Ifjúsági nemzetközi konferencia pályázat - tavaszi forduló

Fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására

I. A támogatás célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított.

A Magyar Tudományos Akadémia - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján - 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időtartamra nyílt jellegű pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, szimpóziumon) való aktív részvételének támogatására.

Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával azoknak a fiatal kutatóknak kívánja a nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét támogatni, akik jelentős tudományos eredményeket értek el, és az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgoznak.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be azok az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (továbbiakban: intézmény) alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként, tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott magyar állampolgárságú kutatók, akik külföldi tudományos rendezvényen kívánnak aktívan (egy- vagy első szerzős előadással vagy poszter-bemutatóval) részt venni, és még nem töltötték be a 40. életévüket. A 35 és 40 év közötti kutatók csak megszerzett PhD birtokában pályázhatnak. A korhatár a 10 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az, aki

a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben kerülhet sor. Ugyanarra a konferenciarészvétel-támogatásra adott évben csak egyszer lehet pályázni.

A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. Elszámoláskor csak a támogatási időszakra (a döntéstől számítva 2015. december 31-ig) eső számlák fogadhatóak el.

A pályázati keret összege 2015. évre 10 000 000 Ft, a 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra az irányadó összeg 5 M Ft.

A minimálisan kiosztható összeg személyenként bruttó 100 000 Ft. A maximális támogatás Európán belüli rendezvény esetén személyenként bruttó 300 000 Ft, más kontinensen megtartott program esetén személyenként bruttó 500 000 Ft.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

A pályázat menete

A pályázatokat 2015. február 17-től március 23. éjfélig lehet benyújtani az INKP elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/inkp).

A belépéshez az Akadémiai Adattár azonosítója szükséges.

1) Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének és nincs még Akadémiai Adattár azonosítója (AAT), regisztrálnia kell, és az alábbi útmutató segítségével kezdheti meg a pályázatának benyújtását. (útmutató 1)

2) Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően) az alábbi útmutató 3. pontjától kezdve töltheti ki az AAT-ben a kötelező mezőket. (útmutató 1)

3) Az AAT-ben való adatkitöltést követően léphet be a pályázó az INKP weboldalra. A pályázat kitöltését az alábbi útmutató segíti. (útmutató 2)

A pályázathoz kapcsolódóan kitöltendő adatok és benyújtandó dokumentumok:

1) Weboldalra való feltöltéssel:

A pályázati felületen szereplő adatok kitöltése, illetve a szükséges dokumentumok feltöltése:

1. a pályázó adatai (AAT-ből származó kötelező adatok: lásd útmutató);

2. a pályázat adatai (az INKP weboldalán töltendő ki);

3. a Mellékletek menüpont alá feltöltendő dokumentumok (pdf);

1. számú melléklet: rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz;

2. számú melléklet: a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása;

3. számú melléklet: amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata, illetve ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor helyette kb. 1 oldalas absztrakt és az absztrakt elfogadásának várható ideje;

4. számú melléklet: 10 éven aluli gyermeke(ek)t nevelő kutatónők esetében a 10 éves kor alatti gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata(i).

2) Az alábbi dokumentumok eredeti példányát postán kérjük megküldeni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.):

1. nyilatkozat: a pályázati weboldal "Letöltés" menüpontja alól letölthető dokumentumot kérjük kitölteni

2. munkajogviszony igazolása (aláírás, pecsét; az MTA kutatóközpont/intézet vagy az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája állítja ki).

A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2015. március 23. lehet. A borítékon fel kell tüntetni: "INKP 2015/2".

A pályázati anyagok lezárásának határideje 2015. március 23. éjfél

VI. A pályázat vizsgálata, érvényessége

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy

1. a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

2. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,

3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,

4. a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás, vagy hiányos, az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra - hiánypótlás nélkül - kerülnek továbbá a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok, az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

VII. A pályázat elbírálása, a támogatói döntés

A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra, amelynek főbb szempontjai a következők:

- a pályázó tudományos teljesítménye,

- a konferencia jelentősége,

- a konferencián bemutatni kívánt poszter vagy előadás témájának aktualitása,

- a konferencia remélt hatása a pályázó szakmai előrehaladásának érdekében.

A pályázati támogatás odaítéléséről az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat Kuratóriuma 2015 tavaszán dönt. A pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben kapnak tájékoztatást a döntésről.

VIII. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság a nyertes kutatót foglalkoztató intézmény részére biztosítja a megítélt támogatást. Az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására a kutatót foglalkoztató intézményen keresztül kerül sor.

A nyertes pályázó köteles értesíteni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályát, ha a megpályázott rendezvény szervezői mégsem fogadták el az absztraktot.

A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg - a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint - ügyleti kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetés ütemezését külön megállapodás rögzíti.

A támogatást elnyert pályázó a rendezvény utolsó napjától számított egy hónapon belül köteles - számlákkal is alátámasztott - pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni, és azt átadni az őt foglalkoztató intézménynek.

Költségként elszámolhatók a külföldön rendezett tudományos rendezvényen való részvétel költségei: útiköltség, biztosítás, szállás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, napidíj, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer. Az elszámolás részletes szabályait a támogató a támogatási szerződésben határozza meg.

IX. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül írásban van lehetőség.

X. Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk:

- a támogatási intenzitás mértéke 10-100%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó projekt ennyi százalékát fedezi az elnyert támogatás,

- a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg,

- pályázati díj nincs.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Kern Boglárka szakreferens (tel.: 06 1 411 6260, e-mail: inkp [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu) áll rendelkezésre.