Nincs az a titok, amely idővel ki ne tudódnék: Intenciók és perspektívák elfedése és felfedése a nyelvhasználatban – Németh T. Enikő levelező tag székfoglaló előadása

Németh T. Enikő levelező tag 2023. január 16-án megtartotta akadémiai székfoglalóját. Az előadásról szóló, képgalériával és videóval bővített összefoglaló.

2023. június 12.

A nyelvtudomány számos diszciplínájában kiemelt és gyakran kizárólagos szerepet kapott a verbális kommunikáció vizsgálata a nyelvhasználat leírása során. Ugyanakkor az utóbbi évtizedekben megjelent egy olyan új kutatási irány, amely szerint a nyelv használatának nem egyedüli formája a kommunikatív használat. Ahhoz, hogy a nyelvhasználat kommunikációtól eltérő formáiról lehessen beszélni, először meg kell határozni, mit értünk kommunikáción. Egy explicit kommunikációdefiníció birtokában a nyelvhasználat egyes konkrét megvalósulásairól el lehet dönteni, hogy kommunikációnak minősülnek-e vagy sem. A filozófiai, majd az arra építkező kognitív pragmatikai hagyomány a kommunikációt a megnyilvánuló személy szándékaiból kiindulva határozta meg. Az előadó korábbi munkáiban ezt az intencióalapú kommunikációdefiníciót kiegészítette a verbális kommunikáció multimodalitásának, szekvencialitásának és perspektivikusságának szempontjaival.

Németh T. Enikő
(A fotóra kattintva megnézhető az akadémiai székfoglaló előadásról készített képgaléria.)
Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az ily módon megformált definícióból kiindulva a nyelvhasználat különböző formáit két nagy csoportra lehet osztani. A nyelvhasználat társas formáiban (pl. verbális kommunikáció, verbális információközlés kommunikatív szándék nélkül, verbális manipuláció, elszólás) a beszélők megnyilatkozásaikat mások számára hozzák létre különféle intencióktól vezérelve, míg az individuális formákban (pl. jegyzetelés, emlékezés, tanulás, éneklés önmagunk számára) a nyelvhasználat nem irányul a beszélőn kívüli más személy(ek)re. A társas nyelvhasználati formákban a nyelvhasználat sikeressége függ attól, hogy az aktuális beszélők és hallgatók hogyan tudnak belehelyezkedni egymás perspektívájába, hogyan tudnak egy közös perspektívát kialakítani felváltva ezzel kezdeti egocentrikus nézőpontjukat, valamint mennyire képesek saját intencióikat megmutatni vagy éppen elrejteni, illetve partnereik intencióit megfejteni a perspektíva figyelembevételével. A verbális interakciók résztvevői nem tudják közvetlenül azonosítani egymás intencióit és perspektíváit. Az intenciók és perspektívák felismertetéséhez és felismeréséhez, azaz az elmeolvasáshoz kulcsok kellenek. A kulcsok multimodálisak: verbális és nem verbális indikátorok, illetve kontextuális információk.

Németh T. Enikő előadásában egyrészt azt vizsgálta meg, hogy a nyelvhasználat különböző társas formáiban, elsősorban a kommunikatív, az informatív, valamint a manipulatív nyelvhasználatban, a megnyilatkozók hogyan tudják intencióikat megvalósítani vagy elfedni perspektíváikon keresztül, illetve milyen perspektívákat szeretnének kialakítani partnereikben annak érdekében, hogy a partnerek felismerhessék a beszélők intencióit, vagy azok rejtve maradjanak előttük. Másrészt azt elemezte, hogy a partnerek hogyan tudják a megnyilatkozók szándékait kikövetkeztetni azáltal, hogy interpretálják és felveszik azok perspektíváit saját perspektívájukra és a megnyilatkozók által nyújtott nyelvi, nem nyelvi és kontextuális kulcsokra hagyatkozva. Harmadszor megpróbálta kideríteni, megjósolható-e a kommunikatív, informatív és manipulatív nyelvhasználat sikeressége annak alapján, hogy mennyire esnek egybe, illetve milyen mértékben különböznek egymástól a nyelvhasználók perspektívái.

Németh T. Enikő 1964-ben született Celldömölkön. A Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete a magyar nyelv pragmatikája és az elméleti nyelvészet. Kutatásai magyar nyelvi empirikus adatokból kiindulva felvetik a grammatika-pragmatika viszony nyelvelméleti kérdéseit, azokra eredeti válaszokat adnak, és eljutnak egy hatékony metatudományos gondolkodásmód alkalmazásához.