Eseménynaptár

Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében

Konferencia

Időpont

2016. november 11. 09.00-16.00 óra között

Helyszín

Miskolci Egyetem - A6. ép.fsz.XXI. előadó
3515 Miskolc, Egyetem út

Részletek

A konferencia az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósul meg.

 

Megnyitó

Előadások:

Leszkoven László, egyetemi docens: A magánjogi felelősség határai, a felelősség funkciói

Olajos István, egyetemi docens: A szerződés és a jognyilatkozatok érvénytelenségének kérdései a földforgalomban

Juhász Ágnes PhD, egyetemi adjunktus: Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség a szerződési jogban

Tóth Gergő József, tudományos segédmunkatárs: A kárenyhítési kötelezettség megszegése mint a közös károkozás speciális esete?

Pusztahelyi Réka PhD, egyetemi adjunktus: A veszélyes üzem mint objektív felelősségi tényállás és a károsulti közrehatás

Rácz Zoltán, egyetemi docens : A veszélyes üzemi felelősség és az üzemi balesetért való felelősség jogágakon átívelő szabályai

Tóth Hilda, egyetemi docens: Az üzemi balesetek kártérítési jogának változásai

Mélypataki Gábor PhD, egyetemi tanársegéd: A veszélyes üzemek létesítésével és működtetésével összefüggő munkajogi és társadalombiztosítási felelősségi kérdések

Csák Csilla, habilitált egyetemi docens, intézetvezető – Dr. Hornyák Zsófia, tudományos segédmunkatárs: A környezetjogi kárfelelősség elmélete és gyakorlati megoldásai

Szilágyi János Ede, habilitált egyetemi docens – Kocsis Bianka, donktorandusz: Az atomenergia jogi szabályozása a felelősségi kérdések tükrében

Vita, beszélgetés

Prugberger Tamás, professor emeritus: A munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének néhány újragondolást igénylő szabálya

Kenderes György, egyetemi docens : A munkajogi felelősség ellentmondásai

Jakab Nóra, egyetemi docens – Dr. Szekeres Bernadett, doktorandusz: A gazdaságilag függő munkavégzőkre vonatkozó jogi szabályozás a felelősségi kérdések tükrében

Tóthné dr. Majoros Tünde, doktorandusz: A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségi kérdései

Barzó Tímea, egyetemi docens, tanszékvezető: Felelősségi kérdések az egészségügyben

Sápi Edit, tudományos segédmunkatárs: Felelősségi viszonyok a szerzői jogi jogsértések esetén

Kriston Edit, doktorandusz: A házastársak vagyona feletti rendelkezésből eredő aktuális felelősségi kérdések

Barta Judit, egyetemi docens, tanszékvezető: Felelősségi kérdések a tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződések körében

Miskolczi-Bodnár Péterné dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi docens: A közraktár custodia felelősségének egyes kérdései

Vita, beszélgetés

Összefoglaló:

A konferencia az Igazságügyi Minisztériumnak a jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósul meg. A miskolci jogi karon a Civilisztikai Tudományok Intézete a magánjogi felelősség átfogó kutatását célozza meg.
Az intézet kutatóinak együttműködése lehetővé teszi adott jelenségek, tipikusan károkozó jogellenes magatartások több szempontú, komplex vizsgálatát. Azoknak a polgári jog, az agrárjog, a munkajog és a kereskedelmi jog területein kibontakozó egyes aspektusoknak az egyidejű, egységes elemzését, amelyek az egyes kutatók szűkebb kutatási területein egyébként túlnyúlnak. A konferencia célja, hogy az előadás-sorozat által keretet adjon a problémák interdiszciplináris feltárásának és vizsgálatának.

Szervezők

ME ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézete

ME Állam- és Jogtudományi Kar

MTA Miskolci Területi Bizottság (MAB)

Kapcsolattartó

Pusztahelyi Réka (telefon: 36-20-2961934)