Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és a Tudomány támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány 2015. évi pályázati kiírása

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága (a továbbiakban: SZAB) a határon innen és túli régióban folyó tudományos kutatómunka ösztönzése céljából pályázatot hirdet Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben, valamint a Vajdaság, Temes és Arad megyékben élő kutatók számára.

Pályázati feltételek

A pályázaton tudományos fokozattal nem rendelkező, legfeljebb 35 éves pályázók vehetnek részt.

A pályamunka egyéni és kollektív munka eredménye egyaránt lehet. Minden pályázó csak egy pályamunkát nyújthat be. Pályázni a SZAB szak- és munkabizottságai által művelt tudományterületeken, új eredményeket tartalmazó, még meg nem jelentetett, vagy már publikált tanulmánnyal egyaránt lehet. A pályázati kiírásban szereplő pályatételek tájékoztatásul szolgálnak. A pályázatra beadott, és a még meg nem jelent tanulmányban közölt eredmények az elbírálás után szabadon publikálhatók.

A pályázatokat két fűzött példányban, az MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárságára (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) kell benyújtani.

A pályázathoz - két példányban írásban és elektronikus úton - mellékelni kell maximum egy A/4 oldal terjedelmű összefoglalót.

A pályázathoz mellékelni kell a személyi adatlapot, mely a SZAB honlapjáról letölthető.

A pályázat általános formai feltételei:

A pályázat terjedelme legfeljebb 3 ív (120.000 n leütés) lehet, amelybe a mellékletek, ábrák, táblázatok, irodalomjegyzék is beleértendőek. A pályamunka magyar, vagy angol nyelven készíthető el. A pályamű címe nagybetűvel, aláhúzás nélkül írandó, ez alá kerül megfelelő betűmérettel a szerző(k) neve. A pályamunkán fel kell tüntetni a szerző(k) munkahelyét is. A pályázatot A/4 méretű fehér papírra, fekete betűkkel kérjük nyomtatni. A képek, ábrák lehetnek színesek. A pályázatra benyújtott tanulmány baloldalán 3 cm-es, a többi oldalon 2,5 cm-es margót kell hagyni.A tanulmány szövegét normál Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel kérjük elkészíteni. A tanulmány főszövegében a 12-es betűméretet kell alkalmazni. A táblázatokat, ábrákat, képeket és térképeket sorszámmal, címmel, valamint a forrásra való utalással kell ellátni. A mellékleteket, illetve a függeléket címmel, s ha szükséges sorszámmal kell ellátni.

A pályázatok beküldési határideje: 2015. szeptember 21. (hétfő)

Az adott határidőre beérkező pályaművekről szakvéleményt állít össze két független bíráló. Két független szakvélemény alapján a pályaműveket a SZAB elnöksége a szakbizottságok elnökeivel és A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány kuratóriumának képviselőjével közösen a 2015. októberi - szakbizottságok elnökeivel kibővített - elnökségi ülésén bírálja el, s dönt a pályadíjakról. A SZAB elnökségének döntésével szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A pályadíjak kiosztására - előzetes értesítés alapján - ünnepélyes keretek között kerül sor. A SZAB elnökségének javaslatát támogatva a díjazásban részesülő pályázók a SZAB Tudósklub Egyesület tagjává válhatnak.

Tudományterületek:

 1. Természettudományok:
  Informatikai, Matematikai és Fizikai Szakbizottság
  Föld- és Környezettudományi Szakbizottság
  Biológiai Szakbizottság
  Kémiai Szakbizottság
  Mezőgazdasági Szakbizottság
  Műszaki Szakbizottság

 2. Élettudományok:
  Gyógyszerészeti Szakbizottság
  Orvostudományi Szakbizottság

 3. Társadalomtudományok:
  Jogtudományi Szakbizottság
  Gazdaságtudományi Szakbizottság
  Neveléstudományi Pszichológiai Szakbizottság
  Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság
  Filozófiai és Történettudományi Szakbizottság
  Művészeti Szakbizottság

A pályamunkák első példánya a SZAB-nál marad, a második példányt a díjazásban részesülő pályázó a díjkiosztással egyidejűleg visszakapja. A nem díjazott pályamunkák az MTA TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárságán legkésőbb 2015. november 30. napjáig átvehetőek. Azt követően az át nem vett pályamunkák a SZAB irattárába kerülnek.

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Elnöksége

I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök:
Dr. Kocsis Mihály, MTA doktora

SZTE BTK Szláv Intézet Szláv Filológiai Tanszék
6722 Szeged Egyetem u. 2., Tel: 06 (62) 544-160
kocsism [at] lit [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Hász-Fehér Katalin, PhD
SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet
6725 Szeged, Egyetem u. 2., Tel.: 06 (62) 544-016
feher [at] hung [dot] u-szeged [dot] hu

Nyelvtudományi Munkabizottság

1. Szintaktikai problémák a magyar/orosz/ német/angol stb. nyelv leírásában

2. Újabb vizsgálódások a magyar/orosz/német/angol stb. nyelv fonológiájának és morfológiájának körében

3. Szótörténeti kutatások

4. Vizsgálódások a valencia (vonzat) témakörében

5. A magyar megszólítások rendszerének szociolingvisztikai feltárása

6. A kétnyelvűség vizsgálata

7. A magyar nyelv társadalmi rétegződésének elemzése

8. A magyar nyelv földrajzi rétegződésének vizsgálata

9. Aktuális szemantikai problémák

10. Aktuális pragmatikai problémák

11. Magyar nyelvészek pályaképe

12. Nyelvemlék-feldolgozás

13. A magyar/orosz/német/angol stb. nyelv valamely részrendszerének pszicholingvisztikája

14. Igeneves szerkezetek szintaxisa a magyarban

15. Szófajelméleti kérdések

16. Szófajok a magyar nyelvben

17. A jog nyelvének szemantikai és pragmatikai problémái

18. Jelentés-egyértelműsítés számítógépes nyelvészeti módszerekkel

19. A magyar/orosz/német/angol stb. nyelv valamely szociolingvisztikai kérdése

20. A magyar/angol/német/orosz stb. mondat információs szerkezete

21. Szabadon választott nyelvészeti téma

Magyar Irodalmi Munkabizottság

1. A hazafias költészet a 17. században

2. Sajtó és irodalom

3. Filológia, textológia

4. Kiadáselmélet

5. Magyar művelődéstörténet

6. A kulturális és etnikai sokféleség retorikái

7. Irodalmi műfajok elmélete és története

8. Irodalom és társművészetek

9. Maszk és álarc az irodalomban

10. Kritikatörténet

Modern Filológiai Munkabizottság

1. A modern filológia, az összehasonlító irodalomtudomány aktuális kérdései

2. Klasszikus szerzők műveinek fordításai (fordításelemzés)

3. Kép és szöveg

4. Kulturális reprezentációk kutatása

5. Új kísérletek a prózaírásban

6. A szekularizált etika megteremtésére irányuló kísérlet Vlagyimir Szolovjov filozófiájában

7. Mitologikus struktúrák az 1970-es, 1980-as évek orosz prózájában

8. A társadalmi nem ábrázolásának stratégiái az irodalmi műalkotásban

9. Magyar Goethe-recepció a 19. században

10. Irodalom és kegyesség a korai újkorban

11. Elmélet és interpretáció

12. Antropológia és irodalom

Iberisztika Albizottság

1. Magyar utazók a hispán világban

2. Kolumbusz alakja a kortárs latin-amerikai prózában

3. A szóbeliség megjelenése a mai spanyol írásbeliségben

4. A régi ibériai nyelvek szóbeli nyelvváltozatainak vizsgálata középkori írásos források alapján

5. A kétnyelvűség kérdései a spanyol nyelvterületen

Germanisztika Albizottság

1. Literarische Kleinformen im Zeitalter der Aufklärung

2. Handlungskonstituierende Elemente in der mittelalterlichen Großepik

3. Literatur und Philosophie

4. Narrative Strukturen in deutschsprachigen narrativen Werken

5. Interkulturalitás és irodalom

6. Megismerés és irodalom

Romanisztika Albizottság

1. Az olasz irodalom kezdetei

2. A 18. századi regény

Néprajzi Munkabizottság

1. Életmód és anyagi kultúra a Dél-Alföldön

2. Vallási élet a Dél-Alföldön

II. FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Csernus Sándor, PhD

SZTE BTK Történeti Intézet
Középkori Egyetemi Történeti Intézet

6722 Szeged, Egyetem u. 2., Tel.: 06 (62) 544-383
csernus [at] hist [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Ferwagner Péter Ákos, PhD

SZTE BTK Történeti Intézet Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

6722 Szeged, Egyetem u. 2., Tel.: 06 (62) 546-774
ferwagner [at] hist [dot] u-szeged [dot] hu

1. A Mediterránum a 20. században: politika, társadalom, gazdaság, kultúra, vallás (a térség egésze vagy egy-egy ország)

2. Fejezetek a latin-amerikai magyar emigráció történetéből

3. Témák az Amerika-közi kapcsolatok történetéből

4. Az Ibériai - félsziget és Kelet-Európa történeti kapcsolatai, különös tekintettel Magyarországra

5. Magyarország és a szomszédos országok történeti kapcsolatai, e kapcsolat problémái

6. Az európai integráció története (egy-egy aspektus vagy ország)

7. Az 1918/19-es forradalmak helyi eseményeinek kronologikus leírása

- A közigazgatási rend változásai a 20. században egy adott település vagy terület példáján

- Az államvédelmi hatóságok országos és helyi tevékenysége

- Az életmód változásai a 20. századi környezetünkben.

8. Társadalmi nagycsoport - identitások a dél-alföldi régióban (Követelmény: A dolgozat elméleti és empirikus adatbázis alapján vizsgálja, illetve elemezze a dél-alföldi régióban a nagycsoport-önazonosság, legitimitás kérdéskötegét.)

9. Régészeti terület:

- A kontinuitás és a migrációs kérdései a Dél-Alföldön a régészeti leletek alapján

- Középkori településtörténet a Dél-Alföldön

- Interdiszciplináris kutatások a Dél-Alföld régészeti leletanyagában

10. Embertani szakterület:

- Történeti antropológiai kutatások a Dél-Alföldön

- A Dél-Alföld paleopatológiája

- A fertőző megbetegedések paleoepidemológiai kutatása

11. Valamely hazai vagy külföldi filozófus életművének tanulmányozása

12. A történetfilozófia és a történetelmélet fő kérdései különös tekintettel a XX. századra

13. Vegyes házasságok a Vajdaságban (Követelmény: A dolgozat empirikus kutatás eredményeit mutassa be.)


III. JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, PhD

SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Tel.: 06 (62) 544-408
homoki [at] juris [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Rúzs Molnár Krisztina, PhD

SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális jogi Tanszék

6722 Szeged, Rákóczi tér 1., Tel.: 06 (62) 544-183

ruzsmk [at] juris [dot] u-szeged [dot] hu

Fogvatartással kapcsolatos magyar ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
Az emberi jogok megsértése a hazai fogvatartó intézetek gyakorlatában
A magánszféra büntetőjogi védelmének kérdései
A munkanélküliség kezelésének technikái
Együttműködési kompetenciák a munkahelyen
Érdekkonfliktus megoldása a munkajogban
Munkaviszony megszüntetésének hatásai, aktuális kérdései
Megválozott munkaképességű foglalkoztatási és jogi helyzetek
A közjegyzők pszichológiai sajátosságai
Fejezetek az Osztrák-Magyar Monarchia jogtörténetéből


IV. GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Lengyel Imre, MTA doktora
SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1., Tel.: 06 (62) 544-678, 546-907
ilengyel [at] eco [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Imreh Szabolcs, PhD

SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport
6722 Szeged, Kálvária sgt. 1., Tel.: 06 (62) 544-500
iszabi [at] eco [dot] u-szeged [dot] hu

1. A Dél-alföldi régió és térségei versenyképességének elemzése

2. Innovációs klaszterek és fejlesztésük esélyei

3. Az Európai Unió regionális támogatásainak hatásai a régió fejlődésére

4. A hitelválság hazai gazdaságpolitikai hatásai


V. FIZIKAI, INFORMATIKAI ÉS MATEMATIKAI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Benedict Mihály, MTA doktora

SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Elméleti Fizikai Tanszék
6720 Szeged, Tisza l. Krt. 84-86., Tel.: 06 (62) 544-368
benedict [at] physx [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Fodor Ferenc, PhD

SZTE TTIK Matematikai Tanszékcsoport Bolyai Intézet,
Geometria Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Tel.: 06 (62) 544-084
fodorf [at] math [dot] u-szeged [dot] hu

1. Szabadon választható téma Algebrából (hálók és rendezett halmazok, univerzális algebra, félcsoportok, számelmélet témakörökből);

2. Szabadon választható téma Analízisből (differenciálegyenletek elmélete, disztribúciók elmélete, funkcionálanalízis, harmonikus analízis, valós és komplex függvénytan, Fourier analízis témakörökből);

3. Szabadon választható téma Geometria és Kombinatorika témakörökből;

4. Szabadon választható téma Valószínűségszámítás és Matematikai Statisztika témakörökből;

5. Szabadon választható téma alkalmazott matematikából;

6. Szabadon választható téma Informatikából (információs rendszerek, képfeldolgozás, mesterséges intelligencia, formális nyelvek, numerikus matematika, operációkutatás és optimalizáció témakörökből).

7. Szabadon választható téma fizikából és csillagászatból


VI. KÉMIAI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Erdőhelyi András, MTA doktora
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Tel.: 06 (62) 343-638
erdohelyi [at] chem [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Kukovecz Ákos, PhD
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport
Alkalmazott és Környezettudományi Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Tel.: 06 (62) 544-619
kakos [at] chem [dot] u-szeged [dot] hu

1. Szabadon választható téma a kémia területéről

2. Bármely téma a megújuló energia előállításával, hasznosításával kapcsolatosan

3. Környezeti szennyezés(ek) kimutatása

4. Dipoláris cikloaddíciós folyamatok tanulmányozása a szteroidok sorában

5. Heterociklusos vegyületek szintézise

6. Karbonsavak előállítása és katalitikus átalakítása

7. Heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezések

8. A rákkutatásban felhasználásra kerülő vegyületek előállítása

9. Természetes vegyületek analitikája és spektroszkópiája

10. Szerves vegyületek konformációs viszonyainak tanulmányozása

11. Szerves fémkomplexek előállítása és vizsgálata

12. Környezetvédelmi mérések kemometriai szemléletű kiértékelése

13. Többváltozós és multilineáris kalibrációs módszerek

14. Spektroszkópiai adatok kiértékelésének újabb módszerei

15. Molekulák konformációinak és kémiai reakciók mechanizmusainak elmélet vizsgálata

16. QSAR éés QSPR elemzések

17. Nano- és bionano szerkezetek leírása számítógépes módszerekkel

18. Nanostruktúrált rendszerek előállítása, jellemzése

19. Bármely heterogén katalitikus reakció vizsgálat

VII. FÖLD- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Rakonczai János, MTA doktora
SZTE SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., Tel.: 06 (62) 544-395
J [dot] Rakonczai [at] geo [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: M. Tóthné Dr. Farsang Andrea, PhD
SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
6722 Szeged, Egyetem u. 2-6., Tel.: 06 (62) 544-195, 544 158
farsang [at] geo [dot] u-szeged [dot] hu

1. Dél-alföldi gyepközösségek dinamikájának ökológiai háttere

2. Tájhasználat és táji mintázatok összefüggései és természetvédelmi vonatkozásai

3. Szigmaközösségek gerinctelen faunájának ökológiai viszonyai

4. Alföldi folyóvölgyek életközösségeinek biotikai és ökológiai viszonyai

5. Gerinces vagy gerinctelen állatpopulációk populációökológiai vizsgálata

6. Urbán élőhelyek növény- és állatközösségei

7. A tűz hatása egy borókás élővilágra

8. Szabadon választott téma természetvédelmi biológia tárgyköréből

9. A Kárpát-medencei erdők jövőbeli fejlődésének modellezése történelmi és prehistorikus anthrakológiai vizsgálatok alapján

10. A klímaváltozás következményeinek értékelése hazánkban

11. A geoinformatika alkalmazása a tájkutatásban

12. Az aprófalvak átalakulásának földrajzi problémái

13. Etnikai földrajzi vizsgálatok Kelet-, Közép- és Délkelet-Európában

14. A környezeti igazságosság földrajzi kérdései Magyarországon

15. Kirekesztett társadalmi csoportok földrajzi kutatása

16. Szeged város környezeti állapotértékelése, különös tekintettel a talajvíz állapotára

17. Extrém időjárási helyzetek talajtani hatásai a Dél-Alföldön


VIII. BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Szabó Margit, biológiatudomány kandidátusa
SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport
Növénybiológiai Tanszék
6726 Szeged, Közép fasor 52., Tel.: 06 (62) 544-802
szabo [at] bio [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Páli Tibor, MTA doktora
MTA SZBK Biofizikai Intézet
6726 Szeged, Temesvári krt. 62., Tel.: 06 (62) 599-603
tpali [at] brc [dot] hu

1. Membrán bioenergetika, fotoszintézis

2. Fehérjék szerkezete, gombolyodása, szerkezet-funkció összefüggései

3. A stresszélettan biofizikai vonatkozásai

4. Modern spektroszkópiai, képalkotó és nanotechnológiai módszerek biofizikai alkalmazása

5. Élelmiszerfizika

6. Orvosi fizika

7. Biológiai fizika

8. Humán biofizika

9. Biológiai folyamatok és biomolekulák molekula- és fizikai modellezése

10. Egyéb szabadon választott téma a biofizika tetszőleges területéről

11. Genetikai és molekuláris biológiai tanulmányok tetszőleges modellorganizmuson

12. Genetikai transzformáció módszerek és eredmények

13. Növény genomikai kutatás, géntérképezés

14. Molekuláris genetika az alap- és alkalmazott kutatásban

15. Szabadon választott téma az immunológia tetszőleges területéről

16. A neurobiológia tudomány területén a dél-alföldi régióban művelt, szabadon választható témában elért eredmény

17. Növénygenomika

18. Génértekezés, génvadászat

19. Génexpressziós változások, génszabályozás növényekben

20. Növényi stressz-válasz: jelátvitel, genetikai szabályzás

21. Abiotikus stressz tolerancia

22. A gazda-kórokozó kapcsolat

23. Növényeket károsító vírusok

24. Növénypatogén gombák, ellenük való védekezés

25. Mikotoxinok, mikrobiális lebontás, genetikai háttér

26. Növénynemesítés klasszikus és modern módszerekkel

27. Toxikus gombákkal szembeni növényi ellenállóság vizsgálata

28. Biomassza, alternatív energiaforrások

29. Ökológiai gazdálkodás alapjai

30. Fenntartható gazdálkodás


IX. ORVOSTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Kemény Lajos, MTA doktora

Szegedi Tudományegyetem ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
6720 Szeged, Korányi fasor 6-8. Tel.: 06 (62) 545-277
kemeny [dot] lajos [at] med [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. Széll Márta, MTA doktora

Szegedi Tudományegyetem ÁOK Orvosi Genetikai Intézet
6720 Szeged, Somogyi Béla utca 4. Tel.: 06 (62) 545-898
szell [dot] marta [at] med [dot] u-szeged [dot] hu

Ápolástudományi Munkabizottság

A betegvezetés szerepe a biztonságos betegellátásban
Az ápolástudomány szerepe az ápolói kompetenciák meghatározásában
Az ápolói kompetencia fejlesztésének lehetőségei a területi gyakorlatokon

Dermatológiai Munkabizottság

1. Szabadon választható téma a bőrgyógyászatból

Egészségfejlesztési Munkabizottság
Az egészségfejlesztés a közoktatásban
Az egészségfejlesztés az egészségügyben
Az egészségfejlesztés szükséglete és hatékonysága
Az egészségfejlesztés természettudományi és társadalomtudományi dimenzió
Az egészségfejlesztés PR értékű tevékenysége
Az egészségkárosító magatartások (dohányzás, alkoholizmus, illegális drogfogyasztás)
Az egészséges táplálkozás

Gyermekgyógyászati és Humángenetikai Munkabizottság

1500 gr alatti születési súlyú koraszülöttek iskolai teljesítménye

Hematológiai Munkabizottság

A genetikai vizsgálatok jelentősége a hematológiai kórképekben
Ritka betegségek diagnosztikus lehetőségei
Őssejt transzplantáció javallatai
Szabadon választott téma a hematológia tárgyköréből

Hepatogasztroenterológiai Munkabizottság

Új terápiás célpontok a gasztroenterológiában
Az akut pankreatitisz patomechanizmusának vizsgálata
Neuropeptidek szerepe a gasztrointesztinális rendszerben
A mitokondrium károsodás jelentősége gasztroenterológiai kórképekben

Hypertonia és Nephrologia Munkabizottság

A renális katéteres rádiófrekvenciás abláció - múlt, jelen és jövő
A felnőttkori membranosus glomerulonephritis klinikai vonatkozásai
A bal oldali agytörzsi pulzatilis kompresszió és a hypertonia kapcsolata
A terápia rezisztens hypertonia invazív kezelési lehetőségei - múlt, jelen és jövő

Infektológia Munkabizottság

Antibiotikum fogyás és antibiotikum rezisztencia egymásra hatása
Nozokomiális fertőzések előfordulása egyes szakterületeken
Védőoltási félelmek - tévhitek és valóság

Kardiológiai Munkabizottság

A hypertrophiás cardiomyopathia genetikája
Szűrővizsgálatok hosszú QT szindróma irányába
Familiáris kardiológiai kórképek molekuláris genetikája
Myocarditisek kimenetelének vizsgálata

Klinikai és Kísérletes Sebészeti Munkabizottság

A laparoscopos Nissen fundoplicatio szerepe a Barrett nyelőcső kezelésében
Az extrahepaticus epeutak daganatainak sebészi kezelése
A máj mikrocirkulációjának változásai mechanikus icterusban és szeptikus állapotokban
Korai emlőrák/DCIS modern sebészi kezelése, prognosztikai faktorok jelentősége a sebészi ellátásban

Klinikai Neurológiai Munkabizottság

Stroke betegek klinikai követése
Spasticus tónusfokozódás kezelése
Az epilepszia kezelése, neurológiai kivizsgálás lépései
Carotis-stent beavatkozáson átesett betegek neurológiai követése
A sclerosis multiplexben szenvedő betegek követése: a kóros fáradékonyág vizsgálata
A Csongrád megyei SM betegeken klinikailag izolált szindróma éves incidenciájának vizsgálata
Genetikai vizsgálatok sclerosis multiplexbenKinureninek hatása stroke modellekben
Kinureninek hatása fejfájás modellekben: CGRP és CAMP-kináz szerepe
Kinureninek hatása fájdalomra
Kinureninek hatása mitokondriális toxin-indukálta neurodegeneratív modellekben
Klinikai neurofiziológiai vizsgálatok
Szabadon választott téma

Környezet-egészségügyi Munkabizottság

A globális felmelegedés környezet-egészségügyi hatása Magyarországon
A klímaváltozás járványügyi biztonságot befolyásoló szerepe - a hazai nyugat-nílusi láz epidemiológiai változásai - aktualitások
Valamely környezeti xenobiotikum idegrendszeri hatásainak állatkísérletes vizsgálata

Laboratóriumi Medicina Munkabizottság

Preanalitikai tényezők hatása a laboratórium által kiadott eredényekre
Tumor markerek: mire használhatók és mire nem
A Point Of Care vizsgálatok jelentősége a sürgősségi diagnosztikában

Onkológiai Munkabizottság

Kardiális mellékhatások és ezek megelőzése az onkológiai gyakorlatban
A bőr ritka sarcomái
Új sugárterápiás eljárások

Reprodukciós Egészség Munkabizottság

Az idő előtti részleges lepény leválás előfordulási gyakorisága kórházi vagy klinikai adatbázis feldolgozásával
A magzat állapotának vizsgálata kardiotokográfia és ultrahang bio-metria, flow-metria segítségével
Dohányzás, alkohol és/vagy drog használat hatása a reprodukciós egészségre
A placenta és a köldökzsinór rendellenességének vizsgálata
Terhesség megszakítások intra- és posztoperatív szövődményei kórházi vagy klinikai adatbázis feldolgozásával
Kóros BMI hatása a reprodukciós egészségre (menstruáció jellege, fogamzásgátló megválasztása, sub és infertilitás, koraszülés, dysmaturitás)

Sporttudományi Munkabizottság

1. A mozgásos életmód hatásának vizsgálata invazív, és nem-invazív diagnosztikus módszerek segítségével, különös tekintettel a testalkat és a fittség mutatóinak változásaira

2. Az életmód hatása a pszichés és pszichoszociális egészségi állapotra

3. A sport szociológiai, szociálpszichológiai aspektusai

4. A sportsérülések rehabilitációjának pszichológiai problémái és módszerei

5. A hatékony edzői leadership a preferált kommunikáció nézőpontjából


X. MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Cseuz László, PhD
Gabonakutató Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Alsókikötő sor 9., Tel.: 06 (62) 435-235
laszlo [dot] cseuz [at] gabonakutato [dot] hu

Titkár: Dr. Ábrahám Éva Babett
Gabonakutató Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Alsókikötő sor 9., Tel.: 06 (62) 435-235
eva [dot] abraham [at] gabonakutato [dot] hu

Agrárökonómiai Munkabizottság

1. Az agárgazdaság és a mezőgazdasági vállalkozások fejlesztésének ökonómiai kérdései

2. A vidékfejlesztés aktuális kérdései napjainkban, különös tekintettel a Dél-Alföldre

Növénytermesztési és Növénynemesítési Munkabizottság

Biotikus és abiotikus stresszrezisztencia kialakítása szántóföldi és kertészeti növényeknél
Nemesítési, termesztési eredmények bemutatása és ezek gazdaságossági kérdései szántóföldi és kertészeti növényeknél

Állattenyésztési és Vadgazdálkodási Munkabizottság

Őshonos állatok tenyésztése
Megfigyelések a vadon élő állatok körében
Szarvasmarha takarmányozás

XI. MŰSZAKI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Hodúr Cecília, MTA doktora
SZTE Mérnöki Kar Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet
6725 Szeged, Moszkvai krt. 5., Tel.: 06 (62) 546-037, 546-012
hodur [at] mk [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Dr. László Zsuzsanna, PhD
SZTE Mérnöki Kar Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet
6725 Szeged, Moszkvai krt. 5., Tel.: 06 (62) 546-030
zsizsu [at] sol [dot] cc [dot] u-szeged [dot] hu

1. Korszerű diagnosztikai eljárások és azok alkalmazhatósága

2. Energiatakarékos és környezetkímélő eljárások a gyártási, felújítási munkák során

3. Környezeti szempontú termék- és technológia fejlesztés

4. Képfeldolgozás lehetősége az agráriumban

5. Vezetői döntéshozatal számítógépes támogatása az élelmiszeriparban

6. E-kereskedelem az agráriumban

7. A műszaki szakképzés környezet- és munkavédelmi problémái

8. Mikotoxinokkal kapcsolatos élelmiszerbiztonsági vizsgálatok

9. Az élelmiszerek beltartalmi jellemzői, kémiai változásai és a fogyasztók egészsége közötti összefüggések feltárása

10. Új tudományos eredmények a megújuló energiaforrások hasznosításában

11. A mezőgazdasági vízgazdálkodás technológiai fejlesztése

12. KÖZÉPISKOLÁSOKNAK: A múltban Szegeden alkotó neves építőmesterekhez és mérnökökhöz kapcsolódó tárgyi emlékek felkutatása és dokumentálása (alkotásaik, lakóház, műterem, sír, emléktábla, róluk szóló írások, stb.)


XII. GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Hohmann Judit, MTA doktora
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6., Tel.: 06 (62) 546-453
hohmann [at] pharm [dot] u-szeged [dot] hu


Titkár: Dr. Aigner Zoltán, PhD
SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6., Tel.: 06 (62) 545-577
aigner [at] pharm [dot] u-szeged [dot] hu

Szabadon választható téma a gyógyszerészeti kutatások területéről:

- gyógyszerkémiai és gyógyszeranalitikai,

- farmakológiai és farmakoterápiás,

- farmakognóziai,

- gyógyszertechnológiai témakörben.


XIII. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Molnár Gyöngyvér, PhD
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. Tel.: 06 (62) 343 284
gymolnar [at] edpsy [dot] u-szeged [dot] hu

1. Számítógép alapú mérések a pedagógiai kutatásokban

2. Egy tetszőleges kognitív képesség fejlődése, fejlesztése

3. Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban

4. Óvodások és kisiskolások mérés-értékelésének és fejlesztésének lehetőségei

5. Tehetségkoordinátorok új feladatai a térség Pedagógiai Szakszolgálataiban

6. Munkaerőpiaci helyzetkép hazai viszonylatban és az EU-ban

7. A munkaerő migrációja és az Európai Unió

8. A szakképzettség és a kompetenciák viszonya

9. A pályaalkalmasság vizsgálatának aktualitásai

10. Egy ország pálya-tanácsadási rendszerének sajátosságai

11. A pályaválasztás regionális rendszerének sajátosságai

12. Pályaválasztás előkészítése általános- és középiskolások körében

13. Tetszőlegesen választott foglalkozás tevékenységprofiljának pszichológiai összetevői


XIV. MŰVÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG

Elnök: Aranyi Sándor festőművész
SZTE JGYPK Művészeti Intézet
Rajz-művészettörténeti Tanszék
6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37., Tel.: 06 (62) 424-196
aranyi [at] jgypk [dot] u-szeged [dot] hu

Titkár: Bánvölgyi László szobrászművész, szobrász-restaurátor
Tömörkény István Gimnázium
6720 Szeged, Tömörkény u. 1., Tel.: 06 (30) 955-9675
art [at] banvolgyilaszlo [dot] hu

Képző- és Iparművészeti Munkabizottság

A SZAB Művészeti Szakbizottság Képző- és Iparművészeti Munkabizottsága
Semmelweis Ignác (1818-1865) halálának 150. évfordulója alkalmából 35 éven aluli alkotók részére képzőművészeti pályázatot hirdet műfaji, technikai megkötöttség nélkül.

A pályázat célja: területén olyan új művek létrehozására, melyek az anyák megmentője, Semmelweis Ignác egyéniségét, személyiségét, munkásságának orvostudományi jelentőségét tükrözik a vizuális művészetek kifejező eszközeivel, lehetőségeivel.

Beadási határidő: 2015. október 22.

A munkákat kiállításra kész állapotban kell leadni a SZAB Székházban (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)

A díjazott munkák a Magyar Kultúra Ünnepe keretében kerülnek bemutatásra a SZAB Székházban később meghatározandó időpontban.

A díjakon felül az I. helyezettnek a SZAB Művészeti Szakbizottsága önálló kiállítási lehetőséget biztosít.