Ismét meghirdették az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat

2019. december 6.

Jelentkezési felhívás az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj elnyerésére
2020. év

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, az MTA Alapszabálya 6. § (2) bekezdése alapján jelentkezési felhívást tesz közzé az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági A pályázati kiírás pdf formátumban innen letölthetőPályadíj elnyerésére.

1. A Pályadíj célja

Az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat (a továbbiakban: Pályadíj) az MTA elnöke – dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála magánszemély hagyatéki intézkedése alapján – a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók környezetvédelmi kutatási eredményeinek elismerésére hozta létre abból a célból, hogy a tudomány eszközeivel és lehetőségeivel elősegítse a lokális és globális emberi környezet megóvását, a biológiai sokszínűség védelmét, környezetbarát technológiák kifejlesztését, meghonosítását.

2. A Pályadíj formája és mértéke

A Pályadíj a jelen felhívásra történő jelentkezés útján nyerhető el. A nyertes Pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az elismeréshez adható jutalom összege pályadíjanként bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint. A 2020. évi jelentkezési felhívásban is legfeljebb három Pályadíj nyerhető el, amelyeket az MTA elnöke a Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan adományoz.

3. A Pályadíjjal támogatottak köre

a) A Pályadíj elnyerésére jelentkezhet (igénybejelentést tehet) minden olyan kutatói feladatokat ellátó személy, aki
– magyar állampolgár,
– a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 35. életévét még nem töltötte be, valamint
– kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) közalkalmazottként, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzi. Az intézménynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazolnia kell.

b) Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén az 3.1. pontban meghatározott pályázati korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült, ide nem értve a táppénzt.

c) Nem támogatható azon fiatal kutató jelentkezése, aki folyóiratban megjelent munkájával korábban már Akadémiai Ifjúsági Díjat nyert, és ugyanazt a tudományos közleményt kívánja benyújtani.

d) A Pályadíjat ugyanazon személy 5 éven belül ismételten nem nyerheti el.

4. A jelentkezés tartalmi követelményei

A Pályadíj elnyerésére olyan 5 évnél nem régebbi, folyóiratban közölt, kiemelkedő környezetvédelmi tudományos pályamunkával lehet jelentkezni, amely jelentős tudományos értéket képvisel.

A pályamunkához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
– pályamű: 5 évnél nem régebbi, folyóiratban közölt, kiemelkedő környezetvédelmi tudományos munka,
– a pályamű rövid, maximum egy oldal terjedelmű magyar összefoglalója,
– szakmai önéletrajz,
– publikációs jegyzék,
– tudománymetriai mutatók (tudományos publikációk száma, összesített impaktfaktor, hivatkozások száma),
– a kutatóhely vezetője által kiállított, az esélyharmonizációs követelményeknek való megfelelésről szóló igazolás (a korhatár-kedvezmény igénybevételének szándéka esetén).

5. A jelentkezés formai követelményei (a benyújtás módja, helye és határideje)

A pályamunkát és csatolmányait 2020. február 28-án, 14:00 óráig az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Főosztályára szíveskedjen benyújtani elektronikusan a sugar.eva[at]titkarsag[dot]mta[dot]hu e-mail címre.

6. A jelentkezés formai érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályamunkákat a Kutatási Pályázatok Főosztálya iktatja, azonosítóval látja el, valamint ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e az előírt formai követelményeknek.

A formai bírálat során a Kutatási Pályázatok Főosztálya vizsgálja:
– a jelentkezés határidőben történő megküldését,
– az előírt mellékletek meglétét, megfelelőségét,
– a jelentkező személynek a jelentkezés benyújtására való jogosultságát,
– a jelentkezővel szemben nem áll-e fenn kizáró ok.

Amennyiben a Kutatási Pályázatok Főosztálya a pályamunka formai ellenőrzése során megállapítja, hogy az nem felel meg a jelentkezési felhívásban foglalt feltételeknek – a beadási határidő lejárta előtt beérkezett jelentkezések esetében – hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra a visszajelzést követően egy alkalommal, öt munkanapon belül van lehetőség.

A jelentkezési felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, a beadási határidő lejártáig hiányosan benyújtott és határidőre nem pótolt, vagy a formai követelményeknek más módon meg nem felelő jelentkezések érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya legkésőbb 2020. március 6-ig elektronikus úton értesíti a pályázót.

7. A pályamunkák elbírálása, döntés a Pályadíj nyerteseiről

A formailag megfelelt pályamunkákat a szakmailag illetékes tudományos osztályok értékelik, majd a tudományos osztályok által előterjesztett javaslatok alapján a Környezettudományi Elnöki Bizottság rangsorolja a pályaműveket. Az MTA elnöke - a Környezettudományi Elnöki Bizottság javaslata alapján - legkésőbb 2020. május 14-ig dönt az elismerésben részesülők személyéről.

8. A jelentkezők döntést követő kiértesítése

Az MTA elnökének döntéséről a jelentkezők 2020. május 25-ig névre szóló, írásbeli értesítést kapnak. Az MTA a pályadíjban részesített pályázók nevét és a pályamunkák címét a honlapján (http://www.mta.hu) és az Akadémiai Értesítőben teszi közzé

9. Jogorvoslat

A jelentkezés formai érvénytelensége esetén a jelentkező a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet a Kutatási Pályázatok Főosztályánál. Az észrevételt e-mailben lehet benyújtani a jelentkező azonosítója, és a sérelmezett döntés okának megjelölésével, amelyet a Kutatási Pályázatok Főosztálya 5 munkanapon belül bírál el, és annak eredményéről 2 napon belül értesíti az észrevétel benyújtóját.

A pályamunka tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A pályamunkával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztály munkatársa, Sugár Éva (Tel.: + 36 1 411-6626, e-mail: sugar.eva[at]titkarsag[dot]mta[dot]hu) nyújt további tájékoztatást.

10. Adatvédelmi tájékoztató

Az MTA adatkezelési tájékoztatója a
https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2019/Adatkezelesi%20tajekoztato%20MTA%20Titkarsag_2.pdf
elérhetőségen tekinthető meg.

Budapest, 2019. december

Lovász László
az MTA elnöke