A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközi konferenciaszervezés támogatására – 2019

2019. január 8.

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében a kutatóhelyek által Magyarországon vagy az 1. számú mellékletben felsorolt határon túli magyar tudományos szervezetek országaiban szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot hirdet.

A 2019. évi pályázat meghirdetésének időpontja: 2019. január 7.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek, a Támogatott Kutatócsoportok Irodája, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek (a továbbiakban együtt: kutatóhelyek), és a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Fejezet Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat támogatása / nemzetközi konferenciaszervezés támogatás pénzügyi kerete.

V. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret összege 2019. évben: 27.000.000 Ft.

Jelen pályázat a 2019. év során és a 2020. év első félévében (legkésőbb 2020. június 30-ig) lezáruló nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására szolgál.

VI. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

A jelen pályázat keretében a rendezvény jellegétől és létszámától függően 300.000 Ft és 2.000.000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 10% és 100% között alakulhat.

A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatói okirat kibocsátását követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor. A támogatási összeg felhasználásáról a rendezvényt követően, a támogatói okiratban foglaltak szerint kell beszámolni.

VII. Elszámolható költségek

 1. meghívott előadók/résztvevők szállás- és útiköltsége,
 2. vendéglátás (előadók és résztvevők részére),
 3. rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó egyéb költségek (pl.: terembérlet, technikai eszközök biztosítása, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés).

A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma.

VIII. Saját forrás mértéke

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál.

IX. A pályázat benyújtása

 1. A támogatásra jogosult nevében a pályázat benyújtására a rendezvény szervezéséért felelős személy jogosult azzal, hogy a pályázatot az intézmény vezetője illetve az osztályelnök aláírásával látja el.
 2. A pályázatokat 2019. január 7-től lehet benyújtani elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/nkp_2019/ oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázat benyújtója nem tagja az MTA köztestületének, a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben)

  A pályázatok legkésőbb 2019. május 31-én 12 óráig nyújthatóak be. 3. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
  1. a pályázó adatait
   (a tudományos rendezvényt szervező intézmény, kutatóhely illetve tudományos osztály adatai, a rendezvény szervezéséért felelős személy adatai – az Akadémiai Adattár alapján);
  2. a tudományos rendezvényre vonatkozó adatokat
   (a rendezvény címe, típusa, szakterülete, helyszíne, időpontja, várható előadók és résztvevők száma – az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatokként);
  3. az MTA-tól kért támogatás összegét, illetve a rendezvény várható összköltségét
   (az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő adatként);
  4. a tudományos rendezvény rövid leírását
   (a kitöltendő dokumentum az elektronikus pályázati rendszerből letöltendő, majd aláírt, szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő);

   A rendezvény rövid leírását is tartalmazó pályázati űrlapot a tudományos rendezvény szervezéséért felelős személynek, valamint a szervező intézmény vezetőjének/tudományos osztály elnökének és pénzügyi ellenjegyzőjének aláírásával kell ellátni. Az aláírt pályázati űrlapot fel kell tölteni az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe.

  5. a pályázó írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
   1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
   2. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
   3. ha van; a saját forrás rendelkezésére áll,
   4. megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
   5. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
   6. a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
  6. a pályázat benyújtójának írásbeli nyilatkozatát
   1. annak tudomásulvételéről, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja a törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja a pályázat lefolytatása. A pályázat benyújtója kijelenti, hogy megismerte és tudomásul veszi az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös adatkezelési tájékoztatóját (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást) amely a
    https://mta.hu/data/dokumentumok/kozerdeku_adatok/2018/Adatkezelesi%20tajekoztato%20MTA%20Titkarsag_16.pdf
    internetes linken érhető el.
   2. A pályázat benyújtója hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az AAT-ban rögzített személyes adatait (név, elérhetőség,) az Adatkezelő nyertes pályázat esetén a pályázat lezárását követő 2 évig, nem nyertes pályázat esetén 6 hónapig megőrzi. Az Adatkezelő a megőrzési idő leteltét követően a személyes adatokat törli.
    (Az egybe szerkesztett nyilatkozatot az elektronikus pályázati rendszerben kell kitölteni, és onnan kinyomtatva, aláírva is meg kell küldeni az Adatkezelőnek.)

X. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

Az érvényes pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatok küld a pályázó részére.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázat benyújtóját az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésre.

Hiánypótlás nem nyújtható be abban az esetben, ha a pályázó a pályázatot nem a pályázati rendszerből letöltendő űrlapon nyújtotta be.

Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

XI. A pályázat elbírálása, döntés a támogatásról

A benyújtott pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban értékeli. Az első bírálati fordulóban a 2019. február 15-ig, a második fordulóban a 2019. május 31-ig benyújtott pályázatokat bírálják.

Az első pályázati forduló várható pénzügyi kerete 17 millió forint, a második forduló várható keretösszege 10 millió forint.

A második pályázati fordulóban az első fordulóban nem támogatott rendezvényre vonatkozó pályázatok nem nyújthatóak be.

Értékelési szempontok:

 • rendezvény témája (mennyire jelentős, időszerű, releváns, megalapozhat-e új kutatásokat)
 • hozzájárulása a kutatóhely és a tudományterület nemzetközi kapcsolatainak, stratégiai céljainak eléréséhez,
 • nemzetköziség (külföldi előadók és résztvevők száma, aránya, ragja, láthatóság, disszemináció)
 • fiatal kutatók bevonása, részvétele,
 • szakmai és pénzügyi megvalósíthatóság,
 • rendelkezésre álló saját forrás, illetve a saját és egyéb forrás aránya
 • az MTA Titkársága által biztosított források hatékony felhasználása, hozzájárulása a rendezvény sikeréhez.

Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

XII. A támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően a támogatást elnyert pályázó részére az Akadémia - az Ávr. 65/A . § (1) bekezdés ba.) pontjára is figyelemmel - támogatói okiratot bocsát ki, a támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatói okirat aláírását követően az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő a támogatói okirat szerint.

Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatói okirat tartalmazza.

XIII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az Ávr. szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, a támogatói okiratok kiadásának módjával, illetve a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárással kapcsolatban a támogatói okirat kibocsátásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Titkársága részére.

A kifogás a következő adatokat tartalmazza:

 1. a kifogást tevő képviselője nevét,
 2. a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat azonosításához szükséges adatokat,
 3. a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
 4. a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
 5. nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.

A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat, – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést, – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát.

Támogató érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha:

 1. azt határidőn túl terjesztették elő,
 2. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 3. az a korábbival azonos tartalmú,
 4. a kifogás nem tartalmazza a kötelezően meghatározott adatokat,
 5. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 6. a kifogás benyújtásának nincs helye,
 7. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra. A kifogás elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a sérelmezett helyzet megszüntetésre kerül, egyéb esetben a kifogás elutasításra kerül, és a döntésről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogás benyújtója írásban értesítésre kerül.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

XV. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 3. támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

Szakmai kérdésekben az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya (e-mail: tihanyi [dot] barbara [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6157), pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága (e-mail: fejezeti [dot] penzugyek [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6213) nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2019. január 7.

Lovász László

a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke

Mellékletek

 1. számú melléklet: Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek
 2. számú melléklet: Útmutató a nemzetközi tudományos rendezvények szervezéséhez nyújtott támogatás megpályázásához
 3. számú melléklet: Útmutató az Akadémiai Adattárba való regisztrációhoz