A Lendület Program 2024. évi pályázati felhívása

2023. december 15.

MTA LENDÜLET PROGRAM
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
új Lendület-kutatócsoportok létrehozására
2024–2029

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) főtitkára, a Lendület Bizottság elnöke a Lendület Program keretében A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé 2024-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület Program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve itthon tartásával, és ezzel egyidejűleg a fiatal kutatók önállósodási törekvéseinek támogatása. A for English version please click hereLendület Program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken áttörő eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.6. Lendület Program alcímen rendelkezésre álló keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 900 millió Ft fordítható, amelyből várhatóan 16-18 Lendület-kutatócsoport indítására van lehetőség 2024. szeptember 1. és 2024. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – minimum 3, illetve maximum 5 év. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a Lendület Program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben rendelkezésére álljon.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I „Induló” kategória

Új, önálló kutatócsoportot alapító, fiatal kutatók hazahívását, illetve itthon tartását célzó támogatási forma ígéretes, új kutatási projektek megvalósítására. Azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, tehetséges fiatal kutatók pályázhatnak, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
a) 40 évnél fiatalabb (1984. január 1. után született).
b) PhD-fokozatát 2014. január 1. után és 2020. december 31. előtt szerezte meg.
A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár és a PhD megszerzési idejére vonatkozó határ megnövelhető: nők esetében gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával (ha az több, mint 2 év), férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.
c) Korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon saját kutatási témával egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként támogatást nyert.
d) Nem nyert korábban Lendület-támogatást kutatócsoport-vezetőként.

A Lendület I támogatás csak egyszer nyerhető el.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület-támogatás ideje alatt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület H „Haladó” kategória

Olyan pályázók számára, akik új, áttörő kutatási eredményeket ígérő téma kidolgozását vagy már jól működő, kiváló kutatási projektek folytatását tűzik ki célul.

Azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak, akik már rendelkeznek kutatócsoport-vezetői tapasztalattal, vagyis saját kutatási téma kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület-támogatással összemérhető (pl. legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás, kiemelt támogatási összeggel) nemzetközi pályázatokon* nyertek támogatást a közelmúltban, és ez a projektjük még nem vagy az elmúlt 5 évben (2018 után) zárult le.

Szintén pályázhatnak azok a kutatók, akik vezető kutatóként 2021. január 1-jét követően nyújtottak be pályázatot az ERC „Starting”, „Consolidator”, „Advanced” vagy „Synergy” kategóriák valamelyikében, és pályázatuk részt vett az értékelés második fordulójában, de nem nyert támogatást.

Amennyiben a pályázónak folyamatban lévő támogatott kutatása van, akkor a jelenlegi pályázat kutatási tervében ki kell térnie az attól való eltérésekre.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület-támogatás 3. évének lezárulta előtt pályáznak az ERC „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, és a hároméves szakmai beszámolóban bemutatják ezt a pályázatot is.

Mindkét kategória nyertesei esetén elvárás, hogy a pályázó kutatócsoport-vezető fiatal kutatócsoportot alakítson ki, ezzel is segítve a Lendület Program elsődleges célkitűzését, mely a hazai fiatal kutatói közösség erősítése és a fiatal kutatók önállósodási törekvéseinek támogatása.

2. A Lendület Program keretében pályázni a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) kutatóhelyein, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra való jelentkezést a kutatócsoportot befogadó intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A pályázatban új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója – nemzetközi értékelés szerint – kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a kutatási tervben külön ki kell térni.

3. A támogatás vissza nem térítendő. Minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I kategóriában átlagosan évi 40 millió Ft, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió Ft lehet. Az igényelt teljes támogatás legfeljebb 17%-a tervezhető rezsiköltségként. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. Egy kutató egyszerre csak egy támogatott Lendület-kutatócsoportnak lehet résztvevője vagy vezetője.

5. A Lendület-pályázatra jelentkező kutató vállalja, hogy a Lendület-támogatás elnyerése esetén a projekt ideje alatt életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

6. A Lendület-pályázatra jelentkező kutató rendelkezik azonosítóval a Magyar Tudományos Művek Tárához (MTMT-azonosító), és az ott tárolt publikációs adatai naprakészek.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2024/). Bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetében indokolt esetben csak magyar nyelvű pályázat is benyújtható. A pályázati anyagok feltöltésének határideje

2024. február 12. 16.00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati felületről letölthető befogadó nyilatkozatot, valamint ugyancsak a pályázati felületről letölthető, a kutatócsoport-vezető által aláírt pályázói nyilatkozatot egy-egy példányban postán is** kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Főosztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület-pályázat 2024”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail-címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematikai és természettudományok).

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a kutatócsoport-vezetőre vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. számú útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már van AAT-azonosítója (illetve sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület-pályázat elkészítését a 2. számú útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Az elektronikus pályázati felületen való kitöltéssel:
a kutatócsoport leendő vezetőjének adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat és megszerzésének időpontja, MTMT-azonosító);
• a pályázat alapadatait (Lendület-kategória, a pályázat címe, tudományterülete, a kutatás rövid leírása, kommunikációs összefoglaló, a kutatócsoport megnevezése, befogadó kutatóhely);
• a kutatócsoport vezetője által korábban elnyert rangos hazai (pl. OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium, MTA Lendület) vagy saját kutatási témával elnyert nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázati támogatások (pl. ERC), valamint a jelenlegi kutatási projektjeinek felsorolását, illetve az ERC-értékelés második fordulójáig eljutott pályázatok adatait (a támogatás megnevezése, téma, időszak / pályázás éve, eredmény/minősítés);
• a pályázó kutatócsoport-vezető tudományos eredményeit és tudománymetriai adatait, publikációs tevékenységét mutató adatait;
• az igényelt támogatási összeget éves bontásban (millió Ft);
• kiegészítő adatokat (javasolt külföldi vagy külföldön élő magyar bírálók és elérhetőségük, nem kívánt bírálók, a kutatócsoport tervezett tagjai, a pályázó kutatócsoport-vezető gyermekeinek száma korkedvezmény kérése esetén).

Az elektronikus pályázati felületre való feltöltéssel (PDF-formátumban):
kutatási tervet (a pályázati felületről letölthető – proposal – sablon szerint, melynek részei:
I) a pályázó kutatócsoport-vezető leíró szakmai önéletrajza;
II) a tervezett ötéves futamidejű kutatási projekt rövid leírása, továbbá a bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázók esetében a pályázó esetleges javaslata a kutatási beszámolók főbb elbírálási szempontjaira (részleteket lásd „A nyertes pályázók támogatásának feltételei”-nél);
III) a tervezett kutatási projekt első 3 évére vonatkozó részletes munkaterv éves bontásban a várható eredmények felvázolásával és a tervezett publikációkkal;
IV) a tervezett kutatási projekt személyi háttere;
V) a tervezett kutatási projekt kutatóhelyi háttere
VAGY az ERC-értékelés második fordulójáig eljutott pályázat esetében:
a benyújtott ERC-pályázati anyag „A”, „B1” és „B2” jelű részeit, a pályázatra kapott értékelést (evaluation report) kiegészítve a pályázó kutatócsoport-vezető leíró szakmai önéletrajzával a felületről letölthető – narrative CV – sablon szerint és rövid (legfeljebb 3 oldalas) összefoglalóval, amennyiben az eltérő költségterv okán a projekt szakmai tartalmában is terveznek változtatást a felületről letölthető – modification – sablon szerint;
összesítő és szakterületi MTMT-táblázatokat (a táblázatok beállításához és letöltéséhez használja a 3. számú útmutatót);
költségtervet és annak indoklását (a letölthető – budget plan – és – budget plan justification – sablon és a 4. számú útmutató szerint);
• a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető – host research entity declaration – sablon szerint);
• a kutatócsoport-vezető által aláírt pályázói nyilatkozatot (az adatok valódiságáról, életvitelszerű magyarországi tartózkodásáról, korkedvezmény igénybevételéről, valamint a személyes adatai kezeléséről a letölthető –applicant declaration – sablon szerint).

Eredeti dokumentumok benyújtásával (postai úton):
a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető – host research entity declaration – sablon szerint);
• a pályázó kutatócsoport-vezető által aláírt pályázói nyilatkozatot (a letölthető – applicant declaration – sablon szerint).

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A formailag megfelelő pályázat befogadásáról és hiánypótoltatásáról, illetve érdemi elbírálásra bocsátásáról vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. napig tájékoztatja a pályázót. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetén az arra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát, valamint a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek; (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be; (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Lendület Bizottság elnöke dönt. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó kutató a Lendület Bizottság elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabályt sért, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatban kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy a pályázati felhívásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül egy alkalommal elektronikusan a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani az egyidejű postai** megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogást – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el a Lendület Bizottság elnöke. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön élő és külföldön végzett munkájuk során már nemzetközileg elismert, jelentős eredményeket elért, Magyarországra települni kívánó kutatók és azok a pályázók, akik a korábbi Lendület-támogatásuk alatt vagy azt követően jelen pályázat benyújtásáig ERC-pályázatot is benyújtottak.
Az értékelés két szakaszban történik a Lendület Programról szóló 21/2023. (XII. 04.) számú elnöki határozat, valamint az MTA Lendület Program ügyrendjében meghatározottak szerint, melyek az mta.hu honlapon, a Pályázatok menüpontban, a Lendület Program címszó alatt érhetők el. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább 3, a Lendület Zsűri által felkért hazai és külföldi külső szakértő anonim bírálatot készít. A külső szakértők a zsűri által az alábbiakban megadott szempontok szerint értékelik a pályázatokat. Az értékelésben a szakértőnek egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a szakértő véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg megváltoztatására. A zsűri a pályázatok és az anonim értékelések figyelembe vételével alakítja ki a véleményét és a pályázatok kiválósági rangsorát. A pályázati felhívásban előnyt jelentő feltételeket a zsűri érvényesíti.

Bírálati szempontok:

A) A kutatási projekt átfogó szakértői értékelése a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján.
Maximum 10 pont

B) A pályázó kutatócsoport-vezető tudományos teljesítményének értékelése – a leíró szakmai önéletrajzban foglaltak, az elnyert pályázatai, tudományos eredményei és tudományos közleményei alapján (különös tekintettel az utolsó 5 aktív kutatási évre).
Maximum 10 pont

C) A pályázat általános értékelése az alapkutatási jelleg, tudományos jelentőség, társadalmi haszon, alkalmazhatóság, a pályázó kutatócsoport-vezető és a résztvevők alkalmassága a kutatási projekt végrehajtására, az igényelt támogatás realitása, a várható hatékonyság (ígért eredmények, ráfordított energia és költségek aránya), a kutatást befogadó kutatóhely alkalmassága tekintetében.
Maximum 5 pont

A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.
Összesen maximum 25 pont

D) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem), figyelembe véve a kutatóhely alkalmasságát is.

E) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e a pályázat benyújtott költségtervét (igen/nem). Amennyiben nem tartja reálisnak a költségtervet, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási projekt megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában a Lendület Bizottság elnöke által felkért Lendület Zsűri – az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok, a pontszámok közötti eltérések és az előnyt jelentő pályázati feltételek figyelembevételével – értékeli és rangsorolja a pályázatokat. A zsűri a Lendület Programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol.

A Lendület Zsűri javaslatot tesz a Lendület Bizottságnak a támogatandó pályázatokról és a támogatási összegekről.

A pályázat nyerteseiről a Lendület Bizottság dönt a beadási határidőtől számított 120 naptári napon belül.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázókat a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti a Kutatási Pályázatok Főosztálya. Az eredményhirdetést követő 10 munkanap elteltével a pályázati felületen megtekinthetik a pályázók a pályázatukról készült anonim értékeléseket is. A díjazottak névsorát, kutatási témáját és támogatási összegét az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A támogatói okirat feltételeinek teljesítése esetén a pályázati támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves költségvetési támogatási összegek a Lendület Program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében kerülnek meghatározásra.

A költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről a támogatói okirat rendelkezik.

A Lendület-kutatócsoport-vezető a Lendület-projekt megvalósításának kezdő időpontjával köteles lemondani a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról vagy futó Lendület-pályázatban való részvételről.

A Lendület-kutatócsoport-vezető a támogatói okirat hatálybalépését követően köteles életvitelszerűen Magyarországon tartózkodni.

A támogatás személyi, dologi és beruházási kiadásokra egyaránt felhasználható (lásd 4. számú útmutató). A támogatás tartalmazhatja a kutatócsoport vezetőjének illetményét/munkabérét és annak járulékait vagy bérkiegészítését. A sikerrel pályázó kutatócsoport-vezetővel (amennyiben korábban a befogadó kutatóhelynél nem állt alkalmazásban) a befogadó nyilatkozatban tett kutatóhelyi kötelezettségvállalás alapján a kutatóhely teljes munkaidejű foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Az a sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető, aki a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhelynél alkalmazásban áll, munkabéremelésben/bérkiegészítésben részesülhet a támogatás terhére.

Elvárás, hogy a kutatócsoport-vezető a Lendület-támogatás időszakában teljes munkaidejű jogviszonyban legyen a befogadó kutatóhelynél, és munkaideje legalább 50%-át (legalább 0,5 FTE-értéket) a Lendület-projekt megvalósítására kell fordítania. Más pályázati és projektrészvételeinek beszámításával az együttes FTE-érték a Lendület-támogatás egyetlen időszakában sem haladhatja meg az 1-et.

A kutatócsoport vezetőjének a projekt terhére tervezhető illetménye/munkabére a Lendület I kategóriában max. bruttó 1 200 000 Ft/hó, a Lendület H kategóriában max. bruttó 1 600 000 Ft/hó lehet. A megadott összegnél magasabb bérnek a pályázati támogatási keret terhére való tervezése csak különlegesen indokolt esetben lehetséges, amire a költségterv indoklásában külön ki kell térni. Ilyen esetekben az illetményről/bérről a Lendület Zsűri dönt.

A befogadó kutatóhely állományába tartozó pályázó a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére munkabéremelésre/bérkiegészítésre pályázhat az alábbiakban részletezett két lehetőség közül a számára kedvezőbb opciót választva, és nyertesség esetén a támogatott kutatóhelynek eszerint kell elszámolnia a kutatócsoport-vezető részére való munkabéremelés/bérkiegészítés jellegű kifizetéseket:

1. a kutatócsoport-vezető legfeljebb a támogatói okirat keltekor érvényes kinevezése vagy munkaszerződése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény/munkabér és járulékai különbségét kaphatja meg munkabéremelésként/bérkiegészítésként a Lendület-támogatás terhére; vagy

2. a kutatócsoport-vezető a Lendület I kategóriában havi bruttó 380 000 Ft, illetve a Lendület H kategóriában havi bruttó 450 000 Ft munkabéremelést/bérkiegészítést kaphat a Lendület-támogatás terhére.

A támogatott kutatócsoport-vezetőnek a pályázói nyilatkozatban nyilatkoznia, illetve a költségterv indoklásában jeleznie kell, hogy a Lendület-támogatásra elszámolható munkabér-emelés/bérkiegészítés melyik változatával kíván élni.

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezenfelül egy vagy több kutató munkabérét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. A kutatócsoport tagja és vezetője a nyertes pályázati projekttel azonos kutatási tevékenységet más jogviszonyában nem végezhet.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente szakmai beszámolót készíteni. A szakmai beszámolók értékelését a Lendület Zsűri végzi, a minősítésekről a zsűri javaslata alapján a Lendület Bizottság dönt.

Az éves (1. évi, 2. évi és 4. évi) beszámolók az elvégzett munka és az eredmények rövid összefoglalói. A beszámolókról 1-1 zsűritag készít véleményt. A beszámolók jelzésértékű minősítése „eredményes” vagy „nem eredményes” lehet.

A hároméves beszámoló a kutatócsoport 3 év alatt elvégzett munkájának részletes összefoglalása a legfontosabb nemzetközi színvonalú eredmények kiemelésével és szóbeli előadással kiegészítve. Az 5. támogatási évet követően benyújtott záróbeszámoló a kutatócsoport teljesítményének átfogó szakmai összefoglalása, kiegészítve szóbeli előadás megtartásával. A hároméves beszámolót és a záróbeszámolót beszámolónként 2-2 külső szakértő értékeli. A kutatócsoport-vezetők szóbeli előadásait a Lendület Zsűri tudományterületileg illetékes szekciójának tagjai hallgatják meg és értékelik. A beszámolók minősítése „eredményes”, azon belül „kiváló”, „”, „megfelelő” vagy „nem eredményes” lehet.

A bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázó kutatók a pályázati anyagban javaslatot tehetnek arra, hogy a 3. évtől a projekt főbb elbírálási szempontjai mely eljárásrend szerint érvényesüljenek, ezen azonban a későbbiekben nem változtathatnak:

– az „A” értékelési eljárás esetén az értékelés alapját eredeti saját felfedezések, elméletek, értelmezések, fejlesztések, illetve elnyert pályázati pénzek összege szolgáltatja;

– a „B” értékelési eljárás esetén az értékelés szempontjai a kutatás újdonsága, publikációk, konferencia-előadások, nemzetközi beágyazottság, utánpótlás-nevelés, nyilvánosság előtti jelenlét.

A beszámolók és az értékelések alapján a Lendület Zsűri tudományterületi szekciói javaslatot tesznek a beszámolók elfogadására, valamint minősítésére a Lendület Bizottság részére. A Lendület Bizottság a tudományterületi szekciók javaslatai és a beszámolók ismeretében alakítja ki véleményét, és dönt a minősítésekről. A döntésről értesítést kap a kutatócsoport vezetője és a befogadó kutatóhely vezetője.

Amennyiben a kutatócsoport első 3 évben elért tudományos teljesítménye „nem eredményes”, a Lendület Bizottság döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez igazoltan szükséges.

Elvárás, hogy az I kategóriában támogatást nyert kutatócsoport-vezetők a Lendület-támogatás ideje alatt pályázzanak az ERC valamelyik kiválósági felhívására, és a záró szakmai beszámolóban mutassák be ezt a pályázatot is. A H kategóriában induló kutatócsoportok vezetőivel szemben pedig elvárás, hogy a Lendület-támogatás 3. évének lezárulta előtt pályázzanak az ERC „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, és a hároméves szakmai beszámolóban mutassák be ezt a pályázatot is. Amennyiben ez az elvárás nem teljesül, a beszámolók minősítése nem lehet „kiváló”.

Elvárás, hogy a kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vegyenek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtegyenek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Szintén elvárás, hogy a támogatás felhasználásával létrehozott/kiadott mű (és tanulmánykötet esetében a benne foglalt összes tanulmány) vonatkozásában a kutatócsoport vezetője gondoskodjon arról, hogy a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL vagy az MTMT Repozitóriumminősítő Bizottsága által minősített intézményi repozitóriumába feltöltse legkésőbb a szakmai záróbeszámoló benyújtásával egyidejűleg, illetve a záróbeszámoló benyújtását követően megjelenő mű esetében a megjelenést követő 30 napon belül.

A Lendület Program keretében született publikációkban kötelező affiliációként feltüntetni a kutatócsoport teljes megnevezését. A kutatócsoportok teljes megnevezése tartalmazza a támogató és befogadó kutatóhely kötőjellel összekapcsolt betűszós formáját, a Lendület Program megnevezését és a kutatócsoport megnevezését (pl. MTA–XXX Lendület Alfa Kutatócsoport). Az angol megnevezés esetében a Lendület kifejezést a “Momentum” kiegészítés követi (pl. MTA–XXX Lendület “Momentum” Alpha Research Group).

A kutatócsoport vezetőjének kiadvány készítése esetén fel kell tüntetnie, hogy annak megjelentetését a Magyar Tudományos Akadémia támogatta a Lendület Program keretében. Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője időközben ERC-pályázatot nyer, lehetőség van a Lendület-projekt támogatói okiratának módosítására a Lendület Bizottság elnökének döntése alapján.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat az alábbiakról:
a) A Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő;
– a pályázatot kiíró;
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő;
– a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.
e) A támogatás felhasználásának éves mértéke jogszabályi változások esetén eltérhet a megítélt támogatási összegtől. A megítélt támogatás összegének csökkenése esetén, az ebből eredő károkért való felelősségét a támogató kizárja jogszabályi változások esetén.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja

1. A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Főosztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).

Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában részt vevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.

A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából, valamint az MTA Titkársága a támogatói okirat kibocsátása és a támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.

2. A személyes adatkezelés jogalapja a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvényben meghatározott közfeladat ellátása a GDPR 6. cikk (1) e) pontja alapján, miszerint az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.

3. A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail-címre jelezheti.

4. Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu honlapon, a „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2023. december 15.

Kollár László
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

* Nem számítanak ide az (i) akár hazai, akár külföldi egyszemélyes ösztöndíjak, illetve posztdoktori pályázatok (pl. MSCA, OTKA vagy MTA PD); (ii) azok a nemzetközi konzorciumi pályázatok, amelyeknek a pályázó nem vezetője, csupán résztvevője (pl. EU kutatási hálózat magyar csoportjának vezetője, vagy a nemzetközi irányító testület tagja sem, ha nem ő volt a pályázó); (iii) azok a hazai elbírálású, stratégiai jellegű pályázatok, amelyek értékelési folyamatában az intézmény és nem a pályázó alkalmasságának vizsgálata az elsődleges szempont (pl. NAP, GINOP, INTERREG).

Amennyiben kérdésesnek ítéli meg a pályázó a pályázati feltételeknek való megfelelését, kérjen állásfoglalást a Kutatási Pályázatok Főosztályán keresztül a Lendület Zsűritől.

** Amennyiben az elektronikusan benyújtott nyilatkozatokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) d) pontjában meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látták el, akkor nem szükséges papír alapon is megküldeni.