Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat fiatal kutatók külföldi rendezvényeken való aktív részvételének támogatására - 2017 és 2018 első félév

2016. november 28.

I. A támogató megnevezése és a pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított. Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgozó fiatal kutatók nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét és ott a pályázó kutatók jelentős tudományos eredményeinek bemutatását támogatja.

A Magyar Tudományos Akadémia – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, szimpóziumon, workshopon) való aktív (egy- vagy első szerzős előadással vagy poszter-bemutatóval járó) részvételének támogatására.

A 2017. évi pályázat meghirdetésének időpontja: 2016. november 25.

II. A támogatásra jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatársként, tudományos munkatársként, tudományos főmunkatársként, fiatal kutatói álláshelyen, posztdoktorként) foglalkoztatott kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján még nem töltötték be a 40. életévüket. A 35 és 40 év közötti kutatók csak PhD fokozat birtokában pályázhatnak.

Gyermeket nevelő kutatónők vagy gyermekgondozás céljából távollétet igénybe vevő, illetve gyermeküket egyedül nevelő kutatók gyermekenként 2 évnyi korhatárkedvezményben részesülhetnek. Az MTA esélyegyenlőséget szolgáló keretprogramjában [a 13/2009. II. 24. számú Elnökségi állásfoglalásában] foglalt feltételeknek megfelelően kérhető korhatárkedvezmény mind az életkorhatár, mind a tudományos fokozat megszerzésének határidejének tekintetében. A pályázónak jogosultságát indokoló körülményeit a befogadó intézményénél a pályázat beadása előtt hitelesen igazolnia kell.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a benyújtott támogatási kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 2. a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy nyilatkozatát visszavonja;

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése

Az MTA Titkársága Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatása/ nemzetközi konferencia részvétel támogatása fiatal kutatók részére pénzügyi kerete.

V. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg mértéke, támogatási időszak

A rendelkezésre álló teljes pályázati pénzügyi keret összege 2017. évben:
12 500 000 Ft.

Jelen pályázat a 2017. év során és 2018. év első félévében (legkésőbb 2018. június 30-ig) lezáruló nemzetközi konferenciákon, workshopokon való részvétel támogatására szolgál.

VI. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke

Jelen pályázat keretében minimálisan kiosztható összeg személyenként bruttó 100 000 Ft. A maximális támogatás Európán belüli rendezvény esetén személyenként bruttó 300 000 Ft, más kontinensen megtartott program esetén személyenként bruttó 500 000 Ft. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvényen való részvétel teljes költségigényétől függően 10% és 100% között alakulhat.

A támogatás vissza nem térítendő, folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően támogatási előleg formájában, egy összegben kerül sor. A támogatási összeg felhasználásáról a rendezvényt követően kell beszámolni. A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. Ugyanarra a konferenciarészvétel-támogatásra adott évben csak egyszer lehet pályázni.

VII. Elszámolható költségek

 1. útiköltség,
 2. biztosítás,
 3. szállás,
 4. részvételi (regisztrációs) díj,
 5. vízumdíj,
 6. napidíj,
 7. külföldi tömegközlekedés,
 8. repülőtéri transzfer.

VIII. Saját forrás mértéke

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

IX. A pályázat benyújtása

 1. A pályázatokat 2016. november 28-tól lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/inkp_2017 oldalon érhető el. A weboldalra történő pályázatfeltöltés útmutatója itt olvasható. (Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének a mellékelt útmutatóban foglaltak alapján regisztrálhat az AAT-ben.)
  A pályázatok a jelen felhívás közzétételétől kezdődően legkésőbb 2017. június 16-én 12 óráig nyújthatóak be. A benyújtott pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban értékeli. Az első bírálati fordulóban a 2017. január 31-ig, a második fordulóban a 2017. június 16-ig benyújtott pályázatokat bírálják.
 2. Az elektronikus pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
 1. a pályázó adatait (az AAT-ből származó kötelező adatok: lásd útmutató)
 2. a pályázat adatait (a pályázatkezelő rendszer (EPK) INKP oldalán töltendő ki)
 3. a pályázatkezelő rendszerben (EPK -INKP) a Mellékletek menüpont alá pdf formátumban feltöltendő dokumentumokat:
 1. rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz
 2. a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása
 3. 1 oldalas absztrakt és az absztrakt elfogadásának (várható) ideje és amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata is
 4. munkajogviszony igazolása (aláírás, pecsét; az MTA kutatóközpont/intézet vagy az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája állítja ki)
 5. nyilatkozat: (a pályázatkezelő rendszer „Letöltés” menüpontja alól letölthető dokumentum (kitöltés, aláírások, pecsét)

X. A pályázatok érvényessége és a hiánypótlás feltételei

A pályázat befogadásáról a támogató a pályázat benyújtását követő 7. napig befogadó nyilatkozatot küld a pályázó részére, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

A pályázat befogadása előtt vizsgálni kell (formai vizsgálat), hogy

 1. a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
 2. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
 3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
 4. a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.

Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll rendelkezésére.

XI. A pályázat elbírálása, a döntés a támogatásról

A benyújtott pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban értékeli. Az első bírálati fordulóban a 2017. január 31-ig, a második fordulóban a 2017. június 16-ig benyújtott pályázatokat bírálják.

Az első pályázati forduló várható pénzügyi kerete 5 millió forint, a második forduló várható keretösszege 7,5 millió forint.

Az első körben benyújtott pályázatok a második pályázati fordulóban nem kaphatnak támogatást.

Értékelési szempontok:

 • a pályázó tudományos teljesítménye,
 • a konferencia jelentősége,
 • a konferencián bemutatni kívánt poszter vagy előadás témájának aktualitása,
 • a konferencia várható hatása a pályázó szakmai előmenetele érdekében.

Az Akadémia a támogatási döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül elektronikus levélben tájékoztatja a pályázót.

XII. A támogatás folyósítása, beszámolás

A sikeres pályázatot követően az Akadémia a támogatást elnyert pályázót foglalkoztató intézménnyel támogatási szerződést köt. A támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatási szerződés aláírását követően az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybevett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő.

Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatási szerződés tartalmazza.

A nyertes pályázó köteles értesíteni az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályát, ha a megpályázott rendezvény szervezői mégsem fogadták el az absztraktot.

XIII. Jogorvoslat

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

XIV. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

A pályázó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a pályázati eljárással, a támogatási döntés meghozatalának módjával, a támogatói okiratok kiadásának, a támogatási szerződések megkötésének módjával, illetve a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárással kapcsolatban szerződéskötésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban nyújthat be kifogást az MTA Titkárság részére. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést – melyekre tekintettel kéri a döntés felülvizsgálatát. Indokolás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül kerül elbírálásra.

XV. További információk

A támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a támogató az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
 2. közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
 3. a támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, a támogatási szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

A pályázattal kapcsolatban szakmai kérdésekben az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya (e-mail: solymosi [dot] beata [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6156), pénzügyi kérdésekben az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága (e-mail: fejezeti [dot] penzugyek [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu, tel.: 06-1-411-6213) nyújt további tájékoztatást.

Budapest, 2016. november 25.

Barnabás Beáta
az MTA főtitkárhelyettese