Lendület Program

Lendület program 2021. évi pályázati felhívása

Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2021–2026

2021. január 29.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel, az eredetileg postán bekért, a befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt intézményi befogadó nyilatkozat helyett elegendő, ha minősített elektronikus aláírásokkal ellátott nyilatkozat készül, amelyet a kutató feltölt az elektronikus pályázati rendszerbe, vagy elküldik közvetlenül a lendület [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre.

A pályázó kutatók pályázói nyilatkozatát is elegendő az elektronikus pályázati rendszerbe feltölteni.

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé 2021-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken áttörő eredményeket ígérő kutatásokat végző kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 1. számú melléklet XXXVI. ELKH fejezet 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. Kiválósági ösztöndíjak jogcímcsoport terhére 2021. január hónapban a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Lendület Program alcím javára átcsoportosított előirányzatban rendelkezésre álló keretből az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 460 M Ft fordítható, amelyből 11-12 új kutatócsoport indítására van lehetőség 2021. szeptember 1. és 2021. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint – maximum 5 év. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a for English version please click here (pdf)Lendület program céljára megállapított keret a Lendület-kutatócsoportok további támogatásához szükséges mértékben rendelkezésére álljon.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. támogatásra azok a kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók pályázhatnak, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
a) 38 évnél fiatalabb (1983. augusztus 31. után született),
b) PhD fokozatukat 2017. szeptember 1-je előtt szerezték meg,
c) korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon támogatást nyertek.

Lendület II. támogatásra azok a nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
a) 45 évnél fiatalabb (1976. augusztus 31. után született),
b) korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon támogatást nyertek,
c) Lendület, vagy egyéb, a Lendület támogatással összemérhető nemzetközi pályázat keretében korábban már támogatást nyertek.

Az I. kategóriában a Lendület támogatás csak egyszer nyerhető el.

Mindkét kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület támogatás ideje alatt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

2. A Lendület program keretében pályázni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó intézmény vezetője vagy a befogadó felsőoktatási intézmény rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A pályázatban új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója – nemzetközi értékelés szerint – kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni.

3. A támogatás vissza nem térítendő. Minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege 40 M Ft lehet. A nagy műszerigényű kutatások esetén, elérheti az 50 M Ft határértéket, de az éves támogatás átlaga nem lehet több évi 45 M Ft-nál. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken – indokolt esetben – magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

5. Egy kutató egyszerre csak egy támogatott Lendület-kutatócsoportnak lehet résztvevője, vagy vezetője.

6. A Lendület pályázatra jelentkező kutatócsoport-vezető vállalja, hogy a Lendület támogatás elnyerése esetén a program ideje alatt életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

7. A Lendület pályázatra jelentkező kutató rendelkezik azonosítóval a Magyar Tudományos Művek Tárához (MTMT azonosító), az ott tárolt publikációs adatai naprakészek.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatok esetén indokolt esetben csak magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2021). A pályázati anyagok feltöltésének határideje

2021. március 16. 16:00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati felületről letölthető befogadó nyilatkozatot egy példányban, valamint ugyancsak a pályázati felületről letölthető, aláírt pályázói nyilatkozatot postán is kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület pályázat 2021”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok, élettudományok)
+36 1 411 6287 (matematika és természettudományok).

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a kutatócsoport-vezetőre vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület program weboldalán a pályázat elkészítését a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:

 • a kutatócsoport vezetőjének adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely , tudományos fokozat és annak megszerzésének időpontja, MTMT azonosítója);
 • a pályázat alapadatait (Lendület kategória, pályázat címe, tudományterülete, kutatás rövid leírása, kommunikációs összefoglaló, befogadó kutatóhely neve, kutatócsoport neve);
 • a kutatócsoport vezetője által korábban elnyert rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázati támogatások felsorolását (támogatás megnevezése, téma, időszak, eredmény/minősítés);
 • a kutatócsoport vezetője tudományos eredményeit és tudománymetriai adatait, publikációs tevékenységét;
 • az igényelt támogatási összeget éves bontásban (M Ft);
 • kiegészítő adatokat (javasolt külföldi vagy külföldön élő magyar bírálók és elérhetőségük, a kutatócsoport-vezető által nem kívánt bírálók, a kutatócsoport tervezett tagjai, kutatócsoport-vezető gyermekeinek száma, korkedvezmény kérése esetén).

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (pdf formátumban):

 • kutatási tervet (a pályázati felületről letölthető sablon szerint), melynek részei:

I.) a tervezett kutatás rövid összefoglalója magyar és angol nyelven egyaránt

II.) az ötéves futamidejű kutatási program rövid leírása, továbbá a bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázók esetében a pályázó esetleges javaslatai a kutatási beszámolók főbb elbírálási szempontjaira (részleteket lásd „A nyertes pályázók támogatásának feltételei”-nél);

III.) az első három évre vonatkozó feladatok megoldásának részletes munkaterve éves bontásban, a várható eredmények felvázolásával és a tervezett publikációkkal;

IV.) a kutatási terv személyi és kutatóhelyi előzményei:

