Lendület program 2018. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2018–2023

2017. december 15.

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé 2018-ban induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 6. alcímében a Lendület Program 2018. évre meghatározott kiadási előirányzatának terhére az új Lendület-kutatócsoportok támogatására várhatóan 800 M Ft áll rendelkezésre, amelyből megközelítőleg 16-18 új kutatócsoport indítható 2018. július 1. és 2018. december 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – maximum 5 év. Akadémiai kutatóintézet-hálózati csoport vezetője által elnyert sikeres projekt esetén – a 33/2016. (XII. 1.) számú MTA elnöki határozat rendelkezései szerint – a csoportvezető személyi bértámogatásának összege a projekt lezárást követően beépülhet a fogadó kutatóhely költségvetésébe.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, for english version please click here (pdf)részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók – életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.

„Célzott Lendület” – Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók. A „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás legalább felének (forint átutalással történő) folyósítását olyan – Magyarországon legalább 2 éve bejegyezett, magyarországi székhellyel rendelkező – gazdasági társaságnak kell vállalnia, amely a magyar versenyszférában tevékenykedik. Ebben a kategóriában a kutatónak szabadon publikálható eredményeket, és – ezekkel összefüggésben – a támogató gazdasági társaság tevékenységéhez illeszkedő, konkrétan hasznosítható eredményeket kell megcéloznia. E kategória támogatási ideje 3, 4, vagy 5 év lehet, amely – a támogatók közös döntése alapján – 3 év esetén legfeljebb 2 évvel, 4 év esetén egy évvel meghosszabbítható.

Bármely kategóriában, kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét.

Az a kutató, aki bármely kategóriában nyertes pályázóként támogatást kapott, ugyanabban a kategóriában nem nyújthat be újabb pályázatot

2. A Lendület program keretében pályázni kizárólag akadémiai intézményekben és hazai egyetemeken folytatandó kutatási tevékenységre lehet. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó akadémiai intézmény vezetője vagy a befogadó egyetem rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A Lendület kategóriák közötti választást a pályázóknak a befogadó kutatóhely vezetőjével egyeztetve kell mérlegelniük.

A pályázatban kizárólag új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója - nemzetközi értékelés szerint - kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérleti témájú pályázatok.

3. A támogatás vissza nem térítendő, minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege a Lendület I. kategóriában évi 50 millió Ft, a Lendület II. kategóriában évi 60 millió Ft lehet; a „Célzott Lendület” kategóriában a támogatás minimális összege az MTA és a gazdasági társaság részéről egyaránt évi 25-25 millió Ft, maximális összege pedig – a külső támogatások összegétől függően – az előbbi határoktól eltérhet. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

4. A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken – indokolt esetben – magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

5. A leendő Lendület I. és II. kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10–15 évben aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és a Lendület-támogatás ideje alatt vagy annak végén ERC (esetleg más nemzetközi) kiválósági pályázatot nyerjenek el vagy nyertes pályázatban bizonyíthatóan meghatározó szerepű partnernek kell lenniük. Ugyancsak elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a befogadó kutatóhely versenyképességét.

6. A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I., illetve a „Célzott Lendület” kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:

a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy oktatói állás.

b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.

7. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot Lendület I. és II. kategóriában csak indokolt esetben, és kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol (a bölcsészet- és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet_2018/). A pályázati anyagok feltöltésének határideje

  • a Lendület I. és Lendület II. kategóriákban pályázók számára:
    2018. január 31. 12:00 (közép-európai idő szerint);
  • a „Célzott Lendület” kategóriában pályázók számára:
    2018. február 15. 12:00 (közép-európai idő szerint).

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati weboldalról letölthető nyilatkozatot egy példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a fent megadott feltöltési határidő napja lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület-pályázat 2018”. A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon:

+36 1 411 6336 (bölcsészet- és társadalomtudományok)

+36 1 411 6376 (élettudományok)

+36 1 411 6279 (matematika és természettudományok).

A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer az AAT-ben tárolt adatokat automatikusan átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében kérjük a pályázókat, hogy szükség esetén az AAT-ben tárolt adataikat frissítsék.

Amennyiben a pályázónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 4. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület program weboldalán a pályázat elkészítését a 2. sz. útmutató segíti.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Weblapra történő feltöltéssel:

1. a pályázat adatait;
2. a pályázó adatait;
3. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (a weboldalon található sablon szerint);
4. az ötéves futamidejű kutatási program rövid leírását (a weboldalon található sablon szerint); a „Célzott Lendület” kategória esetében a pályázatban megjelölt támogatási időre vonatkozó kutatási program rövid leírását a támogató gazdasági társasággal egyeztetett részletességben; továbbá – a bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázók esetében, a 33/2016. (XII. 1.) sz. elnöki határozat 2. sz. függeléke szerint – a pályázó esetleges javaslatait az éves kutatási jelentések bírálati szempontrendszerének fő irányaira;
5. az első három évre vonatkozó feladatok megoldásának részletes munkatervét éves bontásban (a weboldalon található sablon szerint);
6. a teljes támogatási időszakra összesített költségtervet éves bontásban, szöveges indoklással ellátva (a weboldalon található sablon szerint), „Célzott Lendület” kategória esetében külön részletezve az akadémiai támogatás, illetve a gazdasági társaság által nyújtott támogatás felhasználásának költségtervét;
7. a kutatási terv személyi és intézményi előzményeit:
a) a kutatás vezetőjének és meghatározó résztvevőinek szakmai önéletrajzát, publikációinak listáját, a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait;
b) a befogadó kutatóhely állásfoglalását (a weboldalon található sablon szerint) arra vonatkozóan, hogy a tervezett kutatás hogyan illeszkedik a kutatóközpont/önálló jogi személy kutatóintézet/egyetem stratégiai terveibe, miért ezt az irányt támogatják. Helyben maradásra történő pályázat esetén itt kérjük annak indoklását, hogy a pályázó miért jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre nyújt be pályázatot, pályázata miben különbözik más (pl. NKFIH) kutatási témapályázatoktól;
c) a befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának, valamint annak bemutatását, hogy a befogadó kutatóhely mivel járul hozzá a tervezett kutatás eredményes végrehajtásához (amennyiben a befogadó kutatóhely a témára anyagi erőforrásokat csoportosít át, annak pontos bemutatását);
8. a pályázó benyújtott ERC-pályázatának megnevezését, a pályázat benyújtásának évét és a minősítést és/vagy már elnyert ERC-pályázatának témáját, kezdési és befejezési évét, amennyiben ezekkel rendelkezik;
9. legalább öt – lehetőleg külföldi vagy külföldön élő magyar – kutató megnevezése, akik a pályázat értékelését szakmailag magas színvonalon el tudják végezni, és esetükben összeférhetetlenségre utaló körülmény nem merülhet fel. Emellett a pályázó olyan személyeket is megnevezhet, akiket nem kíván saját pályázata bírálójaként látni.

Eredeti dokumentum benyújtásával:

10. postai úton: a 3. mellékletben szereplő, a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt nyilatkozatot (a nyilatkozat a pályázati weboldalról letölthető); a „Célzott Lendület” kategória esetén a támogató gazdasági társaság kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozatot is;
11. három olyan elismert kutató ajánlását, akik nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a befogadó kutatóhellyel (a „Célzott Lendület” kategória esetében az egyik ajánlás a forrást biztosító gazdasági társaság – a tervezett támogatási időszakról, valamint a támogatás mértékéről és formájáról nyilatkozó – kötelezettségvállalásával helyettesítendő). A pályázat nyelvén megírt ajánlásokat az ajánlók közvetlenül juttatják el az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztályának postai vagy elektronikus címére (1051 Budapest, Nádor utca 7., illetve lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu).

A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya ellenőrzi. A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatási Pályázatok Főosztálya a benyújtást követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasítható. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás – kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva – a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön élő és külföldi munkájuk során már nemzetközileg elismert, jelentős eredményeket elért, hazatelepülni kívánó kutatók.

Az értékelés két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább három, az MTA elnöke által felkért (hazai vagy külföldi) szakember anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg csökkentésére. A pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket a bírálók (majd a zsűri is) érvényesítik.

Pontozásos értékelés a Lendület I. és II. kategóriában

A) A kutatási program átfogó szakértői értékelése, a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján (ld. részvételi feltételek 2. pontja). Itt lehet figyelembe venni a kutatás gazdasági hasznosíthatóságát, fejlesztési lehetőségeit / a kutatások relevanciáját a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulását a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez. A három megközelítés közül értelemszerűen az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)
B) A pályázó utolsó 5 kutatási éve tudományos teljesítményének értékelése. A tudományos tevékenység értékelésénél a pályázó legjelentősebb tudományos eredményét, hivatkozásainak számát, publikációs tevékenységének szerkezetét és publikációinak számát az itt felsorolt fontossági sorrendben kell figyelembe venni. (maximum 30 pont)
C) A pályázó eddigi teljes tudományos tevékenységének B) pont szerinti értékelése. (maximum 20 pont)
D) A pályázó önálló pályázati tevékenysége az utolsó 5 kutatási évében. (maximum 10 pont)
E) A befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának és annak megítélése, hogy a befogadó kutatóhely kötelezettségvállalásában leírt, a pályázat céljaira átcsoportosítandó emberi és/vagy anyagi erőforrásai milyen mértékben segítik elő a pályázati tervben leírt kutatás eredményes megvalósítását. (maximum 10 pont)
A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.
Összesen maximum: 100 pont

A „Célzott Lendület” kategória pontozásos értékeléséhez a Lendület I. és II. kategória értékelési szempontjai mellett (max. 100 pont) 0-100 pont közötti intervallumban a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjait is figyelembe kell venni. A „Célzott Lendület” kategóriában az elérhető összpontszám tehát 200 pont.

Szöveges értékelés a Lendület I., II. és a „Célzott Lendület” kategóriában:

F) A fenti A)–E) pontok szöveges értékelése (egyenként – szóközökkel – átlagosan legfeljebb 1500 karakter terjedelemben).
G) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem).
H) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e a pályázat benyújtott költségtervét. Amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási program megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért értékelő zsűri – az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok, a pontszámok közötti eltérések és az előnyt jelentő pályázati feltételek figyelembevételével – értékeli és rangsorolja a pályázatokat, majd mindezek alapján az MTA elnöke számára javaslatot tesz a támogatandó pályázatokról és sorrendjükről.

A zsűri a Lendület programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűrinek lehetősége van a Lendület II. kategóriában induló pályázókat átsorolni a Lendület I. kategóriába. A támogatási intenzitás mértéke a Lendület I. és II. esetén 60–100%, a „Célzott Lendület” esetén 30-50%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó feladat ennyi százalékát fedezi az elnyert akadémiai támogatás. A „Célzott Lendület” kategóriában benyújtott pályázatok sorrendjét a zsűri a bírálatok és a gyakorlati megvalósíthatóság alapján állapítja meg.

A támogatásról mindezek alapján és – amennyiben a zsűri ezt javasolja – a jelöltek meghallgatását követően az MTA elnöke dönt a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak, majd a sajtónyilvános eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül a pályázati felületen megtekinthetik a pályázatukról készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A pályázati támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves költségvetési támogatási összegeket az MTA a fejezet költségvetésében a Lendület program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében állapítja meg.

A költségvetési támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről támogatási szerződés rendelkezik, amelyet az MTA Titkársága akadémiai kutatócsoport esetében a befogadó akadémiai intézménnyel, egyetemi kutatócsoport esetében az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával (a továbbiakban: MTA TKI) köt meg. Ezen kívül, „Célzott Lendület” pályázat támogatása esetén az MTA és a gazdasági társaság (mint támogatók) valamint a befogadó kutatóhely – és egyetemi csoport esetében a TKI – (mint támogatott(ak)) egymással szerződésben állapodnak meg a támogatás felhasználásának részletes szabályairól és a támogatással létrejött eredményhez kapcsolódó jogosultságok átadásának lehetőségéről.

A támogatási szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 5 hónapon belül kerül sor.

A Lendület kutatócsoport-vezetők a szerződéskötés után az MTA-tól kapott egyéb ösztöndíjakról és kutatási támogatásokról (pl. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Prémium posztdoktori támogatás) kötelesek lemondani.

Támogatási feltételek a Lendület I. és II. kategóriában

A támogatás személyi és dologi költségekre egyaránt felhasználható. A támogatás mind az akadémiai intézményekbe, mind az egyetemekre sikerrel pályázók esetében tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait. Akadémiai intézménybe sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó akadémiai intézménynél nem állt alkalmazásban) határozott idejű, 4 évre és teljes munkaidejű foglalkoztatásra szóló közalkalmazotti kinevezést kap, amely az alábbiakban részletezett értékelés alapján 1 évvel meghosszabbítható. Egyetemre sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető, amennyiben a Lendület támogatás időszaka alatt a befogadó egyetemnél nem áll alkalmazásban, az MTA TKI-tól határozott idejű, 4 évre és teljes munkaidejű foglalkoztatásra szóló közalkalmazotti kinevezést kap, amely az alábbiakban részletezett értékelés alapján 1 évvel meghosszabbítható. Az egyetemi kutatócsoport vezetője, amennyiben a Lendület támogatási időszakban a befogadó egyetemnél alkalmazásban áll, az MTA TKI-tól részfoglalkoztatásra irányuló közalkalmazotti kinevezést kap.

Elvárás, hogy a kutatócsoport-vezető a Lendület támogatás időszakában teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszonyban legyen a befogadó intézménynél, vagy – egyetemi Lendület-projekt esetében – a TKI-nál, és munkaideje legalább 50%-át (legalább 0,5 FTE értéket) a Lendület-projekt megvalósítására kell fordítania. Más pályázati és projekt részvételeinek beszámításával az együttes FTE-érték a Lendület-projekt egyetlen időszakában sem haladhatja meg az 1-et.

A kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület I. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének másfélszerese (bruttó 792 000 Ft/hó), a Lendület II. kategóriában a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (bruttó 1 056 000 Ft/hó). A befogadó kutatóhely állományába tartozó jelentkező esetén az akadémiai intézmény, illetve az MTA TKI csak a jelentkező kinevezése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény és járulékai különbségét kapja meg a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére határozott időre megállapított havi kereset-kiegészítésként (egyetemek esetén legfeljebb 5 éven át).

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezen felül – mind az akadémiai intézményekben, mind az egyetemeken – egy vagy több kutató illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. A projekt terhére foglalkoztatási jogviszony keretében alkalmazott kutatók akadémiai kutatócsoport esetében a befogadó akadémiai intézménynél, egyetemi kutatócsoport esetében az MTA TKI-nál kapnak közalkalmazotti kinevezést. A kutatócsoport tagja és vezetője a nyertes pályázati projekttel azonos kutatási tevékenységet más jogviszonyában nem végezhet.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente jelentést készíteni az MTA elnöke számára, aki a jelentést szakértőkkel és az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) szakbizottságaival értékelteti, a vonatkozó fejezetet irányító szervi rendelkezésben foglalt eljárásban és feltételekkel.

A 33/2016. (XII. 1.) számú „A Lendület-kutatócsoportok éves, hároméves és ötéves kutatómunkája értékelésének, továbbá a kutatócsoport-vezetők véglegesítésének eljárásrendjéről” szóló MTA elnöki határozat részletes tájékoztatást ad a Lendület I. és II. kutatócsoportok teljesítményének értékelési rendjéről és tartalmi követelményeiről. A bölcsészet- és társadalomtudományi területen pályázó kutatók a pályázati anyagban javaslatot tehetnek arra, hogy a támogatás odaítélése esetén a projekt főbb elbírálási szempontjai – a 33/2016. (XII. 1.) számú elnöki határozat 2. számú függelékében leírtak alapján – mely eljárásrend szerint érvényesüljenek.

Amennyiben a kutatócsoport az értékelés szerint 3 év alatt nem ér el a célkitűzésnek megfelelő eredményeket, a csoport kiemelt támogatását az MTA elnöke által meghatározott időpontban (általában az értékelés tárgyévét követő év január 1-jén) meg kell szüntetni. Ez akadémiai intézményekben működő kutatócsoportok esetében – az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozóan – a következő támogatáscsökkentést jelenti:

– azon kutatócsoportok esetében, amelyekben a kutatócsoport vezetője a pályázatot megelőzően is az akadémiai intézmény állományába tartozott, a kutatócsoport-vezető illetményét az eredeti kinevezése szerinti összegre kell csökkenteni;

– a korábban nem a befogadó akadémiai intézménynél alkalmazásban álló kutatócsoport-vezető esetén az illetményt a közalkalmazotti jogviszonya alapján őt megillető (besorolása szerinti) összegre kell csökkenteni;

– továbbá a dologi, a rezsi- és a kötelezettségvállalással nem terhelt beruházási támogatást a felére kell csökkenteni.

Amennyiben az egyetemeken a Lendület program keretében működő kutatócsoportok első 3 évben elért tudományos teljesítménye nem megfelelő, az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez szükséges.

Az ötödik támogatási év második felében az MTA elnöke szakértőkkel elbíráltatja a kutatócsoport és vezetője tudományos teljesítményét. Sikeres működés (a tudományos teljesítmény „kiváló” vagy „jó” minősítése) – és az MTA elnökének támogató döntése – esetén az akadémiai intézményben működő Lendület-kutatócsoport vezetője határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezést kap. Ez esetben a csoportvezető további kutatómunkájához köthető személyi bérköltségek biztosítása céljából a befogadó akadémiai kutatóközpont/kutatóintézet éves költségvetésébe beépül:

• a csoportvezetőnek a Lendület program keretében az MTA által biztosított illetménye, valamint annak járulékai (mely összeg a csoportvezető javadalmazására fordítandó a pályázat lezárását követően legalább 5 évig, de legfeljebb addig, amíg a csoportvezető a befogadó akadémiai kutatóhelyen közalkalmazott);

• továbbá a tudományos munkatárs munkakör garantált illetménye, valamint annak járulékai, további egy fő kutató alkalmazásának támogatása céljából.

Amennyiben az ötéves periódus végén az MTA azt állapítja meg, hogy a kutatócsoport működése nem volt sikeres (a tudományos teljesítmény „megfelelő” vagy „nem eredményes” minősítésével), az MTA elnöke a pályázattal kapcsolatos minden támogatást megvon az akadémiai intézménytől.
Az egyetemeken a Lendület-kutatócsoport akadémiai támogatása az ötéves periódus végén az értékeléstől függetlenül megszűnik.

A kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vesznek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője időközben ERC-pályázatot nyer, – az MTA elnökének döntése alapján – lehetőség van a Lendület-projekt támogatási szerződésének közös módosítására.

Támogatási feltételek a „Célzott Lendület” kategóriában

E kategóriában a projekt támogatásának legalább a felét, legfeljebb a 70%-át a gazdasági társaság, legalább a 30%-át, legfeljebb a felét az MTA biztosítja. A projekt elindításának feltétele, hogy a támogatás folyósításáról, a projektből fakadó szellemi tulajdonjogokról, a publikációs elvárásokról és lehetőségekről, valamint az évenkénti szakmai értékelésekről az MTA, a gazdasági társaság és a támogatott(ak) között megállapodás szülessen.

Az MTA által nyújtott támogatás személyi, dologi és rezsi költségekre egyaránt felhasználható. A gazdasági társaság által nyújtott támogatás személyi, dologi és rezsi költségekre szintén felhasználható, tartalmazhatja a foglalkoztatással biztosított munkabért és annak járulékait, egyéb személyi jellegű juttatásokat, dologi kiadások, eszköz vagy szolgáltatás beszerzésének fedezetét. A támogatás módja: forint átutalás a támogatásról szóló szerződésben meghatározott határnappal. Egyetemi befogadó hellyel benyújtott pályázat esetében – egyetértése esetén – az egyetem a gazdasági társaság támogatását fogadó intézmény.

A kutatócsoport-vezető, valamint az akadémiai támogatás terhére foglalkoztatási jogviszony keretében alkalmazott további kutatók akadémiai kutatócsoport esetében a befogadó akadémiai intézménynél, egyetemi kutatócsoport esetében az MTA TKI-nál kapnak közalkalmazotti kinevezést.

Amennyiben a gazdasági társaság által nyújtott támogatás nem tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait, a kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület II. kategóriához igazodik: a tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (bruttó 1 056 000 Ft/hó).

A kutatócsoport működésének évenkénti értékelését ebben a kategóriában a gazdasági társaság és az MTA együttműködve végzi. Három, illetve négy éves támogatási időszak esetében, annak végén az MTA és a gazdasági társaság közösen dönthet a támogatás meghosszabbításáról azzal, hogy a meghosszabbított támogatási időszak nem haladhatja meg az öt évet. A hosszabbítás hiányában – illetőleg az esetleges hosszabbítás végén, valamint öt éves támogatási időszak esetében annak végén – az akadémiai támogatás az értékeléstől függetlenül megszűnik. Amennyiben az 5 év letelte előtt az együttműködésben végzett értékelésen belül a gazdasági társaság valamely éves értékelése a kutatást eredménytelennek nyilvánítja és ez alapján a további támogatást megszünteti, az akadémiai támogatás is megszűnik.

A kutatás eredményeként keletkező valamennyi szellemi termékhez kapcsolódó szerzői vagyoni jogot, iparjogvédelmi vagyoni jogot, üzleti titkot és védett ismeretet az MTA át kíván ruházni a gazdasági társaság számára, ellenérték fejében, legkésőbb a támogatás utolsó évét követő 30 napon belül, az eredmény további hasznosítása érdekében. Az ellenérték számítása az MTA részéről nyújtott támogatás százalékos arányában történik Felek megállapodása szerint. A mérték nem haladja meg az MTA támogatásának 50 %-át.

További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

a) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
– a pályázati kiírást előkészítő,
– a pályázatot kiíró,
– a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
– a döntéshozó
személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

b) Támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

Budapest, 2017. december 14.

Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke