben különbözik más (pl. NKFIH) kutatási témapályázatoktól;
c) a befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának, valamint annak bemutatását, hogy a befogadó kutatóhely mivel járul hozzá a tervezett kutatás eredményes végrehajtásához (amennyiben a befogadó kutatóhely a témára anyagi erőforrásokat csoportosít át, annak pontos bemutatását);
8. a pályázó benyújtott ERC-pályázatának megnevezését, a pályázat benyújtásának évét és a minősítést és/vagy már elnyert ERC-pályázatának témáját, kezdési és befejezési évét, amennyiben ezekkel rendelkezik;
9. legalább öt – lehetőleg külföldi vagy külföldön élő magyar – kutató megnevezése, akik a pályázat értékelését szakmailag magas színvonalon el tudják végezni, és esetükben összeférhetetlenségre utaló körülmény nem merülhet fel. Emellett a pályázó olyan személyeket is megnevezhet, akiket nem kíván saját pályázata bírálójaként látni.

Eredeti dokumentum benyújtásával:

10. postai úton: a 3. mellékletben szereplő, a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt nyilatkozatot (a nyilatkozat a pályázati weboldalról letölthető); a „Célzott Lendület” kategória esetén a támogató gazdasági társaság kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozatot is;
11. három olyan elismert kutató ajánlását, akik nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a befogadó kutatóhellyel (a „Célzott Lendület” kategória esetében az egyik ajánlás a forrást biztosító gazdasági társaság – a tervezett támogatási időszakról, valamint a támogatás mértékéről és formájáról nyilatkozó – kötelezettségvállalásával helyettesítendő). A pályázat nyelvén megírt ajánlásokat az ajánlók közvetlenül juttatják el az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályának postai vagy elektronikus címére (1051 Budapest, Nádor utca 7., illetve lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu).

A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön élő és külföldi munkájuk során már nemzetközileg elismert, jelentős eredményeket elért, hazatelepülni kívánó kutatók.

Az értékelés két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább három, az MTA elnöke által felkért (hazai vagy külföldi) szakember anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg csökkentésére. A pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket a bírálók (majd a zsűri is) érvényesítik.

Pontozásos értékelés a Lendület I. és II. kategóriában

A) A kutatási program átfogó szakértői értékelése, a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján (ld. részvételi feltételek 2. pontja). Itt lehet figyelembe venni a kutatás gazdasági hasznosíthatóságát, fejlesztési lehetőségeit / a kutatások relevanciáját a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulását a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez. A három megközelítés közül értelemszerűen az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)

B) A pályázó utolsó 5 kutatási éve tudományos teljesítményének értékelése. A tudományos tevékenység értékelésénél a pályázó legjelentősebb tudományos eredményét, hivatkozásainak számát, publikációs tevékenységének szerkezetét és publikációinak számát az itt felsorolt fontossági sorrendben kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)

C) A pályázó eddigi teljes tudományos tevékenységének B) pont szerinti értékelése. (maximum 20 pont)

D) A pályázó önálló pályázati tevékenysége az utolsó 5 kutatási évében. (maximum 10 pont)

E) A befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának és annak megítélése, hogy a befogadó kutatóhely kötelezettségvállalásában leírt, a pályázat céljaira átcsoportosítandó emberi és/vagy anyagi erőforrásai milyen mértékben segítik elő a pályázati tervben leírt kutatás eredményes megvalósítását. (maximum 10 pont)

A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.
Összesen maximum: 100 pont

A „Célzott Lendület” kategória pontozásos értékeléséhez a Lendület I. és II. kategória értékelési szempontjai mellett (max. 100 pont) 0-100 pont közötti intervallumban a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjait is figyelembe kell venni. A „Célzott Lendület” kategóriában az elérhető összpontszám tehát 200 pont.

Szöveges értékelés a Lendület I., II. és a „Célzott Lendület” kategóriában:

F) A fenti A)–E) pontok szöveges értékelése (egyenként – szóközökkel – átlagosan legfeljebb 1500 karakter terjedelemben).

G) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem).

H) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e a pályázat benyújtott költségtervét. Amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási program megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért értékelő zsűri – az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok, a pontszámok közötti eltérések és az előnyt jelentő pályázati feltételek figyelembevételével – értékeli és rangsorolja a pályázatokat, majd mindezek alapján az MTA elnöke számára javaslatot tesz a támogatandó pályázatokról és sorrendjükről.

A zsűri a Lendület programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűrinek lehetősége van a Lendület II. kategóriában induló pályázókat átsorolni a Lendület I. kategóriába. A támogatási intenzitás mértéke a Lendület I. és II. esetén 60–100%, a „Célzott Lendület” esetén 30-50%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó feladat ennyi százalékát fedezi az elnyert akadémiai támogatás. A „Célzott Lendület” kategóriában benyújtott pályázatok sorrendjét a zsűri a bírálatok és a gyakorlati megvalósíthatóság alapján állapítja meg.

A támogatásról mindezek alapján és – amennyiben a zsűri ezt javasolja – a jelöltek meghallgatását követően az MTA elnöke dönt a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak, majd a sajtónyilvános eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül a pályázati felületen megtekinthetik a pályázatukról készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A támogatói okirat feltételeinek teljesítése esetén a pályázati támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves költségvetési támogatási összegeket az MTA a fejezet költségvetésében a Lendület program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében állapítja meg.

A költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről támogatói okirat rendelkezik, amelyet az MTA Titkárság akadémiai kutatócsoport esetében a befogadó akadémiai intézmény, egyetemi kutatócsoport esetében az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (a továbbiakban: MTA TKI) részére bocsát ki. Ezen kívül, „Célzott Lendület” pályázat támogatása esetén az MTA és a gazdasági társaság (mint támogatók) valamint a befogadó kutatóhely – és egyetemi csoport esetében a TKI – (mint támogatott(ak)) egymással szerződésben állapodnak meg a támogatás felhasználásának részletes szabályairól, a támogatott tevékenység megvalósításának értékelésének módjáról és a támogatással létrejött eredményhez kapcsolódó jogosultságok átadásának lehetőségéről.

A támogatói okirat kibocsátására az eredményhirdetést követő 5 hónapon belül kerül sor. A Lendület kutatócsoport-vezetők a támogatói okirat hatályba lépését követően az MTA-tól kapott egyéb ösztöndíjakról és kutatási támogatásokról (pl. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Prémium posztdoktori támogatás) kötelesek lemondani.

Támogatási feltételek a Lendület I. és II. kategóriában

A támogatás személyi és dologi költségekre egyaránt felhasználható. A támogatás mind az akadémiai intézményekbe, mind az egyetemekre sikerrel pályázók esetében tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait. Akadémiai intézménybe sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó akadémiai intézménynél nem állt alkalmazásban) határozott idejű és teljes munkaidejű foglalkoztatásra szóló közalkalmazotti kinevezést kap. Egyetemre sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető, amennyiben a Lendület támogatás időszaka alatt a befogadó egyetemnél nem áll alkalmazásban, az MTA TKI-tól határozott idejű és teljes munkaidejű foglalkoztatásra szóló közalkalmazotti kinevezést kap. Az egyetemi kutatócsoport vezetője, amennyiben a Lendület támogatási időszakban a befogadó egyetemnél alkalmazásban áll, az MTA TKI-tól részfoglalkoztatásra irányuló közalkalmazotti kinevezést kap.

Elvárás, hogy a kutatócsoport-vezető a Lendület támogatás időszakában teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszonyban legyen a befogadó intézménynél, vagy – egyetemi Lendület-projekt esetében – a TKI-nál, és munkaideje legalább 50%-át (legalább 0,5 FTE értéket) a Lendület-projekt megvalósítására kell fordítania. Más pályázati és projekt részvételeinek beszámításával az együttes FTE-érték a Lendület-projekt egyetlen időszakában sem haladhatja meg az 1-et.

A kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület I. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének másfélszerese (bruttó 831 600 Ft/hó), a Lendület II. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (bruttó 1 108 800 Ft/hó). A befogadó kutatóhely állományába tartozó jelentkező esetén az akadémiai intézmény, illetve az MTA TKI csak a jelentkező kinevezése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény és járulékai különbségét kapja meg a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére határozott időre megállapított havi kereset-kiegészítésként (egyetemek esetén legfeljebb 5 éven át).

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezen felül – mind az akadémiai intézményekben, mind az egyetemeken – egy vagy több kutató illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. A projekt terhére foglalkoztatási jogviszony keretében alkalmazott kutatók akadémiai kutatócsoport esetében a befogadó akadémiai intézménynél, egyetemi kutatócsoport esetében az MTA TKI-nál kapnak közalkalmazotti kinevezést. A kutatócsoport tagja és vezetője a nyertes pályázati projekttel azonos kutatási tevékenységet más jogviszonyában nem végezhet.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente jelentést készíteni az MTA elnöke számára, aki a jelentést szakértőkkel és az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) szakbizottságaival értékelteti, a vonatkozó fejezetet irányító szervi rendelkezésben foglalt eljárásban és feltételekkel.

A 33/2016. (XII. 1.) számú „A Lendület-kutatócsoportok éves, hároméves és ötéves kutatómunkája értékelésének, továbbá a kutatócsoport-vezetők véglegesítésének eljárásrendjéről” szóló MTA elnöki határozat részletes tájékoztatást ad a Lendület I. és II. kutatócsoportok teljesítményének értékelési rendjéről és tartalmi követelményeiről. A bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázó kutatók a pályázati anyagban javaslatot tehetnek arra, hogy a támogatás odaítélése esetén a projekt főbb elbírálási szempontjai – a 33/2016. (XII. 1.) számú elnöki határozat 2. számú függelékében leírtak alapján – mely eljárásrend szerint érvényesüljenek.

Amennyiben a kutatócsoport az értékelés szerint 3 év alatt nem ér el a célkitűzésnek megfelelő eredményeket, a csoport kiemelt támogatását az MTA elnöke által meghatározott időpontban (általában az értékelés tárgyévét követő év január 1-jén) meg kell szüntetni. Ez akadémiai intézményekben működő kutatócsoportok esetében – az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozóan – a következő támogatáscsökkentést jelenti:

  • azon kutatócsoportok esetében, amelyekben a kutatócsoport vezetője a pályázatot megelőzően is az akadémiai intézmény állományába tartozott, a kutatócsoport-vezető illetményét az eredeti kinevezése szerinti összegre kell csökkenteni;
  • a korábban nem a befogadó akadémiai intézménynél alkalmazásban álló kutatócsoport-vezető esetén az illetményt a közalkalmazotti jogviszonya alapján őt megillető (besorolása szerinti) összegre kell csökkenteni;
  • továbbá a dologi, a rezsi- és a kötelezettségvállalással nem terhelt beruházási támogatást a felére kell csökkenteni.

Amennyiben az egyetemeken a Lendület program keretében működő kutatócsoportok első 3 évben elért tudományos teljesítménye nem megfelelő, az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez szükséges.

Az ötödik támogatási év második felében az MTA elnöke szakértőkkel elbíráltatja a kutatócsoport és vezetője tudományos teljesítményét. Sikeres működés (a tudományos teljesítmény „kiváló” vagy „jó” minősítése) – és az MTA elnökének támogató döntése – esetén, továbbá amennyiben a mindenkori költségvetési támogatás ennek pénzügyi fedezetét biztosítja, az akadémiai intézményben működő Lendület-kutatócsoport vezetője határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezést kap. Ez esetben a csoportvezető további kutatómunkájához köthető személyi bérköltségek biztosítása céljából a befogadó akadémiai kutatóközpont/kutatóintézet éves költségvetésébe beépül:

  • a csoportvezetőnek a Lendület program keretében az MTA által biztosított illetménye, valamint annak járulékai (mely összeg a csoportvezető javadalmazására fordítandó a pályázat lezárását követően legalább 5 évig, de legfeljebb addig, amíg a csoportvezető a befogadó akadémiai kutatóhelyen közalkalmazott);
  • továbbá a tudományos munkatárs munkakör garantált illetménye, valamint annak járulékai, további egy fő kutató alkalmazásának támogatása céljából.

Amennyiben az ötéves periódus végén az MTA azt állapítja meg, hogy a kutatócsoport működése nem volt sikeres (a tudományos teljesítmény „megfelelő” vagy „nem eredményes” minősítésével), az MTA elnöke a pályázattal kapcsolatos minden támogatást megvon az akadémiai intézménytől.
Az egyetemeken a Lendület-kutatócsoport akadémiai támogatása az ötéves periódus végén az értékeléstől függetlenül megszűnik.

A kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vesznek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője időközben ERC-pályázatot nyer, – az MTA elnökének döntése alapján – lehetőség van a Lendület-projekt támogatói okiratának módosítására.

Támogatási feltételek a „Célzott Lendület” kategóriában

E kategóriában a projekt támogatásának legalább a felét, legfeljebb a 70%-át a gazdasági társaság, legalább a 30%-át, legfeljebb a felét az MTA biztosítja. A projekt elindításának feltétele, hogy a támogatás folyósításáról, a projektből fakadó szellemi tulajdonjogokról, a publikációs elvárásokról és lehetőségekről, valamint az évenkénti szakmai értékelésekről az MTA, a gazdasági társaság és a támogatott(ak) között megállapodás szülessen.

Az MTA által nyújtott támogatás személyi, dologi és rezsi költségekre egyaránt felhasználható. A gazdasági társaság által nyújtott támogatás személyi, dologi és rezsi költségekre szintén felhasználható, tartalmazhatja a foglalkoztatással biztosított munkabért és annak járulékait, egyéb személyi jellegű juttatásokat, dologi kiadások, eszköz vagy szolgáltatás beszerzésének fedezetét. A támogatás módja: forint átutalás a támogatói okiratban meghatározott határnappal. Egyetemi befogadó hellyel benyújtott pályázat esetében – egyetértése esetén – az egyetem a gazdasági társaság támogatását fogadó intézmény.

A kutatócsoport-vezető, valamint az akadémiai támogatás terhére foglalkoztatási jogviszony keretében alkalmazott további kutatók akadémiai kutatócsoport esetében a befogadó akadémiai intézménynél, egyetemi kutatócsoport esetében az MTA TKI-nál kapnak közalkalmazotti kinevezést. Amennyiben a gazdasági társaság által nyújtott támogatás nem tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait, a kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület II. kategóriához igazodik: a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (bruttó 1 108 800 Ft/hó).

A kutatócsoport működésének évenkénti értékelését ebben a kategóriában a gazdasági társaság és az MTA együttműködve végzi. Három, illetve négy éves támogatási időszak esetében, annak végén az MTA és a gazdasági társaság közösen dönthet a támogatás meghosszabbításáról azzal, hogy a meghosszabbított támogatási időszak nem haladhatja meg az öt évet. A hosszabbítás hiányában – illetőleg az esetleges hosszabbítás végén, valamint öt éves támogatási időszak esetében annak végén – az akadémiai támogatás az értékeléstől függetlenül megszűnik. Amennyiben az 5 év letelte előtt az együttműködésben végzett értékelésen belül a gazdasági társaság valamely éves értékelése a kutatást eredménytelennek nyilvánítja és ez alapján a további támogatást megszünteti, az akadémiai támogatás is megszűnik.

A kutatás eredményeként keletkező valamennyi szellemi termékhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogot, iparjogvédelmi vagyoni jogot, üzleti titkot és védett ismeretet az MTA át kíván ruházni a gazdasági társaság számára, ellenérték fejében, legkésőbb a támogatás utolsó évét követő 30 napon belül, az eredmény további hasznosítása érdekében. Az ellenérték számítása az MTA részéről nyújtott támogatás százalékos arányában történik Felek megállapodása szerint. A mérték nem haladja meg az MTA támogatásának 50 %-át.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
- a döntéshozó
személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében.
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik. A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely (egyetemi kutatócsoportok esetében a TKI) a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából kezeli.
b)A személyes adatkezelés jogalapja, az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója a https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato20180525.pdf
elektronikus címen érhető el.

Budapest, 2019. január 21.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke