A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása FULBRIGHT - MTA MOBILITÁSI ÖSZTÖNDÍJAK elnyerésére (2019-2020-as tanév)

2019. május 24.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása

FULBRIGHT - MTA MOBILITÁSI ÖSZTÖNDÍJAK

elnyerésére

(2019-2020 tanév)

Az ösztöndíj célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA-tv.) 3. §-a (1) bekezdésének j) és m) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az Akadémia és a Magyar-Amerikai Fulbright Oktatási Csereprogram Bizottság (a továbbiakban: Fulbright Bizottság) között 2016. március 23-án létrejött tudományos együttműködési megállapodás alapján az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége, a magyar-amerikai tudományos kapcsolatok fejlesztése érdekében ösztöndíj pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy az MTA kutatóhálózatában foglalkoztatott a 2019-20-as tanévre érvényes Fulbright ösztöndíjat nyert fiatal magyar kutatók számára kiegészítést nyújtson, hogy az Egyesült Államokban folytassanak kutatási tevékenységet, valamint kiegészítő támogatással ösztönözze az egyesült államokbeli kutatókat, hogy az MTA kutatóhálózatában végezzenek kutatómunkát. Az Akadémia a nyertes pályázók tanulmányútját kiegészítő ösztöndíjjal kívánja támogatni.

Az ösztöndíjra jogosultak köre

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Pályázatot nyújthatnak be a 2019-20-as tanévre érvényes Fulbright kutatói ösztöndíjat elnyert magyar állampolgárságú kutatók, (1) akik az MTA kutatóhálózatának teljes vagy részmunkaidőben közalkalmazotti jogviszony alapján foglalkoztatott munkatársai vagy (2) azok az amerikai állampolgárságú kutatók, akik az MTA kutatóhálózatában kívánnak tudományos kutatómunkát végezni. A pályázó közalkalmazotti jogviszonyának az MTA kutatóközpontjával, kutatóintézetével, vagy az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával kell fennállnia.

A pályázás feltétele a regisztráció az Akadémiai Adattárban (AAT)

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege

A pályázat forrása: az Akadémia 2019. évi költségvetésében rendelkezésre álló Sajátos nemzetközi kapcsolatok / Egyezményes kapcsolatok pénzügyi kerete.

A pályázat keretében rendelkezésre álló összeg 2019. évben: 5.000.000 forint, azaz ötmillió forint.

A támogatás formája és mértéke, a támogatási időszak

Az elnyerhető támogatás minimális összege 500.000 Ft (ötszázezer forint), maximális összege 2,5 millió Ft (kétmillió-ötszázezer forint).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatási intenzitás mértéke 100%

Jelen pályázat keretében a 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. között megvalósuló kutatási tevékenység támogatható.

A pályázat benyújtása

A pályázatot 2019. június 21. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Kiegészítő MTA - Fulbright Ösztöndíj pályázati rendszeren keresztül lehet benyújtani az alábbi linken:
https://palyazat.mta.hu/fulbright_mta_mobilitasi_osztondij_2019

A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltétele:

 1. a pályázó regisztráljon és töltse fel, aktualizálja adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT).

Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell.

 1. Pályázó adatai: (az AAT-ben kitöltendő kötelező adatok.)
 2. Pályázat adatai (a pályázati felületen kitöltendő adatok)
 3. A Fulbright ösztöndíj elnyerését igazoló dokumentum
  (aláírt és szkennelt változata az elektronikus pályázati rendszerbe feltöltendő)

A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás feltételei

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére, vagy nem pótolható formai hiányosság esetén érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy

 1. a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
 2. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
 3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
 4. a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás, vagy hiányos, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat nem fogadható be.

Érdemi vizsgálat nélkül - hiánypótlás nélkül - elutasításra kerülnek (1) a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, (2) ha a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, vagy (3) ha a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. A támogatónak az elutasítás okát meg kell jelölnie.

A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, továbbá a pályázóval szemben nem áll fenn jelen pályázati kiírás vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró ok.

A pályázatok elbírálása, döntés a támogatásról

A kiegészítő ösztöndíjak odaítéléséről az MTA Titkárságának Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya a Fulbright Bizottsággal közösen 2019. június 28-ig dönt. A bírálat során a megpályázott kutatási téma relevanciája, társadalmi hasznossága, a pályázó szakmai felkészültsége, a kutatási terv eredetisége, kidolgozottsága és megvalósíthatósága, valamint a tervezett kutatómunkához szükséges egyesült államokbeli, illetve magyarországi jelenlét indokoltsága alapján értékelik a pályázatokat.

A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak 2019. július 1-ig.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a ösztöndíj szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 2. benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,

Az ösztöndíj szerződés megkötése, a támogatás biztosítása

A Magyar Tudományos Akadémia a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet terhére biztosítja a támogatást, képviseletében eljár, és Támogatóként a pályázóval szerződést köt a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága. A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet a kiegészítő ösztöndíjban, amelynek folyósítása átutalással, egy összegben történik, az ösztöndíjas időszak megkezdése előtt vagy annak megkezdését követően 3 hónappal, támogatási előleg formájában.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

A kiegészítő ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amelyet tanulmányútját követően e-mailben megküld az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának.

A kutatási beszámolók megküldési határideje az ösztöndíjas időszak leteltét követő egy hónap.

A kutatási beszámolókat az MTA Titkárságának Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya értékeli. Ha az ösztöndíjas határidőre nem tesz eleget beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre kizárja magát a pályázási lehetőségből.

Kifogás

A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, az ösztöndíj szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

Jogorvoslat

A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a Magyar Államkincstár monitoring rendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,
 2. a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal , a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
 3. Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
 4. Támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, az ösztöndíj szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkárságának Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya ad további felvilágosítást és segítséget a solymosi [dot] beata [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen és a +36 1 411 6156-es telefonszámon.

Budapest, 2019. május 21.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke