Az MTA meghívásos pályázati felhívása akadémiai folyóirat-kiadási támogatás elnyerésére a 2016. évre vonatkozóan

A Magyar Tudományos Akadémia
meghívásos pályázati felhívása
akadémiai folyóirat-kiadási támogatás elnyerésére a 2016. évre vonatkozóan

A folyóirat-pályázati felület a következő linken érhető el: https://palyazat.mta.hu/folyoiratpalyazat_2015/

I. A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémiáról (a továbbiakban: MTA) szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást. Az MTA a könyv- és folyóirat-kiadási feladatok gondozására Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot (a továbbiakban: KFB) tart fenn, amely javaslatot tesz az e célra rendelt költségvetési keret felhasználására.

Az MTA Elnöksége 2013. szeptember 24-i ülésén 42/2013. (IX. 24.) számú határozatával fogadta el a könyv- és folyóirat-kiadási támogatások új pályázati rendjét. Az MTA a 2016. évre vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásai szerinti meghívásos pályázat útján ítéli oda az akadémiai folyóirat-kiadási támogatásokat.

Támogatott tevékenység: nyomtatott és elektronikus tudományos folyóiratok kiadása.

II. A pályázat jellege, a benyújtására jogosultak köre

A pályázati támogatás meghívásos pályázat útján nyerhető el. Pályázat benyújtására a jelen felhívás mellékletében megjelölt tudományos folyóiratok fő/szerkesztői (képviselőik) jogosultak. A jogosult folyóiratok körét az MTA tudományos osztályai határozták meg. A pályázóknak az elektronikus pályázati felület használatához Akadémiai Adattár (a továbbiakban: AAT) regisztrációval is rendelkezniük kell.

III. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg – az MTA fejezet 2016. évi jóváhagyott költségvetésétől függően – a 2016. évben összesen 90 000 000 Ft, azaz kilencvenmillió Ft.

IV. A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke, az elszámolható és el nem számolható költségek köre, több részletben történő folyósítás, a támogatás intenzitása

A pályázathoz nem szükséges saját forrás.

A támogatás terhére közvetlenül a kiadvány nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésével kapcsolatos személyi kiadások és járulékai, valamint dologi költségek számolhatók el. (Pl. nyomtatás, szerkesztés, tördelés, lektorálás, szerkesztőséggel kapcsolatos rezsiköltségek, pl. helyiség bérleti díja). A kiadványhoz nem kapcsolódó költségek (pl. utazási vagy szállásköltségek) nem számolhatóak el.

Megpályázható támogatás: 150 000 Ft-tól (azaz százötvenezer forinttól) 4 000 000 Ft-ig (azaz négymillió forintig) terjedő összeg. A támogatás intenzitása a teljes elszámolható kiadás költségének legalább 33,33 %-a, legfeljebb 100%-a, a fenti keretösszeg figyelembevételével.

Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás folyósítására az elszámolás elfogadását követően kerül sor.

Részelszámolás benyújtása esetén lehetőség van több részletben történő folyósításra.

V. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatokat - a kötelező mellékletekkel együtt - elektronikus úton kell feltölteni az erre a célra létrehozott akadémiai Egységes Pályázati Keretrendszerbe (a továbbiakban: EPK), illetve a kiírás VI. pontjában meghatározott egyes dokumentumokat eredeti aláírt és nyomtatott formában is - egy példányban - be kell nyújtani/be kell küldeni az MTA Testületi Titkárságának (a továbbiakban: Testületi Titkárság), (1051 Budapest, Nádor u. 7.). A pályázati felület az alábbi linken érhető el: https://palyazat.mta.hu/folyoiratpalyazat_2015/.

A pályázatok benyújtásának határideje (a pályázat rögzítése az EPK rendszerben) és a VI. pontban meghatározott eredetiben is benyújtandó (beküldendő) dokumentumok (postán küldés esetén a postabélyegzés legkésőbbi időpontja) beérkezési határideje: 2015. november 26.

Az AAT és az EPK rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a Testületi Titkárságon Rácz Balázs osztályvezetőtől, (Tel.: +36 1 411 6235), a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben Véber Jánostól, a KFB titkárától (Tel.: +36 1 411 6257) munkaidőben (Hétfő-csütörtök: 8-16.30, Péntek: 8-14.00 óráig) kérhető felvilágosítás. (E-mailes elérhetőség: kfb [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu)

VI. A pályázathoz benyújtandó, az EPK-rendszerben kitöltendő/feltöltendő dokumentumok, megadandó adatok

a) elektronikus úton, az EPK-rendszerben kitöltött pályázati adatlap (kitöltendő az EPK rendszerben, onnan kinyomtatva, aláírva is be kell küldeni),

b) rövid, szöveges összefoglalás a folyóirat szaktudományi jelentőségéről, amelyben ki kell térni annak nemzeti és nemzetközi beágyazottságára, tudományos elismertségére, referenciáira (erre szolgáló mező töltendő ki az EPK rendszerben),

c) Open Access folyóiratok esetében nyilatkozat a mű szabad hozzáférésű (Open Access) megjelentetéséről, annak kiadói vagy kutatóintézeti változatáról (erre szolgáló mező töltendő ki az EPK rendszerben),

d) az MTA-val szerződő fél (kiadó, nyomda) neve, postacíme, képviseletre és aláírásra jogosult személy neve, a kiadó (nyomda) egyéb elérhetősége (telefon, fax, e-mail,) a kapcsolattartó személy neve (erre szolgáló mező töltendő ki az EPK rendszerben),

e) a kiadótól/nyomdától beszerzett előkalkuláció (árajánlat) a kiadás költségeiről és az MTA-tól kért támogatás összegéről (feltöltendő az EPK rendszerbe, eredetiben is be kell küldeni),

f) a kiadó/nyomda köztartozás-mentességének igazolása - ide nem értve a helyi adókat (feltöltendő az EPK rendszerbe, eredetiben is be kell küldeni),

g) a kiadó/nyomda írásbeli hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az MTA, mint támogató, az Állami Számvevőszék és az állami adóhatóság hozzáférjenek (feltöltendő az EPK rendszerbe, eredetiben is be kell küldeni),

(Az f) és g) pontokra vonatkozó nyilatkozat egy dokumentumban is megtehető és feltölthető.)

h) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése (erre szolgáló mező töltendő ki az EPK rendszerben),

i) amennyiben van, a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegének megadása (erre szolgáló mező töltendő ki az EPK rendszerben).

A felsorolt adatokat/dokumentumokat elektronikusan kell rögzíteni/feltölteni az EPK-rendszerbe. Az EPK rendszerből kinyomtatott és aláírt pályázati adatlapot és a kiadótól, nyomdától származó igazolásokat eredetiben, aláírással, lepecsételve is meg kell küldeni a Testületi Titkárság részére (egy példányban).

VII. A pályázatok elbírálása, döntés a támogatásról

A pályázatra való meghívás ténye nem jelenti a pályázati támogatás automatikus elnyerését!

A benyújtott pályázatokat a Testületi Titkárság illetékes munkatársai a pályázat befogadásáról szóló döntés előtt a következő szempontok alapján ellenőrzik (előzetes vizsgálat): a pályázat az V. pontban meghatározott határidőn belül beérkezett-e;

az igényelt támogatás mértéke és intenzitása megfelel-e a IV. pontban foglalt kritériumoknak; a pályázó a II. pontban meghatározott pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e; a pályázóval szemben nem áll-e fenn a VII. pont utolsó bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.

A Testületi Titkárság a beérkező pályázatok előzetes vizsgálata után a beérkezést követő legfeljebb hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó részére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás tartalmazza az elutasítás indokolását, valamint az ellene benyújtható kifogás lehetőségét és módját. A Testületi Titkárság ezt követően a befogadott, valamint a VI. pontban foglalt formai követelményeknek is megfelelő pályázatokat az EPK rendszerben továbbítja az illetékes tudományos osztályoknak. Ha a pályázat formai szempontból nem felel meg a követelményeknek, a Testületi Titkárság vezetője hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő öt munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a Testületi Titkárság által.

A tudományos osztályok a pályázati igényeket a pályázatok beérkezését követően 60 naptári napon belül rangsorolják, és javaslatukat megküldik a KFB titkárának. A javaslatok összesítését követően a kiadványtervet a KFB a legkésőbb március 15-ig megtartott ülésén áttekinti, megvitatja, és javaslatot tesz a támogatandó kiadványokra. A KFB a javasolt művek listáját 2016. március 31-ig felterjeszti jóváhagyásra az MTA elnökének.

Nem támogatható az a pályázat, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó (pályázóval szembeni kizáró okok):

a) aki a pályázatot nem a kiírásban meghatározott támogatott tevékenységre és itt meghatározott formában nyújtja be,

b) aki a pályázat benyújtási határidejét elmulasztja,

c) aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz.

VIII. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosításának folyamata

Az MTA elnökének jóváhagyását követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága gondoskodik a támogatási szerződések megkötéséről a bírálati folyamat során elfogadott kiadóval/nyomdával (támogatott). A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kiadó/nyomda a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfeleljen (megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak vagy átlátható szervezetnek tekinthető).

Nem köthető támogatási szerződés azzal a szervezettel, amely (kiadóval, nyomdával szembeni kizáró okok):

a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,

b) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

c) a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll,

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban:

- a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó közeli hozzátartozója, valamint az a szervezet, amelyben az említett személy vezető tisztségviselő, az ügyintéző vagy képviseleti szervezet tagja,

- az a szervezet, amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fen Magyarországon bejegyzett párttal, vagy közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

e) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,

f) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek, amely szerint: meg kell felelnie a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül,

g) az MTA által korábban azonos célra biztosított támogatás felhasználásával még nem számolt el,

h) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.

A bizottság és az MTA elnöke által jóváhagyott kiadványtervekben helyet kapott művek szerzőit/szerkesztőit a Testületi Titkárság vezetője a döntést követően 15 naptári napon belül levélben értesíti a támogatás elnyeréséről, valamint a támogatási szerződés megkötésének várható idejéről (a döntést követő 30 napon belül). A támogatást nem nyert művek szerzőit/szerkesztőit szintén a Testületi Titkárság vezetője értesíti. Az MTA-val szerződő kiadó/nyomda előzetes tájékoztatása a pályázó kötelessége.

Az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátása a mű megjelenését követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatóságához benyújtott pénzügyi elszámolás alapján, és az illetékes könyv- és folyóirat-felelős aláírásával igazolt feladat teljesítése után, átutalás, illetve előirányzat-átcsoportosítás formájában, a kincstári szabályoknak megfelelően, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint történik.

Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a folyóirat egy teljes évfolyamának példányát (nemcsak a támogatásból megvalósult füzete(ke)t) az MTA Gazdasági Igazgatóság részére térítésmentesen megküldeni.

A pályázó a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy a folyóirat minden cikkének bibliográfiai adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: MTA KIK) MTMT rendszerébe feltölti. Az MTMT rendszer import-formátumának leírása az MTMT portálján nyilvánosan elérhető (www.mtmt.hu). Technikai segítséget az MTMT munkatársai adnak. Elérhetőségük: kfbmtakik [at] konyvtar [dot] mta [dot] hu Kisebb kiadók, szerkesztőségek esetében kérésre az MTMT munkatársai az elektronikus adatok feltöltését elvégzik.

A pályázó a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy a folyóirat teljes digitális példányát PDF/A formátumban az MTA KIK repozitóriumába (REAL) is feltölti.

A művekre vonatkozóan beállítható embargós időszakok az MTA elnökének a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételéről szóló határozatával összhangban a következők:

Ha a kiadó cikkenként tölti fel a folyóirat egyes számait, élettudományi, matematikai, természettudományi és műszaki területen egyéves embargó, bölcsészet- és társadalomtudományok esetén két éves embargó állítható be. Ha a teljes számot töltik fel élettudományi, matematikai, természettudományi és műszaki területen maximum két év, bölcsészet- és társadalomtudományok esetén három év letöltési embargó állítható be. Az MTA KFB elnöke indokolt esetben eltérő hozzáférhetőséget, embargó időszakot is engedélyezhet. Amennyiben a folyóirat saját honlapról (akár a fenti embargó időszakokkal) szabadon elérhető, a REAL-ba zártkörű elhelyezéssel is fel lehet tölteni a folyóiratszámokat. A zártkörűen, kizárólag archiválási célra elhelyezett tételeket csak az MTA KIK könyvtárosai érhetik el, ezek harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

Kizárólag elektronikus formában megjelenő folyóiratok esetében a teljesítés igazolásának feltétele a folyóirat cikkeinek (füzeteinek, köteteinek), tartalmának megjelenése a weben, bibliográfiai adatainak rögzítése az MTMT-ben, és a mű elhelyezése az MTA Könyvtár és Információs Központ REAL repozitóriumában. A pénzügyi elszámolás benyújtásakor a támogatottnak meg kell küldenie az elektronikus kiadvány elérhetőségét (internetcím).

A repozitóriumi elhelyezési kötelezettség saját intézményi repozitóriumi elhelyezéssel is teljesíthető, amennyiben a hozzáférés nem korlátozott (azonnali Open Access), és a repozitóriumot az MTMT Repozitórium Minősítő Bizottsága minősítette. Ebben az esetben a saját intézményi repozitóriumi elhelyezés tényéről az MTA KIK-et a kfbmtakik [at] konyvtar [dot] mta [dot] hu e-mail címen értesíteni kell. Az MTA KIK ellenőrzi, hogy az elhelyezés megfelelő-e (minősített repozitóriumban történt és azonnali Open Access-e), amennyiben igen, a kötelezettség teljesüléséről tájékoztatja az MTA Gazdasági Igazgatóságát, amennyiben nem, felhívja a kiadót, hogy a művet az MTA KIK REAL rendszerében helyezze el.

Az egyes folyóiratszámok megjelenését követően a támogatott köteles egy-egy további folyóiratszám példányt közvetlenül az MTA KIK Gyűjtemény-szervezési Osztálya részére is térítésmentesen megküldeni. (Cím: 1051 Budapest, Arany J. u. 1.) A szakmai teljesítés igazolásának feltétele, hogy valamennyi folyóirat-szám a megjelenést követően beérkezzen az MTA KIK-be is. (Erről az MTA KIK tájékoztatja az MTA Gazdasági Igazgatóságát.)

Kizárólag elektronikus formában megjelenő folyóiratok esetében a teljesítés igazolásának feltétele a folyóirat cikkeinek (füzeteinek, köteteinek), tartalmának megjelenése a weben, megjelenési adatainak rögzítése az MTMT-ben, és a mű elhelyezése az MTA Könyvtár és Információs Központ REAL repozitóriumában. A pénzügyi elszámolás benyújtásakor a támogatottnak meg kell küldeni az elektronikus kiadvány elérhetőségét (internetcím).

Támogatott a kötelespéldány(ok) benyújtásával, továbbá a bibliográfiai adatok MTMT-be feltöltésével, illetve a megjelent mű MTA KIK repozitóriumában való elhelyezésével a szakmai beszámolást teljesíti. A repozitóriumi elhelyezési kötelezettség saját intézményi repozitóriumi elhelyezéssel is teljesíthető, amennyiben a hozzáférés nem korlátozott (azonnali Open Access), és a repozitóriumot az MTMT Repozitórium Minősítő Bizottsága minősítette. Ebben az esetben a saját intézményi repozitóriumi elhelyezés tényéről az MTA KIK-et a kfbmtakik [at] konyvtar [dot] mta [dot] hu e-mail címen értesíteni kell. Az MTA KIK ellenőrzi, hogy az elhelyezés megfelelő-e (minősített repozitóriumban történt és azonnali Open Access-e), amennyiben igen, a kötelezettség teljesüléséről tájékoztatja az MTA Gazdasági Igazgatóságát, amennyiben nem, felhívja a kiadót, hogy a művet az MTA KIK REAL rendszerében helyezze el.

Az egyes folyóiratszámok megjelenését követően a támogatott köteles egy-egy további folyóiratszám példányt közvetlenül az MTA KIK Gyűjteményszervezési Osztálya részére is térítésmentesen megküldeni. (Cím: 1051 Budapest, Arany J. u. 1.) A teljesítés igazolásának feltétele, hogy valamennyi folyóirat-szám a megjelenést követően beérkezzen az MTA KIK-be is. (Erről az MTA KIK tájékoztatja az MTA Gazdasági Igazgatóságát.)

Kizárólag elektronikus formában megjelenő folyóiratok esetében a teljesítés igazolásának feltétele a folyóirat cikkeinek (füzeteinek, köteteinek), tartalmának megjelenése a weben, megjelenési adatainak rögzítése az MTMT-ben, és a mű elhelyezése az MTA KIK REAL repozitóriumában. A pénzügyi elszámolás benyújtásakor a támogatottnak meg kell küldeni az elektronikus kiadvány elérhetőségét (internetcím).

Támogatott a kötelespéldány(ok) benyújtásával, továbbá a bibliográfiai adatok MTMT-be feltöltésével, illetve a megjelent mű MTA KIK repozitóriumában való elhelyezésével a szakmai beszámolást teljesíti.

A támogatási összeg átutalására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a benyújtott pénzügyi bizonylatok kifogástalanok, rendelkezésre áll a teljesítésigazolás, és az igényelt összeg nem lépi túl a jóváhagyott támogatási összeget.

A támogatást elnyert pályázónak a megjelent kiadványokban fel kell tüntetni, hogy azok az MTA támogatásával jelentek meg.

IX. A megkötött támogatási szerződés módosításának feltételei

A támogatási szerződés és a benne meghatározott határidők módosítása csak kivételes esetben, csak egy alkalommal és kizárólag tárgyéven belül (a szerző/szerkesztő súlyos, tartós betegsége vagy egyéb, a támogatottnak fel nem róható ok esetén) fogadható el abban az esetben, ha azt a vonatkozó jogszabályok (különösen az Áht. és az Ávr.) nem zárják ki. Egyéb esetben - nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén - a támogatási szerződés - az abban meghatározott feltételekkel - megszüntetésre (felmondásra) kerül, és a megítélt összeg a pályázati rangsor következő helyén álló műre csoportosítható át.

A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.

A támogatási szerződés- és határidő-módosítási kéréseket írásban, a tárgyévben, a támogatási szerződésben megállapított feladatmegvalósítási időtartamon belül kell a tudományos osztály könyv- és folyóirat-felelős akadémikusának címezve előterjeszteni. A könyv- és folyóirat-felelős által véleményezett kérelmeket a KFB-keretre vonatkozóan a KFB elnöke, a központi kiadványokra vonatkozóan a KFB elnöke általi felterjesztést követően az MTA elnöke bírálja el. Jóváhagyást követően a Gazdasági Igazgatóság gondoskodik a támogatási szerződés módosításáról.

Abban az esetben, ha a kiadás a mű szerkesztőjének késedelme miatt hiúsul meg, számára a szakterületileg illetékes tudományos osztály által meghatározott időben, de legfeljebb a következő 3 évben nem ítélhető meg újabb akadémiai kiadvány-támogatás.

X. A támogatási időszak

Jelen pályázat keretében megvalósuló tevékenység 2016. január 1-je és 2016. december 31. közé eső, határozott idejű támogatási időszakra szól.

A támogatás elszámolásának határideje: 2017. január 31.

XI. Jogorvoslat

A pályázó az MTA elnökének címzett a kfb [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre, vagy a +36 1 411 6122 fax számára megküldött kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség.

A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat - a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést - melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra. A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

XII. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

a) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

b) A közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat. A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén utasítható el.

c) Támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

Melléklet:

A meghívásos pályázaton részt venni jogosult tudományos folyóiratok listája a szakterületileg illetékes tudományos osztályok döntése alapján:

Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

1. Általános Nyelvészeti Tanulmányok

2. Antik Tanulmányok

3. Beszédkutatás

4. Ethnographia

5. Ethno-Lore

6. Filológiai Közlöny

7. Helikon

8. Irodalomtörténet

9. Irodalomtörténeti Közlemények

10. Keletkutatás

11. Literatura

12. Magyar Könyvszemle

13. Magyar Nyelv

14. Magyar Nyelvőr

15. Névtani Értesítő

16. Nyelvtudományi Közlemények

17. Studia Musicologica

18. Studia Slavica

19. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae

20. Acta Ethnographica Hungarica

21. Acta Linguistica Hungarica

22. Acta Orientalia

23. Hungarian Studies

24. Studia Linguistica Hungarica

Filozófiai és Történettudományok Osztálya

1. Acta Archeologica Hungarica

2. Acta Historiae Artium

3. Archaeológiai Értesítő

4. Alkamazott Pszichológia

5. Antaeus

6. Ars Hungarica

7. Hungarian Historical Review

8. KLIÓ történelmi szemléző folyóirat

9. Magyar Filozófiai Szemle

10. Magyar Pedagógia

11. Magyar Pszichológiai Szemle

12. Művészettörténeti Értesítő

13. Pszichológia

14. Századok

15. Történelmi Szemle

16. Világtörténet

17. Ókor

18. Educatio

Matematikai Tudományok Osztálya

1. Alkalmazott Matematikai Lapok

2. Matematikai Lapok

3. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations

Agrártudományok Osztálya

1. Acta Veterinaria Hungarica

2. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

3. Progress in Agricultural Engineering

4. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica

5. Agrokémia és Talajtan

6. Állattenyésztés és Takarmányozás

7. Agrártörténeti Szemle

8. Studies in Agricultural Economics

9. Cereal Research Communications

Orvosi Tudományok Osztálya

1. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica

2. Acta Physiologica Hungarica

3. Magyar Orvosi Nyelv

4. Magyar Belorvosi Archívum

5. Orvosi Hetilap

6. Ideggyógyászati Szemle

7. Mentálhigiéne és Pszichoszomatika

8. Orvostörténeti Közlemények

Műszaki Tudományok Osztálya

1. Építés - Építészettudomány

2. Pollack Periodica

Kémiai Tudományok Osztálya

1. Magyar Kémiai Folyóirat

2. Acta Alimentaria

3. Magyar Kémikusok Lapja

4. Kémiai Panoráma

5. Középiskolai Kémiai Lapok

6. Természet Világa

Biológiai Tudományok Osztálya

1. Acta Biologica Hungarica

2. Acta Botanica Hungarica

3. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae

4. Community Ecology

5. Kitaibella (Journal of Pannonian Botany)

6. Opuscula Zoologica

7. Studia Botanica Hungarica

8. Tájökológiai Lapok

9. Antropológiai Közlemények

10. Állattani Közlemények

11. Botanikai Közlemények

12. Természetbúvár

Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

1. Acta Juridica Hungarica

2. Állam- és Jogtudomány

3. Jogtudományi Közlöny

4. Acta Oeconomica

5. Közgazdasági Szemle

6. Szigma

7. Tér és Társadalom

8. Hadtudomány

9. Politikatudományi Szemle

10. Szociológiai Szemle

11. Socio.hu

12. Demográfia

Földtudományok Osztálya

1. Acta Geodaetica et Geophysica

2. Central European Geology

3. Hungarian Geographical Bulletin

4. Földrajzi Közlemények

Fizikai Tudományok Osztálya

1. Fizikai Szemle

2. Meteor csillagászati évkönyv