A) a kutatás vezetőjének és meghatározó résztvevőinek szakmai önéletrajza, publikációinak listája, a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatai;
B) a befogadó kutatóhely állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy a tervezett kutatás hogyan illeszkedik a befogadó kutatóhely stratégiai terveibe, miért ezt az irányt támogatják. Helyben maradásra történő pályázat esetén, kérjük annak indoklását, hogy a pályázó miért jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre nyújt be pályázatot, pályázata miben különbözik más (pl. NKFIH) kutatási témapályázatoktól, vagy miben járul hozzá más támogatott kutatások kiegészítéséhez;
C) a befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának, valamint annak bemutatása, hogy a befogadó kutatóhely mivel járul hozzá a tervezett kutatás eredményes végrehajtásához (Amennyiben a befogadó kutatóhely a témára anyagi erőforrásokat csoportosít át, annak pontos bemutatását);

V.) a teljes támogatási időszakra összesített költségterv éves bontásban, szöveges indoklással ellátva;

 • az aktuális összesítő és szakterületi MTMT táblázatokat;
 • a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint);
 • a kutatócsoport-vezető által aláírt pályázói nyilatkozatot (az adatok valódiságáról, életvitelszerű magyarországi tartózkodásáról, valamint a személyes adatai kezeléséről a letölthető sablon szerint);
 • a költségtervet (a letölthető sablon szerint).

Eredeti dokumentumok benyújtásával (postai úton):

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Osztálya ellenőrzi. A pályázati felhívásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Osztálya a benyújtást követő 7. nap 24.00 óráig nyilatkozatot küld a pályázó részére a pályázat befogadásáról, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázatot további, érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja az MTA főtitkára. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó kutató az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogást – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül bírálja el az MTA elnöke. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön élő és külföldi munkájuk során már nemzetközileg elismert, jelentős eredményeket elért, Magyarországra települni kívánó kutatók.

Az értékelés két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább három, a Lendület Zsűri által felkért hazai és külföldi szakértő anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg megváltoztatására. A pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket a bírálók (majd a zsűri is) érvényesítik.

Pontozásos értékelés
A) A kutatási program átfogó szakértői értékelése, a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján (lásd részvételi feltételek 2. pontja. Itt lehet figyelembe venni 1. a kutatás gazdasági hasznosíthatóságát, fejlesztési lehetőségeit / 2. a kutatások relevanciáját a jelen társadalmi viszonyok között / 3. a kutatások hozzájárulását a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez. A három megközelítés közül értelemszerűen az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni.) (maximum 30 pont)
B) A kutatócsoport-vezető utolsó 5 kutatási éve tudományos teljesítményének értékelése. A tudományos tevékenység értékelésénél a kutatócsoport-vezető legjelentősebb tudományos eredményét, hivatkozásainak számát, publikációs tevékenységének szerkezetét és publikációinak számát az itt felsorolt fontossági sorrendben kell figyelembe venni. (maximum 40 pont)
C) A kutatócsoport-vezető eddigi teljes tudományos tevékenységének B) pont szerinti értékelése. (maximum 20 pont)
D) A kutatócsoport-vezető önálló pályázati tevékenysége az utolsó 5 kutatási évében. (maximum 10 pont)
A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.

Összesen maximum: 100 pont

Szöveges értékelés:
E) A fenti A)–D) pontok szöveges értékelése (egyenként – szóközökkel – átlagosan legfeljebb 1500 karakter terjedelemben).
F) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem), figyelembe véve a kutatóhely alkalmasságát is.
G) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e a pályázat benyújtott költségtervét. (Amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási program megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.)

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért tudományos értékelő zsűri (Lendület Zsűri) – az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok, a pontszámok közötti eltérések és az előnyt jelentő pályázati feltételek figyelembevételével – értékeli és rangsorolja a pályázatokat. A Zsűri a Lendület programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol.

A Lendület Zsűri alkotta rangsor alapján a Lendület Bizottság javaslatot tesz az MTA elnöke számára a támogatandó pályázatokról és a támogatási összegekről.

A pályázat nyerteseiről az MTA elnöke dönt a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázókat a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesíti a Kutatási Pályázatok Osztálya. Az eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül a pályázati felületen megtekinthetik a pályázók a pályázatukról készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsorát és a nyertes kutatási témákat az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A támogatói okirat feltételeinek teljesítése esetén a pályázati támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves költségvetési támogatási összegek a Lendület program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében kerülnek meghatározásra.

A költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről támogatói okirat rendelkezik. A támogatói okirat kibocsátására az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.

A Lendület kutatócsoport-vezető a támogatói okirat hatályba lépését követően köteles lemondani a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról, vagy futó Lendület pályázatban való részvételről.

A Lendület kutatócsoport-vezető a támogatói okirat hatályba lépését követően köteles életvitelszerűen Magyarországon tartózkodni.

A támogatás személyi és dologi költségekre egyaránt felhasználható. A támogatás tartalmazhatja a kutatócsoport vezetőjének illetményét/munkabérét és annak járulékait, vagy bérkiegészítését. A sikerrel pályázó kutatócsoport-vezetővel (amennyiben korábban a befogadó kutatóhelynél nem állt alkalmazásban) a befogadó nyilatkozatban tett kutatóhelyi kötelezettségvállalás alapján a kutatóhely határozott idejű és teljes munkaidejű foglalkoztatási jogviszonyt létesít. Az a sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető, aki a Lendület támogatási időszakban a befogadó kutatóhelynél alkalmazásban áll, munkabér emelésben részesülhet a támogatás terhére.

Elvárás, hogy a kutatócsoport-vezető a Lendület támogatás időszakában teljes munkaidejű jogviszonyban legyen a befogadó kutatóhelynél és munkaideje legalább 50%-át (legalább 0,5 FTE értéket) a Lendület-projekt megvalósítására kell fordítania. Más pályázati és projekt részvételeinek beszámításával az együttes FTE-érték a Lendület-projekt egyetlen időszakában sem haladhatja meg az 1-et.

A kutatócsoport vezetőjének a projekt terhére tervezhető illetménye/munkabére a Lendület I. kategóriában max. bruttó 1 000 000 Ft/hó, a Lendület II. kategóriában max. bruttó 1 300 000 Ft/hó lehet. A megadott összegnél magasabb bér tervezése csak különlegesen indokolt esetben lehetséges. Ez esetben a költségterv indoklásában külön ki kell térni erre és a Zsűri dönt a bérről.

A befogadó kutatóhely állományába tartozó nyertes pályázó esetén a kutatóhely csak a pályázó kinevezése, vagy munkaszerződése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény/munkabér és járulékai különbségét kapja meg a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére határozott időre megállapított havi kiegészítésként.

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezen felül egy vagy több kutató munkabérét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. A kutatócsoport tagja és vezetője a nyertes pályázati projekttel azonos kutatási tevékenységet más jogviszonyában nem végezhet.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente szakmai beszámolót készíteni. A szakmai beszámolók értékelését az MTA elnöke által felkért Lendület Testület (a Lendület Zsűri és a felette álló Lendület Bizottság) végzi.

Az éves (1. évi, 2. évi és 4. évi) beszámolók az elvégzett munka és az eredmények rövid összefoglalói. A beszámolókról 1-1 anonim szakértő készít véleményt.

A hároméves beszámoló a kutatócsoport három év alatt elvégzett munkájának részletes összefoglalása a legfontosabb nemzetközi színvonalú eredmények kiemelésével és szóbeli előadással kiegészítve. Az 5. támogatási évet követően benyújtott záróbeszámoló a kutatócsoport teljesítményének átfogó szakmai összefoglalása, kiegészítve szóbeli előadás megtartásával. A hároméves beszámoló és a záróbeszámoló értékelése beszámolónként 3-3 anonim szakértő által történik. A kutatócsoport-vezetők szóbeli előadásait a Lendület Zsűri tudományterületileg illetékes szekció tagjai hallgatják meg és értékelik.

A bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázó kutatók a pályázati anyagban javaslatot tehetnek arra, hogy a harmadik évtől a projekt főbb elbírálási szempontjai mely eljárásrend szerint érvényesüljenek, ezen azonban a későbbiekben nem változtathat:

 • az „A” értékelési eljárás esetén az értékelés alapját eredeti saját felfedezések, elméletek, értelmezések, fejlesztések, illetve elnyert pályázati pénzek összege szolgáltatja,
 • a „B” értékelési eljárás esetén az értékelés szempontjai a kutatás újdonsága, publikációk, konferenciaelőadások, nemzetközi beágyazottság, utánpótlás-nevelés, nyilvánosság előtti jelenlét.

Az „A” értékelési eljárás alkalmazhatósága a társadalomtudományokban, a „B” értékelési eljárás a bölcsészettudományokban jellemző.

A beszámolók és az értékelések alapján a Lendület Zsűri tudományterületi szekciói javaslatot tesznek a beszámolók elfogadására, valamint minősítésére a Lendület Bizottság részére. A Lendület Bizottság a tudományterületi szekciók javaslatai és a beszámolók ismeretében alakítja ki véleményét, melynek ismeretében az MTA elnöke dönt a minősítésről és döntéséről értesíti a kutatócsoport vezetőjét és a befogadó kutatóhely vezetőjét.

Amennyiben a kutatócsoport első 3 évben elért tudományos teljesítménye „nem eredményes”, az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez szükséges.

Elvárás, hogy a kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vegyenek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtegyenek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője időközben ERC-pályázatot nyer, lehetőség van a Lendület-projekt támogatói okiratának módosítására a Lendület Bizottság javaslata és az MTA elnökének döntését követően.

További információk

Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható.
b) Az MTA a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről, a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy az MTA által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő,
– a pályázatot kiíró,
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
– a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
d) Az MTA a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatói okiratban rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Osztálya kezeli, az Akadémia Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait a befogadó kutatóhely a foglalkoztatási szerződés megkötése céljából, valamint az MTA Titkársága a támogatói okirat kibocsátása és támogatás pénzügyi elszámolásának céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja az MTA tv.-ben és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladat ellátása.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címre jelezheti.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el.

Budapest, 2021. január 28.

Freund Tamás
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke