ARCHÍV - A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására 2016–2021

Archív

A kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriájának ("Célzott Lendület") pályázati feltöltési határideje módosult, a feltöltési határidő e kategóriára pályázók esetében: 2016. február 15.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
új Lendület-kutatócsoportok létrehozására
2016–2021

A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)

A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2016-ban induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást, nem pedig az, hogy már meglévő csoportokat támogasson. 2016-ban az új Lendület-kutatócsoportok támogatására rendelkezésre álló, várhatóan 400 M Ft-ból megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – maximum 5 év.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Lendület-kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók - életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően - az alábbi kategóriákban pályázhatnak:

Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására.

Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) "Consolidator" vagy "Advanced" kategóriájában.

"Célzott Lendület": – Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók.

A Lendület I és II kategóriákban pályázni kizárólag akadémiai intézményekbe és hazai egyetemekre lehet. A Lendület I. és II. közötti választást a pályázóknak a befogadó kutatóhely vezetőjével egyeztetve kell mérlegelniük. A "Célzott Lendület" kategóriában kizárólag olyan gazdasági társaság lehet támogató, amelyet Magyarországon legalább 2 éve bejegyeztek, és magyarországi telephellyel rendelkezik.

Kisgyermeket nevelő kutatónők vagy gyermeknevelés céljából távollétet igénybevevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók az MTA esélykiegyenlítést szolgáló keretprogramjában [a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásában] foglalt feltételeknek megfelelően korhatárkedvezményt kérhetnek. Gyermekenként 2 évnyi korhatárkedvezmény adható az előírt életkorhatárt illetően. A pályázat beadása előtt a pályázónak erre vonatkozó körülményét a befogadó intézménynél hitelesen igazolnia kell.

2. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó akadémiai intézmény vezetője vagy a befogadó egyetem rektora a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutatóval közösen nyújtja be. A „Célzott Lendület" kategóriában a támogatás legalább felének folyósítását olyan gazdasági társaságnak kell vállalnia, amely a magyar versenyszférában tevékenykedik.

3. A támogatás minimális összege évi 20 M Ft, maximális összege az I. kategóriában évi 50, a II. kategóriában évi 60 M Ft lehet; a „Célzott Lendület" kategóriában - a külső támogatások összegétől függően - e határoktól eltérhet.

A pályázatban kizárólag új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 5 éve kiemelkedő eredménnyel művelt kutatási témára lehet támogatást kérni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója - nemzetközi értékelés szerint - kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérleti témájú pályázatok.

A "Célzott Lendület" kategóriában a kutatónak szabadon publikálható eredményeket, és - ezekkel összefüggésben - a támogató gazdasági társaság számára konkrétan hasznosítható eredményeket kell megcéloznia.

4. A pályázatban vállalt tevékenység a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken - indokolt esetben - magában foglalhat legfeljebb 1 éves külföldi tanulmányutat, munkavégzést is.

5. A leendő Lendület I. és II. kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10-15 évben aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és a Lendület-támogatás ideje alatt vagy annak végén ERC (esetleg más nemzetközi) kiválósági pályázatot nyerjenek el, vagy Horizont 2020 nagypályázat konzorciumi témavezetői legyenek. Ugyancsak elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a befogadó kutatóhely versenyképességét.

6. A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I., illetve a „Célzott Lendület" kategóriában előnyt jelentő pályázati feltételek:

a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy oktatói állás (a Lendület I és a „Célzott Lendület" esetében)

b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot (a Lendület I és a „Célzott Lendület" esetében).

c) Gazdasági társaságnál szerzett kutatói tapasztalatok (a „Célzott Lendület" esetében).

7. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot Lendület I. és II. kategóriában csak kivételesen indokolt esetben, s kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be.

8. Jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre az I. és II. kategóriában nem nyújthat be pályázatot teljes állású vezetői (tanszékvezető, intézetigazgató, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező egyetemi oktató vagy teljes állású vezetői (osztályvezető, főosztályvezető, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező kutató.

A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatokat angol (a humán- és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/lendulet/). A pályázati anyagok feltöltésének határideje
2016. január 13., 12.00 (közép-európai idő szerint).

A kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriájának („Célzott Lendület”) pályázati feltöltési határideje módosult, a feltöltési határidő e kategóriára pályázók esetében: 2016. február 15.

A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati weboldalról letölthető nyilatkozatot 1 példányban postán is kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2016. január 13. lehet. A borítékon fel kell tüntetni: "Lendület-pályázat 2016". A pályázat benyújtásának díja nincs. A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkársága munkatársai adnak tájékoztatást a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu e-mail címen, illetve a
+36 1 411 6279 telefonszámon.

A pályázati weboldalra az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer az AAT-ben tárolt adatokat automatikusan átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükséges az AAT-ben tárolt adatokat frissíteni.

Amennyiben a pályázónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg (útmutató 1). Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 4. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A Lendület program weboldalán a pályázat kitöltését a 2. sz. útmutató segíti (útmutató 2).

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Weblapra történő feltöltéssel:

1. a pályázat adatait;

2. a pályázó adatait;

3. a tervezett projekt rövid összefoglalóját (a weboldalon található sablon szerint);

4. az ötéves futamidejű kutatási program rövid leírását (a weboldalon található sablon szerint); a „Célzott Lendület" kategória esetében a támogató gazdasági társasággal egyeztetett részletességben;

5. az első három évre vonatkozó feladatok megoldásának részletes munkatervét éves bontásban (a weboldalon található sablon szerint);

6. az öt évre összesített költségtervet éves bontásban, szöveges indoklással ellátva (a weboldalon található sablon szerint);

7. a kutatási terv személyi és intézményi előzményeit:

a) a kutatás vezetőjének és meghatározó résztvevőinek szakmai önéletrajzát, publikációinak listáját, a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait;

b) a befogadó kutatóhely állásfoglalását (a weboldalon található sablon szerint) arra vonatkozóan, hogy a tervezett kutatás hogyan illeszkedik a kutatóközpont/önálló jogi személy kutatóintézet/egyetem stratégiai terveibe, miért ezt az irányt támogatják. Helyben maradásra történő pályázat esetén itt kérjük annak indoklását, hogy a pályázó miért jelenlegi kutatóhelyén végzendő Lendület-projektre nyújt be pályázatot, pályázata miben különbözik más (pl. OTKA) kutatási témapályázatoktól;

c) a befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának, valamint annak bemutatását, hogy a befogadó kutatóhely mivel járul hozzá a tervezett kutatás eredményes végrehajtásához (amennyiben a befogadó kutatóhely a témára anyagi erőforrásokat csoportosít át, annak pontos bemutatását);

8. három olyan elismert kutató ajánlását, akik nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a befogadó kutatóhellyel (a „Célzott Lendület" kategória esetében az egyik ajánlás a forrást biztosító gazdasági társaság kötelezettségvállalásával helyettesítendő);

9. a pályázó benyújtott ERC-pályázatának megnevezését, a pályázat benyújtásának évét és a minősítést és/vagy már elnyert ERC-pályázatának témáját, kezdési és befejezési évét, amennyiben ezekkel rendelkezik.

10. legalább öt - lehetőleg külföldi vagy külföldön élő magyar - kutató megnevezése, akik a pályázat értékelését szakmailag magas színvonalon el tudják végezni, és esetükben összeférhetetlenségre utaló körülmény nem merülhet fel. Emellett a pályázó olyan személyeket is megnevezhet, akiket nem kíván saját pályázata bírálójaként látni.

Eredeti dokumentum benyújtásával:

a 3. mellékletben szereplő, a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt nyilatkozatot (a nyilatkozat a pályázati weboldalról letölthető); a „Célzott Lendület" kategória esetén a támogató gazdasági társaság kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozat.

A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály ellenőrzi. A pályázati kiírásnak megfelelő formában benyújtott pályázatok befogadásáról a Kutatóintézeti Főosztály a benyújtást követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek, (2) a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatóintézeti Főosztály hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat további, érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek továbbá a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, vagy a pályázati kiírásnak egyéb okból meg nem felelő pályázatok. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes.

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, elektronikusan lehet benyújtani a lendulet [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu elektronikus címre. A kifogást egyidejűleg a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított legkésőbb 10. napig az MTA elnökének címezve postára kell adni (MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály; 1051 Budapest, Nádor u. 7.).

A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat - a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést -, melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasítandó. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A benyújtott pályázatok elbírálása

Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön tevékenykedő, hazatelepülni kívánó kutatók.

A Támogató saját forrás meglétét nem követeli meg, de előnyt jelent, ha a kutatócsoport megalakításakor a befogadó kutatóhely írásbeli kötelezettséget vállal, hogy az elnyert akadémiai támogatást a lehető legnagyobb mértékben kiegészíti saját gazdasági és humánerőforrásaiból.

Az értékelés két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról legalább három, az MTA elnöke által felkért szakember (ha a téma megengedi, külföldi bírálók) anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg csökkentésére. A pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket a bírálók (majd a zsűri is) érvényesítik.

Pontozásos értékelés a Lendület I. és II. kategóriában

A) A kutatási program átfogó szakértői értékelése, a téma fontossága, újszerűsége, nemzetközi jelentősége, valamint a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján (l. Részvételi feltételek 4. pontja). Itt lehet figyelembe venni a kutatás gazdasági hasznosíthatóságát, fejlesztési lehetőségeit / a kutatások relevanciáját a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulását a nemzeti kulturális örökség megőrzéséhez. A három megközelítés közül értelemszerűen az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni. (maximum 40 pont)

B) A pályázó utolsó 5 évi (2011-2015 közötti) tudományos teljesítményének értékelése. A tudományos tevékenység értékelésénél a pályázó legjelentősebb tudományos eredményét, hivatkozásainak számát, publikációs tevékenységének szerkezetét és publikációinak számát az itt felsorolt fontossági sorrendben kell figyelembe venni. (maximum 20 pont)

C) A pályázó eddigi teljes tudományos tevékenységének B) pont szerinti értékelése. (maximum 10 pont)

D) A pályázó önálló pályázati tevékenysége az elmúlt 5 évben. (maximum 10 pont)

E) Annak értékelése, hogy a pályázó eddigi tudományos és pályázati eredményei alapján a pályázat mennyire növeli a befogadó kutatóhely versenyképességét. (maximum 10 pont)

F) A befogadó kutatóhely felszereltségének, tudományos kapacitásának és annak megítélése, hogy a befogadó kutatóhely kötelezettségvállalásában leírt, a pályázat céljaira átcsoportosítandó emberi és/vagy anyagi erőforrásai milyen mértékben segítik elő a pályázati tervben leírt kutatás eredményes megvalósítását. (maximum 10 pont)

A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják.

Összesen maximum: 100 pont

A „Célzott Lendület" kategória pontozásos értékeléséhez a Lendület I. és II. kategória értékelési szempontjai mellett (max. 100 pont) 0-100 pont közötti intervallumban a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjait is figyelembe kell venni. A „Célzott Lendület" kategóriában az elérhető összpontszám tehát 200 pont.

Szöveges értékelés a Lendület I., II. és a „Célzott Lendület" kategóriában

G) A fenti A)-F) pontok szöveges értékelése (egyenként - szóközökkel - átlagosan legfeljebb 1500 karakter terjedelemben).

H) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem).

I) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e az éves költségtervet. Amennyiben nem, de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási program megvalósításához szükséges, általa reálisnak tartott támogatási összegre.

A bírálati eredmények összesítését követően az értékelés második szakaszában az MTA elnöke által felkért és vezetett nyilvános értékelő zsűri - az anonim bírálók által adott szöveges értékelések, pontszámok és a pontszámok közötti eltérések figyelembevételével - értékeli a pályázatokat (pontszámmal, tekintetbe véve a pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket), majd mindezek alapján dönt a támogatandó pályázatokról és sorrendjükről a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül.

A zsűri a Lendület programra rendelkezésre álló forrásból támogatásban részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűrinek lehetősége van a Lendület II. kategóriában induló pályázókat átsorolni a Lendület I. kategóriába. A támogatási intenzitás mértéke a Lendület I. és II. esetén 60-100%, a „Célzott Lendület" esetén 30-50%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó feladat ennyi százalékát fedezi az elnyert akadémiai támogatás. A „Célzott Lendület" kategóriában benyújtott pályázatok sorrendjét a zsűri a bírálatok és a hasznosíthatósági értékelés alapján állapítja meg.

A támogatásról mindezek alapján és - és amennyiben a zsűri ezt javasolja - a jelöltek meghallgatását követően az MTA elnöke dönt.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak, majd a sajtónyilvános eredményhirdetést követő 10 munkanapon belül megkapják a pályázatukról készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsorát és a nyertes pályaművek címét az MTA a honlapján közzéteszi.

A nyertes pályázók támogatásának feltételei

A támogatás feltételei a Lendület I. és II. kategóriában

A költségvetési támogatás vissza nem térítendő, amelynek rendelkezésre bocsátására éves ütemezésben kerül sor. Az éves támogatási összegeket a Magyar Tudományos Akadémia a fejezet költségvetésében a Lendület program céljára szolgáló tárgyévi költségvetési keret ismeretében állapítja meg.

A támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről évente kötött támogatási szerződés rendelkezik, amelyet a Lendület kutatócsoportot befogadó akadémiai intézménnyel az MTA Titkársága, a Lendület kutatócsoportot befogadó egyetemekkel az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája
(MTA TKI) köt meg. Az első év támogatási szerződésének megkötésére az eredményhirdetést követő 5 hónapon belül kerül sor.

A támogatás személyi és dologi költségekre egyaránt felhasználható. A támogatás mind az akadémiai intézményekbe, mind az egyetemekre sikerrel pályázók esetében tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait. Akadémiai intézménybe sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó akadémiai intézménynél nem állt alkalmazásban) határozott idejű, 4 évre szóló közalkalmazotti kinevezést kap, amely az alábbiakban részletezett értékelés alapján 1 évvel meghosszabbítható. Egyetemre sikerrel pályázó kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó egyetemnél nem állt alkalmazásban) az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájától (MTA TKI) határozott idejű, 4 évre szóló közalkalmazotti kinevezést kap, amely az alábbiakban részletezett értékelés alapján 1 évvel meghosszabbítható.

A kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület I. kategóriában a jelenlegi tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének másfélszerese (jelenleg 656 000 Ft/hó), a Lendület II. kategóriában a jelenlegi tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (jelenleg 875 000 Ft/hó). A Lendület-nyertesek a szerződéskötés után az MTA-tól kapott egyéb ösztöndíjakról (pl. Bolyai-ösztöndíj) kötelesek lemondani. A befogadó kutatóhely állományába tartozó jelentkező esetén az akadémiai intézmény, illetve az MTA TKI csak a jelentkező kinevezése szerinti, valamint a pályázatban megjelölt illetmény és járulékai különbségét kapja meg a többletfeladatok teljesítésének ösztönzésére határozott időre megállapított havi keresetkiegészítésként (egyetemek esetén legfeljebb 5 éven át).

A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezen felül - mind az akadémiai intézményekben, mind az egyetemeken - egy vagy több kutató illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét.

A kutatócsoport munkájáról a kutatócsoport-vezető köteles évente jelentést készíteni az MTA elnöke számára, aki a jelentést szakértőkkel és az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) szakbizottságaival értékelteti, a vonatkozó fejezetet irányító szervi rendelkezésben foglalt eljárásban és feltételekkel.

Amennyiben a kutatócsoport az értékelés szerint 3 év alatt nem ér el a célkitűzésnek megfelelő eredményeket, a csoport kiemelt támogatását az MTA elnöke által meghatározott időpontban (általában az értékelés tárgyévét követő év január 1-jén) meg kell szüntetni. Ez akadémiai intézményekben működő kutatócsoportok esetében - az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől a 4. projektév végéig terjedő időszakra - az a következő támogatáscsökkentést jelenti:

- azon kutatócsoportok esetében, amelyekben a kutatócsoport vezetője a pályázatot megelőzően is az akadémiai intézmény állományába tartozott, a kutatócsoport-vezető illetményét az eredeti kinevezése szerinti;

- a korábban nem a befogadó akadémiai intézménynél alkalmazásban álló kutatócsoport-vezető esetén az illetményt a közalkalmazotti jogviszonya alapján őt megillető (besorolása szerinti) összegre kell csökkenteni,

- továbbá a dologi, a rezsi- és a kötelezettségvállalással nem terhelt beruházási támogatást a felére kell csökkenteni.

Amennyiben az egyetemeken a Lendület program keretében működő kutatócsoportok első 3 évben elért tudományos teljesítménye nem megfelelő, az MTA elnöke döntésének hatályba lépésétől
a 4. projektév végéig terjedő időszakra vonatkozó támogatási összegnek csak azon része használható fel, amely a kutatócsoport megszüntetéséhez szükséges.

Az ötéves támogatási periódus végén az MTA elnöke szakértőkkel elbíráltatja a kutatócsoport és vezetője tudományos teljesítményét. Eredményes működés esetén az akadémiai intézményben működő Lendület-kutatócsoport vezetője határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezést kaphat. Az MTA elnöke a csoport eredményességét, valamint a befogadó akadémiai intézmény tényleges erőforrás-átcsoportosítását is figyelembe véve dönt a támogatás további mértékéről. Amennyiben az ötéves periódus végén az MTA azt állapítja meg, hogy a kutatócsoport működése nem volt eredményes, az MTA elnöke a pályázattal kapcsolatos minden támogatást megvonhat az akadémiai intézménytől.

Az ötéves periódus végén az egyetemeken a Lendület-kutatócsoport akadémiai támogatása az értékeléstől függetlenül megszűnik.

A kutatócsoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt vesznek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében, PhD-hallgatók képzésében, valamint mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek magyar és nemzetközi pályázatokon.

Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője ERC-pályázatot nyer, lehetőség van a Lendület-projekt támogatási szerződésének közös módosítására.

A támogatás feltételei a „Célzott Lendület" kategóriában

E kategóriában a projekt támogatásának legalább a felét a gazdasági társaság, legfeljebb a felét a Magyar Tudományos Akadémia biztosítja. A gazdasági társaság által biztosított támogatási részre a befogadó intézmény a gazdasági társasággal közvetlenül szerződik.

A kutatócsoport vezetőjének illetménye a Lendület II. kategóriához igazodik (a jelenlegi tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese (jelenleg 875 000 Ft/hó).

A Magyar Tudományos Akadémia által nyújtott támogatás dologi költségekre használható fel.

A kutatócsoport működésének értékelését ebben a kategóriában a gazdasági társaság végzi. Az ötéves periódus végén a „Célzott Lendület" kategóriában az akadémiai támogatás az értékeléstől függetlenül megszűnik. Amennyiben az 5 év letelte előtt a gazdasági társaság értékelése a kutatást eredménytelennek nyilvánítja, az akadémiai támogatás is megszűnik.

További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

a) Az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de

- a pályázati kiírást előkészítő,

- a pályázatot kiíró,

- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,

- a döntéshozó

személy vagy testület által kezelt adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.

b) Támogató a támogatás felhasználását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.