Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2015 tavasz

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

1. A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

2. A támogató megnevezése

Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 13. § (2) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.

Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázás feltétele a regisztráció és a publikációs adatok feltöltése a Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu) a pályázási határidőn belül.

4. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege

A pályázat forrása: az Akadémia 2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló MTA Titkársága Köztestületi feladatok alcím előirányzatai.

Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2015. évben: 14 000 000 forint, azaz tizennégy millió forint.

5. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa

A megpályázható senior ösztöndíj összege heti 40 000 forint, a junior ösztöndíj összege heti 30 000 forint. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet.

6. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre

Elszámolható költség a támogatási időszakban felmerülő, az ösztöndíjas kutatási tevékenységével kapcsolatos személyi és dologi jellegű költségek, eszközbeszerzés, könyvkiadás és egyéb, a pályázatban feltüntetett, a Kuratórium által jóváhagyott tevékenységek költségei.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amennyiben a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a Kuratórium elfogadja.

Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.

Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus Vendégházban, vidéki kutatómunka esetén pedig heti 12 500 forint - kizárólag számlával igazolt - szállásköltség-térítés adható.

7. Támogatási intenzitás: 100%

8. A támogatási időszak

Jelen pályázat keretében a 2015. július 1. és 2015. december 31. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.

Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának bejelentendő, mivel az ösztöndíj utalása ehhez igazodik.

A budapesti szállásigény a Domus Hungarica Vendégház vezetőjével előzetesen egyeztetendő.

Az elnyert ösztöndíj lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, illetve maximum két részletben vehető igénybe.

9. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot 2015. március 2-től 2015. április 3. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linkeken:

Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_2015_tavasz

Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_2015_tavasz

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

1. a pályázó regisztráljon és feltöltse/frissítse adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT),

2. a pályázó regisztráljon és feltöltse/frissítse publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

10. A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy

a) a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

b) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,

c) a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,

d) a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás, vagy hiányos, az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat a továbbiakban érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Érvénytelennek minősülnek és érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, továbbá a pályázóval szemben nem áll fenn a jelen pályázati kiírás vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró ok.

11. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje

A senior és junior ösztöndíjak odaítéléséről a Domus Kuratórium 2015. június 1-ig dönt.

A Kuratórium, illetve az egyes kurátorok elsősorban a megpályázott kutatási téma társadalmi hasznossága, a pályázó szakmai felkészültsége, valamint a kutatási terv eredetisége, kidolgozottsága és megvalósíthatósága alapján bírálják el a pályázatokat.

A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

a) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

b) benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

c) korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el,

d) a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította

e) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

12. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása

A nyertes pályázóval a támogató támogatási szerződést köt. A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet ösztöndíjban, amelynek folyósítása átutalással, egy összegben történik, az ösztöndíjas időszak megkezdése előtt, támogatási előleg formájában.

13. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

Az ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amelyet a Domus pályázati rendszerbe kell feltölteni, a letölthető sablon alapján.

14. A kutatási beszámolók feltöltési határideje az ösztöndíjas időszak leteltét követő egy hónap.

A kutatási beszámolókat a Domus Kuratórium értékeli. Ha az ösztöndíjas határidőre nem tesz eleget beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre kizárja magát a pályázási lehetőségből.

Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével készült munkáikból - megjelenés esetén - 2 példányt a Domus Könyvtár részére szíveskedjenek eljuttatni.

15. Jogorvoslat

A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

16. További információk

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196 titkársági telefonszámon.

A pályázat benyújtását megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget.

A munkatársak telefonon, e-mailben és Skype-on is elérhetőek.

Elérhetőségük az MTMT Portálon (www.mtmt.hu), a Munkatársak menüpont alatt (https://www.mtmt.hu/content/munkatarsak) megtalálható.

Telefon: +36 1 4116323 vagy +36 1 4116330,
mobiltelefon: +36 20 5681585 vagy +36 20 5681393,
e-mail: domuspalyazat [at] mtmt [dot] hu.

A pályázási időszakban az MTMT-vel kapcsolatos kérdéseket a tudtar [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címre és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámra várjuk.