Délvidékért ösztöndíj pályázat

Az ösztöndíj általános céljai és feltételei

1. A Délvidékért Kiss Alapítvány ösztöndíjpályázatot ír ki délvidéki magyar kutatók magyarországi kutatóhelyeken végzendő tudományos munkájának támogatására. A tudományterületet az alapítvány nem korlátozza, tehát mindhárom nagy tudománycsoport (az élő és az élettelen természettudományok, valamint a társadalomtudományok) területéről várja a jelentkezőket.

2. A pályázat célja, hogy segítse a délvidéki magyarság kapcsolódását a magyar és a nemzetközi tudományos közélethez, s egyúttal elősegítse a magyar tudományos szaknyelv használatát a Délvidéken.

3. A 2016. naptári évre összesen 4 ösztöndíj kiírására kerül sor:

  • 2 ösztöndíj 4-4 hónapra (összesen 8 hónap);
  • 2 ösztöndíj 2-2 hónapra (összesen 4 hónap).

4. Mindkét ösztöndíjtípusnál a havi támogatás összege nettó 200.000 Ft, melyet a hosszabbik időtartam esetén összesen 100.000 forint, a rövidebbik periódusnál pedig összesen 50.000 Ft dologi keret egészít ki.

5. Az ösztöndíjak fedezetéül a Délvidékért Kiss Alapítvány vagyona szolgál. Odaítélésük az Alapító okiratnak, illetve a Szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően történik.

6. Az ösztöndíjak odaítélésére kiírt pályázat elbírálására az alapítvány a Magyar Tudományos Akadémia Domus Kuratóriumát kéri föl. A Domus Kuratórium szakmai javaslata alapján az odaítélésről a Délvidékért Kiss Alapítvány kuratóriuma dönt véglegesen, s döntéséről értesíti a pályázókat.

7. Az ösztöndíjak igénybevételének kezdő időpontját a pályázó kutatók a 2016. naptári évben tetszőlegesen meghatározhatják (december 1-jei kezdéssel bezárólag). A 4 hónapos ösztöndíj esetében lehetőség van a kutatás egyszeri megszakítására, mégpedig maximum 3 hónap időtartamra.

8. Az Alapítvány az ösztöndíjakat a kutatási időszak elejétől, havi rendszerességgel folyósítja. Kivételes esetben - az alapítvány és az ösztöndíjas kutató megegyezése alapján - ettől eltérő ütemezésre is van lehetőség, melyet a felek külön megállapodásban rögzítenek.

9. Megfelelő benyújtott pályázat hiányában az alapítvány kuratóriumának módjában áll az adott évre kevesebb ösztöndíjat kiosztani.

A pályázás feltételei

10. Az ösztöndíjra olyan délvidéki kutatók pályázhatnak, akik anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet, s a Délvidéken (a Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartományában) élnek és dolgoznak. A pályázásnak előfeltétele a felsőfokú szakképesítés (egyetemi diploma).

11. A pályázatra nem jelentkezhetnek olyanok, akik a kuratórium tagjaival vagy az alapítókkal szoros rokoni kapcsolatban állnak, illetve akiknél egyéb összeférhetetlenségi probléma merülhet föl. Amennyiben ilyen személy nyújtana be pályázatot, az alapítvány kuratóriuma köteles a pályázatot visszautasítani.

12. A pályázónak az ösztöndíjas időszakra tudományos kutatási tervvel kell rendelkeznie. További feltétel, hogy a pályázót az ösztöndíjas időszakra befogadja egy magyarországi intézmény, ahol a kutatást elvégezheti, munkáját az illető intézmény pályázatban megnevezett munkatársa szakmai partnerként segíti.

13. A sikeres pályázónak az ösztöndíjas időszak végén szakmai jelentést kell benyújtania, melyet az alapítvány kuratóriuma (ill. a Domus Kuratórium) véleményez, továbbá az ösztöndíjas időszakban keletkezett eredményekről a pályázónak egy rövid kivonatot is le kell adnia, mellyel a szélesebb nyilvánosságot is tájékoztathatja a munka jellegéről és célkitűzéseiről. Ezt a kivonatot a Délvidékért Kiss Alapítvány a kuratóriuma által meghatározott módon további anyagi ellentételezés nélkül közzéteheti.

14. A pályázatot 2015. szeptember 23-tól 2015. október 28. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Délvidékért pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:

https://palyazat.mta.hu/delvidekert_2015/

A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltétele, hogy a pályázó regisztráljon és feltöltse adatait az Akadémiai Adattárban (https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application).

Az alábbi iratokat kell a pályázónak az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltenie:

- az ösztöndíjas időszakra vonatkozó kutatási terv (a letölthető sablonban)

- tudományos önéletrajz (az Akadémiai Adattárba feltöltve) és publikációs lista (amennyiben publikációi nem szerepelnek a Magyar Tudományos Művek Tárában);

- egyetemi végzettséget igazoló dokumentum másolata;

- igazolás a befogadó kutatóhelytől, hogy ismerik a kutatási tervet és biztosítják a munkához szükséges feltételeket;

- amennyiben a pályázó munkaviszonyban áll, igazolás az otthoni munkahelytől, hogy az ösztöndíjas időszakra a pályázó számára az eltávozást biztosítják.

15. A pályázat benyújtásának határideje:

Az alapítványnak jogában áll a késve benyújtott pályázatokat visszautasítani. Hiányos pályázat esetén a pályázót hiánypótlásra szólítják föl. A hiánypótlás elmaradása esetén a pályázat a további eljárásból kizárható.

16. A pályázat szakmai elbírálása után az alapítvány kuratóriuma a pályázót elektronikus úton értesíti a döntésről. A döntés tartalmi része ellen fellebbezésnek nincs helye. Formai hiba esetén a pályázó a Délvidékért Kiss Alapítvány kuratóriumához, illetve kivételes esetben a Domus Kuratóriumhoz fordulhat jogorvoslatért.

17. Az alapítvány a sikeres pályázókkal szerződést köt. Ebben rögzítik a Délvidékért Kiss Alapítvány és a pályázó közötti jogviszonyt (pl. a kifizetések menetrendjét, a vállalt szakmai, jogi és pénzügyi kötelezettségeket stb.), valamint a beszámolási kötelezettség mikéntjét. Nem teljesített munkaterv vagy elmaradó beszámoló esetén az alapítvány kuratóriuma visszafizetési kötelezettségről dönthet.

18. Az ösztöndíjas időszakban keletkezett tudományos eredmények teljes mértékben a kutató szellemi tulajdonában maradnak; az alapítvány elvárása csupán a támogatás tényének a tudományos közleményeknél szokásos föltüntetése.

A Délvidékért Kiss Alapítvány és a Magyar Tudományos Akadémia kapcsolata

19. Az ösztöndíj folyósításának feltételeit a Délvidékért Kiss Alapítvány teremti meg. Ugyanakkor a pályázatok meghirdetésében és elbírálásában a Magyar Tudományos Akadémia Domus Kuratóriuma ad szakmai támogatást az alapítványnak.